SFS 2000:1281 Tullag

001281.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tullag;

utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

Bestämmelser om tull som skall tas ut vid import från eller export till

tredje land finns i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober
1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

2

och i kommissionens

förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter
för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för
gemenskapen

3

.

Andra EG-rättsakter i fråga om tull eller tullkontroll anges i 4 och 7 kap.

denna lag.

2 §

Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till rättsakterna en-

ligt 1 §.

Lagen innehåller även vissa bestämmelser om förfarandet avseende skatt

på varor som förs in i landet från sådan del av EG:s tullområde som ligger
utanför EG:s skatteområde. Genom dessa bestämmelser genomförs

1. delar av rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om har-

monisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter –
Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund

4

, senast

ändrat genom rådets direktiv 99/85/EG

5

, samt

2. delar av rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om all-

männa regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och
övervakning av sådana varor

6

, senast ändrat genom rådets direktiv 96/99/

EG

7

.

Ytterligare kompletterande bestämmelser till förordningarna (EEG) nr

2913/92 och 2454/93 finns i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och lagen
(1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

1

Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71.

2

EGT L 302, 19.10.1992, s. 1 (Celex 31992R2913).

3

EGT L 253, 11.10.1993, s. 1 (Celex 31993R2454).

4

EGT L 145, 13.06.1977, s. 1 (Celex 31977L0388).

5

EGT L 277, 28.10.1999, s. 34 (Celex 31999L0085).

6

EGT L 76, 23.03.1992, s. 1 (Celex 31992L0012).

7

EGT L 8, 11.01.1997, s.12 (Celex 31996L0099).

SFS 2000:1281

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

2

SFS 2000:1281

3 §

Vad som föreskrivs i denna lag om tull gäller även annan skatt än tull

som skall tas ut för varor vid import och som skall betalas till Tullverket, om
inte annat uttryckligen anges.

4 §

Vad som föreskrivs i tullagstiftningen om icke-gemenskapsvaror till-

lämpas även i fråga om gemenskapsvaror, för vilka någon begär eller fått bi-
drag på grund av export eller på grund av annan åtgärd, som till följd av sär-
skild föreskrift skall jämställas med export. Detsamma gäller varor, för vilka
befrielse från eller återbäring av skatt begärs.

5 §

I denna lag förstås med

tullagstiftning

: EG:s tullbestämmelser samt svenska tullförfattningar,

det svenska tullområdet

: svenskt territorium,

EG:s tullområde

: de områden som anges i artikel 3 i förordningen (EEG)

nr 2913/92,

EG:s skatteområde

: det område inom vilket gemenskapens bestämmelser

om en viss skatt är tillämpliga,

tredje land

: område som inte omfattas av EG:s tullområde,

tullplats

: plats där det finns tullkontor,

tullförrättning

: sådan klarering av fartyg och luftfartyg i kommersiell tra-

fik direkt med tredje land och av kommersiellt gods som verkställs av tull-
tjänsteman,

tullklarering

: Tullverkets åtgärder i fråga om en vara som anmälts till en

godkänd tullbehandling,

förtullning

: Tullverkets åtgärder i fråga om en vara som deklarerats för

övergång till fri omsättning,

fartyg

: varje farkost som används eller kan användas till transport på vat-

ten samt

fordon

: transportmedel som är inrättat för färd på marken och inte löper

på skenor samt svävare när den framförs över marken.

I övrigt har uttryck som används i denna lag den innebörd som anges i för-

ordningarna (EEG) nr 2913/92 och 2454/93.

6 §

Bestämmelser om rätt att anlita ombud vid kontakter med Tullverket

finns i artikel 5 i förordningen (EEG) nr 2913/92.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om villkor och inskränkningar i fråga om användning
av ombud.

7 §

Tulldeklaration för en vara får avges genom någon som är anställd och

kan anses ha en förtroendeställning hos deklaranten eller, om tulldeklaration
lämnas genom ombud, hos ombudet.

2 kap. Tulldatasystemet

1 §

I artiklarna 4a och 4b i förordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestäm-

melser om databehandling. Tullverket använder i verksamheten enligt tul-
lagstiftningen ett system för automatisk databehandling

(tulldatasystemet).

Bestämmelser om register som ingår i systemet finns i tullregisterlagen
(1990:137)

.

background image

1

Svensk författningssamling

Tullag;

utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §

Bestämmelser om tull som skall tas ut vid import från eller export till

tredje land finns i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober
1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

2

och i kommissionens

förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter
för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för
gemenskapen

3

.

Andra EG-rättsakter i fråga om tull eller tullkontroll anges i 4 och 7 kap.

denna lag.

2 §

Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till rättsakterna en-

ligt 1 §.

Lagen innehåller även vissa bestämmelser om förfarandet avseende skatt

på varor som förs in i landet från sådan del av EG:s tullområde som ligger
utanför EG:s skatteområde. Genom dessa bestämmelser genomförs

1. delar av rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om har-

monisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter –
Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund

4

, senast

ändrat genom rådets direktiv 99/85/EG

5

, samt

2. delar av rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om all-

männa regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och
övervakning av sådana varor

6

, senast ändrat genom rådets direktiv 96/99/

EG

7

.

Ytterligare kompletterande bestämmelser till förordningarna (EEG) nr

2913/92 och 2454/93 finns i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och lagen
(1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

1

Prop. 1999/2000:126, bet. 2000/01:SkU3, rskr. 2000/01:71.

2

EGT L 302, 19.10.1992, s. 1 (Celex 31992R2913).

3

EGT L 253, 11.10.1993, s. 1 (Celex 31993R2454).

4

EGT L 145, 13.06.1977, s. 1 (Celex 31977L0388).

5

EGT L 277, 28.10.1999, s. 34 (Celex 31999L0085).

6

EGT L 76, 23.03.1992, s. 1 (Celex 31992L0012).

7

EGT L 8, 11.01.1997, s.12 (Celex 31996L0099).

SFS 2000:1281

Utkom från trycket
den 15 december 2000

background image

3

SFS 2000:1281

2 §

Tulldeklaration får enligt artikel 61 i förordningen (EEG) nr 2913/92

upprättas med databehandlingsteknik. Närmare bestämmelser om tulldekla-
rationer som lämnas med hjälp av elektronisk databehandling finns i artik-
larna 222–224 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Tullverket får ge tillstånd till att tulldeklarationer och andra handlingar

och uppgifter som skall ges in till Tullverket lämnas genom ett elektroniskt
dokument till tulldatasystemet eller på annat sätt med hjälp av automatisk
databehandling.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med

hjälp av automatisk databehandling och vars innehåll och utställare kan veri-
fieras genom ett visst tekniskt förfarande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om det tekniska förfarandet för uppgiftslämnandet och
om förfarandet i övrigt.

3 §

Ett tillstånd enligt 2 § andra stycket får förenas med särskilda villkor

om det tekniska förfarandet för uppgiftslämnandet och om förfarandet i öv-
rigt.

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får över-

lämna åt en juridisk person att förmedla uppgifter i elektroniska dokument
som avses i 2 § till och från tulldatasystemet.

Den som tar del av uppgifter i förmedlingsverksamhet som avses i första

stycket får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han i verksamheten fått
veta om någon enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden. I det all-
männas verksamhet gäller bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

5 §

Ett elektroniskt dokument anses ha kommit in till Tullverket när det

har blivit tillgängligt för verket för överföring till sådan form att det kan lä-
sas.

Om uppgifter i ett elektroniskt dokument förmedlas genom en annan

myndighet än Tullverket eller genom en juridisk person efter bemyndigande
enligt 4 §, anses dokumentet dock ha kommit in till Tullverket när det togs
emot och kan antas ha avskilts för verket hos förmedlaren.

6 §

Om uppgifter har lämnats genom överföring av ett elektroniskt doku-

ment till tulldatasystemet, skall Tullverket handlägga ärendet i sak först se-
dan tullklarering begärts under åberopande av dokumentets tullidentifika-
tionsnummer.

7 §

Tullverkets beslut i ett ärende får meddelas genom ett elektroniskt do-

kument.

3 kap. Införsel av varor m.m.

1 §

I förordningen (EEG) nr 2913/92 finns bestämmelser om

– införsel av varor till EG:s tullområde (artiklarna 37–39),
– uppvisande av varor för tullen (artiklarna 40–42),
– summarisk deklaration och lossning av varor som uppvisats för tullen

(artiklarna 43–47),

background image

2

SFS 2000:1281

3 §

Vad som föreskrivs i denna lag om tull gäller även annan skatt än tull

som skall tas ut för varor vid import och som skall betalas till Tullverket, om
inte annat uttryckligen anges.

4 §

Vad som föreskrivs i tullagstiftningen om icke-gemenskapsvaror till-

lämpas även i fråga om gemenskapsvaror, för vilka någon begär eller fått bi-
drag på grund av export eller på grund av annan åtgärd, som till följd av sär-
skild föreskrift skall jämställas med export. Detsamma gäller varor, för vilka
befrielse från eller återbäring av skatt begärs.

5 §

I denna lag förstås med

tullagstiftning

: EG:s tullbestämmelser samt svenska tullförfattningar,

det svenska tullområdet

: svenskt territorium,

EG:s tullområde

: de områden som anges i artikel 3 i förordningen (EEG)

nr 2913/92,

EG:s skatteområde

: det område inom vilket gemenskapens bestämmelser

om en viss skatt är tillämpliga,

tredje land

: område som inte omfattas av EG:s tullområde,

tullplats

: plats där det finns tullkontor,

tullförrättning

: sådan klarering av fartyg och luftfartyg i kommersiell tra-

fik direkt med tredje land och av kommersiellt gods som verkställs av tull-
tjänsteman,

tullklarering

: Tullverkets åtgärder i fråga om en vara som anmälts till en

godkänd tullbehandling,

förtullning

: Tullverkets åtgärder i fråga om en vara som deklarerats för

övergång till fri omsättning,

fartyg

: varje farkost som används eller kan användas till transport på vat-

ten samt

fordon

: transportmedel som är inrättat för färd på marken och inte löper

på skenor samt svävare när den framförs över marken.

I övrigt har uttryck som används i denna lag den innebörd som anges i för-

ordningarna (EEG) nr 2913/92 och 2454/93.

6 §

Bestämmelser om rätt att anlita ombud vid kontakter med Tullverket

finns i artikel 5 i förordningen (EEG) nr 2913/92.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om villkor och inskränkningar i fråga om användning
av ombud.

7 §

Tulldeklaration för en vara får avges genom någon som är anställd och

kan anses ha en förtroendeställning hos deklaranten eller, om tulldeklaration
lämnas genom ombud, hos ombudet.

2 kap. Tulldatasystemet

1 §

I artiklarna 4a och 4b i förordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestäm-

melser om databehandling. Tullverket använder i verksamheten enligt tul-
lagstiftningen ett system för automatisk databehandling

(tulldatasystemet).

Bestämmelser om register som ingår i systemet finns i tullregisterlagen
(1990:137)

.

background image

3

SFS 2000:1281

2 §

Tulldeklaration får enligt artikel 61 i förordningen (EEG) nr 2913/92

upprättas med databehandlingsteknik. Närmare bestämmelser om tulldekla-
rationer som lämnas med hjälp av elektronisk databehandling finns i artik-
larna 222–224 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Tullverket får ge tillstånd till att tulldeklarationer och andra handlingar

och uppgifter som skall ges in till Tullverket lämnas genom ett elektroniskt
dokument till tulldatasystemet eller på annat sätt med hjälp av automatisk
databehandling.

Med ett elektroniskt dokument avses en upptagning som har gjorts med

hjälp av automatisk databehandling och vars innehåll och utställare kan veri-
fieras genom ett visst tekniskt förfarande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om det tekniska förfarandet för uppgiftslämnandet och
om förfarandet i övrigt.

3 §

Ett tillstånd enligt 2 § andra stycket får förenas med särskilda villkor

om det tekniska förfarandet för uppgiftslämnandet och om förfarandet i öv-
rigt.

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får över-

lämna åt en juridisk person att förmedla uppgifter i elektroniska dokument
som avses i 2 § till och från tulldatasystemet.

Den som tar del av uppgifter i förmedlingsverksamhet som avses i första

stycket får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han i verksamheten fått
veta om någon enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden. I det all-
männas verksamhet gäller bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

5 §

Ett elektroniskt dokument anses ha kommit in till Tullverket när det

har blivit tillgängligt för verket för överföring till sådan form att det kan lä-
sas.

Om uppgifter i ett elektroniskt dokument förmedlas genom en annan

myndighet än Tullverket eller genom en juridisk person efter bemyndigande
enligt 4 §, anses dokumentet dock ha kommit in till Tullverket när det togs
emot och kan antas ha avskilts för verket hos förmedlaren.

6 §

Om uppgifter har lämnats genom överföring av ett elektroniskt doku-

ment till tulldatasystemet, skall Tullverket handlägga ärendet i sak först se-
dan tullklarering begärts under åberopande av dokumentets tullidentifika-
tionsnummer.

7 §

Tullverkets beslut i ett ärende får meddelas genom ett elektroniskt do-

kument.

3 kap. Införsel av varor m.m.

1 §

I förordningen (EEG) nr 2913/92 finns bestämmelser om

– införsel av varor till EG:s tullområde (artiklarna 37–39),
– uppvisande av varor för tullen (artiklarna 40–42),
– summarisk deklaration och lossning av varor som uppvisats för tullen

(artiklarna 43–47),

background image

4

SFS 2000:1281

– skyldighet att hänföra varor som uppvisats för tullen till en godkänd

tullbehandling (artiklarna 48 och 49) samt

– icke-gemenskapsvaror som befordrats enligt ett transiteringsförfarande

(artiklarna 54 och 55).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter som kompletterar dessa bestämmelser.

