SFS 1995:1531 Lag om ändring i tullagen (1994:1550)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1995:1531 Lag om ändring i tullagen (1994:1550)
SFS 1995_1531 Lag om ändring i tullagen (1994_1550)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1531
Utkom från trycket
den 28 december 1995

Lag
om ändring i tullagen (1994:1550);

utfärdad den 19 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i tullagen (1994:1550) skall

införas en ny paragraf, 9 a §, av följande lydelse.

9 a § Den som från en plats utanför det svenska tullområdet men inom
EG:s tullområde till det svenska tullområdet inför eller låter införa en icke-
gemenskapsvara, som inte är underkastad ett tullförfarande, är skyldig att
anmäla införseln till tullmyndigheten vid gränspasseringen.

Tullmyndigheten uppbär därvid tull för varan och övervakar att handels-

politiska åtgärder vidtas och andra villkor för övergång till fri omsättning
iakttas.

För kontroll av anmälningsskyldigheten har tullmyndigheten rätt att utfö-

ra de kontroller som framgår av punkt 4 andra stycket i övergångsbestäm-

melserna.

1

Prop. 1995/96:57, bet. 1995/96:SkUl7, rskr. 1995/96:120.

2902

background image

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

SFS 1995:1531

2903

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.