SFS 1994:1548 Lag om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m. m.

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1994:1548 Lag om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m. m.
SFS 1994_1548 Lag om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

5931

SFS 1994:1548
Utkom från trycket
den 27 december 1994

Lag

om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m. m.;

utfärdad den 15 december 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § I rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om

inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och kommissionens förord-

1

Prop. 1994/95:34, bet. 1994/95:SkU8, rskr. 1994/95:96.

background image

5932

SFS 1994:1548

ning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för
rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för
gemenskapen finns föreskrifter om

- gynnsam behandling i tullhänseende,
- varors ursprung,
- tullvärde,
- autonoma undantagsbestämmelser angående nedsättning av eller be-

frielse från importtull för vissa varor,

- tullförfaranden med ekonomisk verkan,
- gynnade förfaranden, och
- återbetalning och eftergift av tull.

I denna lag finns vissa kompletterande bestämmelser till de i första

stycket angivna bestämmelserna.

2 § Uttryck som används i denna lag har samma innebörd som i förord-
ning (EEG) nr 2913/92 och tullagen (1994:1550).

3 § Vid kontroll av uppgift som lämnas i ursprungsintyg ägnat att leda
till förmånsbehandling eller i ansökan om sådant intyg är bestämmelserna
i 57, 62, 64, 6 8 - 8 0 och 99 §§ tullagen (1994:1550) tillämpliga.

4 § Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får
meddela föreskrifter om skyldighet för näringsidkare att lämna uppgift om
genomsnittliga priser på importerade varor samt om importkvantiteter
och transportkostnader avseende sådana varor i samband med bestäm-

mande av tullvärde på vissa lättfördärvliga varor.

5 § Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får
meddela föreskrifter till utfyllnad av gemenskapsrätten på områden enligt

1. Denna lag träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anled-

ning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

2. �vergångsbestämmelser rörande varors ursprung, tullförfaranden

med ekonomisk verkan samt återbetalning och eftergift av tull finns i
bilaga VI till fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Repub-
liken �sterrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslut-
ning till Europeiska unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av
Sveriges anslutning till Europeiska unionen och SFS 1994:1501.

3. Att lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m., i vissa fall fortfarande skall

tillämpas efter ikraftträdandet framgår av punkterna 2 och 3 av övergångs-
bestämmelserna till lagen (1994:1547) om tullfrihet m. m.

4. Varor som utförts till annat land för reparation eller bearbetning före

ikraftträdandet och som återinförs från tredje land får deklareras till
övergång till fri omsättning med anspråk på tullättnad i enlighet med
tullförfarandet passiv förädling, dock längst under ett år efter ikraftträdan-
det.

background image

SFS 1994:1548

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

MATS HELLSTR�M
(Utrikesdepartementet)

5933

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.