2 §

Oljeprodukter som inte har status som gemenskapsvara får tillföras så-

dana märkämnen som avses i 2 kap. 8 § lagen (1994:1776) om skatt på en-
ergi.

3 §

Den som till Sverige för in eller låter föra in en vara från ett område

som ligger inom EG:s tullområde, men utanför EG:s skatteområde, och den
som från Sverige för ut eller låter föra ut en vara till ett sådant område skall
anmäla detta till Tullverket.

En gemenskapsvara som förs in från ett område som avses i första stycket

får förvaras i tillfälligt lager, hänföras till tullförfarandena uppläggning i tul-
lager, aktiv förädling eller temporär import med fullständig befrielse från
tull samt föras in i en frizon eller i ett frilager. En vara som skall föras ut till
ett sådant område får hänföras till tullförfarandena export eller passiv föräd-
ling. Av artikel 311 i förordningen (EEG) nr 2454/93 framgår att vissa trans-
porter av gemenskapsvaror skall ske enligt förfarandet för gemenskapstrans-
itering.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om anmälningsskyldighet och tillämpning av förfaran-
den för godkänd tullbehandling av varor som avses i första och andra styck-
ena.

4 §

Den som från en plats utanför det svenska tullområdet, men inom EG:s

tullområde, till det svenska tullområdet för in eller låter föra in en icke-ge-
menskapsvara, som inte är underkastad ett tullförfarande, är skyldig att an-
mäla införseln till Tullverket vid gränspasseringen.

Tullverket tar därvid ut tull för varan och övervakar att handelspolitiska

åtgärder vidtas och andra villkor för övergång till fri omsättning följs. Vad
som sägs i 1 kap. 3 § gäller inte vid tillämpningen av denna paragraf.

För kontroll av anmälningsskyldigheten har Tullverket rätt att utföra de

kontroller som framgår av lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter
vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

5 §

Den som enligt artikel 14 i förordningen (EEG) nr 2913/92 är skyldig

att förse en tullmyndighet med handlingar, skall bevara dessa i fem år eller
den längre tid som för vissa uppgifter eller handlingar kan vara föreskriven i
annan lag eller författning.

Tillfälliga lager

6 §

Bestämmelser om tillfälliga lager finns i artiklarna 50–53 i förord-

ningen (EEG) nr 2913/92 och artiklarna 185–187 i förordningen (EEG) nr
2454/93.

background image

5

SFS 2000:1281

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter som kompletterar dessa bestämmelser.

7 §

Om en icke-gemenskapsvara som förs in till det svenska tullområdet

inte deklareras till ett tullförfarande eller anmäls till någon annan godkänd
tullbehandling, skall den som befordrat varan lägga upp den på tillfälligt la-
ger. Detta gäller dock inte om varan redan är underkastad ett tullförfarande.

Befordras varan på ett fordon som kommer till det svenska tullområdet

med fartyg, skall den som svarar för vägtransporten lägga upp varan på till-
fälligt lager, om fordonets förare medföljer fartyget.

Om den som befordrat varan inte fullgör sin skyldighet enligt första eller

andra stycket, läggs varan upp på tillfälligt lager genom Tullverkets försorg.
Den som inte fullgjort skyldigheten skall ersätta Tullverket dess kostnader
för varans uppläggning och förvaring. Tullverket får bestämma att varan inte
får tas ut från lagret förrän kostnaderna ersatts eller säkerhet ställts för dem.

8 §

Tullverket får tillfälligt ta hand om en icke-gemenskapsvara, om det

behövs för tullövervakningen. Varan får läggas upp på tillfälligt lager. I så-
dant fall gäller 7 § tredje stycket andra och tredje meningarna.

Innehavaren av ett tillfälligt lager är skyldig att ta emot icke-gemenskaps-

varor, om det kan ske utan avsevärd olägenhet.

9 §

Om en vara som förvaras på tillfälligt lager som innehas av Tullverket

inte avhämtas inom rimlig tid, får den säljas. Om tull inte skall tas ut ur va-
ran, gäller lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte
har hämtats. Vad som i den lagen sägs om förvaring enligt avtal skall gälla i
fråga om förvaringen på Tullverkets lager.

10 §

Tillfälliga lager står under Tullverkets övervakning och kontroll en-

ligt bestämmelserna i 6 kap.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om redovisningsskyldighet i fråga om varor som förva-
ras på tillfälligt lager.

11 §

Den som i verksamhet vid tillfälligt lager tar befattning med tullde-

klarationer och andra handlingar som lämnats för tullbehandling av varor får
inte obehörigen röja eller utnyttja vad han i verksamheten fått veta om någon
enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden. I det allmännas verksam-
het gäller bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

Resandes bagage

12 §

I artiklarna 190–197 i förordningen (EEG) nr 2454/93 finns särskilda

bestämmelser för resandes handbagage och incheckade bagage.

Beslut om att en flygplats skall utgöra internationell gemenskapsflygplats

enligt artikel 190 b i förordningen meddelas av regeringen.

background image

6

SFS 2000:1281

4 kap. Godkänd tullbehandling

1 §

Bestämmelser om tulldeklarationer för varor som hänförs till ett tull-

förfarande finns i artiklarna 59–78 i förordningen (EEG) nr 2913/92 och i
artiklarna 198–238 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas i en tulldeklaration när
varor hänförs till ett tullförfarande eller i en anmälan till någon annan god-
känd tullbehandling och om de platser där varor får deklareras för övergång
till fri omsättning eller anmälas till någon annan godkänd tullbehandling.

2 §

Enligt artikel 76 i förordningen (EEG) nr 2913/92 samt artiklarna 253–

289 i förordningen (EEG) nr 2454/93 skall tullmyndigheterna tillåta följande
förenklade förfaranden, nämligen ofullständiga deklarationer, förenklat de-
klarationsförfarande och lokalt klareringsförfarande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om inlämnande av kompletterande tulldeklaration en-
ligt artikel 76.2 i förordningen (EEG) nr 2913/92 samt de övriga föreskrifter
som behövs till komplettering av de bestämmelser som anges i första
stycket.

Används ett förenklat förfarande, skall det tillämpas även på uttag av an-

nan skatt än tull som skall tas ut för varor vid import.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar,

med avvikelse från denna lag, närmare föreskrifter om hur varor skall hänfö-
ras till en godkänd tullbehandling i vissa fall, när varor importeras till eller
exporteras från det svenska tullområdet på järnväg, med post eller med flyg.

4 §

I fråga om varor som kommer in till det svenska tullområdet i postför-

sändelser skall postbefordringsföretag som regeringen bestämmer anses som
deklarant och, i förekommande fall, gäldenär, om varorna inte deklareras för
övergång till fri omsättning eller hänförs till annan godkänd tullbehandling
av någon annan.

Har försändelsen kommit adressaten till handa, skall dock denne anses

som deklarant och, i förekommande fall, gäldenär vid tillämpning av regler
om omprövning och bokföring i efterhand.

Övergång till fri omsättning

5 §

I artikel 79 i förordningen (EEG) nr 2913/92 föreskrivs att övergång

till fri omsättning skall ge icke-gemenskapsvaror tullstatus som gemen-
skapsvaror. Bestämmelser om övergång till fri omsättning finns i artiklarna
80–83 i samma förordning samt i artiklarna 254–267 och 290–308d i förord-
ningen (EEG) nr 2454/93.

6 §

Bestämmelser om tullfrihet för varor av försumbart värde finns i artik-

larna 27 och 28 i rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983
om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

8

.

8

EGT L 105, 23.04.1983, s. 1 (Celex 31983R0918).

background image

7

SFS 2000:1281

Tull och annan skatt tas inte ut för en varuförsändelse när den tull och an-

nan skatt som är föreskriven för försändelsen sammanlagt inte uppgår till
100 kronor. Detta gäller dock inte om försändelsen

1. innehåller spritdrycker, vin, starköl eller tobaksvaror, eller
2. utgör ett led i en postorderförsäljning i andra fall än då försändelsen be-

står av utländska periodiska publikationer.

Transitering

7 §

Bestämmelser om transitering finns i artiklarna 91–97 och 163–165 i

förordningen (EEG) nr 2913/92 samt artiklarna 309–462 i förordningen
(EEG) nr 2454/93.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter som kompletterar dessa bestämmelser.

Tullager

8 §

Bestämmelser om tullager finns i artiklarna 98–113 i förordningen

(EEG) nr 2913/92 och artiklarna 503–548 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter som kompletterar dessa bestämmelser.

9 §

En vara som omhändertagits enligt 3 kap. 8 § får läggas upp på tulla-

ger. I sådant fall tillämpas 3 kap. 7 § tredje stycket andra och tredje mening-
arna.

Innehavaren av ett allmänt tullager är skyldig att ta emot icke-gemen-

skapsvaror, om det kan ske utan avsevärd olägenhet.

10 §

Om en vara som förvaras på tullager som innehas av Tullverket inte

avhämtas inom rimlig tid, får den säljas. Om tull inte skall tas ut ur varan,
gäller lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har
hämtats. Vad som i den lagen sägs om förvaring enligt avtal skall gälla i
fråga om förvaringen på Tullverkets lager.

11 §

Tullager står under Tullverkets övervakning och kontroll enligt be-

stämmelserna i 6 kap.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om redovisningsskyldighet i fråga om varor som förva-
ras på tullager.

Export m.m.

12 §

Bestämmelser om export av varor från EG:s tullområde finns i artik-

larna 161 och 162 i förordningen (EEG) nr 2913/92 samt i artiklarna 279–
289 och 788–798 i förordningen (EEG) nr 2454/93. Bestämmelser om åter-
export finns i artikel 182 i förordningen (EEG) nr 2913/92 och i artikel 841 i
förordningen (EEG) nr 2454/93.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter som kompletterar dessa bestämmelser.

background image

8

SFS 2000:1281

Frizoner och frilager

13 §

Bestämmelser om frizoner och frilager finns i artiklarna 166–181 i

förordningen (EEG) nr 2913/92 och artiklarna 799–840 i förordningen
(EEG) nr 2454/93.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter som kompletterar dessa bestämmelser.

14 §

Tillstånd att inrätta frizon eller frilager meddelas av regeringen.

15 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om anmälningsskyldighet i fråga om varor, inklusive
transportmedel, som förs till eller från en frizon eller ett frilager.

16 §

Bestämmelser om bedrivande av industriell eller kommersiell verk-

samhet och serviceverksamhet i en frizon eller ett frilager finns i artikel 172
i förordningen (EEG) nr 2913/92.

17 §

Frizoner och frilager står under Tullverkets övervakning och kontroll

enligt bestämmelserna i 6 kap.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om redovisningsskyldighet i fråga om varor som förva-
ras på sådana platser.

Tystnadsplikt

18 §

Den som i verksamhet vid tullager, frizon eller frilager tar befattning

med tulldeklarationer och andra handlingar som lämnats för tullbehandling
av varor får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han i verksamheten fått
veta om någon enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden. I det all-
männas verksamhet gäller bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

Förstöring eller överlåtelse till staten av varor m.m.

19 §

I artikel 56 i förordningen (EEG) nr 2913/92 finns bestämmelser om

förstöring av varor som har visats upp för tullen. Vid tillämpning av de be-
stämmelserna får varorna förstöras, om de inte kan säljas och

1. det finns en risk för att varorna förstörs eller minskar väsentligt i värde,

eller

2. kostnaden för förvaringen av varorna är orimligt hög.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter som kompletterar dessa bestämmelser.

20 §

Innan en vara förstörs enligt 19 § skall om möjligt bestämmelserna

om särskild underrättelse i 5 kap. 27 § andra stycket tillämpas.

21 §

Ytterligare bestämmelser om förstöring av varor finns i lagen

(1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor,
m.m.

background image

9

SFS 2000:1281

22 §

Tullverket kan medge att en icke-gemenskapsvara överlåts till staten,

om överlåtelsen inte medför olägenhet eller kostnader för Tullverket.

Tull skall inte tas ut för en vara som överlåts till staten enligt första

stycket. Att varan skall anses ha blivit upplagd på tullager framgår av artikel
867a i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Andra tullförfaranden

23 §

Bestämmelser om tullförfarandena aktiv förädling, bearbetning under

tullkontroll, temporär import och passiv förädling finns i lagen (1994:1548)
om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

5 kap. Tulltaxering och betalning av tull m.m.

Tulltaxering

1 §

Bestämmelser om uppkomst av tullskuld finns i artiklarna 201–216 i

förordningen (EEG) nr 2913/92 och i artiklarna 859–867a i förordningen
(EEG) nr 2454/93.

Med ledning av tulldeklaration eller motsvarande uppgifter fastställer

Tullverket tull som skall betalas vid import från eller export till tredje land
(

tulltaxering

).

Tulltaxering får ske genom automatisk databehandling.

2 §

En deklarant eller gäldenär som finner att en uppgift som lämnats i en

tulldeklaration är oriktig eller ofullständig, skall utan dröjsmål anmäla detta
till Tullverket och rätta uppgiften, om förhållandet föranlett eller kan föran-
leda att tull undandras eller att en vara införs eller utförs i strid mot förbud
eller villkor.

3 §

Tullverket skall ompröva beslutet i en fråga som kan ha betydelse för

tulltaxeringen, om deklaranten eller gäldenären begär det eller om det finns
andra skäl.

