SFS 1997:1104 Lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1997:1104 Lag om ändring i lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet
SFS 1997_1104 Lag om ändring i lagen (1994_466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:1104

Utkom från trycket
den 17 december 1997

Lag
om ändring i lagen (1994:466) om särskilda
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet;

utfärdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 28 § lagen (1994:466) om sär-

skilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet skall ha följande lydelse.

28 §2 Ansökan om åtgärd, granskningsledarens beslut enligt 15 § och be-
gäran om undantagande enligt denna lag prövas av den länsrätt inom vars
domkrets den som åtgärden avser hade sin hemortskommun den 1 november
året före det kalenderår då framställningen görs. Vid bestämmande av hem-
ortskommun gäller bestämmelserna i lagen (1947:576) om statlig inkomst-
skatt i tillämpliga delar. Om det inte finns någon sådan länsrätt är den läns-
rätt behörig inom vars domkrets beslut om åtgärd skall verkställas eller har
verkställts.

1

Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65.

2

Senaste lydelse 1997:503.

2031

background image

SFS 1997:1104

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

2032

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.