SFS 1984:866

840866.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1984:866

Utkom från trycket

den 11 december 1984

Lag

om änidrmg i eppbördslagen (1953:272);

utfärdad den 29 november 1984.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 85 § I mom. uppbördslagen

(1953:272)^ skall ha nedan angivna lydelse.

85 § / mom} Den lokala skattemyndighetens beslut enligt denna lag

överklagas hos länsrätten genom besvär. I fråga om beslut om fastställande
av avgiftsunderlag för egenavgifter gäller vad som föreskrivs i 11 § lagen
(1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring .

Beslut om preliminär taxering, sättet för uttagande av preliminär skatt,

debitering eller jämkning av sådan skatt, verkställande av skatteavdrag

och anstånd med inbetalning av skatt överklagas dock hos länsstyrelsen
genom besvär.

De allmänna ombuden får överklaga lokala skattemyndigheters beslut

endast i fråga om arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt.

Lokala skattemyndigheters beslut om revision enligt 78 § 1 mom. eller

varigenom vite har förelagts far inte överklagas.

Om e n besvärshandling före besvärstidens utgång inkommit till någon

annan länsrätt eller länstyrelse än den som har att pröva besvären, skall de

trots detta tas upp till pröv ning. Handlingarna skall då omedelbart över­

sändas till den länsrätt eller länsstyrelse som skall pröva besvären.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Arne Baekkevold

(Finansdepartementet)

' Prop. 1984/85; 22, SfU 4, rskr 15.

^ Lagen omtryckt 1972:75.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974: 771.

' Senaste lydelse 1981:1156.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.