SFS 2020:36 Lag om ändring i tullagen (2016:253)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2020:36 Lag om ändring i tullagen (2016:253)
SFS2020-36.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i tullagen (2016:253)

Utfärdad den 30 januari 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 § tullagen (2016:253) ska ha
följande lydelse.

2 kap.
1 §
2 Bestämmelser om skyldighet att betala annan skatt än tull vid import
eller införsel till det svenska tullområdet finns i

� lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,
� mervärdesskattelagen (1994:200),
� lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
� lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
� lagen (1994:1776) om skatt på energi,
� lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,
� lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, och
� lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.
Skatt som avses i första stycket ska fastställas och betalas enligt det

förfarande som gäller för tull, om inte något annat föreskrivits. Om det i
beskattningsunderlaget för sådan skatt ska ingå tullvärde, tull eller
motsvarande avgift som fastställts i annan valuta, ska sådant underlag
omräknas till svensk valuta efter den kurs som enligt tullagstiftningen gällde
den dag då tullvärdet fastställdes.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:47, bet. 2019/20:SkU13, rskr. 2019/20:150.

2 Senaste lydelse 2018:702.

SFS

2020:36

Publicerad
den

6 februari 2020

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.

Populära lagar