Bestämmelserna i tullagstiftningen om omprövning av beslut om tull gäl-

ler även tulltaxeringsbeslut i övrigt och beslut enligt 11 § andra stycket samt
beslut om tulltillägg och förseningsavgift. Att omprövning av sådana beslut
skall ske om de överklagats framgår av 9 kap. 4 och 6 §§.

4 §

Om en fråga som avses i 3 § har avgjorts av allmän förvaltningsdoms-

tol, får Tullverket inte ompröva frågan.

5 §

Tulltaxering och sådan omprövning som innefattar bokföring i efter-

hand får göras även efter utgången av annars föreskriven tid, om gäldenären
samtyckt till att sådan tulltaxering sker.

Om gäldenären har åtalats för brott enligt lagen (2000:1225) om straff för

smuggling, får tulltaxering och omprövning enligt första stycket göras även
efter utgången av annars föreskriven tid för den vara som åtalet avser. Beslut
om det får dock inte meddelas senare än under kalenderåret efter det år då
åtalet väcktes. Om gäldenären har avlidit, får beslutet inte meddelas senare

background image

10

SFS 2000:1281

än sex månader efter dödsfallet. Ogillas åtalet, skall Tullverket undanröja
beslutet, om domen vinner laga kraft.

Andra stycket skall tillämpas också i fall då den som har företrätt en juri-

disk person åtalas för brott enligt lagen om straff för smuggling, om brottet
avser tull som den juridiska personen skulle ha betalat.

6 §

Om tull inte kan beräknas tillförlitligt vid tulltaxering eller ompröv-

ning, fastställer Tullverket vad som skall betalas efter skälig grund (sköns-
tulltaxering
).

Uppbörd av tull

7 §

Bestämmelser om uppbörd av tull finns i artiklarna 217–232 i förord-

ningen (EEG) nr 2913/92 samt i artiklarna 868–876a i förordningen (EEG)
nr 2454/93.

Tull skall betalas till Tullverket inom tio dagar från den dag då gäldenären

underrättas om kravet, om inte betalningsanstånd beviljats.

8 §

Tullverket får bevilja betalningsanstånd för den som bedriver import-

verksamhet eller någon annan som importerar varor i större omfattning. Den
som beviljats sådant betalningsanstånd benämns kredithavare. Kredithavare
betalar tull enligt tullräkning. Motsvarande gäller den som bedriver export-
verksamhet eller någon annan som exporterar varor i större omfattning.

Tullräkning får utställas även på den som lämnat tulldeklaration som di-

rekt ombud för gäldenär, om ombudet gentemot Tullverket åtagit sig att full-
göra gäldenärens betalningsskyldighet, samt på den som lämnat tulldeklara-
tion som indirekt ombud.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om utfärdande av tullräkning och tidsfrister för betal-
ning av tull.

Om ett ombud har tagit emot medel av gäldenärer för betalning av tullräk-

ningar, skall ombudet hålla dessa medel skilda från andra tillgångar.

9 §

Bestämmelser om säkerhet för att täcka tullskuld finns i artiklarna

189–200, 225 och 229 i förordningen (EEG) nr 2913/92 samt i artiklarna
857 och 858 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Om det behövs för att säkerställa uppbörden får Tullverket i ett enskilt fall

besluta att säkerhet skall ställas för annan skatt än tull som skall betalas till
Tullverket.

Om säkerhet inte ställts, utgör varan säkerhet för tullen och skatten så

länge den står under Tullverkets övervakning och kontroll.

10 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

de närmare föreskrifter som behövs i övrigt till komplettering av reglerna
om uppbörd i förordningarna (EEG) nr 2913/92 och (EEG) nr 2454/93.

11 §

Gäldenären, eller den som skulle ha varit gäldenär om varan varit

tullbelagd, är skyldig att betala annan skatt än tull som skall tas ut för en
vara vid import eller export.

background image

4

SFS 2000:1281

– skyldighet att hänföra varor som uppvisats för tullen till en godkänd

tullbehandling (artiklarna 48 och 49) samt

– icke-gemenskapsvaror som befordrats enligt ett transiteringsförfarande

(artiklarna 54 och 55).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter som kompletterar dessa bestämmelser.

2 §

Oljeprodukter som inte har status som gemenskapsvara får tillföras så-

dana märkämnen som avses i 2 kap. 8 § lagen (1994:1776) om skatt på en-
ergi.

3 §

Den som till Sverige för in eller låter föra in en vara från ett område

som ligger inom EG:s tullområde, men utanför EG:s skatteområde, och den
som från Sverige för ut eller låter föra ut en vara till ett sådant område skall
anmäla detta till Tullverket.

En gemenskapsvara som förs in från ett område som avses i första stycket

får förvaras i tillfälligt lager, hänföras till tullförfarandena uppläggning i tul-
lager, aktiv förädling eller temporär import med fullständig befrielse från
tull samt föras in i en frizon eller i ett frilager. En vara som skall föras ut till
ett sådant område får hänföras till tullförfarandena export eller passiv föräd-
ling. Av artikel 311 i förordningen (EEG) nr 2454/93 framgår att vissa trans-
porter av gemenskapsvaror skall ske enligt förfarandet för gemenskapstrans-
itering.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om anmälningsskyldighet och tillämpning av förfaran-
den för godkänd tullbehandling av varor som avses i första och andra styck-
ena.

4 §

Den som från en plats utanför det svenska tullområdet, men inom EG:s

tullområde, till det svenska tullområdet för in eller låter föra in en icke-ge-
menskapsvara, som inte är underkastad ett tullförfarande, är skyldig att an-
mäla införseln till Tullverket vid gränspasseringen.

Tullverket tar därvid ut tull för varan och övervakar att handelspolitiska

åtgärder vidtas och andra villkor för övergång till fri omsättning följs. Vad
som sägs i 1 kap. 3 § gäller inte vid tillämpningen av denna paragraf.

För kontroll av anmälningsskyldigheten har Tullverket rätt att utföra de

kontroller som framgår av lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter
vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

5 §

Den som enligt artikel 14 i förordningen (EEG) nr 2913/92 är skyldig

att förse en tullmyndighet med handlingar, skall bevara dessa i fem år eller
den längre tid som för vissa uppgifter eller handlingar kan vara föreskriven i
annan lag eller författning.

Tillfälliga lager

6 §

Bestämmelser om tillfälliga lager finns i artiklarna 50–53 i förord-

ningen (EEG) nr 2913/92 och artiklarna 185–187 i förordningen (EEG) nr
2454/93.

background image

11

SFS 2000:1281

Den som lämnar anmälan eller borde lämna anmälan enligt 3 kap. 3 § är

skyldig att betala annan skatt än tull som skall tas ut för varan på grund av
införseln eller utförseln.

Skatt enligt denna paragraf skall fastställas och betalas enligt det förfa-

rande som gäller för tull, om inte annat föreskrivits.

12 §

Om en icke-gemenskapsvara eller dess värde förverkas, skall annan

skatt än tull inte tas ut till den del varan eller dess värde förverkats. Ett tidi-
gare meddelat beslut om sådan pålaga skall upphävas eller ändras sedan dom
eller beslut som innefattar förverkande har vunnit laga kraft.

Betald tull skall beaktas vid förverkande av en varas värde och vid be-

stämmande av påföljd.

Återbetalning och eftergift

13 §

Bestämmelser om återbetalning och eftergift av tull finns i artiklarna

235–242 i förordningen (EEG) nr 2913/92 och i artiklarna 877–912 i förord-
ningen (EEG) nr 2454/93.

Om annan skatt än tull, tulltillägg eller förseningsavgift har betalats med

högre belopp än som rätteligen skall betalas, återbetalas överskjutande be-
lopp. Motsvarande gäller när annan skatt än tull, tulltillägg eller försenings-
avgift rätteligen inte skulle ha betalats. Belopp som får dras av vid redovis-
ning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) eller som medför rätt
till återbetalning enligt 10 kap. 9–13 §§ samma lag återbetalas dock inte.

Vid återbetalning får avdrag göras för sådan beslutad tull och annan skatt

som skall betalas till Tullverket. I lagen (1985:146) om avräkning vid åter-
betalning av skatter och avgifter finns också föreskrifter som begränsar rätt-
ten till återbetalning.

Om det finns synnerliga skäl, får Tullverket medge nedsättning av eller

befrielse från annan skatt än tull.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar de

närmare föreskrifter som behövs i övrigt till komplettering av bestämmel-
serna om återbetalning och eftergift av tull i förordningarna (EEG) nr 2913/
92 och 2454/93.

Ränta

14 §

Bestämmelserna om kompensationsränta i artikel 214.3 i förord-

ningen (EEG) nr 2913/92 och i artiklarna 589, 590 och 709 i förordningen
(EEG) nr 2454/93 samt bestämmelserna om kreditränta i artikel 229 i för-
ordningen (EEG) nr 2913/92 tillämpas även på andra skatter än tull som
skall tas ut för varor vid import.

15 §

Ränta tas ut på andra skatter än tull som skall betalas

1. på grund av bokföring i efterhand enligt artikel 220 i förordningen

(EEG) nr 2913/92,

2. enligt beslut vid omprövning av Tullverket eller enligt beslut av allmän

förvaltningsdomstol, eller

3. i fall som avses i artiklarna 202–204 i förordningen (EEG) nr 2913/92,

när andra skatter än tull undandragits genom förfarandet.

background image

5

SFS 2000:1281

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter som kompletterar dessa bestämmelser.

7 §

Om en icke-gemenskapsvara som förs in till det svenska tullområdet

inte deklareras till ett tullförfarande eller anmäls till någon annan godkänd
tullbehandling, skall den som befordrat varan lägga upp den på tillfälligt la-
ger. Detta gäller dock inte om varan redan är underkastad ett tullförfarande.

Befordras varan på ett fordon som kommer till det svenska tullområdet

med fartyg, skall den som svarar för vägtransporten lägga upp varan på till-
fälligt lager, om fordonets förare medföljer fartyget.

Om den som befordrat varan inte fullgör sin skyldighet enligt första eller

andra stycket, läggs varan upp på tillfälligt lager genom Tullverkets försorg.
Den som inte fullgjort skyldigheten skall ersätta Tullverket dess kostnader
för varans uppläggning och förvaring. Tullverket får bestämma att varan inte
får tas ut från lagret förrän kostnaderna ersatts eller säkerhet ställts för dem.

8 §

Tullverket får tillfälligt ta hand om en icke-gemenskapsvara, om det

behövs för tullövervakningen. Varan får läggas upp på tillfälligt lager. I så-
dant fall gäller 7 § tredje stycket andra och tredje meningarna.

Innehavaren av ett tillfälligt lager är skyldig att ta emot icke-gemenskaps-

varor, om det kan ske utan avsevärd olägenhet.

9 §

Om en vara som förvaras på tillfälligt lager som innehas av Tullverket

inte avhämtas inom rimlig tid, får den säljas. Om tull inte skall tas ut ur va-
ran, gäller lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte
har hämtats. Vad som i den lagen sägs om förvaring enligt avtal skall gälla i
fråga om förvaringen på Tullverkets lager.

10 §

Tillfälliga lager står under Tullverkets övervakning och kontroll en-

ligt bestämmelserna i 6 kap.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om redovisningsskyldighet i fråga om varor som förva-
ras på tillfälligt lager.

11 §

Den som i verksamhet vid tillfälligt lager tar befattning med tullde-

klarationer och andra handlingar som lämnats för tullbehandling av varor får
inte obehörigen röja eller utnyttja vad han i verksamheten fått veta om någon
enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden. I det allmännas verksam-
het gäller bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

Resandes bagage

12 §

I artiklarna 190–197 i förordningen (EEG) nr 2454/93 finns särskilda

bestämmelser för resandes handbagage och incheckade bagage.

Beslut om att en flygplats skall utgöra internationell gemenskapsflygplats

enligt artikel 190 b i förordningen meddelas av regeringen.

background image

12

SFS 2000:1281

Om utfärdande av tullräkning fördröjs till följd av att den som tagit hand

om en vara med tillämpning av ett förenklat förfarande inte lämnat komplet-
terande tulldeklaration inom föreskriven tid, tas ränta ut på andra skatter än
tull som skall tas ut för varor vid import.

16 §

Bestämmelserna om dröjsmålsränta och befrielse från dröjsmålsränta

i artikel 232 i förordningen (EEG) nr 2913/92 tillämpas även på annan skatt
än tull som skall tas ut för varor vid import.

Dröjsmålsräntan skall beräknas på det sätt som anges i 19 kap. 8 § skatte-

betalningslagen (1997:483).

Dröjsmålsräntan är minst 100 kronor. Om det ursprungligen obetalda be-

loppet är mindre än 100 kronor, får dröjsmålsränta dock endast tas ut med
motsvarande belopp.

17 §

Ränta enligt 14 eller 15 § tas inte ut på belopp som får dras av vid re-

dovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200).

18 §

Vad som föreskrivs i tullagstiftningen om uppbörd, indrivning och

återbetalning av tull tillämpas även i fråga om ränta som avses i 14–16 §§.

19 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får be-

sluta om befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala ränta på annan
skatt än tull enligt 14 och 15 §§, om det finns synnerliga skäl.

20 §

Ränta som avses i 15 § första stycket 1 eller 2 skall beräknas från ut-

gången av den första månaden efter den då varan deklarerades för övergång
till fri omsättning till och med den månad då beloppet skall betalas. Ränta
på skatt, som motsvarar tidigare återbetalt belopp, beräknas dock från ut-
gången av den månad då beloppet återbetalades.

