SFS 1993:1387 Lag om ändring i tullagen (1987:1065)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1993:1387 Lag om ändring i tullagen (1987:1065)
SFS 1993_1387 Lag om ändring i tullagen (1987_1065)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1387

Utkom från trycket
den 20 december 1993

Lag
om ändring i tullagen (1987:1065);

utfärdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 28, 83, 93 och 115 §§ tullagen

(1987:1065) skall ha följande lydelse.

28 § Om en tullskyldig har betalat tull, annan skatt, tulltillägg eller
förseningsavgift med högre belopp än han rätteligen skall betala, återbeta-
las överskjutande belopp. Motsvarande gäller när han betalat tull, annan
skatt, tulltillägg eller förseningsavgift som rätteligen inte skall betalas.
Belopp som får dras av vid redovisning av skatt enligt lagen (1968:430)
om mervärdeskatt återbetalas dock inte. Om tullfrihet har beslutats med
stöd av 12 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m. för en vara av visst slag,
återbetalas inbetalat tullbelopp.

Vid återbetalning till den tullskyldige får avdrag göras för tull och annan

skatt som förfallit till betalning och som den tullskyldige skall betala till
Tullverket. Vid restitution av tull enligt lagen om tullfrihet m.m. får
avdrag göras för tull och annan skatt som förfallit till betalning och som
sökanden skall betala till Tullverket. I lagen (1985:146) om avräkning vid
återbetalning av skatter och avgifter finns också föreskrifter som begränsar
rätten till återbetalning.

83 §2 Har den som är tullskyldig och skyldig att lämna tulldeklaration, i
en tulldeklaration eller ett annat dokument som under förfarandet avgetts
till ledning för fastställande av tull eller annan skatt, lämnat en uppgift
som befinns vara oriktig, skall han påföras en särskild avgift (tulltillägg).
Tulltillägget är tjugo procent av den tull och annan skatt som inte skulle ha
påförts, om den oriktiga uppgiften godtagits. Detsamma gäller, om den
tullskyldige skriftligen har lämnat en sådan uppgift i ett omtulltaxerings-
ärende eller ett överklagat ärende som avser fastställande av tull eller
annan skatt.

Avgiftsberäkning enligt första stycket sker efter tio procent när den

oriktiga uppgiften har rättats eller hade kunnat rättas med ledning av
kontrollmaterial som bifogats deklarationen.

Om avvikelse från tulldeklaration har skett vid skönstulltaxering skall

den tullskyldige påföras tulltillägg. Tulltillägget är tjugo procent av den tull
och annan skatt som vid taxeringen påförs den tullskyldige utöver vad som
annars skulle ha påförts honom. Till den del taxeringen innefattar rättelse
av en oriktig uppgift från den tullskyldige påförs dock tulltillägg enligt
första stycket.

Om den som är tullskyldig enligt 82 § rätteligen skulle ha lämnat tulldek-

laration till ledning för fastställande av tull eller annan skatt, skall han
påföras tulltillägg. Tulltillägget är tjugo procent av den tull och annan skatt
som påförs eller, vid förfogande enligt 82 § andra stycket andra meningen,
tjugo procent av den tullförmån som den tullskyldige går miste om.

1

Prop. 1993/94:56, bet. 1993/94: SkU 9, rskr. 1993/94:66

2

Senaste lydelse 1991:1910.

3539

background image

SFS 1993:1387

Tulltillägg beräknas inte på mervärdeskatt som får dras av vid redovis-

ning av skatt enligt lagen (1968:430) om mervärdeskatt.

93 §3 Bestämmelserna i 25 - 2 7 , 29, 34 a och 35 §§ tillämpas även i fråga

om tulltillägg och förseningsavgift.

115 §4 Regeringen får bemyndiga Generaltullstyrelsen att meddela före-

skrifter i de ämnen som anges i 3 §, 5 § andra stycket, 7 § första stycket 1,
7 § tredje stycket, 8 § första stycket 2 och andra stycket, 9 § första stycket,

11 a § tredje stycket, 12 § tredje stycket, 14 § andra stycket, 15 § tredje

stycket, 16 § första stycket, 27, 34 a, 44 och 45 §§, 47 § första stycket andra
meningen, 49 § första stycket, 51 § andra stycket, 52 § andra stycket, 72 §,
73 § tredje stycket och 1 1 0 - 113 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 1991:157.

4

Senaste lydelse 1993:640.

3540

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.