SFS 1990:331

900331.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:331

Utkom från tryck et

den 11 juni 1990

Lag

om ändring i lagen (1984:151) om pnnktskatter och

prisregleringsavgifter;

utfärdad den 10 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1984:151) om

punktskatter och prisregleringsavgifter

dels att 4 kap. 14 §, 7 kap. 3 §, 8 kap. 7, 8, 10-13 §§ och 9 kap. 2 § skall

upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 4 kap. 1 § samt 8 kap. 1, 7 och 11 §§ \

skall utgå,

1

dels att nuvarande 4 kap. 4 § skall beteclcnas 14 § samt att nuvarande 8 ,

kap. 2 och 3 §§ skall betecknas 8 respelctive 7 §,

dels att 2 kap. 10 §, 3 kap. 3 och 6 §§, 4 kap. 1 - 3, 5 -13 §§, nya 14 § och ,.~

15 §, 5 kap. 5 och 12 § §, 6 kap. 1 § , 7 kap. 1, 7 och 8 §§, 8 kap. 1, 4�6, nya

7, nya 8 och 9 §§, 9 kap. 3 § samt rubrikerna till 4 och 8 kap. skall ha
föjande lydelse,

/

dels att det i lage n skall införas sex nya paragrafer, 4 kap. 4, 4 a, 4 b och /

6 a §§, 8 kap. 2 och 3 §§, samt närmast före 4 kap. 4, 5, 6 a, 13 och 15 §§ v

nya rubriker av följande lydelse.

2 kap.

10 § Bestämmelserna i 4 ka p. 2 § lagen (1990: 325) om självdeklaration
och kontrolluppgifter om vem som skall fullgöra deklarationssk yldigheten

för omyndiga, dödsbon och andra gäller i tillämpliga delar.

616

' Prop. 1989/90: 74, SkU32. rskr. 217.

¬

background image

;' Uppgift som lämnats for en skattskyldig som är juridisk person ska ll

SFS 1990; 331

anses ha lämnats av den skattskyldige, om det inte var uppenbart att
uppgiftslämnaren saknade behörighet att företräda den skattskyldige.

3 kap.

3 § Beskattningsmyndigheten får förelägga den dekJarationsskyldige att i
den omfattning som anges i föreläggandet lämna de upplysningar som

behövs för kontroll av att uppgifterna i en deklaration är riktiga eller

annars för beskattningen samt prov och beskrivning på varor som an­

vänds, säljs eller tillhandahålls på annat sätt i ve rksamheten.

Beskattningsmyndigheten får vidar e förelägga den deklarationsskyldige

att visa upp kontrakt, kontoutdrag, räkningar, kvitton eller liknande hand­

lingar som behövs f�r kontroll av deklarationen.

Ett föreläggande får förenas med vite, om det finns anledning att anta att

den skattskyldige annars inte följer föreläggandet.

Bestämmelserna i 3 k ap. 6 § taxeringslagen (1990:324) gäller i fr åga om

befrielse från skyldigheten att lämna upplysningar eller visa upp handling.

6 § Bestämmelserna i 3 kap. 17 § taxeringslagen (1990:324) om utlä m­

nande av uppgifter gäller i fråg a om uppgifter i deklara tioner och andra

handlingar som har avlämnats till ledning f�r beslut om skatt enligt denna

lag eller har upprättats eller f�r granskning omhändertagits av en m yndig­

het vid skattekontroll.

Handlingar som avses i första styck et skall förva ras hos beska ttnings­

myndigheten. Om inte regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer föresk river något annat, skall handlingarna förstöras sju år

efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret gått ut.

4 kap. Beskattningsbeslut

1 § Beskattningsbeslut skall fattas f�r vaije redovisningsperiod eller, om

skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder, för vaije s katteplik­
tig händelse.

2 § Har den skattskyldiges deklaration kommit in till besk attningsmyn­

digheten inom den tid som anges i 2 kap. 8 § eller inom den tid som anges i

ett beslut om anstånd med att lämna de klarationen, anses beskattningsbe­
slut ha fattats i enlighet med deklarationen.

