SFS 1985:1094

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1985:1094
851094.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

&

Lag

SFS 1985:1094

om ändring i tullagen (1973:670);

utkom från trycket

den 7 januari 1986

utfärdad den 12 decembe r 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om tullagen (1973: 670)^
dels att 40, 40 a-40 d, 44, 45 och 48-50 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 39 § skall lyda "Tullskyldighet i särskilda

fall",

dels att det i lagen skall införas sju nya paragrafer, 40 e-40 k §§, samt

närmast före 40 a § en ny rubrik av följande lydelse.

' Prop. 1985/86:41, SkU 8, rskr. 52.

^ Senaste lydelse av rubriken närmast före 39 § 1974:982.

2425

¬

background image

SFS 1985:1094

40 §' Om någon infö rt eller låtit införa en vara utan att den angetls till

förtullning eller anmälts för behandling som avses i 2 § tredje styck et eller

3 § andra stycket, är han skyldig att betala den tull och annan införselavgift
som skulle ha utgått om varan förtullats vid införseln. Detsamma gäller den
som i samband med införsel av en vara i övrigt vidtagit såda n åtgärd att

risk uppkommit för att varan skulle undgå förtullning.

Den som förfogat över en oförtullad vara som avses i 2 § tredje stycket i

strid mot föreskriven inskränkning i förfoganderätten är skyldig att betala
den tull och annan införselavgift som därigenom undandragits eller kunnat

undandras. Den som förfogat ö ver en förtullad vara i strid mot föreskriven

förutsättning för befrielse från eller nedsättning eller återbetalning av tull

eller annan införselavgift får inte åtnjuta förmånen.

Om särskilda skäl föreligger kan gene raltullstyrelsen medge nedsättning

av eller befrielse från tullen eller avgiften eller medge befrielse från tull­
skyldighet för varor som blir föremål för behandling enligt 2 § tredje

stycket.

Frågor om tullskyldighet enligt den na paragraf får inte prövas senare än

fem år efter utgången av den månad, under vilken varan infördes eller det
olovliga förfogandet ägde rum. Dock skall vad i 15 § föreskrivits om tider

för prövning av eft ertulltaxering i särskild a fall tillämpas på motsvarande

sätt.

2426

Tulltillägg, förseningsavgift, straff och vite

40 a

Har den som är tullskyldig och skyldig att lämna tulldeklaration, i

en tulldeklaration eller ett annat dokument som avgetts till ledning för
fastställande av tull eller annan införselavgift, lämnat en uppgift som
befinns vara oriktig, skall han påföras en särskild avgift (tulltillägg).

Tulltillägget är tjugo procent av den tull och an nan införselavgift som inte

skulle ha påförts om den oriktiga uppgiften godtagits. Detsamma gäller om
den tullskyldige skriftligen har lämnat en sådan uppgift i omtulltaxerin gs-
eller besvärsärende avseende fastställande av tull eller annan införselav­
gift.

Har avvikelse från tulldeklaration skett med stöd av 16 § skall den

lullskyldige påföras tulltillägg. Tulltillägget är tjugo procent av den tull och
annan införselavgift som till följd av uppskattningen påförs den tullskyl­
dige utöver vad som annars skulle ha på förts honom. Till den del uppskatt­

ningen innefattar rättelse av en oriktig uppgift från den tullskyldige påförs

dock tulltillägg enligt första stycket.

Om den som är tullskyldig enligt 40 § rättelig en skulle ha lämnat tulldek­

laration till ledning för f astställande av tull eller a nnan införselavgift skall
han påföras tulltillägg. Tulltillägget är tjugo procent av den tull och annan
införselavgift som påförs eller, vid fö rfogande enligt 40 § andra stycket

andra meningen, tjugo proce nt av den tullförmån som den tullskyldige g år

miste om.

40 b

Vid tillämpning av 40 a § ansvarar den som är tullskyldig för

handlingar och underlåtenhet av hans ombud. Tulldeklaration eller annat

' Senaste lydelse 1984:940.

Senaste lydelse 1974:982.

Senaste lydelse 1974: 982.

¬

background image

dokument som lämnats för en tullskyidig som är juridisk person skall anses

SFS 1985:1094

ha lämnats av den tullskyldige, om det inte var uppenbart att uppgiftsläm-
naren saknade behörighet att företräda den tullskyldige.

40 c

Tulltillägg påförs inte i samband med rättelse av en felräkning

eller felskrivn ing, som uppenbart framgår av tulldeklaration eller annat

dokument som lämnats till ledning för tulltaxeringen.

