SFS 2004:207 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

040207.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 22 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 14 § samt 6 kap. 11 och

13 §§ tullagen (2000:1281) skall ha följande lydelse.

5 kap.

14 §

Bestämmelserna om kompensationsränta i artikel 214.3 i förord-

ningen (EEG) nr 2913/92 och i artikel 519 i förordningen (EEG) nr 2454/93
samt bestämmelserna om kreditränta i artikel 229 i förordningen (EEG) nr
2913/92 tillämpas även på andra skatter än tull som skall tas ut för varor vid
import.

6 kap.

11 §

För sådan kontroll som avses i 10 § får en tulltjänsteman undersöka

postförsändelser, såsom paket, brev och liknande försändelser. En sådan för-
sändelse får öppnas, om den finns hos Tullverket eller på utväxlingspostkon-
toret och det finns anledning att anta att den innehåller en vara för vilken de-
klarations- eller uppgiftsskyldigheten inte fullgjorts. Beslut om att öppna
brev och andra försändelser som kan antas innehålla förtroliga meddelanden
får fattas endast av en tjänsteman som förordnats för uppgiften av chefen för
Tullverket. Om försändelsen innehåller ett förtroligt meddelande skall detta
omedelbart tillslutas och skickas vidare till mottagaren.

13 §

En chefstjänsteman som förordnats för uppgiften av chefen för Tull-

verket får besluta att en postförsändelse som väntas till visst postkontor och
som kommer från tredje land skall hållas kvar av postbefordringsföretaget
när den kommer till postkontoret, om

1. det finns anledning att anta att försändelsen innehåller narkotika som

kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling och

2. det är nödvändigt för att beslag skall kunna ske.
Ett beslut om kvarhållande skall meddelas att gälla viss angiven, kortare

tid. Beslutet får verkställas omedelbart, men skall snarast prövas av Tullver-
kets chef eller av verkets chefsjurist.

Postbefordringsföretaget är skyldigt att på begäran av Tullverket över-

lämna en försändelse som hållits kvar enligt första stycket.

1 Prop. 2003/04:97, bet. 2003/04:SkU27, rskr. 2003/04:187.

SFS 2004:207

Utkom från trycket
den 4 maj 2004

2* SFS 2004:207–227

background image

2

SFS 2004:207

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.