SFS 1987:1229

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1987:1229
871229.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:TYLIWA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:JMHDCF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:JMHDCF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:TYLIWA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:JMHDCF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:JMHDCF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:20px;font-family:JMHDCF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:800px;height:1262px;"> <img width="800" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:895px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:895px;left:611px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1987:1229 </b></p> <p style="position:absolute;top:920px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1984:151) om punktskatter och </p> <p style="position:absolute;top:920px;left:613px;white-space:nowrap" class="ft11">utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:941px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft11">prisregleringsavgifter; </p> <p style="position:absolute;top:941px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft11">december i987 </p> <p style="position:absolute;top:990px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 17 december 1987. </p> <p style="position:absolute;top:1034px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 3 kap. 10-12 och 14 �� lagen </p> <p style="position:absolute;top:1056px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">(1984; 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall ha f�ljande </p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1987/88; 65, SkU 17, rskr. 70. </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:726px;white-space:nowrap" class="ft12">3671 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:800px;height:1262px;"> <img width="800" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:58px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1987:1229 </b></p> <p style="position:absolute;top:58px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:88px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft21">10 � Skatterevisionen skall s�vitt m�jligt ske p� s�dant s�tt och p� s�dan </p> <p style="position:absolute;top:110px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft23">tid att den inte medf�r hinder i verksamheten f�r den hos vilken revisionen <br/>sker. Den f�r inte utan s�rskilda sk�l verkst�llas hos enskild mellan kl. 19 </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft21">och kl. 8. </p> <p style="position:absolute;top:188px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft23">11 � Vid skatterevision f�r granskning ske av r�kenskaper, anteckningar <br/>och andra handlingar som r�r verksamheten. �ven handlingar som h�r till <br/>den l�pande redovisningsperioden f�r granskas. Med handling f�rst�s </p> <p style="position:absolute;top:252px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft23">framst�llning i skrift eller bild samt upptagning som kan l�sas, avlyssnas <br/>eller p� annat s�tt uppfattas endast med tekniskt hj�lpmedel. Den som </p> <p style="position:absolute;top:295px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft21">verkst�ller revisionen f�r ta prov p� varor som anv�nds, s�ljs eller tillhan�</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft21">dah�lls p� annat s�tt i verksamheten. Vidare f�r han granska varulager, </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft24">inventarier, fordon, s�rskild r�knarapparatur, m�tapparatur och tillverk�<br/>ningsprocesser. Han f�r ocks� prova s�rskild r�knarapparatur och m�tap�<br/>paratur. </p> <p style="position:absolute;top:403px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft21">Beskattningsmyndigheten f�r besluta att kassainventering f�r g�ras vid </p> <p style="position:absolute;top:423px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft21">revisionen, </p> <p style="position:absolute;top:458px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft21">12 � Den hos vilken revisionen sker �r skyldig att utan dr�jsm�l tillhan�</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft23">dah�lla de handlingar som skall granskas och l�mna tilltr�de till s�dana <br/>lokaler, upplagsplatser och andra utrymmen som huvudsakligen anv�nds i </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft23">hans verksamhet. Han skall ocks� l�mna upplysningar och p� annat s�tt <br/>l�mna det bitr�de som kr�vs f�r att kontroll�tg�rder enligt 11 � skall kunna <br/>vidtas. </p> <p style="position:absolute;top:588px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft21">Den som v erkst�ller skatterevision skall p� beg�ran ges tillf�lle att sj�lv </p> <p style="position:absolute;top:609px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft21">anv�nda terminal eller annat tekniskt hj�lpmedel f�r att ta del av upptag�</p> <p style="position:absolute;top:631px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft21">ning som kan uppfattas endast med s�dant hj�lpmedel. </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:219px;white-space:nowrap" class="ft21">14 � Den som verkst�ller skatterevisionen f�r ta del av handlingar som �r </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:220px;white-space:nowrap" class="ft21">av betydelse f�r revisionen �ven om den hos vilken revisionen sker har att </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft23">iaktta tystnad om deras inneh�ll. P� framst�llning av denne f�r dock <br/>l�nsr�tten, n�r det finns synnerliga sk�l, besluta att s�dana handlingar skall </p> <p style="position:absolute;top:752px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft21">undantas fr�n revisionen. Detsamma g�ller om den, hos vilken revisionen </p> <p style="position:absolute;top:773px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft21">sker, i an nat fall beg�r a tt en handling skall unda ntas fr�n revisionen med </p> <p style="position:absolute;top:795px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft23">h�nsyn till alt d ess inneh�ll p� grund av s�rskilda omst�ndigheter inte b�r <br/>komma till n�gon annans k�nnedom. </p> <p style="position:absolute;top:838px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft21">Om handlingen utg�rs av s�dan upptagning som avses i 11 � tredje </p> <p style="position:absolute;top:860px;left:222px;white-space:nowrap" class="ft21">meningen f�r r�tten besluta om s�dana begr�nsningar av r�tten att anv�nda </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft23">den reviderades tekniska hj�lpmedel som beh�vs f�r att handlingar som <br/>enligt f�rsta stycket b�r undantas fr�n granskning inte skall bli till g�ngliga <br/>f�r den som verkst�ller revisionen. </p> <p style="position:absolute;top:945px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft21">Framst�llning som avses i denna paragraf pr�vas av l�nsr�tten i det l�n &#34; </p> <p style="position:absolute;top:966px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft21">d�r den, hos vilken revisionen sker, �r bosatt. </p> <p style="position:absolute;top:1009px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1988. </p> <p style="position:absolute;top:1117px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft21">3672 </p> <p style="position:absolute;top:1052px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1085px;left:223px;white-space:nowrap" class="ft21">KJELL-OLOF FELDT </p> <p style="position:absolute;top:1118px;left:504px;white-space:nowrap" class="ft23">Gunnar Skarell <br/>(Finansdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1987:1229

