SFS 1999:427 Lag om ändring i lagen (1994:1552) om tullkontroll av varumärkesintrång m.m.

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1999:427 Lag om ändring i lagen (1994:1552) om tullkontroll av varumärkesintrång m.m.
990427.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1552) om tullkontroll av
varumärkesintrång m.m.;

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1552) om tull-

kontroll av varumärkesintrång m.m.

2

dels

att i 2, 5 och 6 §§ ordet ⬝Generaltullstyrelsen⬝ i olika böjningsformer

skall bytas ut mot ⬝Tullverket⬝ i motsvarande form, att i 3 § orden ⬝en tull-
myndighet⬝ skall bytas ut mot ⬝Tullverket⬝ samt att i 2 § ordet ⬝tullmyndig-
het⬝ skall bytas ut mot ⬝myndighet⬝,

dels

att 4 § skall ha följande lydelse.

4 §

3

Har Tullverket uppskjutit frigörandet av eller kvarhållit varor med

stöd av artikel 6 i EG-förordningen skall verket till rättighetsinnehavaren
lämna ut namn- och adressuppgifter, i enlighet med vad som framgår av arti-
kel 6.1, om rättighetsinnehavaren begär det. Om varorna befunnits vara varu-
märkesförfalskade eller pirattillverkade gäller en vidare uppgiftsskyldighet
enligt artikel 8.3. Vem som är rättighetsinnehavare framgår av artikel 1.2 c.

Frågan om ett rättighetsintrång skett och hur det skall förfaras med va-

rorna i sådant fall prövas av behörig domstol.

Domstolen får meddela interimistiskt beslut om att kvarhållandet skall

upphöra.

Tullverket skall verkställa lagakraftvunna beslut från domstolen om frigö-

rande, ändring eller förstöring av varorna.

Om beslutet innebär att varorna skall ändras, skall ändringen bekostas av

den som har rätten till varorna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242.

2

Senaste lydelse av 2 § 1995:763.

3

Senaste lydelse 1998:1685.

SFS 1999:427

Utkom från trycket
den 16 juni 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

Viktiga lagar inom förvaltningsrätt

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.