Ränta enligt 15 § första stycket 3 skall beräknas från utgången av den må-

nad då varan infördes eller det olovliga förfarandet ägde rum till och med
den månad då beloppet skall betalas.

Ränta enligt 15 § andra stycket tas ut för den tid fördröjningen omfattar.
Räntesatser för ränta enligt 15 § första stycket 2 skall vara de räntesatser

som anges i 19 kap. 7 § skattebetalningslagen (1997:483).

Räntesatsen för ränta enligt 15 § första stycket 1 och 3 och andra stycket

skall vara den som anges i 19 kap. 7 § tredje stycket andra meningen skatte-
betalningslagen.

21 §

På belopp som återbetalas i fall som anges i 13 § tillgodoförs ränta.

Ränta tillgodoförs även på ränta enligt 14–16 §§ som återbetalas. Räntan
tillgodoförs från utgången av den månad under vilken beloppet betalats till
och med den månad då beloppet återbetalas.

Räntesatsen skall vara den som anges i 19 kap. 14 § skattebetalningslagen

(1997:483).

22 §

Om ett beslut som föranlett ränta enligt 14 eller 15 § har ändrats på

sådant sätt att ränta inte skulle ha betalats eller skulle ha betalats med lägre
belopp, skall ny beräkning av räntan göras. För mycket betald ränta skall be-
talas tillbaka.

background image

6

SFS 2000:1281

4 kap. Godkänd tullbehandling

1 §

Bestämmelser om tulldeklarationer för varor som hänförs till ett tull-

förfarande finns i artiklarna 59–78 i förordningen (EEG) nr 2913/92 och i
artiklarna 198–238 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas i en tulldeklaration när
varor hänförs till ett tullförfarande eller i en anmälan till någon annan god-
känd tullbehandling och om de platser där varor får deklareras för övergång
till fri omsättning eller anmälas till någon annan godkänd tullbehandling.

2 §

Enligt artikel 76 i förordningen (EEG) nr 2913/92 samt artiklarna 253–

289 i förordningen (EEG) nr 2454/93 skall tullmyndigheterna tillåta följande
förenklade förfaranden, nämligen ofullständiga deklarationer, förenklat de-
klarationsförfarande och lokalt klareringsförfarande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om inlämnande av kompletterande tulldeklaration en-
ligt artikel 76.2 i förordningen (EEG) nr 2913/92 samt de övriga föreskrifter
som behövs till komplettering av de bestämmelser som anges i första
stycket.

Används ett förenklat förfarande, skall det tillämpas även på uttag av an-

nan skatt än tull som skall tas ut för varor vid import.

3 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar,

med avvikelse från denna lag, närmare föreskrifter om hur varor skall hänfö-
ras till en godkänd tullbehandling i vissa fall, när varor importeras till eller
exporteras från det svenska tullområdet på järnväg, med post eller med flyg.

4 §

I fråga om varor som kommer in till det svenska tullområdet i postför-

sändelser skall postbefordringsföretag som regeringen bestämmer anses som
deklarant och, i förekommande fall, gäldenär, om varorna inte deklareras för
övergång till fri omsättning eller hänförs till annan godkänd tullbehandling
av någon annan.

Har försändelsen kommit adressaten till handa, skall dock denne anses

som deklarant och, i förekommande fall, gäldenär vid tillämpning av regler
om omprövning och bokföring i efterhand.

Övergång till fri omsättning

5 §

I artikel 79 i förordningen (EEG) nr 2913/92 föreskrivs att övergång

till fri omsättning skall ge icke-gemenskapsvaror tullstatus som gemen-
skapsvaror. Bestämmelser om övergång till fri omsättning finns i artiklarna
80–83 i samma förordning samt i artiklarna 254–267 och 290–308d i förord-
ningen (EEG) nr 2454/93.

6 §

Bestämmelser om tullfrihet för varor av försumbart värde finns i artik-

larna 27 och 28 i rådets förordning (EEG) nr 918/83 av den 28 mars 1983
om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse

8

.

8

EGT L 105, 23.04.1983, s. 1 (Celex 31983R0918).

background image

13

SFS 2000:1281

Ränta utgår inte på räntebelopp enligt 14 eller 15 § som skall betalas utö-

ver tidigare betald ränta.

Om ett beslut som föranlett ränta enligt 21 § har ändrats på sådant sätt att

ränta inte skulle ha tillgodoförts eller skulle ha tillgodoförts med lägre be-
lopp, skall den som tillgodoräknats räntan betala tillbaka mellanskillnaden.
Bestämmelserna i tullagstiftningen om återbetalning av tull skall då tilläm-
pas.

Indrivning m.m.

23 §

En fordran på tull som inte har betalats i rätt tid skall lämnas för in-

drivning.

Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ett ringa

belopp. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning
av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsök-
ningsbalken ske. Om säkerhet har ställts eller om varan utgör säkerhet, får
Tullverket ta ut beloppet ur säkerheten.

24 §

I fråga om betalningsskyldighet för företrädare för en gäldenär som är

juridisk person och som inte har betalat in tull i rätt tid och på rätt sätt gäller
12 kap. 6 § första, andra och fjärde styckena, 7 §, 12 § första stycket och
13 § skattebetalningslagen (1997:483).

Tullverket beslutar om ansvar för delägare i handelsbolag enligt 2 kap.

20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avseende tull en-
ligt denna lag.

Hos den som har blivit ålagd betalningsskyldighet får indrivning ske en-

ligt 23 §.

25 §

De föreskrifter om ränta, dröjsmålsränta, indrivning, avräkning och

preskription som gäller i fråga om fordringar mot en gäldenär gäller även när
motsvarande fordringar tagits upp i tullräkning som utställts på ombud enligt
8 § andra stycket.

Tullauktion m.m.

26 §

Om en vara skall säljas av Tullverket enligt artikel 53.1 eller 75 i för-

ordningen (EEG) nr 2913/92 eller artikel 250 i förordningen (EEG) nr 2454/
93, får varan säljas genom Tullverkets försorg på offentlig auktion (tullauk-
tion) eller på annat sätt, om Tullverket finner det vara lämpligare. Detsamma
gäller om Tullverket enligt 23 § skall ta ut ett belopp ur en vara som utgör
säkerhet.

Vid försäljning av varor som är föremål för införselförbud eller införsel-

villkor tillämpas 4 § lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring
av införselreglerade varor, m.m.

Bestämmelser om förstöring av varor som visats upp för tullen finns i

4 kap. 19 §.

27 §

En tullauktion skall kungöras i god tid och på lämpligt sätt.

Innan en vara säljs på tullauktion eller på annat sätt, skall Tullverket i god

tid skicka särskild underrättelse, om adressen är känd, till gäldenären eller

background image

7

SFS 2000:1281

Tull och annan skatt tas inte ut för en varuförsändelse när den tull och an-

nan skatt som är föreskriven för försändelsen sammanlagt inte uppgår till
100 kronor. Detta gäller dock inte om försändelsen

1. innehåller spritdrycker, vin, starköl eller tobaksvaror, eller
2. utgör ett led i en postorderförsäljning i andra fall än då försändelsen be-

står av utländska periodiska publikationer.

Transitering

7 §

Bestämmelser om transitering finns i artiklarna 91–97 och 163–165 i

förordningen (EEG) nr 2913/92 samt artiklarna 309–462 i förordningen
(EEG) nr 2454/93.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter som kompletterar dessa bestämmelser.

Tullager

8 §

Bestämmelser om tullager finns i artiklarna 98–113 i förordningen

(EEG) nr 2913/92 och artiklarna 503–548 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter som kompletterar dessa bestämmelser.

9 §

En vara som omhändertagits enligt 3 kap. 8 § får läggas upp på tulla-

ger. I sådant fall tillämpas 3 kap. 7 § tredje stycket andra och tredje mening-
arna.

Innehavaren av ett allmänt tullager är skyldig att ta emot icke-gemen-

skapsvaror, om det kan ske utan avsevärd olägenhet.

10 §

Om en vara som förvaras på tullager som innehas av Tullverket inte

avhämtas inom rimlig tid, får den säljas. Om tull inte skall tas ut ur varan,
gäller lagen (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har
hämtats. Vad som i den lagen sägs om förvaring enligt avtal skall gälla i
fråga om förvaringen på Tullverkets lager.

11 §

Tullager står under Tullverkets övervakning och kontroll enligt be-

stämmelserna i 6 kap.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om redovisningsskyldighet i fråga om varor som förva-
ras på tullager.

Export m.m.

12 §

Bestämmelser om export av varor från EG:s tullområde finns i artik-

larna 161 och 162 i förordningen (EEG) nr 2913/92 samt i artiklarna 279–
289 och 788–798 i förordningen (EEG) nr 2454/93. Bestämmelser om åter-
export finns i artikel 182 i förordningen (EEG) nr 2913/92 och i artikel 841 i
förordningen (EEG) nr 2454/93.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter som kompletterar dessa bestämmelser.

background image

14

SFS 2000:1281

den som skulle ha varit gäldenär om varan varit tullbelagd samt till annan
som kan antas vara ägare eller ha särskild rätt till varan.

28 §

Medel från försäljning enligt 26 § skall användas till att täcka i första

hand Tullverkets kostnader för förvaring och försäljning av varan, i andra
hand tull för varan och i tredje hand annan skatt och ränta för varan.

Uppkommer överskott, skall beloppet betalas ut till gäldenären eller den

som skulle ha varit gäldenär om varan varit tullbelagd eller, om någon annan
visar att han var ägare till varan, denne. Om någon visar sig ha haft särskild
rätt till varan, skall dock häremot svarande del av överskottet betalas ut till
denne.

Om beloppet eller del därav inte har kunnat betalas ut till någon enligt an-

dra stycket inom ett år från dagen för försäljningen, tillfaller det staten.

6 kap. Övervaknings- och kontrollverksamhet

1 §

Beslut om kontrollåtgärd enligt tullagstiftningen får fattas endast om

skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden
innebär för enskilda.

2 §

För att genomföra åtgärd som avses i 3 kap. 8 § och 6–11 §§ i detta ka-

pitel får tulltjänsteman använda våld eller tvång, i den mån andra medel är
otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt. Våld
mot person får dock brukas endast om tulltjänstemannen möter motstånd
och i den mån det med hänsyn till åtgärdens ändamål är försvarligt.

3 §

Av artiklarna 37, 59.2, 82 och 183 i förordningen (EEG) nr 2913/92

framgår i vilken utsträckning varor är underkastade Tullverkets övervakning
(står under tullövervakning).

4 §

Transportmedel står under tullövervakning, om det

1. ombord på transportmedlet finns varor som står under tullövervakning,
2. kommer till det svenska tullområdet utan att medföra varor, till dess att

anmälan om transportmedlet enligt 5 § har behandlats av Tullverket, eller

3. skall avgå från det svenska tullområdet direkt till tredje land utan att

medföra varor, sedan anmälan gjorts om detta.

Transportmedel som ankommit till det svenska tullområdet och tagits ut

för kontroll enligt 10 § står under tullövervakning till dess att undersök-
ningen avslutats.

Transportmedel som står under tullövervakning får inte föras till eller

avgå från någon annan plats än tullplats om inte regeringen eller den myn-
dighet som regeringen bestämmer föreskriver annat.

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om

1. skyldighet för förare av eller befälhavare på transportmedel att göra an-

mälan om transportmedlets ankomst från eller avgång till annat land och att
lämna uppgifter om transportmedlet och de varor, utom resandes bagage,
som medförs på det,

background image

8

SFS 2000:1281

Frizoner och frilager

13 §

Bestämmelser om frizoner och frilager finns i artiklarna 166–181 i

förordningen (EEG) nr 2913/92 och artiklarna 799–840 i förordningen
(EEG) nr 2454/93.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter som kompletterar dessa bestämmelser.

14 §

Tillstånd att inrätta frizon eller frilager meddelas av regeringen.

15 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om anmälningsskyldighet i fråga om varor, inklusive
transportmedel, som förs till eller från en frizon eller ett frilager.

16 §

Bestämmelser om bedrivande av industriell eller kommersiell verk-

samhet och serviceverksamhet i en frizon eller ett frilager finns i artikel 172
i förordningen (EEG) nr 2913/92.

17 §

Frizoner och frilager står under Tullverkets övervakning och kontroll

enligt bestämmelserna i 6 kap.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om redovisningsskyldighet i fråga om varor som förva-
ras på sådana platser.

Tystnadsplikt

18 §

Den som i verksamhet vid tullager, frizon eller frilager tar befattning

med tulldeklarationer och andra handlingar som lämnats för tullbehandling
av varor får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han i verksamheten fått
veta om någon enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden. I det all-
männas verksamhet gäller bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

Förstöring eller överlåtelse till staten av varor m.m.

19 §

I artikel 56 i förordningen (EEG) nr 2913/92 finns bestämmelser om

förstöring av varor som har visats upp för tullen. Vid tillämpning av de be-
stämmelserna får varorna förstöras, om de inte kan säljas och

1. det finns en risk för att varorna förstörs eller minskar väsentligt i värde,

eller

2. kostnaden för förvaringen av varorna är orimligt hög.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter som kompletterar dessa bestämmelser.

20 §

Innan en vara förstörs enligt 19 § skall om möjligt bestämmelserna

om särskild underrättelse i 5 kap. 27 § andra stycket tillämpas.

