SFS 2021:1170 Lag om ändring i tullagen (2016:253)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2021:1170 Lag om ändring i tullagen (2016:253)
SFS2021-1170.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i tullagen (2016:253)

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 § tullagen (2016:253) ska ha
följande lydelse.

2 kap.
1 §
2 Bestämmelser om skyldighet att betala annan skatt än tull vid import
eller införsel till det svenska tullområdet finns i

� mervärdesskattelagen (1994:200),
� lagen (1994:1563) om tobaksskatt,
� lagen (1994:1564) om alkoholskatt,
� lagen (1994:1776) om skatt på energi,
� lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,
� lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, och
� lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar.
Skatt som avses i första stycket ska fastställas och betalas enligt det

förfarande som gäller för tull, om inte något annat föreskrivits. Om det i
beskattningsunderlaget för sådan skatt ska ingå tullvärde, tull eller
motsvarande avgift som fastställts i annan valuta, ska sådant underlag
omräknas till svensk valuta efter den kurs som enligt tullagstiftningen gällde
den dag då tullvärdet fastställdes.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.
2. �ldre bestämmelser gäller dock fortfarande för förhållanden som

hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:20, bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46.
2 Senaste lydelse 2020:36.

SFS

2021:1170

Publicerad
den

7 december 2021

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.