SFS 1980:450

800450.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:RWOKCG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:RWOKCG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:12px;font-family:OWXHXL+Arial;color:#000000;} .ft13{font-size:10px;font-family:OWXHXL+Arial;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:OWXHXL+Arial;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:16px;line-height:20px;font-family:RWOKCG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:16px;line-height:18px;font-family:RWOKCG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:CAFKUA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:RWOKCG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:CAFKUA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:21px;font-family:RWOKCG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:20px;font-family:RWOKCG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:21px;font-family:CAFKUA+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft27{font-size:18px;line-height:22px;font-family:RWOKCG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:18px;font-family:RWOKCG+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft31{font-size:12px;font-family:ZSEBIH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:792px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:791px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1980: 450 </p> <p style="position:absolute;top:817px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i tullagen (1973:670); </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11">utr�rdad de n I2juni 1980. </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:81px;white-space:nowrap" class="ft11">Kniigi rik sdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om tullagen (1973: 670) </p> <p style="position:absolute;top:926px;left:78px;white-space:nowrap" class="ft16">f/e/.v att 22. 42 och 54 �� skall ha nedan angivna lydelse. <br/>dels att i lagen skall inf�ras tv� nya paragrafer. 37 a och 54 a �5?. av ne d�</p> <p style="position:absolute;top:970px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft11">an angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:822px;left:620px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:619px;white-space:nowrap" class="ft11">den 24 juni 19 80 </p> <p style="position:absolute;top:949px;left:799px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>I ; </b></p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:65px;white-space:nowrap" class="ft11">22 </p> <p style="position:absolute;top:1008px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft11">Har tullskyldig inbetalat tull eller annan inf�rselavgift med h�gre </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">belopp �n h an r�tteligen har att erl�gga, �terbetalas </p> <p style="position:absolute;top:1032px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft11">^ </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">Motsvarande g�ller n�r han inbetalat tull eller annan tnforselavg.ft trots att </p> <p style="position:absolute;top:1099px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft17">' Prop. 1979/80; 108. SkU 55. r.skr 352. <br/>* Senaste lydelse 1974 :982. </p> <p style="position:absolute;top:1102px;left:720px;white-space:nowrap" class="ft11">891 </p> <p style="position:absolute;top:1237px;left:572px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>1; fPT�-.r' </b></p> <p style="position:absolute;top:1238px;left:657px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>"-1 </b></p> <p style="position:absolute;top:1249px;left:568px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>'i&#34;."'"'"'v' </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:88px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1980:450 </b></p> <p style="position:absolute;top:1109px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft21">892 </p> <p style="position:absolute;top:74px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">avgift ej skall utg�. Har med st�d av 5 � tullforordn.ngen (1973:979) med�</p> <p style="position:absolute;top:95px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft21">delats f�rordnande att tull inte skall utg� f�r vara av visst slag �terbetalas </p> <p style="position:absolute;top:116px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">inbetalat tullbelopp. Belopp, som den tullskyldige kan dra av enl igt lagen </p> <p style="position:absolute;top:137px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft21">(1968-430) om merv�rdessk att, �terbetalas dock ej. </p> <p style="position:absolute;top:157px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft21">P� belopp som �terbetalas utg�r r�nta. R�nta utg�r �ven p� r�nta enligt </p> <p style="position:absolute;top:179px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft24">20 � som �terbetalas. Vid r�nteb er�kningen till�mpas best�mmelserna i 20 <br/>a � f�rsta styc ket. R�nta utg�r fr�n utg�ngen av den m�nad und er vilken </p> <p style="position:absolute;top:222px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft21">beloppet erlagts till och med den m�nad d� beloppet utbetalats. </p> <p style="position:absolute;top:242px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft21">Har beslut, som f�ranlett r�nta enligt andra stycket, �ndrats p� s�dant </p> <p style="position:absolute;top:264px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft25">s�tt att r�nta icke skulle ha utg�tt eller skulle ha utg�tt med l�gre belopp, <br/>skall den tulls kyldige �terbetala vad han s� lunda uppburit f�r mycket. Be�</p> <p style="position:absolute;top:306px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft21">st�mmelserna i denna lag om tull och annan inf�rselavgift g�ller d �rvid i </p> <p style="position:absolute;top:329px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft21">till�mpliga delar. </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft21">Vid �terbetalning till den tullskyldige f�r avdrag g�ras f�r til l be talning </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rfallen tull eller a vgift som den tullskyldige har att erl�gga till tullverket. </p> <p style="position:absolute;top:414px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft24">37 