SFS 2000:467 Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2000:467 Lag om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
000467.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter;

utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1 kap. 1, 5 och 7 §§, 2 kap. 1, 2, 3,

6, 7 och 8 §§, 3 kap. 6 a och 16 §§, 5 kap. 1 och 5 §§ samt 8 kap. 1, 6, 8 och
9 §§ lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall ha
följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag gäller för skatter och avgifter som tas ut enligt

1. lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen (1972:820)

om skatt på spel, bilskrotningslagen (1975:343), lagen (1978:69) om försälj-
ningsskatt på motorfordon, lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel, lagen
(1984:410) om skatt på bekämpningsmedel, 2 § första stycket 6 lagen
(1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, lagen (1990:1427) om
särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m., lagen (1991:1482) om
lotteriskatt, lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m., lagen
(1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt, lagen
(1994:1776) om skatt på energi, lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,
lagen (1999:673) om skatt på avfall

,

lagen (2000:466) om skatt på termisk

effekt i kärnkraftsreaktorer.

2. lagen (1982:349) om återvinning av dryckesförpackningar av alumi-

nium, lagen (1994:1704) om lageravgift på vissa jordbruksprodukter.

Har i författning som anges i första stycket eller i författning som utfär-

dats med stöd av sådan författning lämnats bestämmelse som avviker från
denna lag gäller dock den bestämmelsen.

5 §

3

Den myndighet som i första instans skall besluta om beskattning en-

ligt denna lag (beskattningsmyndighet) är

1. när det gäller författningarna i 1 § första stycket 1, Riksskatteverket,
2. när det gäller författningar i 1 § första stycket 2, Statens Jordbruksverk.

1

Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246.

2

Senaste lydelse 1999:674.

3

Senaste lydelse 1998:236.

SFS 2000:467

Utkom från trycket
den 19 juni 2000

background image

2

SFS 2000:467

7 §

4

Hos Statens Jordbruksverk skall det finnas ett allmänt ombud som för

det allmännas talan hos förvaltningsdomstol i mål och ärenden enligt denna
lag i vilka Statens Jordbruksverk är beskattningsmyndighet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer förordnar det

allmänna ombudet och ersättare för denne.

2 kap.

1 §

5

Den som är skattskyldig skall redovisa skatten till beskattnings-

myndigheten genom att lämna deklaration. Särskilda bestämmelser gäller i
fråga om lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon.

Om deklarationsskyldighet i visst fall för den som är registrerad som

skattskyldig föreskrivs i 6 § första stycket.

2 §

6

Skatteredovisningen i deklarationen skall avse bestämda tidsperioder

(redovisningsperioder).

Första stycket gäller dock inte i fråga om skatt på lotterivinster, skatt en-

ligt lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m. och inte heller för av-
gifter som tas ut enligt författningarna i 1 kap. 1 § första stycket 2 i den mån
Statens Jordbruksverk meddelar avvikande bestämmelser.

Särskilda bestämmelser gäller för vissa skattskyldiga enligt lagen

(1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen
(1994:1776) om skatt på energi.

3 §

7

För skatt enligt författningarna i 1 kap. 1 § första stycket 1 är kalen-

dermånad redovisningsperiod. Särskilda bestämmelser gäller i fråga om
skatt enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam, lagen
(1972:820) om skatt på spel, lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pen-
sionsmedel och lagen (1999:673) om skatt på avfall.

För avgifter enligt författningarna i 1 kap. 1 § första stycket 2 är kalender-

månad redovisningsperiod om Statens Jordbruksverk inte föreskriver något
annat.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för sådana

skattskyldiga som kan beräknas redovisa skatt med låga belopp medge att
redovisningsperioden tills vidare skall vara ett halvt eller ett helt beskatt-
ningsår. Riksskatteverket eller Statens Jordbruksverk får meddela föreskrif-
ter om redovisningsperiod för fall då den skattskyldige har försatts i kon-
kurs.

6 §

8

Deklarationen skall för varje redovisningsperiod eller, om skattere-

dovisningen inte avser redovisningsperioder, för varje skattepliktig händelse
lämnas till beskattningsmyndigheten. Den som hos beskattningsmyndighe-
ten är registrerad som skattskyldig skall lämna deklaration även för redovis-
ningsperioder för vilka han inte har någon skatt att redovisa.