21 §

Ytterligare bestämmelser om förstöring av varor finns i lagen

(1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade varor,
m.m.

background image

15

SFS 2000:1281

2. skyldighet för förare av eller befälhavare på transportmedel som står

under tullövervakning att på förhand meddela när transportmedlet beräknas
komma till eller avgå från en tullplats och lämna uppgift om transportmedlet
och dess last samt

3. skyldighet för anställda eller andra som utför arbete på transportmedel

och resande att vid ankomst till eller avresa från det svenska tullområdet an-
mäla och lämna uppgifter om de varor de medför.

Vad som sägs i första stycket 2 gäller inte i fråga om järnvägståg.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om vilka slag av transportmedel och varor som får föras
till eller från viss tullplats.

6 §

Tullverket får preja fartyg inom det svenska tullområdet, om det be-

hövs för att möjliggöra Tullverkets övervakning och kontroll av import eller
export av varor.

Om ett fartyg under resa mellan orter inom EG:s tullområde lämnar detta

område och då avviker från sin rätta kurs utan att nöd eller annat tvingande
skäl föreligger, får Tullverket, om befälhavaren inte följer en anmaning att
återvända till EG:s tullområde, inbringa fartyget till en plats inom det
svenska tullområdet. Om anmaning inte kan ges eller om det finns särskild
anledning att anta att en anmaning skulle förhindra eller avsevärt försvåra ett
inbringande av fartyget, får det inbringas utan föregående anmaning.

Inbringande enligt andra stycket får inte användas mot ett utländskt fartyg

eller inom en annan stats vattenområde, om det inte medges enligt avtal med
den andra staten.

7 §

Förare av eller befälhavare på transportmedel som står under tullöver-

vakning är skyldig att stanna på anmaning av tulltjänsteman.

Även annan person än den som nämns i första stycket är skyldig att stanna

på tulltjänstemans anmaning. Sådan anmaning får dock ges endast om det
finns anledning att anta att han är anmälningsskyldig enligt tullagstiftningen.

8 §

I artiklarna 38 och 183 i förordningen (EEG) nr 2913/92 finns bestäm-

melser om att varor som förs in till eller ut från gemenskapens tullområde
skall befordras via den rutt som tullmyndigheterna närmare angivit.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om skyldighet för förare av eller befälhavare på trans-
portmedel som står under tullövervakning att under färd medföra sådan
passhandling som verket utfärdat för transportmedlet och varor som medförs
på detta.

Tullverket får förbjuda förare av eller befälhavare på transportmedel som

står under tullövervakning

1. att göra annat uppehåll under resa inom det svenska tullområdet än som

föranleds av en myndighets åtgärd samt

2. att utan Tullverkets medgivande ankomma eller avgå med transport-

medlet.

Tullverket får även meddela förbud mot att beträda, lämna, lossa eller

lasta transportmedlet. Förbud att beträda eller lämna transportmedel gäller
dock inte den som i utövning av allmän tjänst behöver få tillträde till trans-
portmedlet.

background image

9

SFS 2000:1281

22 §

Tullverket kan medge att en icke-gemenskapsvara överlåts till staten,

om överlåtelsen inte medför olägenhet eller kostnader för Tullverket.

Tull skall inte tas ut för en vara som överlåts till staten enligt första

stycket. Att varan skall anses ha blivit upplagd på tullager framgår av artikel
867a i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Andra tullförfaranden

23 §

Bestämmelser om tullförfarandena aktiv förädling, bearbetning under

tullkontroll, temporär import och passiv förädling finns i lagen (1994:1548)
om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

5 kap. Tulltaxering och betalning av tull m.m.

Tulltaxering

1 §

Bestämmelser om uppkomst av tullskuld finns i artiklarna 201–216 i

förordningen (EEG) nr 2913/92 och i artiklarna 859–867a i förordningen
(EEG) nr 2454/93.

Med ledning av tulldeklaration eller motsvarande uppgifter fastställer

Tullverket tull som skall betalas vid import från eller export till tredje land
(

tulltaxering

).

Tulltaxering får ske genom automatisk databehandling.

2 §

En deklarant eller gäldenär som finner att en uppgift som lämnats i en

tulldeklaration är oriktig eller ofullständig, skall utan dröjsmål anmäla detta
till Tullverket och rätta uppgiften, om förhållandet föranlett eller kan föran-
leda att tull undandras eller att en vara införs eller utförs i strid mot förbud
eller villkor.

3 §

Tullverket skall ompröva beslutet i en fråga som kan ha betydelse för

tulltaxeringen, om deklaranten eller gäldenären begär det eller om det finns
andra skäl.

Bestämmelserna i tullagstiftningen om omprövning av beslut om tull gäl-

ler även tulltaxeringsbeslut i övrigt och beslut enligt 11 § andra stycket samt
beslut om tulltillägg och förseningsavgift. Att omprövning av sådana beslut
skall ske om de överklagats framgår av 9 kap. 4 och 6 §§.

4 §

Om en fråga som avses i 3 § har avgjorts av allmän förvaltningsdoms-

tol, får Tullverket inte ompröva frågan.

5 §

Tulltaxering och sådan omprövning som innefattar bokföring i efter-

hand får göras även efter utgången av annars föreskriven tid, om gäldenären
samtyckt till att sådan tulltaxering sker.

Om gäldenären har åtalats för brott enligt lagen (2000:1225) om straff för

smuggling, får tulltaxering och omprövning enligt första stycket göras även
efter utgången av annars föreskriven tid för den vara som åtalet avser. Beslut
om det får dock inte meddelas senare än under kalenderåret efter det år då
åtalet väcktes. Om gäldenären har avlidit, får beslutet inte meddelas senare

background image

16

SFS 2000:1281

9 §

Om det behövs för kontrollverksamheten och det inte medför något vä-

sentligt hinder för trafiken, får Tullverket tillfälligt stänga av områden där
transportmedel lossas eller lastas eller passagerare går ombord på eller läm-
nar transportmedel. Detta gäller även annat område i omedelbar närhet av
transportmedel, liksom infarter till och utfarter från tillfälliga lager, frizoner
och flygplatser.

10 §

I artikel 14 i förordningen (EEG) nr 2913/92 finns en bestämmelse

som ålägger enskild skyldighet att förse tullmyndigheterna med nödvändiga
dokument och upplysningar och ge dem all nödvändig hjälp. I artikel 46 i
samma förordning finns bestämmelser om kontroll av varor och de trans-
portmedel som befordrar dem i anslutning till att varorna visas upp för tull-
myndigheten. I artikel 68 i samma förordning och i artiklarna 239–247 i för-
ordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om tullmyndigheternas rätt
att för kontroll av riktigheten av de deklarationer som de har mottagit gran-
ska handlingar och undersöka varor.

För kontroll av att deklarations- och uppgiftsskyldighet enligt denna lag

eller tullagstiftningen i övrigt har fullgjorts riktigt och fullständigt får Tull-
verket även undersöka

1. transportmedel, containrar, lådor och andra utrymmen där varor kan

förvaras,

2. områden för tillfälliga lager, tullager, frizoner och frilager samt områ-

den på flygplatser och bangårdar där varor som står under tullövervakning
förvaras och även lokaler inom sådana områden samt

3. bagage, såsom resväskor och portföljer, samt handväskor och liknande

som medförs av resande vid inresa till eller utresa från EG:s tullområde eller
av person som anmanats att stanna enligt 7 §.

Bestämmelser om kroppsvisitation och kroppsbesiktning finns i lagen

(2000:1225) om straff för smuggling.

11 §

För sådan kontroll som avses i 10 § får en tulltjänsteman undersöka

postförsändelser, såsom paket, brev och liknande försändelser. En sådan för-
sändelse får öppnas, om den finns hos Tullverket eller på utväxlingspostkon-
toret och det finns anledning att anta att den innehåller en vara för vilken de-
klarations- eller uppgiftsskyldigheten inte fullgjorts. Beträffande brev och
andra försändelser som kan antas innehålla förtroliga meddelanden får be-
slut om öppnande av försändelsen fattas endast av chefen för en tullregion
eller, efter dennes beslut, av någon annan tjänsteman vid tullregionen. Om
försändelsen innehåller ett förtroligt meddelande skall detta omedelbart till-
slutas och vidarebefordras till mottagaren.

12 §

En postförsändelse som öppnats med stöd av 11 § får inte undersökas

närmare än vad som behövs med hänsyn till ändamålet med undersök-
ningen.

Protokoll skall föras över undersökningen. Av protokollet skall ändamålet

med undersökningen framgå liksom vad som har kommit fram vid denna.

Adressaten och, om det är möjligt, avsändaren skall så snart som möjligt

underrättas om att försändelsen öppnats, om inte särskilda skäl talar emot
det.

background image

10

SFS 2000:1281

än sex månader efter dödsfallet. Ogillas åtalet, skall Tullverket undanröja
beslutet, om domen vinner laga kraft.

Andra stycket skall tillämpas också i fall då den som har företrätt en juri-

disk person åtalas för brott enligt lagen om straff för smuggling, om brottet
avser tull som den juridiska personen skulle ha betalat.

6 §

Om tull inte kan beräknas tillförlitligt vid tulltaxering eller ompröv-

ning, fastställer Tullverket vad som skall betalas efter skälig grund (sköns-
tulltaxering
).

Uppbörd av tull

7 §

Bestämmelser om uppbörd av tull finns i artiklarna 217–232 i förord-

ningen (EEG) nr 2913/92 samt i artiklarna 868–876a i förordningen (EEG)
nr 2454/93.

Tull skall betalas till Tullverket inom tio dagar från den dag då gäldenären

underrättas om kravet, om inte betalningsanstånd beviljats.

8 §

Tullverket får bevilja betalningsanstånd för den som bedriver import-

verksamhet eller någon annan som importerar varor i större omfattning. Den
som beviljats sådant betalningsanstånd benämns kredithavare. Kredithavare
betalar tull enligt tullräkning. Motsvarande gäller den som bedriver export-
verksamhet eller någon annan som exporterar varor i större omfattning.

Tullräkning får utställas även på den som lämnat tulldeklaration som di-

rekt ombud för gäldenär, om ombudet gentemot Tullverket åtagit sig att full-
göra gäldenärens betalningsskyldighet, samt på den som lämnat tulldeklara-
tion som indirekt ombud.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om utfärdande av tullräkning och tidsfrister för betal-
ning av tull.

Om ett ombud har tagit emot medel av gäldenärer för betalning av tullräk-

ningar, skall ombudet hålla dessa medel skilda från andra tillgångar.

9 §

Bestämmelser om säkerhet för att täcka tullskuld finns i artiklarna

189–200, 225 och 229 i förordningen (EEG) nr 2913/92 samt i artiklarna
857 och 858 i förordningen (EEG) nr 2454/93.

Om det behövs för att säkerställa uppbörden får Tullverket i ett enskilt fall

besluta att säkerhet skall ställas för annan skatt än tull som skall betalas till
Tullverket.

Om säkerhet inte ställts, utgör varan säkerhet för tullen och skatten så

länge den står under Tullverkets övervakning och kontroll.

10 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

de närmare föreskrifter som behövs i övrigt till komplettering av reglerna
om uppbörd i förordningarna (EEG) nr 2913/92 och (EEG) nr 2454/93.

11 §

Gäldenären, eller den som skulle ha varit gäldenär om varan varit

tullbelagd, är skyldig att betala annan skatt än tull som skall tas ut för en
vara vid import eller export.

background image

17

SFS 2000:1281

13 §

Chefen för en tullregion får besluta att en postförsändelse som väntas

till visst postkontor och som kommer från tredje land skall hållas kvar av
postbefordringsföretaget när den kommer till postkontoret, om

1. det finns anledning att anta att försändelsen innehåller narkotika som

kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling och

2. det är nödvändigt för att beslag skall kunna ske.
Beslut om kvarhållande skall meddelas att gälla viss angiven, kortare tid.

Beslutet får verkställas omedelbart, men skall snarast prövas av Tullverkets
chef eller av verkets chefsjurist.

Postbefordringsföretaget är skyldigt att på begäran av Tullverket över-

lämna en försändelse som hållits kvar enligt första stycket.

14 §

Tullverket får anbringa lås, förseglingar och igenkänningsmärken på

transportmedel, containrar och andra varor som står under tullövervakning.
Tullverket får också tillfälligt ta hand om registreringsbevis och liknande
handlingar, som avser ett sådant transportmedel, om det behövs för att hin-
dra transportmedlets avgång.

15 §

Vid kontroll enligt 10 § skall den vars uppgifter skall kontrolleras el-

ler för vars räkning varan importeras eller exporteras ge den som verkställer
kontrollen tillfälle att undersöka varan, transportmedlet eller bagaget. Han
skall också lämna tillträde till de lokaler och andra utrymmen som används
för den transport, förvaring eller verksamhet som kontrollen avser. På en
tulltjänstemans begäran skall föraren av eller befälhavaren på transportme-
del som skall undersökas om möjligt själv närvara vid undersökningen.

Tullverket får besluta att den som inte uppfyller skyldigheten enligt arti-

kel 69 i förordningen (EEG) nr 2913/92 att svara för den transport och han-
tering som är nödvändig för undersökning och provtagning av varor, skall
ersätta staten dess kostnad för sådan transport och hantering. Vad som sägs i
5 kap. 23 § om indrivning av tull skall gälla även sådan ersättning. Tullver-
ket får medge befrielse helt eller delvis från ersättningsskyldigheten.

16 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om skyldighet för den som deklarerar en vara till ett
tullförfarande eller anmäler en vara till annan godkänd tullbehandling att
lämna uppgift om sitt organisationsnummer eller personnummer, om det be-
hövs för kontrollverksamheten eller för uppgiftsskyldigheten enligt 11 kap.
6 §.