Om deklarationen inte har kommit in till beskattningsmyndigheten

inom den tid som anges i första stycket, anses skatten genom beskattnings­

beslut ha bestäm ts till no ll kronor. Kommer deklarationen in till besk att­
ningsmyndigheten vid en s enare tidpunkt anses beslut i s tället ha fattats i

enlighet med deklarationen, om inte ett omprövningsbeslut har meddelats
dessförinnan.

1 Omprövning

3 § Beskattningsmyndigheten skall ompröva ett beska ttningsbeslut i en
fråga som kan ha betyd else f�r bes kattningen om de n skattskyldige begär

617

¬

background image

SFS 1990:331

det eller om det finns andra skäl. Att omprövning skall ske näf i
skattskyldige överklagat ett beskattningsbeslut framgår av 8 kap. 4 §.

Beskattningsmyndigheten får avstå från att på eget initiativ ompröva

beslut, om omprövningen skulle avse endast ett mindre belopp.

Om en fråga som avses i första stycket har avgjorts av allmän förval

ningsdomstol, får beskattningsmyndigheten inte ompröva frågan.

ji.

I Omprövning på begäran av den skattskyldige

^

4 § Vill den skattskyldige begära omprövning, skall han göra detta slcrifjt-^
ligt. Begäran skall ha ko mmit in till bes kattningsmyndigheten senast sjätte,
året efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gått

ut eller, när skatteredovisningen inte avser redovisningsperioder, den skat­

tepliktiga händelsen har inträffat.

Om den skattskyldige gör sannolikt att han inte inom två månader förCj

utgången av den tid som anges i första stycket fått kännedom om ett'
beskattningsbeslut som är till hans nackdel eller annan handling med,»
uppgift om skattens storlek, får han ändå begära omprövning. Begäran^

skall ha k ommit in inom två månader från den dag han fick sådan känne­
dom.

Har den skattskyldige inom den tid som anges i första eller andra stycket

gett in skrivelsen med begäran om omprövning till en allmän förvaltnings­
domstol, får ärendet ändå prövas. Skrivelsen skall då omedelbart �versän­
das till beskattningsmyndigheten med uppgift om den dag då handlingen

kom in till domstolen.

4

4 a § Om en begäran om omprövning inte är egenhändigt undertecknad:
av den skattskyldige eller hans ombud, får skattemyndigheten utfärda

föreläggande om att undertecknande skall ske med påföljd att omprövning^

annars inte görs.

618

4 b § Trots bestämmelsen i 3 § tredje stycket får en fråga som har avr
gjorts av kammarrätt genom beslut som vunnit laga kraft omprövas, om ^
beslutet avviker från rättstillämpningen i ett regeringsrättsavgörande som

har meddelats därefter.

Omprövning på initiativ av beskattningsmyndigheten

5 § Omprövar beskattningsmyndigheten självmant ett beslut får om-,

prövningsbeslut som är till den skattskyldiges fördel meddelas senast un-'

der sjätte året efter utgången av d et kalenderår under vilket beskattnings- |
året har gått ut eller, om skatteredovisningen inte avser redovisningsperio­
der, den skattepliktiga händelsen har inträffat.

Ett sådant omprövningsbeslut får meddelas även efter den tid som anges

i första stycket om det föranleds av beskattningsmyndighetens beskatt-? '⬢
ningsbeslut eller allmän förvaltningsdomstols beslut i mål om skatt enligt'

denna lag avseende annan redovisningsperiod eller annan skattskyldig. '