4

Senaste lydelse 1998:190.

5

Senaste lydelse 1994:1791.

6

Senaste lydelse 1994:1786.

7

Senaste lydelse 1999:674.

8

Senaste lydelse 1997:492.

background image

3

SFS 2000:467

Deklarationen skall avges på heder och samvete samt upprättas på blan-

kett enligt formulär som fastställs av Riksskatteverket eller Statens Jord-
bruksverk. Efter särskilt medgivande av Riksskatteverket eller skattemyn-
dighet som Riksskatteverket bestämmer får deklaration avges i form av ett
elektroniskt dokument. En sådan deklaration får tas emot av Riksskattever-
ket för skattemyndighetens räkning.

Med ett elektroniskt dokument avses i denna lag en upptagning som gjorts

med hjälp av automatisk databehandling och vars innehåll och utställare kan
verifieras genom ett visst tekniskt förfarande.

7 §

9

Deklarationen skall ta upp beskattningsvärde, beskattningsvikt eller

annan grund som gäller för beräkning av skatten, skattens bruttobelopp och
yrkade avdrag samt skattens nettobelopp. Riksskatteverket eller Statens
Jordbruksverk får föreskriva att grunderna för skatteberäkningen, bruttobe-
loppen och de yrkade avdragen skall delas upp på särskilda poster. Riksskat-
teverket eller Statens Jordbruksverk får vidare föreskriva att deklarationen
skall innehålla uppgift om varulager.

I fråga om avgifter enligt författningarna i 1 kap. 1 § första stycket 2 får

Statens Jordbruksverk föreskriva att uppgift enligt första stycket inte skall
tas upp i deklarationen.

Skattens nettobelopp skall i deklarationen avrundas till närmast lägre hela

krontal.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva

att till deklarationen skall fogas en förteckning med uppgifter om de varor
som omfattas av deklarationen.

De deklarationsskyldiga bör utöver vad deklarationsformuläret föranleder

meddela de upplysningar som kan vara av betydelse för att skatten skall
kunna bestämmas till ett riktigt belopp.

8 §

10

Deklarationer som avser skatt enligt författningarna i 1 kap. 1 § första

stycket 1 skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast den tjugo-
femte i månaden efter redovisningsperiodens slut eller, när skatteredovis-
ningen inte avser redovisningsperioder, senast tjugofem dagar efter den skat-
tepliktiga händelsen. Deklarationer som avser skatt enligt lagen (1991:1482)
om lotteriskatt, lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om al-
koholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi skall dock ha kommit
in till beskattningsmyndigheten senast den tjugonde i månaden efter redovis-
ningsperiodens slut. Särskilda bestämmelser gäller för vissa skattskyldiga
enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på en-
ergi.

I fråga om avgifter enligt författningarna i 1 kap. 1 § första stycket 2 be-

stämmer Statens Jordbruksverk deklarationstiden.

9

Senaste lydelse 1993:462.

10

Senaste lydelse 1994:1980.

background image

4

SFS 2000:467

3 kap.

6 a §

11

Uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs för

skattekontroll skall på beskattningsmyndighetens begäran eller på begäran
av myndighet som anges i 3 kap. 16 § tillhandahållas denna.

Uppgiftsskyldighet enligt första stycket föreligger dock inte i fråga om

uppgifter för vilka sekretess gäller till följd av 2 kap. 1 eller 2 § eller 3 kap.
1 § sekretesslagen (1980:100) eller en bestämmelse till vilken hänvisas i nå-
gon av de nämnda paragraferna.

Om sekretess gäller för uppgift enligt någon annan bestämmelse i sekre-

tesslagen och ett utlämnande skulle medföra synnerligt men för något enskilt
eller allmänt intresse föreligger uppgiftsskyldighet endast om regeringen på
ansökan av beskattningsmyndigheten eller myndighet som anges i 3 kap.
16 § beslutar att uppgiften skall lämnas ut.

16 §

12

Skattemyndigheten i Stockholm, Skattemyndigheten i Malmö, Skat-

temyndigheten i Göteborg eller Skattemyndigheten i Gävle får fatta beslut
om uppgiftsskyldighet enligt 5 § eller besluta och genomföra skatterevision
enligt 3 kap. i Riksskatteverkets ställe.

5 kap.