om �ndring i lagen (1984:151) om punktskatter och

utkom fr�n trycket

prisregleringsavgifter;

december i987

utf�rdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs att 3 kap. 10-12 och 14 �� lagen

(1984; 151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall ha f�ljande

lydelse.

' Prop. 1987/88; 65, SkU 17, rskr. 70.

3671

background image

SFS 1987:1229

3 kap.

10 � Skatterevisionen skall s�vitt m�jligt ske p� s�dant s�tt och p� s�dan

tid att den inte medf�r hinder i verksamheten f�r den hos vilken revisionen
sker. Den f�r inte utan s�rskilda sk�l verkst�llas hos enskild mellan kl. 19

och kl. 8.

11 � Vid skatterevision f�r granskning ske av r�kenskaper, anteckningar
och andra handlingar som r�r verksamheten. �ven handlingar som h�r till
den l�pande redovisningsperioden f�r granskas. Med handling f�rst�s

framst�llning i skrift eller bild samt upptagning som kan l�sas, avlyssnas
eller p� annat s�tt uppfattas endast med tekniskt hj�lpmedel. Den som

verkst�ller revisionen f�r ta prov p� varor som anv�nds, s�ljs eller tillhan�

dah�lls p� annat s�tt i verksamheten. Vidare f�r han granska varulager,

inventarier, fordon, s�rskild r�knarapparatur, m�tapparatur och tillverk�
ningsprocesser. Han f�r ocks� prova s�rskild r�knarapparatur och m�tap�
paratur.

Beskattningsmyndigheten f�r besluta att kassainventering f�r g�ras vid

revisionen,

12 � Den hos vilken revisionen sker �r skyldig att utan dr�jsm�l tillhan�

dah�lla de handlingar som skall granskas och l�mna tilltr�de till s�dana
lokaler, upplagsplatser och andra utrymmen som huvudsakligen anv�nds i

hans verksamhet. Han skall ocks� l�mna upplysningar och p� annat s�tt
l�mna det bitr�de som kr�vs f�r att kontroll�tg�rder enligt 11 � skall kunna
vidtas.

Den som v erkst�ller skatterevision skall p� beg�ran ges tillf�lle att sj�lv

anv�nda terminal eller annat tekniskt hj�lpmedel f�r att ta del av upptag�

ning som kan uppfattas endast med s�dant hj�lpmedel.

14 � Den som verkst�ller skatterevisionen f�r ta del av handlingar som �r

av betydelse f�r revisionen �ven om den hos vilken revisionen sker har att

iaktta tystnad om deras inneh�ll. P� framst�llning av denne f�r dock
l�nsr�tten, n�r det finns synnerliga sk�l, besluta att s�dana handlingar skall

undantas fr�n revisionen. Detsamma g�ller om den, hos vilken revisionen

sker, i an nat fall beg�r a tt en handling skall unda ntas fr�n revisionen med

h�nsyn till alt d ess inneh�ll p� grund av s�rskilda omst�ndigheter inte b�r
komma till n�gon annans k�nnedom.

Om handlingen utg�rs av s�dan upptagning som avses i 11 � tredje

meningen f�r r�tten besluta om s�dana begr�nsningar av r�tten att anv�nda

den reviderades tekniska hj�lpmedel som beh�vs f�r att handlingar som
enligt f�rsta stycket b�r undantas fr�n granskning inte skall bli till g�ngliga
f�r den som verkst�ller revisionen.

Framst�llning som avses i denna paragraf pr�vas av l�nsr�tten i det l�n "

d�r den, hos vilken revisionen sker, �r bosatt.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1988.

3672

P� regeringens v�gnar

KJELL-OLOF FELDT

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.