SFS 1984:422

840422.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1984:422

om ämdriiiig i teMageii (1973:670);

utkom från trycket

den 19juni 1984

Utfärdad den 7 juni 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 41 § tullagen (197 3:670) skall ha

nedan angivna lydelse.

41

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter

1. att lämna uppgift eller handling enligt 7-9 §§ eller 10 § första stycket,

eller

2. att göra anmälan enligt 11 §,
dömes för tullförseelse till bö ter, om ej underlåtenheten är belagd med

straff i lagen (19 60:418) om straff för varusmuggling.

Allmänt åtal för tullförseelse får väckas endast efter medgivande av

tullmyndighet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 198 4.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

' Prop. 1983/84:142, JuU 28. rskr 341.

'

Senaste lydelse 1974:982.

1011

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.