SFS 1970:918

700918.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 918

Lag

om ändring i uppbördsförordningen (1953: 272);

given Stockholms slott den 17 december 1970.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott att i fråga om uppbördsförordningen (1953: 272)^ förordna,

dels att 4 § 1, 3 och 4 mom., 7, 8, 11, 18, 23, 33 §§, 43 § 1 mom., 53 § 3

mom., 58 § 2 mom., 68 § 2 mom., 70 § 2 mom., 72, 73, 86 §§ samt punkt 5

av anvisningarna till 39 § och anvisningarna till 85 § skall ha nedan angivna

lydelse,

dels att punkt 3 av anvisningarna till 3 § skall upphöra att gälla.

4 §.

1 mom.^ Har lokal skattemyndighet ej annorledes förordnat, skall, då

inkomst av tjänst hänför sig till arbetsanställning som är avsedd att vara

I

kortare tid än en vecka eller då inkomsten eljest avser bestämd tidsperiod

]

och uppbäres vid regelbundet återkommande tillfällen, preliminär A-skatt

utgå med belopp, som angivas i skattetabeller. Riksskatteverket fastställer

för varje inkomstår sådana tabeller.

Skattetabellerna skola för olika inkomstbelopp, beräknade för vecka eller

den längre tid som riksskatteverket bestämmer, angiva därå belöpande preh-

i:

minär skatt. Tabellerna skola grundas på följande förutsättningar, nämligen

>

att inkomsten

mom. kommunalskattelagen.

3 mom. Skattetabellerna skola angiva den preliminära skatten under för-

j

utsättning att statlig inkomstskatt beräknas med tillämpning av det procent­

tal av grundbeloppet, som bestämts för inkomståret, att sjukförsäkrings-

⬢;

avgift beräknas i enlighet med vad riksförsäkringsverket bestämmer för in-

'5

komståret samt att det sammanlagda beloppet av kommunal inkomstskatt,

1 Prop. 1970:191, BeU 67, rskr 454.

® Förordningen omtrj'ckt 1967; 625.

' Senaste lydelse 1970; 167.

¬

background image

2248

1970 ⬢ Nr 918

landstingsmedel och tingshusmedel beräknas för skattekrona och skatteöre

till vissa i hela krontal bestämda belopp, vilka riksskatteverket fastställer

för varje inkomstår.

Riksskatteverket må dock beträffande Stocltholm, Göteborg eller Malmö,

efter framställning av vederbörande stad, upprätta särskild tabell för inom

staden skattskyldiga, avseende en utdebitering för kommunalt ändamål i

femtiotal ören, samt meddela de närmare föreskrifter, som må erfordras för

tillämpning av tabellen. Den merkostnad, som kan uppkomma för upprät­

tandet av sådan tabell, skall gäldas av vederbörande stad.

4 mom.i I skattetabellerna skall därjämte intagas en särskild kolumn, vari

angives det belopp varmed preliminär A-skatt skall beräknas å inkomst för

dag av sådan anställning som är avsedd vara kortare tid än en vecka. För

i åto

samtliga skattetabeller skola enahanda belopp angivas i den särskilda kolum-

eCäi

nen att tillämpas oberoende av arbetstagarens civilstånd och annan i 2 mom.

an^ven omständighet. Skattebeloppen skola beräknas på grundval av beräk-

liCu'i.:

nebg genomsnittlig sysselsättning under året och av den utdebitering till

a

kommunal inkomstskatt, landstingsmedel och tingsbusmedel, som riksskat-

Iklätm

teverket bestämmer för varje år. Den särskilda skattekolumnen skall avse en

sust

lägsta dagsinkomst av tio kronor. I övrigt skall vad ovan i denna paragraf

j

sägs i tillämpliga delar gälla vid skattebeloppens beräkning.

7 §.2

För inkomst

av inkomsten.

Uppbäres inkomst som avses i första stycket jämte inkomst, som avses i

4 § 1 mom. första stycket, skall preliminär A-skatt utgå enligt grunder som

riksskatteverket fastställer.

Skatt enligt

tio kronor.

Att särsldlda

2 mom.

Bestämmelserna i

40 §.

8 §.

�&tnjuter skattskyldig

sammanlagda värde.

