SFS 1964:354

640354.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1964 * Nr 354�359

», , ,.

fran trycket den 24 jimi 1964

I Frop. 1964:46; SU 41; Rskr 128.

�~v 4 §

Senaste lydelse av 4 § 1 mora, se 1964. /S, a

s

av^18 o?h i

§§ se 1954:340, flv 43 § 1 mora. s.

atnt av 73 § s e 1957; 70.

73 § s e 1957;

206�645000. SuensA- /örfai/ninffssamliitff 1964, jVr ^

i- l,f

I \

1 ' ^

Ii:

H

:N'

ij'

fl

Nr 354

KUNGL. MAJ:TS F�RORDNING

angående ändring i uppbördsforordningen den 5 juni 1953 (nr 272);

gibeji Slockbolms stoU den 29 ma} 1964.

Kungl. Maj:t har, med riksdagen^, funnit gott forordna, att 4 g 1, 3 och

4 mom.,, 8 §, 11 §, 18 g, 23 §, 33 §, 43 § 1 mom., 72 g sa mt 73 § ävensom

rubriken, före 72 § uppbordsförordningen den 5 juni 1953^ sa mt punkt 3 av

anvisningarna till 3 §, punkt 5 av an-visningarna till 39 § och a misningarna

till 85 g samma förordning skola erhålla ändrad lydelse på sått nedan an-

gives.

4§.

_

1 mom. Har lokal skattemyndighet ej annorledes förordnat, skall, då in­

komst av tjänst hänför sig till arbets an ställning som är a'^'sedd att vara kor­

tare tid än en vecka eller då inkomsten eljest avser bestämd_ tidsperiod och

uppbäres vid regelbundet återkommande tillfällen, prelumnär A-skatt utgå

med belopp, som angivas i skattetabeller. Centrala folkbokförings- och upp-

bordsnämnden fastställer, efter samråd med riksskattenämnden, för "varje

inkomstår sådana tabeller,

i

n�~,.

Skatletahellerna skola för olika inkomstbelopp, beräknade for vecka eller

den längre tid som centrala folkbolcförings- och uppbordsnamnden

mer, angiva därå belöpande preliminär skatt. Tabellerna skola grundas pä

följande förutsättningar, nämligen .

att inkomsten � ⬢� � under inkomståret,

iitt den

för förmögenhet,

att den.

tilläggspensionsavgift, samt

att vid

angivna utskylderna.

Tabellerna skola

antal kronor.

cPntten under för-

5 mom. Skattetabellerna skola angiva den

det procent­

utsättning ait statlig inkomstskatt

^^^gtärel, ofl Ijukf�rsäkrings-

tal av grundbeloppet, som bestamts for ^

. ^cet bestämmer for in-

avgift beräknas i enlighet med

kommunal inkomstskatt,

komståret samt att det sammanlagda bfloPP

skattekrona och skatteöre

landstingsmedel och tingshusniedel heraknas for skatteKron

Frop. 1964:46; SU 41; Rskr 128.

�~ x s s mora, se 1962:666, av 8 § se

.

1964:78,

j95gfi74, nv 72 J se 1958:300

I-

ii'!:

ii';

ihi'

I'

i

I

ir"

il-

I

:

I

⬢t;

i

¬

background image

7PI

lOG-J ' Xr 35-i

⬢ ⬢71 vi.sa i hda Jcrontal Lcstainda belopp, vilka av centrala folkbokförfS-

'

,;b5rds:;ä.nndon fnstställns för varje mkom.tär,

-%

Oel tnl vnd i mistföregäcnde stycke sags ma centra a f» kbokförtag^�

�~pnl,önisnänm,!cn l,elräffande Stockholm, Gotcl.oi| cUer Mdinö. ettetftg

'löllriim av vcdorliöraiide stad, iippratta särskild tabell for inom st,fe

fnV.Si!

skaUskvlfii^a, avs eende en utdebitering för kommunalt ändamål i

ören \samt meddela de näi-marc föreskrifter, som må erfordras för

�~in.^'av taliellen. Den merkostnad, som kan uppkomma för upprättaadeli

cl,lon ftiliell. s kall "äldas av vederbörande stad.

För samtliga skattetabeller skola enahanda belopp angivas i den säxslolja

kolumnen att tillämpas oberoende av arbetstagarens civilstånd och annan

i 2 mom. angiven omsländiglict. Skattebeloppen skola beräknas på g runci-

val av beru lmelig genomsnittlig sysselsättning under året och av deautttn^

terin" till kommniial inkomstskatt, landstingsmedel och tingshusmedel aå®t

med lillämpning av det ortsavdrag, som centrala folkbokförings- och u|7-

bördstiämnden för varje är bestämmer. Den sai'skilda skat tekel umnen sMi

avse en lägsta dagsinkomst av tio kronor. I övTigt skall vad ovan i déM

paragraf sägs i tillämpliga delar gälla vid skattebeloppens beräkning, -i-

8§.

sammanlagda värde.