6 § Ett omprövningsbeslut som är till nackdel för den skattskyldige får, ?⬢

utom i fall som avses i andra stycket och i 7 och 8 § §, inte meddelas senare ⬢

än u nder andra året efter utgången av det kalenderår under vilket beskat

ningsåret har gått ut eller, om skatteredovisningen inte avser redovisnings-

¬

background image

^ öder, den skattepliktiga händelsen har inträffat. Har den skattskyldige

SFS 1990:331

lite gett in deklaration i rätt tid, får ett omprövningsbeslut som är till hans

näckdel meddelas efter utgången av den tid som anges i första stycket. Ett

' så dant omprövningsbeslut får meddelas inom ett år från den da g deldara-

tionen kom in till be skattningsmyndigheten, dock senast under sjätte året
efter utgången av det kalend erår under vi lket beskattningsåret har gått ut

j i v eller, om skatteredovisningen inte avser redovis ningsperioder, den skat-

; y tepliktiga händelsen har inträffat.

i;/1 Efterbeskattning

6 a § Beskattningsmyndigheten får med dela ett omprövningsbeslut som

är till nack del för den skattskyldige efter utgången av de n tid som an ges i

6 § fö rsta stycket under d e förutsättningar och på det sätt som a nges i 7 �

12 §§ (efterbeskattning).

I § Efterbeskattning får ske om den skattskyldige

1. i deklaration eller p å annat sät t lämnat oriktig uppgift till ledning för

beskattningen,

2. lämnat oriktig uppgift i må l om skatt,

3. underlåtit att lämn a deklaration eller infordrad uppgift, eller,
4. underlåtit att tillhandahålla begärt varuprov,
och den oriktiga uppgiften eller underlåtenheten medfört att ett be skatt­

ningsbeslut blivit felaktigt eller inte fattats.

Efterbeskattning får också ske
1. vid rättelse av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbise­

ende,

2. när en ändring föranleds av beslut som anges i 5 § andra stycket.

8 § Efterbeskattning som avser annat än omprövning enli gt 7 § andra
stycket 2 får ske endast om den a vser belopp av någon betydelse. Efterbe­

skattning får inte ske om beslutet med hänsyn till omständigheterna skulle

framstå som uppenbart oskäligt eller om beskattningsmyndigheten tidiga­

re fattat beslut om ef terbeskattning avseende samma fråga.

9 § Beskattningsmyndighetens beslut om efterbe skattning skall medde­
las senast under sjätte året efter utgången av det kalend erår under vil ket

beskattningsåret har gått ut el ler, när skatteredovisningen inte avser redo­

visningsperioder, den skattepliktiga händelsen har inträffat, om inte annat

anges i 10-12 §§.

10 § Beslut om efterbe skattning enligt 7 § andra stycket 2 får me ddelas

även efter den tid som anges i 9 § men senast sex månader efter det beslut

som föranleder ändringen.

Beslut om efterbesk attning på grun d av oriktig uppgift i om prövnings­

ärende eller mål om skatt får med delas efter den tid som an ges i 9 § men
senast inom ett år från utgången av den mån ad då bes kattningsmyndighe­

tens eller domstolens beslut i ären det eller målet har vunni t laga kraft.

II § Har den skattskyldige avlidit, får beslut om efterbe skattning inte

meddelas av beskattningsmyndigheten efter utgången av det andra året

619

¬

background image

SFS 1990:331

efter det kalenderår under vilket bouppteckningen efter den skattskyl

har lämnats in för registrering.

12

Har den skattskyldige, på sätt anges i 14 § andra stycket skatt

brottslagen (1971:69), delgetts underrättelse om misstanke om brott so

avser skatt enligt de författningar som anges i 1 kap. 1 § första stycket
eller enligt lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel eller har åtal väck '

mot honom för sådant brott, får beskattningsmyndigheten meddela beslu

om efterbeskattning för den redovisningsperiod eller den skattepliktiga

händelse som brottet avser även efter utgången av i 9 § angiven tid.i
Detsamma gäller om tiden för att ådöma den skattskyldige påföljd för

sådant brott har förlängts genom beslut enligt 14 a § skattebrottsl agen.

Beslut om efterbeskattning får i fall som avses i 12 § skattebrottslagen,

också meddelas efter utgången av den tid som anges i 9 §.