17 §

Förare av eller befälhavare på transportmedel skall under tid då han

har ansvar för varor som står under tullövervakning se till att ingen skadar
eller tar bort förseglingar eller annars olovligt öppnar vad som tillslutits en-
ligt 14 §. Detta gäller även i fråga om tullförseglingar som enligt tullagstift-
ningen godkänts av Tullverket eller utländsk tullmyndighet samt i fråga om
utländska tullförseglingar i övrigt som enligt särskilda föreskrifter skall jäm-
ställas med Tullverkets förseglingar.

18 §

Om det finns anledning att anta att en uppgift som lämnats enligt tul-

lagstiftningen inte är riktig, får Tullverket anlita särskild sakkunnig för att få
fram den upplysning som behövs. Om uppgiften visas vara oriktig, är den

background image

11

SFS 2000:1281

Den som lämnar anmälan eller borde lämna anmälan enligt 3 kap. 3 § är

skyldig att betala annan skatt än tull som skall tas ut för varan på grund av
införseln eller utförseln.

Skatt enligt denna paragraf skall fastställas och betalas enligt det förfa-

rande som gäller för tull, om inte annat föreskrivits.

12 §

Om en icke-gemenskapsvara eller dess värde förverkas, skall annan

skatt än tull inte tas ut till den del varan eller dess värde förverkats. Ett tidi-
gare meddelat beslut om sådan pålaga skall upphävas eller ändras sedan dom
eller beslut som innefattar förverkande har vunnit laga kraft.

Betald tull skall beaktas vid förverkande av en varas värde och vid be-

stämmande av påföljd.

Återbetalning och eftergift

13 §

Bestämmelser om återbetalning och eftergift av tull finns i artiklarna

235–242 i förordningen (EEG) nr 2913/92 och i artiklarna 877–912 i förord-
ningen (EEG) nr 2454/93.

Om annan skatt än tull, tulltillägg eller förseningsavgift har betalats med

högre belopp än som rätteligen skall betalas, återbetalas överskjutande be-
lopp. Motsvarande gäller när annan skatt än tull, tulltillägg eller försenings-
avgift rätteligen inte skulle ha betalats. Belopp som får dras av vid redovis-
ning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) eller som medför rätt
till återbetalning enligt 10 kap. 9–13 §§ samma lag återbetalas dock inte.

Vid återbetalning får avdrag göras för sådan beslutad tull och annan skatt

som skall betalas till Tullverket. I lagen (1985:146) om avräkning vid åter-
betalning av skatter och avgifter finns också föreskrifter som begränsar rätt-
ten till återbetalning.

Om det finns synnerliga skäl, får Tullverket medge nedsättning av eller

befrielse från annan skatt än tull.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar de

närmare föreskrifter som behövs i övrigt till komplettering av bestämmel-
serna om återbetalning och eftergift av tull i förordningarna (EEG) nr 2913/
92 och 2454/93.

Ränta

14 §

Bestämmelserna om kompensationsränta i artikel 214.3 i förord-

ningen (EEG) nr 2913/92 och i artiklarna 589, 590 och 709 i förordningen
(EEG) nr 2454/93 samt bestämmelserna om kreditränta i artikel 229 i för-
ordningen (EEG) nr 2913/92 tillämpas även på andra skatter än tull som
skall tas ut för varor vid import.

15 §

Ränta tas ut på andra skatter än tull som skall betalas

1. på grund av bokföring i efterhand enligt artikel 220 i förordningen

(EEG) nr 2913/92,

2. enligt beslut vid omprövning av Tullverket eller enligt beslut av allmän

förvaltningsdomstol, eller

3. i fall som avses i artiklarna 202–204 i förordningen (EEG) nr 2913/92,

när andra skatter än tull undandragits genom förfarandet.

background image

18

SFS 2000:1281

som lämnat uppgiften skyldig att stå för kostnaden för den sakkunnige. Så-
dan skyldighet finns dock inte, om den oriktiga uppgiften avser varans tull-
eller skattepliktiga värde och det slutligen fastställda värdet inte överstiger
det uppgivna med mer än tio procent.

Tullverket får anlita särskild sakkunnig även när en uppmaning att lämna

uppgift eller en handling rörande en vara inte har följts. Den som rätteligen
skulle ha lämnat uppgiften eller handlingen skall stå för kostnaden, om ver-
ket inte beslutar annat.

Om Tullverket haft kostnad som enligt första eller andra stycket någon

annan skall stå för, skall denne enligt beslut av verket ersätta staten dess
kostnad. Vad som sägs i 5 kap. 23 § om indrivning av tull skall gälla även
sådan ersättning.

19 §

Den som på grund av nöd eller av annat tvingande skäl avviker från

vad som föreskrivs om tullövervakning i tullagstiftningen, skall snarast an-
mäla detta för närmaste tullkontor eller tulltjänsteman.

Om ett transportmedel som står under tullövervakning eller medför varor

som står under tullövervakning förolyckas, skall den som innehar någon
handling som avser transportmedlet eller lasten snarast lämna handlingen till
närmaste tullkontor eller tulltjänsteman.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om att anmälan enligt första stycket får göras och hand-
ling enligt andra stycket lämnas till en annan myndighet.

20 §

Polismyndighet och Kustbevakningen skall medverka i övervak-

nings- och kontrollverksamhet enligt denna lag. Vad som sägs i 1 § gäller
även vid sådan medverkan. Vidare gäller vad som sägs i 2, 6–10, 14 och
15 §§ om Tullverket och tulltjänsteman också polismyndigheterna och Kust-
bevakningen samt polismän och Kustbevakningstjänstemän som medverkar
i Tullverkets kontrollverksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om medverkan som avses i första stycket.

21 §

Ett befordringsföretag är skyldigt att göra anmälan till Tullverket, om

det i företagets verksamhet uppkommer misstanke om att en försändelse
innehåller narkotika som kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff
för smuggling samt att på begäran av Tullverket överlämna sådan försän-
delse till verket. Befordringsföretaget är skyldigt att även i övrigt medverka i
kontrollverksamhet enligt denna lag i fråga om varor som befordras med
post, på järnväg eller med luftfartyg. För det medverkande företaget gäller
inte 2, 6–10 och 15 §§.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om medverkan som avses i första stycket.

22 §

Transportföretag som befordrar passagerare från tredje land skall utan

kostnad för staten ställa de lokaler och anordningar till Tullverkets förfo-
gande som enligt vad verket bedömer behövs för undersökning och tullkla-
rering av resgods och fordon som resande för med sig, för förhör, kroppsvi-
sitation och kroppsbesiktning av resande samt för tullpersonal under uppe-
håll i tjänstgöringen.

background image

12

SFS 2000:1281

Om utfärdande av tullräkning fördröjs till följd av att den som tagit hand

om en vara med tillämpning av ett förenklat förfarande inte lämnat komplet-
terande tulldeklaration inom föreskriven tid, tas ränta ut på andra skatter än
tull som skall tas ut för varor vid import.

16 §

Bestämmelserna om dröjsmålsränta och befrielse från dröjsmålsränta

i artikel 232 i förordningen (EEG) nr 2913/92 tillämpas även på annan skatt
än tull som skall tas ut för varor vid import.

Dröjsmålsräntan skall beräknas på det sätt som anges i 19 kap. 8 § skatte-

betalningslagen (1997:483).

Dröjsmålsräntan är minst 100 kronor. Om det ursprungligen obetalda be-

loppet är mindre än 100 kronor, får dröjsmålsränta dock endast tas ut med
motsvarande belopp.

17 §

Ränta enligt 14 eller 15 § tas inte ut på belopp som får dras av vid re-

dovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200).

18 §

Vad som föreskrivs i tullagstiftningen om uppbörd, indrivning och

återbetalning av tull tillämpas även i fråga om ränta som avses i 14–16 §§.

19 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får be-

sluta om befrielse helt eller delvis från skyldigheten att betala ränta på annan
skatt än tull enligt 14 och 15 §§, om det finns synnerliga skäl.

20 §

Ränta som avses i 15 § första stycket 1 eller 2 skall beräknas från ut-

gången av den första månaden efter den då varan deklarerades för övergång
till fri omsättning till och med den månad då beloppet skall betalas. Ränta
på skatt, som motsvarar tidigare återbetalt belopp, beräknas dock från ut-
gången av den månad då beloppet återbetalades.

Ränta enligt 15 § första stycket 3 skall beräknas från utgången av den må-

nad då varan infördes eller det olovliga förfarandet ägde rum till och med
den månad då beloppet skall betalas.

Ränta enligt 15 § andra stycket tas ut för den tid fördröjningen omfattar.
Räntesatser för ränta enligt 15 § första stycket 2 skall vara de räntesatser

som anges i 19 kap. 7 § skattebetalningslagen (1997:483).

Räntesatsen för ränta enligt 15 § första stycket 1 och 3 och andra stycket

skall vara den som anges i 19 kap. 7 § tredje stycket andra meningen skatte-
betalningslagen.

21 §

På belopp som återbetalas i fall som anges i 13 § tillgodoförs ränta.

Ränta tillgodoförs även på ränta enligt 14–16 §§ som återbetalas. Räntan
tillgodoförs från utgången av den månad under vilken beloppet betalats till
och med den månad då beloppet återbetalas.

Räntesatsen skall vara den som anges i 19 kap. 14 § skattebetalningslagen

(1997:483).

22 §

Om ett beslut som föranlett ränta enligt 14 eller 15 § har ändrats på

sådant sätt att ränta inte skulle ha betalats eller skulle ha betalats med lägre
belopp, skall ny beräkning av räntan göras. För mycket betald ränta skall be-
talas tillbaka.

background image

19

SFS 2000:1281

23 §

Transportföretag som befordrar varor, passagerare eller fordon till el-

ler från Sverige skall på begäran av Tullverket skyndsamt lämna de aktuella
uppgifter om ankommande och avgående transporter som företaget har till-
gång till. I fråga om passagerare gäller uppgiftsskyldigheten endast uppgifter
som avser namn, resrutt, bagage och medpassagerare samt sättet för betal-
ning och bokning.

Tullverket får begära uppgifter enligt första stycket endast om uppgifterna

kan antas ha betydelse för Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

24 §

Transportföretag får lämna uppgifter enligt 23 § på så sätt att de görs

läsbara för Tullverket genom terminalåtkomst.

Tullverket får ta del av uppgifter genom terminalåtkomst endast i den om-

fattning och under den tid som behövs för kontroll av aktuella transporter.
Tullverket får inte ändra eller på annat sätt bearbeta eller lagra uppgifter som
hålls tillgängliga på detta sätt.

Uppgifter om enskilda personer som lämnats på annat sätt än genom ter-

minalåtkomst skall omedelbart förstöras, om de visar sig sakna betydelse för
utredning och lagföring av brott.

25 §

Tullverket får förelägga den som är eller kan antas vara deklarations-

eller uppgiftsskyldig enligt tullagstiftningen eller för vars räkning en vara
importerats eller exporterats, att lämna uppgift, visa upp handling eller
lämna över en kopia av handling som behövs för kontroll av att deklarations-
eller uppgiftsskyldigheten fullgjorts riktigt och fullständigt. Med handling
förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, av-
lyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

26 §

Den som bedriver verksamhet av sådan art att uppgift av betydelse för

kontrollen av annan persons deklarations- eller uppgiftsskyldighet enligt tul-
lagstiftningen kan hämtas ur handlingar som rör verksamheten får föreläg-
gas av Tullverket att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över ko-
pia av handling rörande rättshandling mellan den som föreläggs och den an-
dra personen.

27 §

Om ett föreläggande enligt 25 eller 26 § avser uppgifter i räkenskaper

som förs med hjälp av automatisk databehandling, skall dessa efter Tullver-
kets bestämmande tillhandahållas i utskrift eller på medium för automatisk
databehandling.

Revision

28 §

Tullverket får för kontroll av att deklarations- eller uppgifts- skyldig-

het enligt tullagstiftningen fullgjorts riktigt och fullständigt besluta om revi-
sion hos den som är eller kan antas vara deklarations- eller uppgiftsskyldig
samt hos den som bedriver verksamhet av sådan art att uppgift av betydelse
för kontrollen av en annan persons deklarations- eller uppgiftsskyldighet kan
hämtas ur handlingar som rör verksamheten.

29 §

Ett beslut om revision skall innehålla uppgift om ändamålet med revi-

sionen och om möjligheten att undanta handlingar och uppgifter enligt 34 §.

background image

13

SFS 2000:1281

Ränta utgår inte på räntebelopp enligt 14 eller 15 § som skall betalas utö-

ver tidigare betald ränta.

Om ett beslut som föranlett ränta enligt 21 § har ändrats på sådant sätt att

ränta inte skulle ha tillgodoförts eller skulle ha tillgodoförts med lägre be-
lopp, skall den som tillgodoräknats räntan betala tillbaka mellanskillnaden.
Bestämmelserna i tullagstiftningen om återbetalning av tull skall då tilläm-
pas.

Indrivning m.m.

23 §

En fordran på tull som inte har betalats i rätt tid skall lämnas för in-

drivning.

Regeringen får föreskriva att indrivning inte behöver begäras för ett ringa

belopp. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning
av statliga fordringar m.m. Vid indrivning får verkställighet enligt utsök-
ningsbalken ske. Om säkerhet har ställts eller om varan utgör säkerhet, får
Tullverket ta ut beloppet ur säkerheten.

24 §

I fråga om betalningsskyldighet för företrädare för en gäldenär som är

juridisk person och som inte har betalat in tull i rätt tid och på rätt sätt gäller
12 kap. 6 § första, andra och fjärde styckena, 7 §, 12 § första stycket och
13 § skattebetalningslagen (1997:483).

