SFS 1994:475 Lag om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1994:475 Lag om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
SFS 1994_475 Lag om ändring i lagen (1984_668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

853

SFS 1994:475
Utkom från trycket
den 8 juni 1994

Lag
om ändring i lagen (1984:668) om uppbörd av

socialavgifter från arbetsgivare;

1

Prop. 1993/94: 151, bet. 1993/94: SkU31, rskr. 1993/94:335.

2

Lagen omtrvckt 1991:98.

3

Senaste lydelse 1992: 1179.

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1984:668) om

uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare2

dels att 27 och 76 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 27 a och 27 b §§, av

följande lydelse.

27 §3 Riksskatteverket eller skattemyndigheten får förelägga den som är
eller kan antas vara arbetsgivare eller arbetstagare att lämna uppgift, visa
upp handling eller lämna över en kopia av handling som behövs för
kontroll av avgiftsskyldigheten.

I fråga om undantagande från föreläggande tillämpas 3 kap. 13 �14 c §§

taxeringslagen (1990:324).

Föreläggandet får förenas med vite om det finns anledning att anta att

det annars inte följs. Bestämmelserna i 83 § uppbördslagen (1953:272) om
vite gäller i tillämpliga delar.

Uppgifter som myndighet förfogar över och som behövs för kontroll av

avgiftsskyldigheten skall på skattemyndighetens begäran tillhandahållas
denna. Därvid gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap. 16 §
taxeringslagen.

background image

SFS 1994:475

27 a § Om några uppgifter i en uppbördsdeklaration eller annan redovis-
ningshandling behöver kontrolleras genom avstämning mot räkenskaper,
anteckningar eller andra handlingar, får skattemyndigheten komma över-
ens med arbetsgivaren om att sådan avstämning skall göras vid besök hos
honom eller vid annat personligt sammanträffande.

27 b § För kontroll av att den, som är eller kan antas vara bokföringssky 1-
dig enligt bokföringslagen (1976: 125) eller skyldig att föra räkenskaper
enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) eller som är annan juridisk
person än dödsbo, har fullgjort sin uppgiftsskyldighet riktigt och fullstän-
digt får Riksskatteverket eller skattemyndighet besluta om revision hos
honom. Därvid gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap. 8 �

14 c §§ taxeringslagen (1990:324).

76 §4 Länsrättens beslut i fråga som avses i 6 § tredje stycket, 7 § eller
22 a § andra stycket får inte överklagas.

�verklagande av länsrättens beslut i fråga som avses i 13 § första stycket

får prövas av kammarrätten endast om den har meddelat prövningstill-
stånd.

Sjömansskattenämndens beslut överklagas hos kammarrätten inom den

tid som gäller vid överklagande hos kammarrätten av nämndens beslut
enligt lagen (1958:295) om sjömansskatt. Beslut i fråga som avses i 6 §
tredje stycket, eller 22 a § andra stycket får dock inte överklagas.

�verklagande av Sjömansskattenämndens beslut i fråga som avses i 13 §

första stycket får prövas av kammarrätten endast om den har meddelat
prövningstillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Föreskrifterna om överklagande

i 76 § träder dock i kraft först den 1 oktober 1994. Beslut som meddelats av
skattemyndigheten eller Sjömansskattenämnden före ikraftträdandet

överklagas enligt äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

854

4

Senaste lydelse 1992:642.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.