SFS 1991:1910

911910.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i tullagen (1987:1065);

utfärdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om tullagen (1987:1065)
dels att 83 och 87 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före 13 § skall flyttas till närmast före 12 §.

83 § Har den som är tul lskyldig och skyldig att lämna tulldeklaration, i

en tulldeklaration eller ett annat dokument som under förfarandet avgetts

till ledning för fastställande av tull eller annan skatt, lämnat en uppgift

som befin ns vara oriktig, skall han påföras en särskild avgift (tulltillägg).

Tulltillägget är tjugo procent av den tull och annan skatt som inte skulle ha

påförts, om den oriktiga uppgiften godtagits. Detsamma gäller, om den
tullskyldige skriftligen har lämnat en sådan uppgift i ett omtulltaxerings-

ärende eller ett överklagat ärende som avser fastställande av tull eller

annan skatt.

Om avvikelse från tulldeklara tion har skett vid skönstulltaxering skall

den tullskyldige påföras tulltillägg. Tulltillägget är tjugo procent av den tull
och annan skatt som vid taxeringen påförs den tullskyldige utöver vad som
annars skulle ha påförts honom. Till den del taxeringen innefattar rättelse
av en oriktig uppgift från den tullskyldige påförs dock tullti llägg enligt

första stycket.

Om den som är tullskyldig enligt 82 § rätteligen skulle ha lämnat tulldek­

laration till ledning för fastställande av tull eller annan skatt, skall han

påföras tulltillägg. Tulltillägget är tjugo procent av den tull och annan skatt

som påförs eller, vid förfogande enligt 82 § andra stycket andra meningen,
tjugo procent av den tullförmån som den tullskyldige går miste om.

87 § Tulltillägg och förseningsavgift får helt eller delvis efterges, om

felaktigheten eller underlåtenheten kan antas ha ett sådant samband med
den tullskyldiges ålder, sjukdom , bristande erfarenhet eller därme d jäm­

förligt förhållande att den kan anses ursäktlig. Detsamma gäller, om felak­

tigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig med hänsyn till den
oriktiga uppgiftens beska ffenhet eller annan särskild omständighet eller
om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut tillägget eller avgiften.

Tulltillägg får helt eflerges även när det belopp som kunde ha undandra-

gits genom felaktigheten eller underlåtenheten är att anse som ringa.

Förseningsavgift får helt eller delvis efterges också när underlåtenheten

är att anse som ringa.

Tulltillägg eller förseningsavgift får inte påföras sedan den tullskyldige

har avlidit.

SFS 1991:1910

Utkom från tryck et

den 30 december 1991

Prop. 1991/92:43, SkU7, rskr. 100.

3499

¬

background image

SFS 1991:1910

Denna lag träder i kraft den I januari 19 92.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Lennart Hamberg

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.