Tullverket beslutar om ansvar för delägare i handelsbolag enligt 2 kap.

20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avseende tull en-
ligt denna lag.

Hos den som har blivit ålagd betalningsskyldighet får indrivning ske en-

ligt 23 §.

25 §

De föreskrifter om ränta, dröjsmålsränta, indrivning, avräkning och

preskription som gäller i fråga om fordringar mot en gäldenär gäller även när
motsvarande fordringar tagits upp i tullräkning som utställts på ombud enligt
8 § andra stycket.

Tullauktion m.m.

26 §

Om en vara skall säljas av Tullverket enligt artikel 53.1 eller 75 i för-

ordningen (EEG) nr 2913/92 eller artikel 250 i förordningen (EEG) nr 2454/
93, får varan säljas genom Tullverkets försorg på offentlig auktion (tullauk-
tion) eller på annat sätt, om Tullverket finner det vara lämpligare. Detsamma
gäller om Tullverket enligt 23 § skall ta ut ett belopp ur en vara som utgör
säkerhet.

Vid försäljning av varor som är föremål för införselförbud eller införsel-

villkor tillämpas 4 § lagen (1973:980) om transport, förvaring och förstöring
av införselreglerade varor, m.m.

Bestämmelser om förstöring av varor som visats upp för tullen finns i

4 kap. 19 §.

27 §

En tullauktion skall kungöras i god tid och på lämpligt sätt.

Innan en vara säljs på tullauktion eller på annat sätt, skall Tullverket i god

tid skicka särskild underrättelse, om adressen är känd, till gäldenären eller

background image

14

SFS 2000:1281

den som skulle ha varit gäldenär om varan varit tullbelagd samt till annan
som kan antas vara ägare eller ha särskild rätt till varan.

28 §

Medel från försäljning enligt 26 § skall användas till att täcka i första

hand Tullverkets kostnader för förvaring och försäljning av varan, i andra
hand tull för varan och i tredje hand annan skatt och ränta för varan.

Uppkommer överskott, skall beloppet betalas ut till gäldenären eller den

som skulle ha varit gäldenär om varan varit tullbelagd eller, om någon annan
visar att han var ägare till varan, denne. Om någon visar sig ha haft särskild
rätt till varan, skall dock häremot svarande del av överskottet betalas ut till
denne.

Om beloppet eller del därav inte har kunnat betalas ut till någon enligt an-

dra stycket inom ett år från dagen för försäljningen, tillfaller det staten.

6 kap. Övervaknings- och kontrollverksamhet

1 §

Beslut om kontrollåtgärd enligt tullagstiftningen får fattas endast om

skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden
innebär för enskilda.

2 §

För att genomföra åtgärd som avses i 3 kap. 8 § och 6–11 §§ i detta ka-

pitel får tulltjänsteman använda våld eller tvång, i den mån andra medel är
otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt. Våld
mot person får dock brukas endast om tulltjänstemannen möter motstånd
och i den mån det med hänsyn till åtgärdens ändamål är försvarligt.

3 §

Av artiklarna 37, 59.2, 82 och 183 i förordningen (EEG) nr 2913/92

framgår i vilken utsträckning varor är underkastade Tullverkets övervakning
(står under tullövervakning).

4 §

Transportmedel står under tullövervakning, om det

1. ombord på transportmedlet finns varor som står under tullövervakning,
2. kommer till det svenska tullområdet utan att medföra varor, till dess att

anmälan om transportmedlet enligt 5 § har behandlats av Tullverket, eller

3. skall avgå från det svenska tullområdet direkt till tredje land utan att

medföra varor, sedan anmälan gjorts om detta.

Transportmedel som ankommit till det svenska tullområdet och tagits ut

för kontroll enligt 10 § står under tullövervakning till dess att undersök-
ningen avslutats.

Transportmedel som står under tullövervakning får inte föras till eller

avgå från någon annan plats än tullplats om inte regeringen eller den myn-
dighet som regeringen bestämmer föreskriver annat.

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om

1. skyldighet för förare av eller befälhavare på transportmedel att göra an-

mälan om transportmedlets ankomst från eller avgång till annat land och att
lämna uppgifter om transportmedlet och de varor, utom resandes bagage,
som medförs på det,

background image

15

SFS 2000:1281

2. skyldighet för förare av eller befälhavare på transportmedel som står

under tullövervakning att på förhand meddela när transportmedlet beräknas
komma till eller avgå från en tullplats och lämna uppgift om transportmedlet
och dess last samt

3. skyldighet för anställda eller andra som utför arbete på transportmedel

och resande att vid ankomst till eller avresa från det svenska tullområdet an-
mäla och lämna uppgifter om de varor de medför.

Vad som sägs i första stycket 2 gäller inte i fråga om järnvägståg.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om vilka slag av transportmedel och varor som får föras
till eller från viss tullplats.

6 §

Tullverket får preja fartyg inom det svenska tullområdet, om det be-

hövs för att möjliggöra Tullverkets övervakning och kontroll av import eller
export av varor.

Om ett fartyg under resa mellan orter inom EG:s tullområde lämnar detta

område och då avviker från sin rätta kurs utan att nöd eller annat tvingande
skäl föreligger, får Tullverket, om befälhavaren inte följer en anmaning att
återvända till EG:s tullområde, inbringa fartyget till en plats inom det
svenska tullområdet. Om anmaning inte kan ges eller om det finns särskild
anledning att anta att en anmaning skulle förhindra eller avsevärt försvåra ett
inbringande av fartyget, får det inbringas utan föregående anmaning.

Inbringande enligt andra stycket får inte användas mot ett utländskt fartyg

eller inom en annan stats vattenområde, om det inte medges enligt avtal med
den andra staten.

7 §

Förare av eller befälhavare på transportmedel som står under tullöver-

vakning är skyldig att stanna på anmaning av tulltjänsteman.

Även annan person än den som nämns i första stycket är skyldig att stanna

på tulltjänstemans anmaning. Sådan anmaning får dock ges endast om det
finns anledning att anta att han är anmälningsskyldig enligt tullagstiftningen.

8 §

I artiklarna 38 och 183 i förordningen (EEG) nr 2913/92 finns bestäm-

melser om att varor som förs in till eller ut från gemenskapens tullområde
skall befordras via den rutt som tullmyndigheterna närmare angivit.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om skyldighet för förare av eller befälhavare på trans-
portmedel som står under tullövervakning att under färd medföra sådan
passhandling som verket utfärdat för transportmedlet och varor som medförs
på detta.

Tullverket får förbjuda förare av eller befälhavare på transportmedel som

står under tullövervakning

1. att göra annat uppehåll under resa inom det svenska tullområdet än som

föranleds av en myndighets åtgärd samt

2. att utan Tullverkets medgivande ankomma eller avgå med transport-

medlet.

Tullverket får även meddela förbud mot att beträda, lämna, lossa eller

lasta transportmedlet. Förbud att beträda eller lämna transportmedel gäller
dock inte den som i utövning av allmän tjänst behöver få tillträde till trans-
portmedlet.

background image

16

SFS 2000:1281

9 §

Om det behövs för kontrollverksamheten och det inte medför något vä-

sentligt hinder för trafiken, får Tullverket tillfälligt stänga av områden där
transportmedel lossas eller lastas eller passagerare går ombord på eller läm-
nar transportmedel. Detta gäller även annat område i omedelbar närhet av
transportmedel, liksom infarter till och utfarter från tillfälliga lager, frizoner
och flygplatser.

10 §

I artikel 14 i förordningen (EEG) nr 2913/92 finns en bestämmelse

som ålägger enskild skyldighet att förse tullmyndigheterna med nödvändiga
dokument och upplysningar och ge dem all nödvändig hjälp. I artikel 46 i
samma förordning finns bestämmelser om kontroll av varor och de trans-
portmedel som befordrar dem i anslutning till att varorna visas upp för tull-
myndigheten. I artikel 68 i samma förordning och i artiklarna 239–247 i för-
ordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om tullmyndigheternas rätt
att för kontroll av riktigheten av de deklarationer som de har mottagit gran-
ska handlingar och undersöka varor.

För kontroll av att deklarations- och uppgiftsskyldighet enligt denna lag

eller tullagstiftningen i övrigt har fullgjorts riktigt och fullständigt får Tull-
verket även undersöka

1. transportmedel, containrar, lådor och andra utrymmen där varor kan

förvaras,

2. områden för tillfälliga lager, tullager, frizoner och frilager samt områ-

den på flygplatser och bangårdar där varor som står under tullövervakning
förvaras och även lokaler inom sådana områden samt

3. bagage, såsom resväskor och portföljer, samt handväskor och liknande

som medförs av resande vid inresa till eller utresa från EG:s tullområde eller
av person som anmanats att stanna enligt 7 §.

Bestämmelser om kroppsvisitation och kroppsbesiktning finns i lagen

(2000:1225) om straff för smuggling.

11 §

För sådan kontroll som avses i 10 § får en tulltjänsteman undersöka

postförsändelser, såsom paket, brev och liknande försändelser. En sådan för-
sändelse får öppnas, om den finns hos Tullverket eller på utväxlingspostkon-
toret och det finns anledning att anta att den innehåller en vara för vilken de-
klarations- eller uppgiftsskyldigheten inte fullgjorts. Beträffande brev och
andra försändelser som kan antas innehålla förtroliga meddelanden får be-
slut om öppnande av försändelsen fattas endast av chefen för en tullregion
eller, efter dennes beslut, av någon annan tjänsteman vid tullregionen. Om
försändelsen innehåller ett förtroligt meddelande skall detta omedelbart till-
slutas och vidarebefordras till mottagaren.

12 §

En postförsändelse som öppnats med stöd av 11 § får inte undersökas

närmare än vad som behövs med hänsyn till ändamålet med undersök-
ningen.

Protokoll skall föras över undersökningen. Av protokollet skall ändamålet

med undersökningen framgå liksom vad som har kommit fram vid denna.

Adressaten och, om det är möjligt, avsändaren skall så snart som möjligt

underrättas om att försändelsen öppnats, om inte särskilda skäl talar emot
det.

background image

17

SFS 2000:1281

13 §

Chefen för en tullregion får besluta att en postförsändelse som väntas

till visst postkontor och som kommer från tredje land skall hållas kvar av
postbefordringsföretaget när den kommer till postkontoret, om

1. det finns anledning att anta att försändelsen innehåller narkotika som

kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff för smuggling och

2. det är nödvändigt för att beslag skall kunna ske.
Beslut om kvarhållande skall meddelas att gälla viss angiven, kortare tid.

Beslutet får verkställas omedelbart, men skall snarast prövas av Tullverkets
chef eller av verkets chefsjurist.

Postbefordringsföretaget är skyldigt att på begäran av Tullverket över-

lämna en försändelse som hållits kvar enligt första stycket.

14 §

Tullverket får anbringa lås, förseglingar och igenkänningsmärken på

transportmedel, containrar och andra varor som står under tullövervakning.
Tullverket får också tillfälligt ta hand om registreringsbevis och liknande
handlingar, som avser ett sådant transportmedel, om det behövs för att hin-
dra transportmedlets avgång.

15 §

Vid kontroll enligt 10 § skall den vars uppgifter skall kontrolleras el-

ler för vars räkning varan importeras eller exporteras ge den som verkställer
kontrollen tillfälle att undersöka varan, transportmedlet eller bagaget. Han
skall också lämna tillträde till de lokaler och andra utrymmen som används
för den transport, förvaring eller verksamhet som kontrollen avser. På en
tulltjänstemans begäran skall föraren av eller befälhavaren på transportme-
del som skall undersökas om möjligt själv närvara vid undersökningen.

Tullverket får besluta att den som inte uppfyller skyldigheten enligt arti-

kel 69 i förordningen (EEG) nr 2913/92 att svara för den transport och han-
tering som är nödvändig för undersökning och provtagning av varor, skall
ersätta staten dess kostnad för sådan transport och hantering. Vad som sägs i
5 kap. 23 § om indrivning av tull skall gälla även sådan ersättning. Tullver-
ket får medge befrielse helt eller delvis från ersättningsskyldigheten.

16 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om skyldighet för den som deklarerar en vara till ett
tullförfarande eller anmäler en vara till annan godkänd tullbehandling att
lämna uppgift om sitt organisationsnummer eller personnummer, om det be-
hövs för kontrollverksamheten eller för uppgiftsskyldigheten enligt 11 kap.
6 §.

17 §

Förare av eller befälhavare på transportmedel skall under tid då han

har ansvar för varor som står under tullövervakning se till att ingen skadar
eller tar bort förseglingar eller annars olovligt öppnar vad som tillslutits en-
ligt 14 §. Detta gäller även i fråga om tullförseglingar som enligt tullagstift-
ningen godkänts av Tullverket eller utländsk tullmyndighet samt i fråga om
utländska tullförseglingar i övrigt som enligt särskilda föreskrifter skall jäm-
ställas med Tullverkets förseglingar.

18 §

Om det finns anledning att anta att en uppgift som lämnats enligt tul-

lagstiftningen inte är riktig, får Tullverket anlita särskild sakkunnig för att få
fram den upplysning som behövs. Om uppgiften visas vara oriktig, är den

background image

18

SFS 2000:1281

som lämnat uppgiften skyldig att stå för kostnaden för den sakkunnige. Så-
dan skyldighet finns dock inte, om den oriktiga uppgiften avser varans tull-
eller skattepliktiga värde och det slutligen fastställda värdet inte överstiger
det uppgivna med mer än tio procent.