A-

�&tnjuter skatlsUylclig

Centrala folkbokförings- och nppbördsnämndcn fastställer» i samråd

riksskattenämnden, de värden, som i första stycket angivna naturaför^^

skola anses äga genomsnittligt inom riket vid tillämpning av denna foroj^-

ning. Xäinnda värden skola angivas i skalletal)ellerna.

lis.

i

Preliminär A-skatt

� genom försäkring.

Till andra vid taxering medgivna avdrag för kostnader

tjänst än ovan sagts må hänsyn tagas vid beräkning av preliminär

allenast där centrala folkbokförings- och uppbördsnämiiden förldarat

må ske.

18 §.

Preliminär sjålvdeldaration skall avfallas å blankett enligt av

nämnden efter samråd med centrala folkbokförings- och uppbördsn

fastställt forinnlär.

Preliminär självdeklaration

sådan kännedom.

Preliminär självdeklaration

före inkomståret.

Preliminär självdeklaration

� 22 § sägs,

-V:'

23

8^''skall

� un der u]>]7bördstermin.

Uppbördstcrminerna under

iintier �

man lorsKjutcb.

^

Centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden må oni särs^ föreSl�0I

ighcler därtill föranleda, efter gener alposts t jnrel sens

gjiw

att uppbördslerrain under viss manad skall infidla under annan n

^

Pör skaltskyldig

Tid debetsedel, .�

i frå^a.

33 §.

av skatt.

¬

background image

1964 . Nr 354

Debetsedel med tillhörande skatteanvi«;Tiit,«.. ⬢. ,

rättas i enlighet med av centrala folkbokförings- och

''PP"

ställt formulär.

^

'^PPf'ordsnainnden fast-

43 §.

; mom Arbcfsgivaie skall

skatteavdraget angivits

Efter utgången

skall erläggas.

angivits.

Har debetsedel

kvarstående skatten

Del ankommer på centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden att fast­

ställa formulär till erforderliga blanketter för uppritlsskvldiXl som i a fft

nininent sägs. Blanketterna skola genom etals�'SXXa�

tillliandaliaJlas arbetsgivare.

^ uatuau^iriu

Central tillsyn m. m.

72 §.

Centrala folkbokförings- och uppbördsnämnden skall handlägga centrala

uppgifter inom och utöva tillsyn över uppbördsväsendet i riket såvitt avser

debitering och uppbörd av skatt enligt bestämmelserna i denna förordning.

Det åligger nämnden att efter framställning från länsstyrelse, lokal skatte-

mjTidighet, arbetsgivare eller när anledning därtill eljest uppkommer, med­

dela bindande förklaring beträffande frågor om sättet för uttagande av pre-

liniiiiär skatt samt om verkställande av skatteavdrag.

Närmare föreskrifter angående nämndens organisation och åligganden

meddelas av Konungen.

73 §.

Häradsskrivare, kronokamrerare, tjänsteman hos lokal skattemyndighet

eller hos länsstjTelse, ordförande och ledamöter i centrala folkbokförings-

och uppbördsnämnden, hos nämnden anställda tjänstemän samt sakkunnig,

som biträder nämnden, ävensom, med motsvarande tillämpning av bestäm­

melserna i 50 § 1 mom. första, andra, tredje och fjärde styckena taxerings-

förordningen, taxeringsnämnd och prövningsnämnd äga taga del av prelimi-

uär självdeklaration eller annan uppgift eller handling, som avlamnats eller

tillhandaliåmts enligt bestämmelse i denna förordning. Självdeldaration,

uppgift eller handling, som nyss sagts skall jäm%^l_tillhandahållas andra

myndigheter än de förut nämnda, därest dessa i och för sm verksamhet bora

erhålla del därav.

Don, som

årlig taxering.

Självdeklaration, uppgift

årlig taxering.

Vad i

stycket avses.

jinviBDingor

kan

'om SttetfS ut­

rullat, meddela bindande forklanngar beträffande irago

mgande av preliminär slcatt.

. u. D et anlcomnier på centrala folkkokforings-ocb^u^PoJ^ds^^^ rörande

j den omfattning behov därav förelägger

skall göras. Därjämte

l|-impningen av bestämmelserna om

^ avsedd att vara kortare

a nämnden, då fråga är om

skall verkställas, därest så-

u a n en vecka, föreskriva att skatteavd ^ J

¬

background image

796

1964 ⬢ Nr 354 och 355

dant avdra.!^ skuJIe medföra a%-scvarda olägenJieler eller om särs.k'>,^

cljesi föreligga. �ven i andra faJl ma nämnden, där detta med hä

skaltskyldigV inkomst olJer anställningsförhållanden finnes DåS^%"

klara nit skattoavdrag ej skall verkställas.

^

%

till 85 §.

Som exempel

frångå deklaralioneii.

Centrala folkbokförings- ocli npphördsnumnden äger lämna anv? ⬢ ⬢

frägor rörande räntebcfriclse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1004,

Det al la som vederbör hava sig liorsamligen att eftcrrätta. Till vtt

n.sso hava Vi d etta med egen hand iinderskrhit och med Värt

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 29 maj 1004.

GUSTAFADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

(j_ ^

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.