SFS 1994:218 Lag om ändring i tullagen (1987:1065)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1994:218 Lag om ändring i tullagen (1987:1065)
SFS 1994_218 Lag om ändring i tullagen (1987_1065)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

416

SFS 1994:218

Utkom från trycket
den 26 april 1994

Lag
om ändring i tullagen (1987:1065);

utfärdad den 30 mars 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 28, 30 och 83 §§ tullagen

(1987:1065)2 orden ⬝lagen (1968:430) om mervärdeskatt⬝ skall bytas ut
mot ⬝mervärdesskattelagen (1994:200)⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Den äldre lydelsen av 28, 30 och

83 §§ gäller dock fortfarande i fråga om belopp som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1993/94:99, bet. 1993/94: SkU29, rskr. 1993/94:170.

2

Senaste lydelse av

28 §1993:1387
30 § 1991:157
83 § 1993:1387.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.