SFS 2022:175 Lag om ändring i tullagen (2016:253)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2022:175 Lag om ändring i tullagen (2016:253)
SFS2022-175.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i tullagen (2016:253)

Utfärdad den 3 mars 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 1 § tullagen (2016:253) ska ha
följande lydelse.

2 kap.
1 §
2 Bestämmelser om skyldighet att betala annan skatt än tull vid import
eller införsel till det svenska tullområdet finns i

� mervärdesskattelagen (1994:200),
� lagen (1994:1776) om skatt på energi,
� lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik,
� lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,
� lagen (2020:32) om skatt på plastbärkassar,
� lagen (2022:155) om tobaksskatt, och
� lagen (2022:156) om alkoholskatt.
Skatt som avses i första stycket ska fastställas och betalas enligt det

förfarande som gäller för tull, om inte något annat föreskrivits. Om det i
beskattningsunderlaget för sådan skatt ska ingå tullvärde, tull eller
motsvarande avgift som fastställts i annan valuta, ska sådant underlag
omräknas till svensk valuta efter den kurs som enligt tullagstiftningen gällde
den dag då tullvärdet fastställdes.

Denna lag träder i kraft den 13 februari 2023.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161.
2 Senaste lydelse 2021:1170.

SFS

2022:175

Publicerad
den

11 mars 2022

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.