Tulltillägg på förs inte heller i den mån avvikelsen avser bedömning av

ett yrkande, såsom fråga om yrkad förmånsbehandling, anspråk på tullbe­
frielse eller tullnedsättning, eller fråga om skäligheten av en uppskattning
eller.värdering, och avvikelsen inte gäller uppgift i sa k.

Har en tullskyldig frivilligt rättat en oriktig uppgift eller anmält förhållan­

de som avses i 40 § första eller andra stycket påförs inte tulltillägg.

40 d

Har den som tagit hand om en vara efter medgivande enligt 3 §

andra stycket inte kommit in med tulldeklaration vid den tidpunkt då
deklarationen senast skulle ha lämnats, påförs han en särskild avgift (för­
seningsavgift).

Förseningsavgiften är 100 kronor. Avgiften är dock 200 kronor om den

tullskyldige anmodats att lämna tulldeklaration men inte fullgjort skyldig­
heten inom den tid som f öreskrivits.

40 e § Tulltillägg och förseningsavgift får helt eller delvis efterges om
felaktigheten e ller underlåtenheten kan a ntas ha ett sådant samband med
den tullskyldiges ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller därmed jämför­
ligt förhållande att den kan anses ursäktlig. Detsamma gäller om felaktig­

heten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig med hänsyn till den

oriktiga uppgiftens beskaffenhet eller annan särskild omständighet, som

rör annat än vad som sägs i första meningen.

Tulltillägg får helt efterges även när det belopp som kunde ha undandra-

gits genom felaktigheten eller underlåtenheten är att anse som ringa.

Tulltillägg eller förseningsavgift får inte påföras sedan den tullskyldige

har avlidit.

40 f § Om en vara eller dess värde blir fö remål för förverkande enligt
lagen (1960:418) om straff f ör varusmuggling, tas inte tull, annan införsel­

avgift för varan eller tulltillägg ut till den del varan eller dess värde
förverkas. E tt tidigare meddelat beslut om tull, annan införselavgift eller

tulltillägg skall upph ävas eller ändras, sedan dom eller beslut som innefat­

tar förverkande vunnit laga kraft.

40 g § Frågor om tulltillägg och förseningsavgift prövas av tullmyndighe­
ten. Kammarrätten prövar dock, på talan av det allmänna ombudet, frågor
om tulltillägg på grund av oriktiga uppgifter i mål om tull eller annan
införselavgift. Sådan talan får föras om den oriktiga uppgiften inte har

godtagits efter prövning i sak eller inte har prövats i målet. Talan skall

väckas inom ett år från utgången av den månad då domen eller det slutliga
beslutet i målet har vunnit laga k raft.

Senaste lydelse 1984:940.

' Senaste lydelse 1984:940.

2427

¬

background image

SFS 1985:1094

Den tullskyldiges yrkande i fråga om tulltillägg eller förseningsavgift

skall utan hinder av vad som annars gäller om besvär prövas, om beslutet

om den tull eller annan införselavgift som de n särskilda avgiften avser inte

har vunnit laga kraft. Detsamma gäller om det allmänna ombudet framställt

ett sådant yrkande till förmån för den tullskyldige. Om yrkandet framställs

först i domstol, kan domstolen förordna att målet om tulltillägg eller
förseningsavgift skall tas upp och vidare handläggas av tullmyndigheten.

Innan beslut fattas om påföring av tulltillägg eller förseningsavgift skall

den tullskyldige om möjligt bered as tillfälle att yttra sig.

40 h § Bestämmelserna om eftergift skall beaktas även om yrkande om
detta inte har framställts, i den mån det föranleds av vad som har förekom­

mit i ärendet eller målet om tulltillägg eller förseningsavgift.

Om tull eller annan införselavgift sätts ned, skall också vidtas den

ändring i beslutet om tulltillägg som nedsättningen kan föranleda.

40 i § Tulltillägg u nder femtio kronor påförs inte. �retal som uppkom­

mer vid beräkningen bortfall er.

Tulltillägg tillfaller staten.

40 j § Om betalningsskyldighet för tull eller annan införselavgift inte
längre kan åläggas får tullmyndigheten inte påföra tulltillägg på beloppet.

40 k § I fråga om tulltillägg och förseningsavgift tillämpas 17-19 §§ samt
21 § och 22 § första och fjärde styckena.

44

Beslut, som någon annan tullmyndighet än generaltullstyrelsen har

meddelat enligt denna lag eller enligt a ndra bestämmelser som utfärdats
med stöd av lagen, får överklagas hos generaltullstyrelsen genom besvär.

