SFS 1987:1217

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1987:1217
871217.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1987:1217

Utkom från trycket

den 29 december 1987

3660

Lag

om ändring i taxeringslagen (1956:623);

utfärdad den 17 december 1987.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 116 g och 116p §§ taxerings­

lagen (1956:623)^ skall ha följande lydelse.

116 p §" Bestämmelserna om eftergift skall beaktas även om yrkande

härom ej framställts, i den mån det föranleds av vad som förekommit i

ärendet eller målet om särskild avgift.

' Prop. 1987/88:55, SkU 12, rskr. 71.

^ Lagen omtryckt 1971:399.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:773.

' Senaste lydelse 1985:406,

* Senaste lydelse 1978; 196.

EJI

116 g

Har deklarationsskyldig inte kommit in med självdeklaration

inom föreskriven tid, påförs honom särskild avgift (förseningsavgift). Så­
dan avgift påförs annan skattskyldig än aktiebolag med 500 kronor. Aktie­

bolag påförs förseningsavgift med 1000 kr onor.

Har skattskyldig, som utan anmaning skall avge självdeklaration, inte

kommit in med deklaration senast den 1 augusti under taxeringsåret,

bestäms förseningsavgiften till fyra gånger beloppet enligt första stycket.

Förseningsavgift enligt första stycket påförs också skattskyldig som har

avgett förenklad självdeklaration och som inte efterkommit en anmaning
att avge en allmän självd eklaration inom den tid som föreskrivs i anma-

ningen.

Har skattskyldig inom föreskriven tid avlämnat deklarationshandling,

som ej är behörigen underteckand, utgår förseningsavgift endast om hand­

lingen icke fullständigas med underskrif t inom tid som föreskrivs i anma­

ning. I sådant fall beräkna s avgiften enligt första stycket.

⬢Kfe,

iiKr

eis2i

fe'

iSi

11.;

¬

background image

Finnes vid prövning av besvär i taxeringsmål att taxeringen skail nedsät-

SFS 1987:1217

tas, skall även vidtagas därav föranledd ändring i beslut om särskild avgift.

Vid handläggningen i ka mmarrätt och länsrätt av mål om särskild avgift

skall muntlig förhandling hållas, om den skattskyldige begär det. Mun tlig

förhandling behövs dock inte, om det inte f inns anledning anta att avg ift

kommer att utgå.

Denna lag träder i kraf t den 1 ja nuari 1988. Bestämmelserna i 11 6 g § i

sin nya lydelse til lämpas första gången i fråg a om dek laration som avser

1988 års taxering.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Arne Baekkevold
(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.