SFS 1993:1698 Lag om ändring i tullagen (1987:1065)

SFS 1993_1698 Lag om ändring i tullagen (1987_1065)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1698 Lag

om ändring i tullagen (1987:1065);

Utkom från trycket
den 18 januari 1994

utfärdad den 22 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 73 och 80 §§ tullagen (1987:1065)

skall ha följande lydelse.

73 §2 Polisen och kustbevakningen är skyldiga att medverka i kontroll-
verksamheten enligt denna lag. Vad som sägs i 6 3 - 7 0 §§ om tullmyndig-

1

Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94: TU11, rskr. 1993/94:119.

2

Senaste lydelse 1988:430.

4336

background image

SFS 1993:1698

het och tulltjänsteman gäller vid sådan medverkan också polismyndighet
och kustbevakningen samt polisman och tjänsteman vid kustbevakningen.

Även Posten Aktiebolag och järnvägsföretag är skyldiga att medverka i

kontrollverksamheten enligt denna lag i fråga om varor som befordras med
post eller på järnväg. I fråga om sådan medverkan gäller inte 63 — 70 §§.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om medverkan som avses i

första och andra styckena.

80 §3 I fråga om varor som inkommer till tullområdet i postförsändelser
är postbefordringsföretag som regeringen bestämmer tullskyldigt, om va-
rorna inte anmäls till förtullning eller annan tullklarering av någon annan.

Har försändelsen kommit adressaten till hända, skall dock vad som

föreskrivs i 19 —23 §§ om omtulltaxering och eftertulltaxering gälla ho-
nom, även om han inte lämnat oriktig uppgift eller underlåtit att lämna
uppgift till ledning för tulltaxeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 1991:157.

4337

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.