SFS 1994:476 Lag om ändring i tullagen (1987:1065)

SFS 1994_476 Lag om ändring i tullagen (1987_1065)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i tullagen (1987:1065);

SFS 1994:476

Utkom från trycket

den 8 juni 1994

utfärdad den 26 maj 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om tullagen (1987: 1065)

dels att 16, 42 och 7 5 - 7 9 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas åtta nya paragrafer, 75 a, 75 b, 77 a -

77 c och 79 a - 7 9 c §§, av följande lydelse.

16 §2 Regeringen föreskriver vilka handlingar som skall bifogas en tull-

deklaration eller i övrigt inges för att styrka uppgifter om en vara som skall
förtullas. '

42 §3 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer med-
delar ytterligare föreskrifter om uppgifter och handlingar som skall lämnas
till tullmyndigheten när en vara förs ut ur landet.

På grundval av de lämnade uppgifterna och den undersökning av varan,

som kan behövas, kontrollerar tullmyndigheten om det finns något hinder
mot utförseln.

75 §4 Tullmyndigheten får förelägga den som är eller kan antas vara
anmälnings- eller uppgiftsskyldig enligt denna lag eller enligt föreskrifter
som meddelats med stöd av lagen att lämna uppgift, visa upp handling
eller lämna över en kopia av handling som behövs för kontroll av att
anmälnings- eller uppgiftsskyldigheten fullgjorts på ett riktigt och fullstän-
digt sätt.

Vad som i första stycket sagts gäller även den för vars räkning en vara

förts in eller förts ut.

Avser ett föreläggande enligt första eller andra stycket uppgifter i räken-

skaper som förs med hjälp av automatisk databehandling skall dessa
därvid efter tullmyndighetens bestämmande tillhandahållas i utskrift eller
på medium för automatisk databehandling.

75 a § Tullmyndigheten får förelägga den, som bedriver eller kan antas
bedriva verksamhet av sådan beskaffenhet att uppgift av betydelse för

kontrollen av annan persons anmälnings- eller uppgiftsskyldighet kan
hämtas ur handlingar som rör verksamheten att lämna uppgift, visa upp
handling eller lämna över en kopia av handling rörande rättshandling
mellan den som föreläggs och den andre personen (kontrolluppgift).

Den som föreläggs kan, om föreläggandet medför att han måste lägga

ned ett betydande arbete för att fullgöra det, i stället ställa nödvändiga
handlingar till tullmyndighetens förfogande för granskning.

75 b § Tullmyndigheten får besluta om revision hos den som är eller kan
antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1976:125) eller skyl-

1

Prop. 1993/94: 151, bet. 1993/94:SkU31, rskr. 1993/94:335.

2

Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

3

Senaste lydelse 1990: 138. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

4

Senaste lydelse 1993:640.

855

background image

SFS 1994:476

dig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) och
hos annan juridisk person än dödsbo.

Revisionen får avse att kontrollera att anmälnings- eller uppgiftsskyldig-

heten enligt denna lag eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av
lagen fullgjorts riktigt och fullständigt.

76 §5 Ett beslut om revision skall överlämnas till den reviderade innan
revisionen verkställs. Beslutet skall innehålla uppgift om ändamålet med
revisionen och om möjligheten att undanta handlingar och uppgifter enligt
78 och 79 §§.

I ett beslut om revision skall tullmyndigheten förordna en eller flera

tjänstemän att verkställa revisionen (revisor).

77 §6 En revision skall bedrivas i samverkan med den reviderade och på
ett sådant sätt att den inte onödigt hindrar verksamheten. För det fall den
reviderade inte samverkar finns bestämmelser om vite i 77 b § fjärde
stycket och om andra tvångsåtgärder i lagen (1994:466) om särskilda
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.

Revisionen får verkställas hos den reviderade om han medger det.

Revisionen skall ske hos den reviderade om han begär det och revisionen
kan göras där utan betydande svårighet.

Om revisionen inte verkställs hos den reviderade skall handlingarna på

begäran överlämnas till revisorn mot kvitto.