Riksskatteverket fastställer de värden, som i första stycket angivna natu­

raförmåner skola anses äga genomsnittligt inom riket vid tillämpning av

denna förordning. Nämnda värden skola angivas i skattetabellerna.

11 §.

5N

Preliminär A-skatt

genom försäkring.

Till andra vid taxering medgivna avdrag för kostnader för fullgörande av

tjänst än ovan sagts må hänsyn tagas vid beräkning av preliminär A-skatt

endast om riksskatteverket förklarat att sä må ske.

18 §.

Preliminär självdeklaration skall avfattas å blankett enligt formulär som

riksskatteverket fastställer.

Preliminär självdeklaration enligt 17 § 1 mom.

sådan kännedom.

Preliminär självdeklaration enligt 17 § 2 mom.

före inkomståret.

"'⬢-[i]

Preliminär självdeklaration skall

� § sägs.

23 §. ^

Skatt skall

under uppbördstermin.

Uppbördsterminerna under

mån förskjutes.

Riksskatteverket må om särskilda omständigheter därtill föranleda, efter

^ Sen aste lydelse 1970:167.

- Senaste lydelse 1968: 722.

V

/

¬

background image

1970 ⬢ Nr 918

2249

poststyrelsens hörande, föreskriva att uppbördstermin under viss månad

skall infalla under annan tid än nyss sagts.

33 §.

För skattskyldig

och skattetabell.

Närmare föreskrifter

Kungl. Maj ;t.

Debetsedel med tillhörande skatteanvisningar och skattekort skall upp­

rättas i enlighet med formulär som riksskatteverket fastställer.

43 §.

1 mom.^ Arbetsgivare skall

skatteavdraget angivits.

Efter utgången

skall erläggas.

Har debetsedel

kvarstående skatten.

Riksskatteverket kan befria arbetsgivare från skyldigheten att underskriva

eller signera uppgift om avdragen skatt liksom från skyldigheten att lämna

sådan uppgift på debetsedel i fall som avses i andra stycket såvitt fråga ej är

om kvarstående skatt och arbetstagaren slutat sin anställning före utgången

av sista avdragsperioden.

Riksskatteverket fastställer formulär till blanketter för uppgifter enligt

detta moment. Blanketterna skola kostnadsfritt tillhandahållas arbetsgivare.

53 §.

3 mom. Då särskilda skäl därtill äro må Kungl. Maj :t eller, efter Kungl.

Maj :ts bemyndigande, riksskatteverket medgiva dels att viss arbetsgivare

eller viss grupp av arbetsgivare må, utan att erlägga sådan särskild avgift

f eller restavgift som avses i 54 eller 58 §, inbetala arbetstagares under upp-

! bördstermin förfallande skatt efter utgången av samma termin eller, beträf­

fande arbetsgivare, som i 1 mom. tredje stycket sägs, efter den 18 i den må­

nad, uppbördsterminen infaller, dels ock att viss arbetsgivare eller viss grupp

av arbetsgivare, må inbetala skatt för arbetstagare i annan ordning än i

denna förordning sägs.

58 §.

2 mom.i Då särskilda

av länsstyrelse.

g

Riksskatteverket äger meddela föreskrifter i fråga om befrielse från

- skyldighet att erlägga restavgift.

r

,

68 §.

2 mom. Har vid granskning hos riksskatteverket av verkställd debitering

befunnits, att anledning föreligger till antagande att slutlig, kvarstående eller

tillkommande skatt blivit någon påförd obehörigen eller med för högt be-

P lopp eller att skattskyldig tillgodorälcnats överskjutande preliminär skatt

i- med för lågt belopp, skall vederbörande länsstyrelse underrättas härom.

Länsstyrelsen har att verkställa den utredning i ärendet, som må finnas er­

forderlig, och att, om förhållande som nyss sagts finnes föreligga, återbetala

pj va d som för mycket erlagts.

Finner länsstyrelsen

erlagt belopp.

<0

Den som

eller avräkning.

70 §.

2 mom,2 Har vid granskning hos riksskatteverket av verkställd debite­

ring befunnits, att skatt eller ränta blivit obehörigen utesluten från debite­

ring eller påförd till för ringa belopp eller att skattereduktion, preliminär

skatt eller ränta blivit gottskriven med för högt belopp, skall vederbörande

r:'3

^ Senaste lydelse 1969: 238.

