SFS 1997:1046 Lag om ändring i tullagen (1994:1550)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1997:1046 Lag om ändring i tullagen (1994:1550)
SFS 1997_1046 Lag om ändring i tullagen (1994_1550)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:1046
Utkom från trycket
den 15 december 1997

Lag
om ändring i tullagen (1994:1550);

utfärdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 38 § tullagen (1994:1550) skall ha

följande lydelse.

38 §2 I fråga om betalningsskyldighet för företrädare för en tullskyldig som
är juridisk person och som inte har betalat in tull i rätt tid och ordning gäller

12 kap. 6 § första, andra och fjärde styckena, 7 §, 12 § första stycket och
13 § skattebetalningslagen (1997:483).

Tullmyndigheten beslutar om ansvar för delägare i handelsbolag enligt 2

kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avseende tull
enligt denna lag.

Hos den som har blivit ålagd betalningsskyldighet får indrivning ske i

samma ordning som gäller för tull enligt 37 §.

1

Prop. 1997/98:33, bet 1997/98:SkU9, rskr. 1997/98:71.

2

Senaste lydelse 1997:505.

1930

background image

SFS 1997:1046

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Den nya bestämmelsen skall

dock inte tillämpas i mål om betalningsskyldighet för delägare i handelsbo-
lag som anhängiggjorts före utgången av år 1997.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

1931

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.