\

Beslutet om efterbeskattning enligt första stycket skall meddelas före

utgången av kalenderåret efter det år då någon av de där angivna åtgärder*-^

na först vidtogs. Beslutet om efterbeskattning enligt andra stycket skall'
meddelas före utgången av kalenderåret efter det år då åtgärd som avses i'
12 § skattebrottslagen vidtogs. Har den skattskyldige avlidit skall dock
beslut om efterbeskattning meddelas inom sex månader från dödsfallet.

Beslut om efterbeskattning enligt första stycket skall, utom i fall som

avses i 12 § skattebrottslagen, undanröjas av beskattningsmyndighetén,
om åtal inte väcks på grundval av den förundersökning som föranlett

underrättelsen om brottsmisstanke eller beslutet om tidsförlängning eller,

om åtal har väckts, åtalet läggs ned eller inte bifalls till någon del.

Vad som sägs i första - fjärde styckena tillämpas också beträffande en,

juridisk persons beskattning, om åtgärd som avses i första stycket har

vidtagits mot den som har företrätt den juridiska personen eller om fall

som avses i 12 § skattebrottslagen föreligger beträffande honom.

⬢ i

Gemensamma bestämmelser om beskattningsbeslui

^

13 § Kan den skattskyldiges uppgifter inte läggas till grund för en tillför­

litlig beräkning eller saknas uppgifter från den skattskyldige, får beskatt-;

ningsbeslutet fattas efter skälig grund.

14 §' Efter utgången av den tid inom vilken deklarationen för den sista

redovisningsperioden under beskattningsåret skall lämnas får sådan änd­
ring av beskattningsbeslut som berör mer än en redovisningsperiod under
beskattningsåret hänföras till den sista redovisningsperioden under be-^

skattningsåret.

I Beslut om skatteberäkning

,'

15 § Beskattningsmyndigheten skall snarast efter det att en domsto)

meddelat beslut i ett mål om skatt fatta det beslut om skatteberäkning som
föranleds av domstolens beslut.

,

620

' Senaste lydelse 1985; 115.

' �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

¬

background image

aP-

SFS 1990:331

5 §-*' Om ett beskattningsbeslut överklagats, den skattskyldige begärt om-

_ prövning eller det annars kan antas att skatten kommer att sättas ned, kan

den skattskyldige av besk attningsmyndigheten få anstån d med att betala

skatten. Bestämmelserna i 49 § 1,2 och 3 mom. uppbördslagen (1953:272)

gäller då i tillä mpliga delar.

12 § Ränta skall utgå på

1. skatt som avses i 1 § tredje stycket,

2. skatt som den ska ttskyldige fått anstånd med att betala enligt 5 § till

den del skattebeloppet skall betalas senast vid anståndstidens utgång.

I fa ll som avses i första sty cket 1 utgå r räntan från den dag d å skatten

skulle ha betalats enligt 1 § första stycket till o ch med den da g då skatten
skall betalas enlig t beskattningsmyndighetens beslut. I fall som avses i
första stycket 2 skall bestä mmelserna om ränta i 49 § 4 m om. uppbö rds­
lagen (1953:272) tillämpas. Räntan skall dock berä knas från de n dag, då

skattebeloppet skulle ha betalat s om anstånd inte medgetts, til l och med

den dag då anståndstiden går ut.

6 kap.

1 §5 Beskattningsmyndigheten får, efter ansö kan av den som är skatt­

skyldig eller avser att bedriva verksamhet eller vidta åtgärd som kan

medföra skyldighet att betala s katt, meddela förhandsbesked i fråg or som

rör beska ttningen, om det ä r av vikt för sökan den eller för en enhetl ig

lagtolkning eller rättstillämpning.

I frå ga om skatteplikt f� r try cksak en ligt lage n (1972:266) om sk att på

annonser och reklam kan förhandsbesked också meddelas efter ansökan av
den som avser att beställa en try cksak av en skattskyldig.

I fr ågor som rör beska ttning enligt lagen (1957:262) om allmän energi­

skatt kan förhandsbesked meddelas även efter ansökan av den som i större
omfattning förbrukar eller avser att förbruka elektrisk kraft eller bränslen.

