SFS 1963:217

630217.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 217

KUNGL. MA J:TS F�RORDNING

om ändtmg i taxermgsfBrordningeii den 23 novemher 1956 (nr 623);

given Slockhotms slott den 31 maj 1963.

v, med riksdagen^, funnit

FsVr

^ ^ mom. laxeringsförordningen d

naila andrad lydelse på sätt nedan angives.

given Stockholms slott den 31 maj ivao.

^aj:t har, med riksdagenh

er-

t ö7 g 1 niom. laxeringsförordningen den 23 no^emner

anrlr'oj'l

T^d:>rlQn nnrfVCS»

34 §.

2 mom. På ansökan

vara avlanmad.

' Pn>l). 1963; 99; BevTJ 4 2; Rskr 293.

¬

background image

45S

19G3 ⬢ Nr 217

Mal liixcringsinlcndcntens

ej föras.

57 .5.

/ mou}. Beslut oiu taxeringsrevision meddelas av taxerinn-*-

i liinef, dock att i Stockholm förste taxoringsintcndenlen

t T1T7 Cirrtc-

PJ^Of;

rcvisionsintcndcnfoii att meddela bcshit som nu sagts.

Finner taxcringsintcndenten �

del länet.

Taxeringsrevismn skall

� av liinsstvrclseii.

''fia '!

Denn.a förordning trfulcr i kraft dagen efter den, då fämrrin;

därå meddelad uppgift utkommit frcbi trycket i Svo^k ^

Jmg.

^'"⬢mrngsKani-

Det alla .som vederbör hava sig hörsamligen at[ eftcrrälta Till T-H

Slockholins slott den 31 maj 1903.

xr-

�~

Under Hans iMaj:ts

-Mm allernadigste Konungs ocli Herres frånvaro:

(Finansdepartementet)

BERTIL

(L, S.)

G. E. STR�NG

''olm 1363. K�~�~j|, Eoliryclcricl. P. ,1. Norstedt ii Söner

t

ICjEVlETirrrir

TI IT

¬

background image

'eföN

jionen

^enlpQ

5gaii

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1963 . Nr 2 18�220

Ultom från trycket den 14 jonj 1963

j .

i ⬢ :

1;- i

1 .

y. '.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.