SFS 1992:1179

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1992:1179
921179.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1179

Utkom från tr\'cke t

den 18 december 1992

Lag

om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av

socialavgifter från arbetsgivare;

utfärdad den 10 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 27 § lagen ( 1984:668) om upp­

börd av socialavgifter från arbetsgivare^ skall ha följande lydelse.

27 § För kontroll av att en arbetsgivare har fullgjort sin uppgiftsskyldig­
het får Riksskatteverket eller skattemyndigheten besluta om revision hos

arbetsgivaren. Därvid gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap.
8 � 14 §§ taxeringslagen (1990:324) om taxeringsrevision.

Efter anmaning av skattemyndigheten är arbetsgivare och arbetstagare

skyldiga att inom den tid som angetts i anmaningen lämna de upplysningar
som behövs för kontroll av avgiftsskyldigheten. Arbetsgivare och arbetsta­
gare skall efter anmaning också visa upp alla handlingar som behövs för

kontroll av avgiftsskyldigheten såsom kontrakt, kontoutdrag, räkning eller
kvitto.

Uppgifter som myndighet förfogar över och som behövs för kontroll av

avgiftsskyldigheten skall på skattemyndighetens begäran tillhandahållas
denna. Därvid gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap. 16 §
taxeringslagen.

Om arbetsgivare eller arbetstagare inte följer en anmaning enligt andra

stycket får vite föreläggas. Bestämmelserna i 83 § uppbördslagen
(1953:272) om vite gäller därvid i tillämpliga d elar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

2736

Karin Laan

(Socialdepartementet)

' Prop. 1992/93:96, bet. 1992/9 3: SkU9, rskr. 1992/93:66.

' Lagen omtryckt 1991:98.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.