7 kap.

1 § Har den skattskyldige i d eklaration eller annat skriftligt meddelande

som han avgett till ledning f�r beskattningen, lämnat uppgift som befinns
oriktig, skall en särskild avgift (skattetillägg) påföras honom. Skattetilläg­
get är tjugo procent av d et skattebelopp som inte skulle ha påförts om den
oriktiga up pgiften hade godtagits. Detsamma gäller om den sk attskyldige
har lämnat en såda n uppgift i mål o m skatt och upp giften inte har g odta­

gits efter prövning i sak eller inte har prövats.

Har avvikelse från deklaration skett med stöd av 4 kap. 13 §, påförs den

skattskyldige skattetillägg. Skattetillägget är tjugo procent av den skatt som

Senaste lydelse 1986:1302.

' Andringen innebär att fjärde stycket upphävs.

621

¬

background image

SFS 1990:331

till följd av uppskattningen påförs den skattskyldige utöver vad sorti'

nars skulle ha påförts honom. Till den del uppskattningen innefattat'
rättelse av en oriktig uppgift från den skattskyldige påförs dock skattetill-
lägg enligt första stycket.

Har den skattskyldige inte lämnat deklaration och har skatt beslutats

genom uppskattning enligt 4 kap. 13 §, påförs den skattskyldige skattetill-
lägg. Skattetillägget är tjugo procent av den skatt som till följd av uppskatt­

ningen påförs den skattskyldige utöver den skatt som skulle ha påförts

enligt de skriftliga uppgifter han kan ha lämnat till ledning för beskattning­
en. Till den del uppskattningen innefattar rättelse av en oriktig uppgift
från den skattskyldige påförs dock skattetillägg enligt första stycket.

7 § Beskattningsmyndigheten prövar fråga om särskild avgift. Beslut om
skattetillägg på grund av oriktig uppgift i mål om skatt får meddelas inom
ett år från utgången av den månad då domen eller det slutliga beslutet i

målet har vunnit laga kraft.

Utan hinder av vad som annars föreskrivs om omprövning och överkla­

gande skall den skattskyldiges yrkande i fråga om särskild avgift prövas,
om beslut i d en beskattningsfråga som föranlett avgiften inte har vunnit

laga kraft. Detsamma gäller om det allmänna ombudet framställt ett
sådant yrkande till förmån för den skattskyldige.

8

Bestämmelserna om eftergift skall beaktas även om yrkande om

detta inte har framställts, i den mån det föranleds av vad som har förekom­

mit i ärendet eller målet om särskild avgift.

�ndras ett beskattningsbeslut skall beskattningsmyndigheten vidta den

ändring av beslut om skattetillägg som föranleds av beskattningsbeslutet.

8 kap. överklagande

1 § Beskattningsmyndighetens beskattningsbeslut i en fråga som kan ha

betydelse för beskattningen samt beslut om anstånd med att lämna dekla­
ration eller betala skatt, om uppdelning av skattebetalning, om återbetal­
ning av skatt och om att avvisa en begäran om omprövning av beskatt­
ningsbeslut får överklagas hos kammarrätten av den skattskyldige och av

det allmänna ombudet.

Beslut om skatterevision, föreläggande av vite och avvisande av ansö­

kan om förhandsbesked får inte överklagas.

622

2 § Den skattskyldiges överklagande skall vara skriftligt och ha kommit
in inom sex år efter utgången av det kalenderår under vilket beskattnings­

året har gått ut eller, när skatteredovisningen inte avser redovisningsperio­
der, den skattepliktiga händelsen har inträffat. Om beskattningsbeslutet

har meddelats efter den 30 juni sjätte året efter det kalenderår under vilket

det beskattningsår som beslutet avser har gått ut eller, när skatteredovis­
ningen inte avser redovisningsperioder, den skattepliktiga händelsen har

inträffat och den skattskyldige har fått del av beslutet efter utgången av

'⬢ Senaste lydelse 1987:1219. �ndringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

i'!'"

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.