77 a § Vid revision får räkenskapsmaterial och andra handlingar som
rör verksamheten granskas om de inte skall undantas enligt 78 §.

Med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning

som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt
hjälpmedel.

77 b § Vid revision skall den reviderade tillhandahålla revisorn de hand-
lingar och lämna de upplysningar som behövs för revisionen. Han skall
också om möjligt ställa en ändamålsenlig arbetsplats till förfogande samt i
övrigt ge den hjälp som behövs vid revisionen.

Revisorn skall på begäran ges tillfälle att själv använda tekniskt hjälpme-

del för att ta del av upptagning som kan uppfattas endast med sådant
hjälpmedel, om inte den reviderade i stället tillhandahåller en kopia av
upptagningen och denna utan svårighet kan granskas med annat tillgäng-
ligt tekniskt hjälpmedel. Revisorn får kontrollera att kopian stämmer
överens med den upptagning som finns hos den reviderade.

Vid granskning av upptagning som avses i andra stycket får endast de

tekniska hjälpmedel och sökbegrepp användas, som behövs för att tillgo-
dose ändamålet med revisionen. Granskningen får inte verkställas via
telenät.

Om den reviderade inte fullgör sina skyldigheter enligt första eller andra

stycket får tullmyndigheten förelägga honom vid vite att fullgöra dem.

5

Senaste lydelse 1993:640.

6

Senaste lydelse 1993:640.

856

background image

7

Senaste lydelse 1993:640.

77 c § En revision får inte pågå längre tid än nödvändigt. Räkenskaps-
material och andra handlingar som överlämnats till revisorn skall så snart
som möjligt och senast när revisionen avslutats återlämnas till den revide-
rade.

Tullmyndigheten skall snarast lämna meddelande om resultatet av revi-

sionen till den reviderade i de delar som rör honom.

78 §7 På den enskildes begäran skall från föreläggande eller revision
undantas

1. handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken,

2. annan handling med ett betydande skyddsintresse om handlingens

innehåll på grund av särskilda omständigheter inte bör komma till någon
annans kännedom.

Handling som avses i första stycket 2 får undantas endast om handling-

ens skyddsintresse överväger dess betydelse för kontrollen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller i tillämpliga delar

även föreläggande att lämna uppgifter.

79 § En skriftlig begäran om befrielse från föreläggande att lämna upp-
gift, visa upp handling eller lämna över en kopia av handling, skall ges in
till länsrätten, tillsammans med föreläggandet och den begärda handlingen

eller uppgiften.

Om den reviderade begär att en handling skall undantas från revision

skall handlingen, om tullmyndigheten anser att den bör granskas, omedel-
bart förseglas och överlämnas till länsrätten.

Länsrätten skall utan dröjsmål pröva om handlingen eller uppgiften

skall undantas från kontrollen.

79 a § I fråga om upptagning som avses i 77 a § andra stycket bestämmer
länsrätten i vilken form eller på vilket sätt den skall tillhandahållas i målet.

Länsrätten får i fråga om upptagning som avses i föregående stycke

besluta om sådana begränsningar i tullmyndighetens rätt att själv använda
tekniska hjälpmedel som behövs för att uppgift, som skall undantas från
granskning, inte skall bli tillgänglig för myndigheten.

79 b § Om den enskilde begär det, skail länsrätten pröva om beslut kan
fattas utan att rätten granskar handlingen.

Anser den enskilde att en handling eller uppgift inte omfattas av kontrol-

len handläggs frågan om undantagande på sätt som anges i 79 och 79 a §§
samt i första stycket.

79 c § Om en handling eller del av handling undantagits från kontroll,
får dess innehåll inte återges eller åberopas vid redogörelse för granskning-
en eller annars inför myndighet. Detta gäller även om en handling, utan
beslut av länsrätten, återlämnats efter det att den begärts undantagen.

Ett beslut i fråga om undantagande av handling eller uppgift gäller

omedelbart om inte annat anges i beslutet.

857

SFS 1994:476

background image

SFS 1994:476

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

858

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.