SFS 1993:1413 Lag om ändring i tullagen (1987:1065)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1993:1413 Lag om ändring i tullagen (1987:1065)
SFS 1993_1413 Lag om ändring i tullagen (1987_1065)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3667

SFS 1993:1413
Utkom från trycket
den 21 december 1993

Lag
om ändring i tullagen (1987:1065);

utfärdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 63 § tullagen (1987:1065) skall ha

följande lydelse.

63 § För kontroll av att anmälnings- och uppgiftsskyldighet enligt denna
lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av lagen fullgjorts
riktigt och fullständigt får tullmyndigheten undersöka

1. transportmedel, containrar, lådor och andra utrymmen där varor kan

förvaras vid införsel till eller utförsel från tullområdet,

1

Prop. 1993/94:24, bet. 1993/94:JuU7, rskr. 1993/94:67.

background image

SFS 1993:1413

2. områden för tullupplag, tullager, frihamnar och exportbutiker, flyg-

platser och bangårdar, där varor som står under tullkontroll förvaras, och
även lokaler inom sådana områden, samt

3. handresgods, såsom resväskor och portföljer, samt handväskor och

liknande som medförs av resande vid inresa till eller utresa från tullområ-
det eller av person som kan anmanas stanna enligt 64 §.

Bestämmelser om kroppsvisitation finns i 19 § lagen (1960:418) om

straff för varusmuggling.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

3668

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.