SFS 1990:324

900324.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

⬢ axe ringslag;

SFS 1990:324

Utkom från trycke t

Utfärdad den 10 maj 1990.

den 11 juni 1990

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller vid fastställelse av underlaget för att ta ut skatt eller

avgift (taxering) enligt

1. kommunalskattelagen (1928:370),
2. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,
3. lagen (1947:577) om statlig förmögenhetsskatt,
4. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
5. lagen (1927:321) om utsk iftningsskatt,
6. lagen (1933:395) om ersättningsskatt,

7. lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift,
8. lagen (1983:1086) om vin stdelningsskatt,

9. lagen (1989:346) om särskild vinstskatt.
Lagen gäller även vid handläggning av ärenden om särski lda avgift er

(skattetillägg och förseningsavgift) om inte annat följer av 5 kap.

Lagen innehåller bestämmelser som skall gälla vid handläggning av mål

om taxering och särskilda avgifter i allmän förvaltningsdomstol.

2 § Vad som sägs i denna lag om skatt och skattskyldig gäller även avgift
och avgiftsskyldig enligt lagen (1946:324) om skogsvårdsavgift.

3 § Begrepp som används i denna la g har samma innebörd som i kom ­

munalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomst ­

skatt.

4 § I lag en (1990: 325) om själv deklaration och kontrolluppgifter finns

bestämmelser om skyldigheten att lämna uppgifter till ledning för taxering.

I fråga om debiteri ng och uppbörd av skatt gä ller bestämmelserna i upp­
bördslagen (1953:272).

2 kap. Taxeringsorganisationen

Skatteförvaltningen

1 § Riksskatteverket leder och ansvarar för taxeringsarbetet i la ndet.

I va rje län finns en skattemyndighet som ansvarar för taxeringsarbetet i

länet. Varje skattem yndighet har ett eller flera skattekontor. Vid vaije

skattekontor finns en skattenämnd.

Riksskatteverket har samma befogenheter som ska ttemyndigheten har

enligt 3 kap. I förek ommande fall tar verket därmed öve r den be fogenhet
som annars tillkommer skattemyndigheten,

'Prop. 1989/90:74. SkU32. rskr. 217.

539

¬

background image

SFS 1990:324

Beslutande myndigheter

2 § Beslut i taxeringsärende fattas av skattemyndigheten i det län dä'
den skattskyldiges hemortskommun för taxeringsåret är belägen.

Om den skattskyldige saknar hemortskommun i l andet, fattas beslutet \

av skattemyndigheten i Stockholms län.

En skattemyndighet får uppdra åt en annan skattemyndighet att fatta

beslut i dess ställe i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Sådant '
uppdrag får ges endast om den andra myndigheten medger det och ont det >
kan ske utan avsevärd olägenhet för den skattskyldige.

Skattenämnden

-⬢

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen b estämmer får be­
sluta att en skattenämnd skall bestå av flera avdelningar. Bestämmelserna
om skattenämnd gäller även avdelning.

4 § Taxeringsärende avgörs i skattenämnd, om ärendet

1. avser omprövning av en tvistig fråga och nämnden inte tidigare J

prövat de omständigheter och bevis den skattskyldige åberopar,

,

2. avser en skälighets- eller bedömningsfråga av väsentlig ekonomisk

betydelse för den skattskyldige,

3. av någon annan särskild anledning bör prövas i n ämnden.

5 § I skattenämnd finns ordförande, vice ordförande och övriga ledamö­

ter. Om nämnden består av flera avdelningar, skall det finnas en ordföran- i
de för vaije avdelning. Regeringen eller den myndighet som regeringen

bestämmer fastställer antalet vice ordförande vid vaije skattekontor.

6 § Ordföranden och vice ordföranden i skattenämnden skall vara tjäns­

temän vid skattemyndighet. De förordnas av riksskatteverket för högst tre ^

år i taget.

Chefen för skattemyndigheten får träda in som ordförande i skatte­

nämnden vid behandling av ärende som med hänsyn till dess särskilda
beskaffenhet kräver hans medverkan.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer ,

det antal övriga ledamöter i skattenämnden som skall finnas vid vaije ⬢
skattekontor. Sådana ledamöter väljs för högst tre år. För val av dessa
ledamöter gäller bestämmelserna i 7 kap. 5 �7 §§ .

7 § Skattenämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden

och fyra övriga ledamöter är närvarande. Fler än ordföranden eller vic e
ordföranden och fem övriga le damöter får inte delta i behandlingen av et t

ärende.

'

3 kap. Utredning i taxeringsärenden

Skattemyndighetens utredningsskyldighet

1 § Skattemyndigheten skall se till att ärendena blir tillräckligt utredda.

540

¬

background image

2 § Den skat tskyldige skall ges tillfä lle att yttra sig innan hans ärende

SFS 1990:324

avgörs, om det inte är onödigt.

I fråga om den skattskyldiges rätt att få del av uppgifter som har tillförts

ärendet genom någon annan än honom själv och att få tillfälle att yttra sig
över dem gäller bestämmelserna i 1 7 § förvaltningslagen (1986; 223).

