SFS 1997:1030 Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1997:1030 Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
SFS 1997_1030 Lag om ändring i lagen (1984_151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:1030
Utkom från trycket
den 15 december 1997

Lag
om ändring i lagen (1984:151) om
punktskatter och prisregleringsavgifter;

utfärdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 3 och 13 §§ samt 7 kap. 1 §

lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall ha föl-

jande lydelse.

3 kap.

3 §2 Beskattningsmyndigheten får förelägga den som är eller kan antas
vara deklarations skyldig att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna
över en kopia av handling som behövs för kontroll av att uppgifterna i
deklarationen är riktiga eller annars för beskattningen samt prov och be-

skrivning på varor som används, säljs eller tillhandahålls på annat sätt i verk-
samheten.

Ett föreläggande får förenas med vite, om det finns anledning att anta att

det annars inte följs. Finns det anledning att anta att den deklara-
tionsskyldige eller, om den deklarationsskyldige är juridisk person, ställföre-

1

Prop. 1997/98:10, bet. 1997/98:SkU 10, rskr. 1997/98:70.

2

Senaste lydelse 1994:474.

1908

background image

SFS 1997:1030

trädare för den deklarationsskyldige har begått brott, får den deklarations-
skyldige inte föreläggas vid vite att medverka i utredningen av en fråga som
har samband med den gärning som brottsmisstanken avser.

13 §3 Om den reviderade inte fullgör sina skyldigheter enligt 12 § får be-
skattningsmyndigheten förelägga honom vid vite att fullgöra dem. Finns det
anledning att anta att den reviderade eller, om den reviderade är juridisk per-
son, ställföreträdare för den reviderade har begått brott, får den reviderade

inte föreläggas vid vite att medverka i utredningen av en fråga som har sam-
band med den gärning som brottsmisstanken avser.

7 kap.

1 §4 Om den skattskyldige på något annat sätt än muntligen under förfaran-

det har lämnat en uppgift till ledning för beslut rörande beskattningen och
uppgiften befinns oriktig, skall en särskild avgift (skattetillägg) tas ut. Skat-
tetillägget är tjugo procent av det skattebelopp som inte skulle ha påförts om
den oriktiga uppgiften hade godtagits. Detsamma gäller, om en sådan upp-
gift har lämnats i ett mål om skatt och uppgiften inte har godtagits efter
prövning i sak.

Avgiftsberäkning enligt första stycket sker efter fem procent när den orik-

tiga uppgiften avser periodisering eller därmed jämställd fråga.

Har avvikelse från deklaration skett med stöd av 4 kap. 13 §, påförs den

skattskyldige skattetillägg. Skattetillägget är tjugo procent av den skatt som
till följd av uppskattningen påförs den skattskyldige utöver vad som annars
skulle ha påförts honom. Till den del uppskattningen innefattar rättelse av en
oriktig uppgift från den skattskyldige påförs dock skattetillägg enligt första
eller andra stycket.

Har den skattskyldige inte lämnat deklaration och har skatt beslutats ge-

nom uppskattning enligt 4 kap. 13 §, påförs den skattskyldige skattetillägg.

Skattetillägget är tjugo procent av den skatt som till följd av uppskattningen

påförs den skattskyldige utöver den skatt som skulle ha påförts enligt uppgif-
ter han på något annat sätt än muntligen kan ha lämnat till ledning för be-

skattningen. Till den del uppskattningen innefattar rättelse av en oriktig upp-
gift från den skattskyldige påförs dock skattetillägget enligt första eller andra
stycket.

Underlag för skattetillägg skall bestämmas utan hänsyn till invändningar

rörande annan fråga än den som föranlett tillägget.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Såvitt avser bestämmelserna i

7 kap. 1 § skall dock äldre bestämmelser fortfarande gälla i fråga om skatt
för vilken skattskyldighet inträtt före den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 1994:474.

4

Senaste lydelse 1997:492.

1909

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.