SFS 2003:643 Lag om allmänt ombud hos Skatteverket

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2003:643 Lag om allmänt ombud hos Skatteverket
030643.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om allmänt ombud hos Skatteverket;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 § Hos Skatteverket skall det finnas ett allmänt ombud som utses av re-
geringen.

2 § Om det allmänna ombudet har överklagat Skatteverkets beslut i en
fråga förs det allmännas talan i den frågan i allmän förvaltningsdomstol av
ombudet.

3 § Det allmänna ombudet får uppdra åt en tjänsteman vid Skatteverket att
företräda ombudet i allmän förvaltningsdomstol och Skatterättsnämnden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

På regeringens vägnar

MARITA ULVSKOG

BOSSE RINGHOLM
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

SFS 2003:643

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.