3 § Beslut om tax ering får fattas på grundval av en förenklad självdekla­

ration utan att den som avgett deklarationen underrättats om och fått

tillfälle att yttra sig över

1. vad som från folkbokföringsmyndighet har inhämtats i fråga om

förutsättningarna för sådan skattereduktion enligt 2 § 4 mom. uppbö rds­

lagen (1953:272) som får ges en ogift skattskyldig eller

2. kontrolluppgift som skall lämnas utan föreläggande enligt lagen

(1990:325) om självdeklaration och kontro lluppgifter och som avse r in­
komst av tjänst eller kapital eller avser räntetillägg.

4 § Vill den skattskyldige lämna upplysningar muntligt inför skatte­
nämnden i ett taxeringsärende som angår honom och skall avgöras i

nämnden, skall han få tillfälle till det om inte särskilda skäl talar emot det.

Föreläggande att lämna upplysningar eller visa upp handling

5 § Skattemyndigheten får förelägga den skattskyldige att i den omfatt­

ning som anges i föreläggandet lämna de upplysningar som behövs för

kontroll av att uppgifterna i hans självdeklaration är riktiga eller annars för
hans taxering.

Skattemyndigheten får vidare förelägga den skattskyldige att visa upp

kontrakt, kontoutdrag, räkningar, kvitton eller liknande hand lingar som
behövs för kontroll av deklarationen.

Ett föreläggande får förenas med vite om det finns anledning att anta att

den skattskyldige annars inte följer föreläggandet.

6 § Länsrätten får, om det finns synnerliga skäl, på frams tällning av en
skattskyldig som enligt 5 § förelagts att lämna uppl ysningar eller visa upp

handling befria honom från denna skyld ighet, när upplysningarna eller
handlingen avser förhållande om vilket den skattskyldige skall iaktta tyst­
nad eller särskilda omständigheter i annat f all gör att upplysningarna eller
handlingens innehåll inte bör komma till någon annans kännedom.

Taxeringsbesök

1 § Om några uppgifter i en självdeklaration behöver kontrolleras ge­

nom avstämnin g mot räkenskaper, anteckn ingar eller andra handlingar,

får skattemyndigheten komma överens med den skattskyldige om att
sådan avstämning skall göras vid besök hos honom eller vid annat person­

ligt sammanträffande. �verenskommelse får även träffas om besiktning av
fastighet, inventarier eller annat som är av betydelse för taxeringskontrol­
len.

Taxeringsrevision

8 § Skattemyndigheten får beslu ta om tax eringsrevision för att kontrol­

lera att skyldighet enli gt lage n (1990:325) om självdeklaration och kon-

541

¬

background image

SFS 1990i 324

trolluppgifter fullgjorts riktigt och fullständigt. Taxeringsrevision får

hos den som är bokforingsskyldig enligt bokföringslagen (1976:125) ölT

skyldig a tt föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141)
och hos juridisk person som inte är dödsbo. Hos andra deklarations- elléf.

uppgiftsskyldiga får taxeringsrevision göras när särskilda skäl föranledef-

det. Taxeringsrevision får inte göras hos myndigheter.

Taxeringsrevision får även göras för att inhämta uppgifter av betydelse

för kontroll av att andra till namnet kända personer eller någon person,

som ingått viss bestämd rättshandling med den som skall revideras, full­
gjort sin deklarations- och uppgiftsskyldighet.

Hos den som avses i första stycket an dra meningen får taxeringsrevision

dessutom göras för att samla in uppgifter som en förberedande åtgärd for

kontroll av andra än den som revideras. Sådan revision beslutas, om den

som revideras inte är skyldig att efter föreläggande lämna uppgifter röran­

de personerna i fråga, av riksskatteverket eller efter verkets bestämmande

av en skattemyndighet.

9 § I ett beslut om taxeringsrevision skall en eller flera tjänstemän för- '

ordnas att verkställa revisionen (revisor).

10 § En taxeringsrevision skall om möjligt göras på sådant sätt och på
sådan tid att den inte hindrar verksamheten för den som revideras. Den

får inte utan särskilda skäl verkställas hos enskild mellan kl. 19.00 och k l.

8.00.

'

Skattemyndigheten får, när det behövs, bestämma tid och plats för ⬢

revisionen. Revisionen får verkställas hos den som skall revideras eller på '

annan plats. Om denne medger det får revisionen göras också i annat

utrymme hos honom än sådant som huvudsakligen används för verksam- '
heten. Om revisionen skall göras på någon annan plats än hos den som

skall revideras, skall räkenskaper och andra handlingar på begäran av ' ⬢

revisorn överlämnas mot kvitto till denne.

11 § Vid taxeringsrevision får granskning ske av räkenskaper, anteck- ;

ningar och verifikationer samt av korrespondens, protokoll och andra '
handlingar som rör verksamheten.

Med handling förstås framställning i sk rift eller bild samt upptagning ^

som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt '

hjälpmedel.

Taxeringsrevision får verkställas för kontroll även av det löpande be­

skattningsårets räkenskaper och handlingar.

Vid taxeringsrevision hos den som är bokföringsskyldig enligt bokfö­

ringslagen (1976; 125) eller skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruks- '
bokföringslagen (1979:141) får revisorn även inventera kassan samt grans- ,
ka varulager, maskiner och andra inventarier som är avsedda för stadigva­

rande bruk.

12 § Vid taxeringsrevision är den som revideras skyldig att genast till ­

handahålla revisorn de handlingar och lämna de upplysningar som behövs ⬢
för revisionen. Han skall också lämna tillträde till sådana utrymmen sorh^

542

huvudsakligen används i hans verksamhet, samt ge den h jälp som behöv?.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.

Populära lagar