1 §

13

Skatten för varje redovisningsperiod eller, när skatteredovisningen

inte avser redovisningsperioder, varje skattepliktig händelse skall vara inbe-
tald senast den dag då deklarationen skall ha kommit in enligt 2 kap. 8 § el-
ler, om anstånd har medgetts enligt 2 kap. 9 §, senast den dag då deklaratio-
nen skall lämnas enligt anståndsbeslutet.

För avgift enligt författningarna i 1 kap. 1 § första stycket 2 får Statens

Jordbruksverk föreskriva att inbetalning skall ske vid annan tid än som
anges i första stycket.

Skatt som har fastställts på annat sätt än enligt 4 kap. 2 § skall betalas

inom den tid som beskattningsmyndigheten bestämmer. I sådana fall kan be-
skattningsmyndigheten, om synnerliga skäl föreligger, besluta att betal-
ningen av skatten får delas upp på flera betalningstillfällen under högst ett
år.

5 §

14

Om ett beskattningsbeslut överklagats, den skattskyldige begärt om-

prövning eller det i andra fall kan antas att skatten kommer att sättas ned,
kan den skattskyldige av beskattningsmyndigheten få anstånd med att betala
skatten. Bestämmelserna i 17 kap. 2, 3, 9 och 11 §§ skattebetalningslagen
(1997:483) gäller då i tillämpliga delar.

11

Senaste lydelse 1998:507.

12

Senaste lydelse 1998:236. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

13

Senaste lydelse 1991:702.

14

Senaste lydelse 1998:190.

background image

5

SFS 2000:467

8 kap.

1 §

15

Beskattningsmyndighetens beskattningsbeslut i en fråga som kan ha

betydelse för beskattningen samt beslut om anstånd med att lämna deklara-
tion eller betala skatt, om uppdelning av skattebetalning, om återbetalning
av skatt och om att avvisa en begäran om omprövning av beskattningsbeslut
eller att avvisa ett överklagande får överklagas hos länsrätten av den skatt-
skyldige och, i fråga om avgifter enligt 1 kap. 1 § första stycket 2, av det all-
männa ombudet.

Beslut om skatterevision och föreläggande av vite får inte överklagas.
Riksskatteverkets övriga beslut enligt denna lag får inte överklagas.

6 §

16

�verklagande av det allmänna ombudet skall vara skriftligt och ha

kommit in inom tidsfrist som enligt 4 kap. gäller för beslut om omprövning
på initiativ av beskattningsmyndigheten eller efter sådan tid men inom två
månader från den dag det överklagade beslutet meddelades.

�verklagas ett omprövningsbeslut som avser efterbeskattning och yrkas

ändring till den skattskyldiges nackdel, skall överklagandet ha kommit in
inom två månader från den dag beslutet meddelades.

Om det allmänna ombudet har överklagat ett beskattningsbeslut, skall

därav föranledd talan om särskild avgift föras samtidigt.

8 §

17

Ett beslut av länsrätten om utdömande av vite får överklagas hos

kammarrätten av den som har förpliktats utge vitet och av det allmänna om-
budet.

�verklagande av länsrättens beslut om anstånd med att lämna deklaration

eller betala skatt får prövas av kammarrätten endast om den har meddelat
prövningstillstånd.

9 §

18

Bestämmelserna i 6 kap. 10, 13, 14 samt 17�24 §§ taxeringslagen

(1990:324) gäller i tillämpliga delar för mål enligt denna lag. Vad som i tax-
eringslagen sägs om Riksskatteverket skall i tillämpliga fall gälla det all-
männa ombudet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
2. Om Skattemyndigheten i Gävle har meddelat ett beslut före ikraftträ-

dandet och beslutet har överklagats, skall Riksskatteverket föra det allmän-
nas talan i allmän förvaltningsdomstol.

3. Om Skattemyndigheten i Gävle före ikraftträdandet har fattat ett beslut

som avses i den äldre lydelsen av 8 kap. 1 § sista stycket första meningen får
beslutet överklagas hos Riksskatteverket.

4. Lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall fort-

farande tillämpas beträffande skatter och avgifter enligt de upphävda lagar
som anges i den äldre lydelsen av 1 kap. 1 § första stycket 1.

15

Senaste lydelse 1998:190.

16

Senaste lydelse 1993:462.

17

Senaste lydelse 1994:474.

18

Senaste lydelse 1995:620.

background image

6

SFS 2000:467

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.