SFS 1986:1289

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1986:1289
861289.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1986:1289

om ändring i lagen (1968:430) om mervärdeskatt;

utkom från trycket

den 29 december 1986

Utfärdad den 16 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1968:430)^ om

mervärdeskatt

dels att 75 a § skall upphöra att gälla,
dels att i 2, 2 a, 3, 5, 5 a, 6, 10, 19, 20, 22, 23, 25, 28 , 29, 33, 37, 39-41,

43, 45, 46, 49, 51, 64 a, 64 g och 69 §§ samt anvisningarna till 2, 16 och
22 §§ ordet "länsstyrelse" i olika böjningsformer skall bytas ut mot
"länsskattemyndighet" i motsvarande form,

dels att i 57 § ordet "taxeringsintendent" skall bytas ut mot "länsskatte­

myndighet",

dels att 52, 61 och 62 §§ skall ha följande lydelse.

52 § Besvär enligt 51 § första stycket skall ha inkommit inom två måna­
der från det klaganden fått del av det överklagade beslutet.

' Prop. 1986/87:47, SkU II, rskr. 95.

^ Lagen o mtryckt 1979: 304.

25 § 1980: 1090

Senaste lydelse av

28 § 1981:1276

lagens rubrik 1974: 885

40 § 1985; 110

2 §1985: 1116

49 § 1985: 147

2a § 1985: 1116

51 § 1981:1276

5a § 1983:1052

69 § 1984: 357

6 § 1985: 1116

anvisningarna till 2 § 1985: 1116

10 § 1985: 1116

anvisningarna till 16 § 1 984:357.

19 § 1981:1276

2283

¬

background image

SFS 1986:1289

61 § Riksskatteverket leder och ansvarar för skatteförvaltningens verk­
samhet enligt denna lag.

62

Riksskatteverket kan för att främja en riktig och enhetlig tillämp­

ning av denna lag meddela bindande förklaring huruvida vara eller tjänst är

skattepliktig. �ven i annan fråga kan verket meddela bindande förklaring
som rör tillämpningen av denna lag.

Talan får ej föras mot beslut om bindande förklaring.

Denna lag träder i kra ft den 1 januari 1987. �ldre bestämmelser i 52 §

gäller fortfarande i fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

Senaste lydelse 1984: 357.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.