SFS 2016:1086 Lag om ändring i tullagen (2016:253)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2016:1086 Lag om ändring i tullagen (2016:253)
161086.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2016:253);

utfärdad den 24 november 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 § tullagen (2016:253) ska

ha följande lydelse.

2 kap.

1 §

Bestämmelser om skyldighet att betala annan skatt än tull vid import

eller införsel till det svenska tullområdet finns i

� lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
� mervärdesskattelagen (1994:200),
� lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
� lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
� lagen (1994:1776) om skatt på energi, och
� lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.
Skatt som avses i första stycket ska fastställas och betalas enligt det förfa-

rande som gäller för tull, om inte något annat föreskrivits. Om det i beskatt-
ningsunderlaget för sådan skatt ska ingå tullvärde, tull eller motsvarande av-
gift som fastställts i annan valuta, ska sådant underlag omräknas till svensk
valuta efter den kurs som enligt tullagstiftningen gällde den dag då tullvärdet
fastställdes.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49.

SFS 2016:1086

Utkom från trycket
den 2 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.