SFS 2020:1161 Lag om ändring i tullagen (2016:253)

SFS2020-1161.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i tullagen (2016:253)

Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 2 § tullagen (2016:253) ska ha
följande lydelse.

2 kap.
2 §
Mervärdesskatt som avses i 1 § första stycket ska inte tas ut enligt
denna lag utan i enlighet med skatteförfarandelagen (2011:1244), om
deklaranten eller, om deklaranten är ett ombud, den för vars räkning
ombudet handlar är registrerad till mervärdesskatt i Sverige vid tidpunkten
för beslutet om fastställande av tull och

1. agerar i egenskap av beskattningsbar person enligt mervärdes-

skattelagen (1994:200) vid importen eller införseln, eller

2. är en juridisk person som inte agerar i egenskap av beskattningsbar

person enligt mervärdesskattelagen vid importen eller införseln.

Det som sägs om beskattningsunderlag i 1 § gäller även i de fall som avses

i första stycket.

Vid tillämpning av det särskilda förfarandet för mervärdesskatt vid import

i 27–29 §§ lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för
distansförsäljning av varor och för tjänster ska mervärdesskatt alltid tas ut
enligt 1 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt för

vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2019/20:122, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.

SFS

2020:1161

Publicerad
den

9 december 2020

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.