SFS 2018:401 Lag om ändring i tullagen (2016:253)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2018:401 Lag om ändring i tullagen (2016:253)
SFS2018-401.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i tullagen (2016:253)

Utfärdad den 26 april 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 4 § tullagen (2016:253) ska ha
följande lydelse.

1 kap.
4 §
Tullverket ska på begäran tillhandahålla följande myndigheter uppgif-
ter som förekommer hos Tullverket och som rör import eller export av varor:

� Arbetsmiljöverket,
� Boverket,
� Elsäkerhetsverket,
� Havs- och vattenmyndigheten,
� Kemikalieinspektionen,
� Kommerskollegium,
� Konsumentverket,
� Kronofogdemyndigheten,
� Livsmedelsverket,
� Läkemedelsverket,
� Myndigheten för press, radio och tv,
� Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
� Naturvårdsverket,
� Post- och telestyrelsen,
� Skatteverket,
� Skogsstyrelsen,
� Statens energimyndighet,
� Statens jordbruksverk,
� Statistiska centralbyrån,
� Strålsäkerhetsmyndigheten,
� Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,
� Sveriges riksbank, och
� Transportstyrelsen.
Tullverket ska på begäran tillhandahålla Säkerhetspolisen uppgifter som

förekommer hos Tullverket och som rör export av varor.

I lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

finns bestämmelser om Tullverkets behandling av uppgifter i vissa fall.

1 Prop. 2017/18:94, bet. 2017/18:FöU11, rskr. 2017/18:220.

SFS

2018:401

Publicerad
den

7 maj 2018

background image

2

SFS

2018:401

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.