a � Om det beh�vs f�r tullverkets kontrollverksamhet eller f�r upp-<br/>giftsl�mnande enligt 54 a � f�r regeringen eller, efter regeringens bemyndi�</p> <p style="position:absolute;top:457px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">gande, generaltullstyrelsen f�reskriva, att tullskyldig skall l�mna u ppgift </p> <p style="position:absolute;top:479px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft21">r�rande organisationsnummer eller personnnummer n�r vara anges till lor-</p> <p style="position:absolute;top:501px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">tullning, samt att den f�r va rs r�kning vara utf�rs ur landet skall l�mna s�</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft21">dan uppgift n�r varan anm�ls till utf�rs el. </p> <p style="position:absolute;top:566px;left:242px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>42 � Meddelar tullmyndighet med st�d av denna lag el ler best�mmelse, <br/>som u tf�rdats me d st�d av lagen, f�rel�ggande f�r tullskyldig eller annan </b></p> <p style="position:absolute;top:611px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>att vidt a �tg �rd som beh�vs f�r f�rtu llning eller f�r tullverkets k ontroll�</b></p> <p style="position:absolute;top:633px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>verksamhet, ka n vite f�re l�ggas. Vite kan �ven f�rel�g gas, om n�gon un�</b></p> <p style="position:absolute;top:654px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft26"><b>derl�tit att l�mna uppgift eller handling enligt 7-9 �� eller 10 � f�rstastyc�<br/>ket eller att fullg�ra skyldighet som f�reskr ivs i 36 � eller m ed st�d av 37 </b></p> <p style="position:absolute;top:694px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>a �. </b></p> <p style="position:absolute;top:720px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft21">Vite skall best�mmas till belopp som med h�nsyn till vederb�randes </p> <p style="position:absolute;top:742px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft21">ekonomiska f�rh�llanden och omst�ndigheterna i �vrigt kan an tagas f�rm� </p> <p style="position:absolute;top:763px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft21">honom att iakttaga f�rel�ggandet, dock ej l�gre �n etthundra kronor eller </p> <p style="position:absolute;top:782px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft21">h�gre �n femtusen kronor. </p> <p style="position:absolute;top:806px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft21">F�rsuttet vite utd�ms av generaltullstyrelsen. Om �ndam�let m ed viiet </p> <p style="position:absolute;top:827px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft21">har f�rfallit d� fr�ga om utd�mande uppkommer f�r vitet ej utd�mas. Har </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft27">vitesf�rel�ggande iakttagits f�rst sedan fr�ga om utd�mande har uppkom�<br/>mit, skall �ndam�let med vitet icke anses ha f�rfallit d�rigenom. </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft21">54 � Inneh�llet i tulldeklaration eller motsvarande handling eller hand-</p> <p style="position:absolute;top:937px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft21">&#34; </p> <p style="position:absolute;top:937px;left:352px;white-space:nowrap" class="ft21">' 10 � f�r icke r�jas f�r annan �n den som sj�lv f�r taga del </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft21">nh </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:418px;white-space:nowrap" class="ft21">fullgjort kontrollverksamhet enligt denna lag </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft21">e ongen roja va d han d�rvid erfar it. Inte heller f�r i �vrigt s�dan uppg'&#34; </p> <p style="position:absolute;top:1003px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft21">misk-Tr^K�M&#34;^'^ export av varor som r�r enskilds personliga eller ekono </p> <p style="position:absolute;top:1018px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft21">miska forh�llanden obeh�rigen r�jas. </p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft21">f�r </p> <p style="position:absolute;top:1067px;left:474px;white-space:nowrap" class="ft21">''^g�ran tillhandah�lla riksskatteverket el-</p> <p style="position:absolute;top:1091px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft21">import ellerVx^pon^^''^^ f�rekommer </p> <p style="position:absolute;top:1091px;left:541px;white-space:nowrap" class="ft21">hos tullmyndigheten och som </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:852px;height:1262px;"> <img width="852" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:83px;left:88px;white-space:nowrap" class="ft30">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli iQRn A., </p> <p style="position:absolute;top:105px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft30">i 22 5 f�r..a Myckc, ..edje meningen </p> <p style="position:absolute;top:128px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft30">tullning f�re ikrafttr�dandet skall r�nta enligt ^2 ^ andra stJ ^&#34;ff&#34;&#34;' </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft30">f�r tid f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:369px;white-space:nowrap" class="ft30">^ </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:407px;white-space:nowrap" class="ft30">^ </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft30">ocks� </p> <p style="position:absolute;top:103px;left:638px;white-space:nowrap" class="ft30">SFS 1980:450 </p> <p style="position:absolute;top:186px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft30">P� reg eringens vagnar </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft30">KRIC KR�NMARK </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft30">Sven Norberg </p> <p style="position:absolute;top:298px;left:342px;white-space:nowrap" class="ft30">(Handelsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1251px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft31"><i><b>�onr - </b></i></p> <p style="position:absolute;top:1251px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft31"><i><b>7.POBsa \ </b></i></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft32">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1980: 450

