SFS 1987:1229

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1987:1229
871229.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1987:1229

om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och

utkom från trycket

prisregleringsavgifter;

december i987

utfärdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 10-12 och 14 §§ lagen

(1984; 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall ha följande

lydelse.

' Prop. 1987/88; 65, SkU 17, rskr. 70.

3671

¬

background image

SFS 1987:1229

3 kap.

10 § Skatterevisionen skall såvitt möjligt ske på sådant sätt och på sådan

tid att den inte medför hinder i verksamheten för den hos vilken revisionen
sker. Den får inte utan särskilda skäl verkställas hos enskild mellan kl. 19

och kl. 8.

11 § Vid skatterevision får granskning ske av räkenskaper, anteckningar
och andra handlingar som rör verksamheten. �ven handlingar som hör till
den löpande redovisningsperioden får granskas. Med handling förstås

framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas
eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Den som

verkställer revisionen får ta prov på varor som används, säljs eller tillhan­

dahålls på annat sätt i verksamheten. Vidare får han granska varulager,

inventarier, fordon, särskild räknarapparatur, mätapparatur och tillverk­
ningsprocesser. Han får också prova särskild räknarapparatur och mätap­
paratur.

Beskattningsmyndigheten får besluta att kassainventering får göras vid

revisionen,

12 § Den hos vilken revisionen sker är skyldig att utan dröjsmål tillhan­

dahålla de handlingar som skall granskas och lämna tillträde till sådana
lokaler, upplagsplatser och andra utrymmen som huvudsakligen används i

hans verksamhet. Han skall också lämna upplysningar och på annat sätt
lämna det biträde som krävs för att kontrollåtgärder enligt 11 § skall kunna
vidtas.

Den som v erkställer skatterevision skall på begäran ges tillfälle att själv

använda terminal eller annat tekniskt hjälpmedel för att ta del av upptag­

ning som kan uppfattas endast med sådant hjälpmedel.

14 § Den som verkställer skatterevisionen får ta del av handlingar som är

av betydelse för revisionen även om den hos vilken revisionen sker har att

iaktta tystnad om deras innehåll. På framställning av denne får dock
länsrätten, när det finns synnerliga skäl, besluta att sådana handlingar skall

undantas från revisionen. Detsamma gäller om den, hos vilken revisionen

sker, i an nat fall begär a tt en handling skall unda ntas från revisionen med

hänsyn till alt d ess innehåll på grund av särskilda omständigheter inte bör
komma till någon annans kännedom.

Om handlingen utgörs av sådan upptagning som avses i 11 § tredje

meningen får rätten besluta om sådana begränsningar av rätten att använda

den reviderades tekniska hjälpmedel som behövs för att handlingar som
enligt första stycket bör undantas från granskning inte skall bli till gängliga
för den som verkställer revisionen.

Framställning som avses i denna paragraf prövas av länsrätten i det län "

där den, hos vilken revisionen sker, är bosatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

3672

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.