SFS 1980:450

800450.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1980: 450

om ändring i tullagen (1973:670);

uträrdad de n I2juni 1980.

Kniigi rik sdagens beslut' föreskrivs i fråga om tullagen (1973: 670)

f/e/.v att 22. 42 och 54 §§ skall ha nedan angivna lydelse.
dels att i lagen skall införas två nya paragrafer. 37 a och 54 a §5?. av ne d­

an angivna lydelse.

Utkom från trycket

den 24 juni 19 80

I ;

22

Har tullskyldig inbetalat tull eller annan införselavgift med högre

belopp än h an rätteligen har att erlägga, återbetalas

^

Motsvarande gäller när han inbetalat tull eller annan tnforselavg.ft trots att

' Prop. 1979/80; 108. SkU 55. r.skr 352.
* Senaste lydelse 1974 :982.

891

1; fPTä-.r'

⬢-1

'i".⬢'⬢'⬢'v'

¬

background image

SFS 1980:450

892

avgift ej skall utgå. Har med stöd av 5 § tullforordn.ngen (1973:979) med­

delats förordnande att tull inte skall utgå för vara av visst slag återbetalas

inbetalat tullbelopp. Belopp, som den tullskyldige kan dra av enl igt lagen

(1968-430) om mervärdessk att, återbetalas dock ej.

På belopp som återbetalas utgår ränta. Ränta utgår även på ränta enligt

20 § som återbetalas. Vid ränteb eräkningen tillämpas bestämmelserna i 20
a § första styc ket. Ränta utgår från utgången av den månad und er vilken

beloppet erlagts till och med den månad då beloppet utbetalats.

Har beslut, som föranlett ränta enligt andra stycket, ändrats på sådant

sätt att ränta icke skulle ha utgått eller skulle ha utgått med lägre belopp,
skall den tulls kyldige återbetala vad han så lunda uppburit för mycket. Be­

stämmelserna i denna lag om tull och annan införselavgift gäller d ärvid i

tillämpliga delar.

Vid återbetalning till den tullskyldige får avdrag göras för til l be talning

förfallen tull eller a vgift som den tullskyldige har att erlägga till tullverket.

37 a § Om det behövs för tullverkets kontrollverksamhet eller för upp-
giftslämnande enligt 54 a § får regeringen eller, efter regeringens bemyndi­

gande, generaltullstyrelsen föreskriva, att tullskyldig skall lämna u ppgift

rörande organisationsnummer eller personnnummer när vara anges till lor-

tullning, samt att den för va rs räkning vara utförs ur landet skall lämna så­

dan uppgift när varan anmäls till utförs el.

42 § Meddelar tullmyndighet med stöd av denna lag el ler bestämmelse,
som u tfärdats me d stöd av lagen, föreläggande för tullskyldig eller annan

att vidt a åtg ärd som behövs för förtu llning eller för tullverkets k ontroll­

verksamhet, ka n vite före läggas. Vite kan även föreläg gas, om någon un­

derlåtit att lämna uppgift eller handling enligt 7-9 §§ eller 10 § förstastyc­
ket eller att fullgöra skyldighet som föreskr ivs i 36 § eller m ed stöd av 37

a §.

Vite skall bestämmas till belopp som med hänsyn till vederbörandes

ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt kan an tagas förmå

honom att iakttaga föreläggandet, dock ej lägre än etthundra kronor eller

högre än femtusen kronor.

Försuttet vite utdöms av generaltullstyrelsen. Om ändamålet m ed viiet

har förfallit då fråga om utdömande uppkommer får vitet ej utdömas. Har

vitesföreläggande iakttagits först sedan fråga om utdömande har uppkom­
mit, skall ändamålet med vitet icke anses ha förfallit därigenom.

54 § Innehållet i tulldeklaration eller motsvarande handling eller hand-

"

' 10 § för icke röjas för annan än den som själv för taga del

nh

fullgjort kontrollverksamhet enligt denna lag

e ongen roja va d han därvid erfar it. Inte heller för i övrigt sådan uppg'"

misk-Tr^K�M"^'^ export av varor som rör enskilds personliga eller ekono

miska forhållanden obehörigen röjas.

för

''^gäran tillhandahålla riksskatteverket el-

import ellerVx^pon^^''^^ förekommer

hos tullmyndigheten och som

¬

background image

Denna lag träder i kraft den 1 juli iQRn A.,

i 22 5 för..a Myckc, ..edje meningen

tullning före ikraftträdandet skall ränta enligt ^2 ^ andra stJ ^"ff""'

för tid före ikraftträdandet.

^

^

också

SFS 1980:450

På reg eringens vagnar

KRIC KR�NMARK

Sven Norberg

(Handelsdepartementet)

»onr -

7.POBsa \

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.