" Senaste lydelse 1970:167.

164�7�00//0. Svensk författningssamling 1970,

¬

background image

2250

1970 . Nr 91

länsstyrelse underrättas härom. Länsstyrelsen har att verkställa den utred­

ning i ärendet, som må finnas erforderlig. Föreligger förhållande, som nyss

sagts, skall länsstyrelsen, efter hörande av den skattskyldige när så finnes

påkallat, fastställa det belopp denne har att erlägga.

Finner lokal

� arbetsgivaren när så finnes påkallat, fastställa det

belopp denne har att erlägga.

72 §.

Riksskatteverket skall handlägga centrala uppgifter inom och utöva till­

syn över uppbördsväsendet i riket såvitt avser debitering och uppbörd av

skatt enligt bestämmelserna i denna förordning.

Det åhgger verket att efter framställning från länsstyrelse, lokal skatte­

myndighet, arbetsgivare eller när anledning därtill eljest uppkommer med­

dela bindande förklaring beträffande frågor om sättet för uttagande av pre­

liminär skatt samt om verkställande av skatteavdrag.

�renden enhgt andra stycket skall avgöras inom riksskatteverket av den

särskilda nämnd, som avses i 19 § taxeringsförordningen.

Talan får ej föras mot heslut som avser bindande förklaring.

73 §.

Tjänsteman hos lokal skattemyndighet, länsstyrelse eller riksskatteverket,

ledamöter i verkets styrelse eller nämnder, av verket anlitad sakkunnig

samt, med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i 50 § 1 mom.

första, andra, tredje och fjärde styckena taxeringsförordningen, taxerings­

nämnd och prövningsnämnd äga taga del av preliminär självdeklaration eller

annan uppgift eller handling, som avlämnats eller tillhandahållits enligt

bestämmelser i denna förordning. Självdeklaration, uppgift eller handling

som nyss sagts skall jämväl tillhandahållas andra myndigheter än de förut

nämnda, därest dessa i och för sin verksamhet böra erhålla del därav.

Den, som

ledning vid årlig taxering.

Självdeklaration, uppgift

självdeklaration vid årlig taxering.

Vad i

stycket avses.

86 §.

�ver länsstyrelses

av vite.

Besvären skola

vederbörande länsstyrelse.

Sedan besvären

giva anledning.

över kammarrättens

till prövning.

Besvärsrätt tillkommer

utslaget avser.

Allmänt ombud äger anföra besvär över länsstyrelses heslut rörande ar­

betsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt, restavgift, ränta å kvarståen­

de skatt eller iakttagelse vid riksskatteverkets granskning av verkställd de­

bitering. Ombudet äger f�ra talan mot kammarrättens utslag i mål enligt

denna förordning utan den begränsning som nu sagts.

Anvisningar

till 39 §.

5. Riksskatteverket må, då fråga är om anställning som är avsedd att vara

kortare tid än en vecka, föreskriva att skatteavdrag ej skall verkställas,

därest sådant avdrag skulle medföra avsevärda olägenheter eller om särskil­

da skäl eljest föreligga. �ven i andra fall må verket, där detta med hänsyn

till skattskyldigs inkomst eller anställningsförhållanden finnes påkallat,

förklara att skatteavdrag ej skall verkställas.

^tfj]

¬

background image

1970 ⬢ Nr 918

2251

Verket äger medgiva att preliminär A-skatt, som skall utgå enligt skatte­

tabell, må beräknas till annat belopp än som angives i tabellen under förut­

sättning att avvikelsen är ringa.

till 85 §.

Som exempel

frångå deklarationen.

Riksskatteverket äger lämna anvisningar " fr ågor rörande räntebefrielse.

Denna lag träder i lo-aft den 1 januari 1971.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 december 1970.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

' ⬢ :

^

¬

background image

Nr 912�918, 1V< ark . Stockholm 1970. Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner

a

tT.

iii,

*!1 .

til �~

¬

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1970 ⬢ Nr 919�926

Utkom ficån trycket den 29 dec. 1970

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.