SFS 1999:449 Lag om ändring i tullagen (1994:1550)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 1999:449 Lag om ändring i tullagen (1994:1550)
990449.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (1994:1550);

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om tullagen (1994:1550)

dels

att 51 § skall upphöra att gälla,

dels

att 45, 46, 52, 57 och 117 §§ skall ha följande lydelse.

45 §

2

Bestämmelser om tillfälliga lager, tullager, transitering samt frizoner

och frilager finns i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 och kommissionens
förordning (EEG) nr 2454/93. Regeringen får meddela föreskrifter till utfyll-
nad och verkställighet av dessa bestämmelser.

46 §

Tillstånd att inrätta frizon eller frilager meddelas av regeringen.

52 §

Tillfälliga lager, tullager, frizoner och frilager är underkastade Tull-

verkets övervakning och kontroll.

Regeringen får meddela föreskrifter om redovisningsskyldighet i fråga om

varor som förvaras på sådana platser.

57 §

För kontroll av att deklarations- och uppgiftsskyldighet enligt tullag-

stiftningen har fullgjorts riktigt och fullständigt får Tullverket undersöka

1. transportmedel, containrar, lådor och andra utrymmen där varor kan

förvaras,

2. områden för tillfälligt lager, tullager, frizoner och frilager, flygplatser

och bangårdar, där varor som står under tullkontroll förvaras, och även loka-
ler inom sådana områden, samt

3. handresgods, såsom resväskor och portföljer, samt handväskor och lik-

nande som medförs av resande vid inresa till eller utresa från EG:s tullom-
råde eller av person som kan anmanas stanna enligt 58 §.

Bestämmelser om kroppsvisitation och kroppsbesiktning finns i 19 § la-

gen (1960:418) om straff för varusmuggling.

117 §

Regeringen får föreskriva att avgifter skall betalas för

1. tillstånd till betalningsanstånd, och
2. utfärdande av särskild tullräkning.
Bestämmelsen i 36 § tillämpas även i fråga om avgifter enligt första

stycket.

1

Prop. 1998/99:86 och 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU21, rskr. 1998/99:243.

2

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

SFS 1999:449

Utkom från trycket
den 16 juni 1999

background image

2

SFS 1999:449

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.