om �ndring i tullagen (1973:670);

utr�rdad de n I2juni 1980.

Kniigi rik sdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om tullagen (1973: 670)

f/e/.v att 22. 42 och 54 �� skall ha nedan angivna lydelse.
dels att i lagen skall inf�ras tv� nya paragrafer. 37 a och 54 a �5?. av ne d�

an angivna lydelse.

Utkom fr�n trycket

den 24 juni 19 80

I ;

22

Har tullskyldig inbetalat tull eller annan inf�rselavgift med h�gre

belopp �n h an r�tteligen har att erl�gga, �terbetalas

^

Motsvarande g�ller n�r han inbetalat tull eller annan tnforselavg.ft trots att

' Prop. 1979/80; 108. SkU 55. r.skr 352.
* Senaste lydelse 1974 :982.

891

1; fPT�-.r'

"-1

'i"."'"'"'v'

background image

SFS 1980:450

892

avgift ej skall utg�. Har med st�d av 5 � tullforordn.ngen (1973:979) med�

delats f�rordnande att tull inte skall utg� f�r vara av visst slag �terbetalas

inbetalat tullbelopp. Belopp, som den tullskyldige kan dra av enl igt lagen

(1968-430) om merv�rdessk att, �terbetalas dock ej.

P� belopp som �terbetalas utg�r r�nta. R�nta utg�r �ven p� r�nta enligt

20 � som �terbetalas. Vid r�nteb er�kningen till�mpas best�mmelserna i 20
a � f�rsta styc ket. R�nta utg�r fr�n utg�ngen av den m�nad und er vilken

beloppet erlagts till och med den m�nad d� beloppet utbetalats.

Har beslut, som f�ranlett r�nta enligt andra stycket, �ndrats p� s�dant

s�tt att r�nta icke skulle ha utg�tt eller skulle ha utg�tt med l�gre belopp,
skall den tulls kyldige �terbetala vad han s� lunda uppburit f�r mycket. Be�

st�mmelserna i denna lag om tull och annan inf�rselavgift g�ller d �rvid i

till�mpliga delar.

Vid �terbetalning till den tullskyldige f�r avdrag g�ras f�r til l be talning

f�rfallen tull eller a vgift som den tullskyldige har att erl�gga till tullverket.

37 a � Om det beh�vs f�r tullverkets kontrollverksamhet eller f�r upp-
giftsl�mnande enligt 54 a � f�r regeringen eller, efter regeringens bemyndi�

gande, generaltullstyrelsen f�reskriva, att tullskyldig skall l�mna u ppgift

r�rande organisationsnummer eller personnnummer n�r vara anges till lor-

tullning, samt att den f�r va rs r�kning vara utf�rs ur landet skall l�mna s�

dan uppgift n�r varan anm�ls till utf�rs el.

42 � Meddelar tullmyndighet med st�d av denna lag el ler best�mmelse,
som u tf�rdats me d st�d av lagen, f�rel�ggande f�r tullskyldig eller annan

att vidt a �tg �rd som beh�vs f�r f�rtu llning eller f�r tullverkets k ontroll�

verksamhet, ka n vite f�re l�ggas. Vite kan �ven f�rel�g gas, om n�gon un�

derl�tit att l�mna uppgift eller handling enligt 7-9 �� eller 10 � f�rstastyc�
ket eller att fullg�ra skyldighet som f�reskr ivs i 36 � eller m ed st�d av 37

a �.

Vite skall best�mmas till belopp som med h�nsyn till vederb�randes

ekonomiska f�rh�llanden och omst�ndigheterna i �vrigt kan an tagas f�rm�

honom att iakttaga f�rel�ggandet, dock ej l�gre �n etthundra kronor eller

h�gre �n femtusen kronor.

F�rsuttet vite utd�ms av generaltullstyrelsen. Om �ndam�let m ed viiet

har f�rfallit d� fr�ga om utd�mande uppkommer f�r vitet ej utd�mas. Har

vitesf�rel�ggande iakttagits f�rst sedan fr�ga om utd�mande har uppkom�
mit, skall �ndam�let med vitet icke anses ha f�rfallit d�rigenom.

54 � Inneh�llet i tulldeklaration eller motsvarande handling eller hand-

"

' 10 � f�r icke r�jas f�r annan �n den som sj�lv f�r taga del

nh

fullgjort kontrollverksamhet enligt denna lag

e ongen roja va d han d�rvid erfar it. Inte heller f�r i �vrigt s�dan uppg'"

misk-Tr^K�M"^'^ export av varor som r�r enskilds personliga eller ekono

miska forh�llanden obeh�rigen r�jas.

f�r

''^g�ran tillhandah�lla riksskatteverket el-

import ellerVx^pon^^''^^ f�rekommer

hos tullmyndigheten och som

background image

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli iQRn A.,

i 22 5 f�r..a Myckc, ..edje meningen

tullning f�re ikrafttr�dandet skall r�nta enligt ^2 ^ andra stJ ^"ff""'

f�r tid f�re ikrafttr�dandet.

^

^

ocks�

SFS 1980:450

P� reg eringens vagnar

KRIC KR�NMARK

Sven Norberg

(Handelsdepartementet)

�onr -

7.POBsa \

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.