Avser besvären fastställelse av tull, annan införselavgift, ränta, restav-

gift, tulltillägg eller förseningsavgift, skall besvärshandlingen ha kommit in

inom sex månader från den dag då beslutet meddelades eller, i fall då

omtulltaxering skett, inom två månader från den dag då omtulltaxerings-

beslutet meddelades, om bes värstiden därigenom blir längre.

45

Generaltullstyrelsens beslut enligt denna lag eller enligt andra be­

stämmelser som utfärdats med stöd av lagen får överklagas hos kammar­

rätt genom besvär, när det är fråga om

1. fastställelse av tull eller annan införselavgift och prövningen ej gä ller

sådant beslut om befrielse från eller nedsättning eller återbetalning av
avgift som meddelats med stöd av regeringens bemyndigande,

2. temporär tullfrihet,

3. restitution av tull eller annan införselavgift,

4. varucertifikat enligt protokoll 3 till Sveriges avtal med Europeiska

ekonomiska gemenskapen eller bilaga B del i till konve ntionen angående

upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen,

5. inskränkning i rätten att förfoga över vara,

2428

" Senaste lydelse 1984:940,

'' Senaste lydelse 1984 :940.

¬

background image

.6- förhandsbesked,

SFS 1985:1094

7. ränta eller restavgift,
8. tulltillägg eller förseningsavgift,
9. kostnad som avses i 30 § andra s tycket eller 37 §,

10. föreläggande samt
11. utdömande av vite.
Har generaltullstyrelsen avvisat ansökan om förhandsbesked eller åter­

kallat lämnat föh andsbesked eller meddelat beslut som avses i 33 § tredje

stycket, får talan mot beslutet ej föras.

I övrigt föres talan mot generaltullstyrelsens beslut enligt denna lag eller

med stöd av lagen utfä rdade bestämmelser hos regeringen genom besvär.

48 § Tullskyldig får anföra besvär i särskild ordning om

1. tull eller a nnan införselavgift felaktigt fastställts mer än en gång för

viss vara,

2. han, till följd av underlåtenhet att lämna tulldeklaration eller inford­

rad uppgift, felaktighet i tulldeklaration eller annan uppgift som han lämnat

eller i uppgif t som legat till grund för sådan deklaration eller uppgift, fått
tull eller annan införselavgift fastställd till belopp som väsentligt avviker

från vad som rätteligen b ort fastställas,

3. han i annat fall kan åber opa omständighet eller bevis som bort föran­

leda att tull eller annan införselavgift skulle ha fastställts till belopp som
väsentligt avviker från det som fastställts.

Besvär enligt första stycket 2 eller 3 får upptagas till prövning endast om

besvären kan grundas på omständighet eller bevis, varom kännedom sak­
nats när avgiften fastställts, och det framstår som ursäktligt att den som

söker rättelse icke i annan ordning åberopat omständigheten eller beviset
för att få rättelse.

Besvär som avses i denn a paragraf får anföras senast fem år efter den

dag då beslut om fastställelse meddelades.

Allmänt ombud får i fall som avses i de nna paragraf a nföra besvär till

den tullskyldiges förmån.

Bestämmelserna i denna paragraf tillämpas även för beslut i fråga om

tulltillägg och förseningsavgift.

49 § Besvär som anförts i särskild ordnin g över beslut av annan tullmyn­
dighet än generaltullstyrelsen prövas av styrelsen.

�r fråga om fastställelse av tull eller annan införselavgift eller om påfö-

ring av tulltillägg eller förseningsavgift föremål för prövning av kammarrät­
ten eller har frågan avgjorts av generaltullstyrelsen genom beslut som har
vunnit laga kraft, ankommer det på kammarrätten att pröva målet. Har

frågan prövats av kammarrätten eller av regeringsrätten skall målet prövas
av regeringsrätten.

Regeringsrätten och kammarrätten får, om besvär som anförts i särskild

ordning skall tas upp till prövning, f örordna att målet skall vidare handläg­

gas av generaltullstyrelsen.

50 §'" Till omedelbar efterrättelse länder beslut enligt 12-16 §§ och be­
slut om tulltillägg och förseningsavgift samt i övrigt tullm yndighets beslut.

Senaste lydelse 1984:940.

2429

¬

background image

SFS 1985:1094

som meddelas enligt den na lag eller med stöd av lagen meddelade bestäm­
melser och som inte innebär att målet eller ärendet avgörs.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1986.
2. De nya bestämmelserna i 40 a-40 k §§ gäller inte i fråga om handling

eller underlåtenhet före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Leif Lindstam

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.