Tullverket får anlita särskild sakkunnig även när en uppmaning att lämna

uppgift eller en handling rörande en vara inte har följts. Den som rätteligen
skulle ha lämnat uppgiften eller handlingen skall stå för kostnaden, om ver-
ket inte beslutar annat.

Om Tullverket haft kostnad som enligt första eller andra stycket någon

annan skall stå för, skall denne enligt beslut av verket ersätta staten dess
kostnad. Vad som sägs i 5 kap. 23 § om indrivning av tull skall gälla även
sådan ersättning.

19 §

Den som på grund av nöd eller av annat tvingande skäl avviker från

vad som föreskrivs om tullövervakning i tullagstiftningen, skall snarast an-
mäla detta för närmaste tullkontor eller tulltjänsteman.

Om ett transportmedel som står under tullövervakning eller medför varor

som står under tullövervakning förolyckas, skall den som innehar någon
handling som avser transportmedlet eller lasten snarast lämna handlingen till
närmaste tullkontor eller tulltjänsteman.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om att anmälan enligt första stycket får göras och hand-
ling enligt andra stycket lämnas till en annan myndighet.

20 §

Polismyndighet och Kustbevakningen skall medverka i övervak-

nings- och kontrollverksamhet enligt denna lag. Vad som sägs i 1 § gäller
även vid sådan medverkan. Vidare gäller vad som sägs i 2, 6–10, 14 och
15 §§ om Tullverket och tulltjänsteman också polismyndigheterna och Kust-
bevakningen samt polismän och Kustbevakningstjänstemän som medverkar
i Tullverkets kontrollverksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om medverkan som avses i första stycket.

21 §

Ett befordringsföretag är skyldigt att göra anmälan till Tullverket, om

det i företagets verksamhet uppkommer misstanke om att en försändelse
innehåller narkotika som kan tas i beslag enligt lagen (2000:1225) om straff
för smuggling samt att på begäran av Tullverket överlämna sådan försän-
delse till verket. Befordringsföretaget är skyldigt att även i övrigt medverka i
kontrollverksamhet enligt denna lag i fråga om varor som befordras med
post, på järnväg eller med luftfartyg. För det medverkande företaget gäller
inte 2, 6–10 och 15 §§.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om medverkan som avses i första stycket.

22 §

Transportföretag som befordrar passagerare från tredje land skall utan

kostnad för staten ställa de lokaler och anordningar till Tullverkets förfo-
gande som enligt vad verket bedömer behövs för undersökning och tullkla-
rering av resgods och fordon som resande för med sig, för förhör, kroppsvi-
sitation och kroppsbesiktning av resande samt för tullpersonal under uppe-
håll i tjänstgöringen.

background image

19

SFS 2000:1281

23 §

Transportföretag som befordrar varor, passagerare eller fordon till el-

ler från Sverige skall på begäran av Tullverket skyndsamt lämna de aktuella
uppgifter om ankommande och avgående transporter som företaget har till-
gång till. I fråga om passagerare gäller uppgiftsskyldigheten endast uppgifter
som avser namn, resrutt, bagage och medpassagerare samt sättet för betal-
ning och bokning.

Tullverket får begära uppgifter enligt första stycket endast om uppgifterna

kan antas ha betydelse för Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.

24 §

Transportföretag får lämna uppgifter enligt 23 § på så sätt att de görs

läsbara för Tullverket genom terminalåtkomst.

Tullverket får ta del av uppgifter genom terminalåtkomst endast i den om-

fattning och under den tid som behövs för kontroll av aktuella transporter.
Tullverket får inte ändra eller på annat sätt bearbeta eller lagra uppgifter som
hålls tillgängliga på detta sätt.

Uppgifter om enskilda personer som lämnats på annat sätt än genom ter-

minalåtkomst skall omedelbart förstöras, om de visar sig sakna betydelse för
utredning och lagföring av brott.

25 §

Tullverket får förelägga den som är eller kan antas vara deklarations-

eller uppgiftsskyldig enligt tullagstiftningen eller för vars räkning en vara
importerats eller exporterats, att lämna uppgift, visa upp handling eller
lämna över en kopia av handling som behövs för kontroll av att deklarations-
eller uppgiftsskyldigheten fullgjorts riktigt och fullständigt. Med handling
förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, av-
lyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.

26 §

Den som bedriver verksamhet av sådan art att uppgift av betydelse för

kontrollen av annan persons deklarations- eller uppgiftsskyldighet enligt tul-
lagstiftningen kan hämtas ur handlingar som rör verksamheten får föreläg-
gas av Tullverket att lämna uppgift, visa upp handling eller lämna över ko-
pia av handling rörande rättshandling mellan den som föreläggs och den an-
dra personen.

27 §

Om ett föreläggande enligt 25 eller 26 § avser uppgifter i räkenskaper

som förs med hjälp av automatisk databehandling, skall dessa efter Tullver-
kets bestämmande tillhandahållas i utskrift eller på medium för automatisk
databehandling.

Revision

28 §

Tullverket får för kontroll av att deklarations- eller uppgifts- skyldig-

het enligt tullagstiftningen fullgjorts riktigt och fullständigt besluta om revi-
sion hos den som är eller kan antas vara deklarations- eller uppgiftsskyldig
samt hos den som bedriver verksamhet av sådan art att uppgift av betydelse
för kontrollen av en annan persons deklarations- eller uppgiftsskyldighet kan
hämtas ur handlingar som rör verksamheten.

29 §

Ett beslut om revision skall innehålla uppgift om ändamålet med revi-

sionen och om möjligheten att undanta handlingar och uppgifter enligt 34 §.

background image

20

SFS 2000:1281

Görs revisionen för granskning av någon annan än den som revideras, får

Tullverket, om det finns särskilda skäl, utesluta uppgift om vem eller vilken
rättshandling granskningen avser.

I ett beslut om revision skall Tullverket utse en eller flera tjänstemän att

verkställa revisionen (revisor).

Den reviderade skall underrättas om beslutet innan revisionen verkställs.

Om det är av betydelse för kontrollen att göra inventering eller liknande fy-
sisk kontroll, får dock underrättelse ske i samband med att revisionen verk-
ställs, om kontrollen annars kan mista sin betydelse.

30 §

En revision skall bedrivas i samverkan med den reviderade och på ett

sådant sätt att den inte onödigt hindrar verksamheten.

Revisionen får verkställas hos den reviderade, om han medger det. Revi-

sionen skall ske hos den reviderade, om han begär det och revisionen kan
göras där utan betydande svårighet. Om revisionen inte verkställs hos den
reviderade, skall handlingarna på begäran överlämnas till revisorn mot
kvitto.

För det fall den reviderade inte samverkar finns bestämmelser om vite i

10 kap. 4 § och om andra tvångsåtgärder i lagen (1994:466) om särskilda
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.

31 §

Vid revision får räkenskapsmaterial och andra handlingar som rör

verksamheten granskas, om de inte skall undantas enligt 34 §.

Vid revision får revisorn även ta prov på varor och granska varulager.

32 §

Bestämmelser om den reviderades skyldighet att tillhandagå revisorn

finns i artikel 14 i förordningen (EEG) nr 2913/92.

Den reviderade skall för sådan åtgärd som avses i 31 § om möjligt ställa

en ändamålsenlig arbetsplats till förfogande.

Revisorn skall på begäran ges tillfälle att själv använda ett tekniskt hjälp-

medel för att ta del av upptagning som kan uppfattas endast med sådana
hjälpmedel, om inte den reviderade i stället tillhandahåller en kopia av upp-
tagningen och denna utan svårighet kan granskas med ett annat tillgängligt
tekniskt hjälpmedel. Revisorn får kontrollera att kopian stämmer överens
med den upptagning som finns hos den reviderade.

Vid granskning av upptagning enligt tredje stycket får endast de tekniska

hjälpmedel och sökbegrepp användas som behövs för att tillgodose ändamå-
let med revisionen. Granskningen får, om den reviderade medger det, göras
via telenätet.

33 §

En revision får inte pågå längre tid än nödvändigt. Räkenskapsmate-

rial och andra handlingar som överlämnats till revisorn skall så snart som
möjligt och senast när revisionen avslutats återlämnas till den reviderade.

Har den reviderade försatts i konkurs när handlingarna skall återlämnas,

skall Tullverket överlämna handlingarna till konkursförvaltaren. Tullverket
skall underrätta den reviderade om att handlingarna överlämnats till kon-
kursförvaltaren.

Tullverket skall snarast lämna den reviderade meddelande om resultatet

av revisionen i de delar som rör honom.

background image

21

SFS 2000:1281

34 §

På den enskildes begäran skall följande handlingar undantas från fö-

reläggande eller revision:

1. handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken

samt

2. annan handling med ett betydande skyddsintresse, om handlingens

innehåll på grund av särskilda omständigheter inte bör komma till någon an-
nans kännedom och skyddsintresset överväger dess betydelse för kontrollen.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även i fråga om föreläggande

enligt 25 eller 26 § att lämna uppgifter.

35 §

En skriftlig begäran om befrielse från föreläggande att lämna uppgift,

visa upp handling eller lämna över en kopia av handling skall ges in till läns-
rätten tillsammans med föreläggandet och den begärda handlingen eller upp-
giften.

Begär den reviderade att en handling skall undantas från revision, skall

handlingen, om Tullverket anser att den bör granskas, omedelbart förseglas
och överlämnas till länsrätten.

Länsrätten skall utan dröjsmål pröva om handlingen eller uppgiften skall

undantas från kontrollen.

36 §

I fråga om upptagning som avses i 25 § bestämmer länsrätten i vilken

form eller på vilket sätt den skall tillhandahållas i målet.

Länsrätten får i fråga om upptagning som avses i första stycket besluta om

sådana begränsningar i Tullverkets rätt att självt använda tekniska hjälpme-
del som behövs för att uppgift, som skall undantas från granskning, inte skall
bli tillgänglig för verket.

37 §

Om den enskilde begär det, skall länsrätten pröva om beslut kan fattas

utan att rätten granskar handlingen.

Anser den enskilde att en handling eller uppgift inte omfattas av kontrol-

len, handläggs frågan om undantagande på det sätt som anges i 35 och 36 §§
samt i första stycket.

38 §

Om en handling eller del av handling undantagits från kontroll, får

dess innehåll inte återges eller åberopas vid redogörelse för granskning eller
annars inför myndighet. Detta gäller även om en handling, utan beslut av
länsrätten, återlämnats efter det att den begärts undantagen.

Ett beslut i fråga om undantagande av handling eller uppgift gäller ome-

delbart, om inte annat anges i beslutet.

Kontroller och inspektioner av EG:s institutioner

39 §

Bestämmelser om kommissionens kontroller och inspektioner finns i

rådets förordningar (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om
skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen

9 och (Euratom,

EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner
på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskaper-

9 EGT L 312, 23.12.1995, s.1 (Celex 31995R2988).

background image

20

SFS 2000:1281

Görs revisionen för granskning av någon annan än den som revideras, får

Tullverket, om det finns särskilda skäl, utesluta uppgift om vem eller vilken
rättshandling granskningen avser.

I ett beslut om revision skall Tullverket utse en eller flera tjänstemän att

verkställa revisionen (revisor).

Den reviderade skall underrättas om beslutet innan revisionen verkställs.

Om det är av betydelse för kontrollen att göra inventering eller liknande fy-
sisk kontroll, får dock underrättelse ske i samband med att revisionen verk-
ställs, om kontrollen annars kan mista sin betydelse.

30 §

En revision skall bedrivas i samverkan med den reviderade och på ett

sådant sätt att den inte onödigt hindrar verksamheten.

Revisionen får verkställas hos den reviderade, om han medger det. Revi-

sionen skall ske hos den reviderade, om han begär det och revisionen kan
göras där utan betydande svårighet. Om revisionen inte verkställs hos den
reviderade, skall handlingarna på begäran överlämnas till revisorn mot
kvitto.

För det fall den reviderade inte samverkar finns bestämmelser om vite i

10 kap. 4 § och om andra tvångsåtgärder i lagen (1994:466) om särskilda
tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.

31 §

Vid revision får räkenskapsmaterial och andra handlingar som rör

verksamheten granskas, om de inte skall undantas enligt 34 §.

Vid revision får revisorn även ta prov på varor och granska varulager.

32 §

Bestämmelser om den reviderades skyldighet att tillhandagå revisorn

finns i artikel 14 i förordningen (EEG) nr 2913/92.

Den reviderade skall för sådan åtgärd som avses i 31 § om möjligt ställa

en ändamålsenlig arbetsplats till förfogande.

Revisorn skall på begäran ges tillfälle att själv använda ett tekniskt hjälp-

medel för att ta del av upptagning som kan uppfattas endast med sådana
hjälpmedel, om inte den reviderade i stället tillhandahåller en kopia av upp-
tagningen och denna utan svårighet kan granskas med ett annat tillgängligt
tekniskt hjälpmedel. Revisorn får kontrollera att kopian stämmer överens
med den upptagning som finns hos den reviderade.

Vid granskning av upptagning enligt tredje stycket får endast de tekniska

hjälpmedel och sökbegrepp användas som behövs för att tillgodose ändamå-
let med revisionen. Granskningen får, om den reviderade medger det, göras
via telenätet.

33 §

En revision får inte pågå längre tid än nödvändigt. Räkenskapsmate-

rial och andra handlingar som överlämnats till revisorn skall så snart som
möjligt och senast när revisionen avslutats återlämnas till den reviderade.

Har den reviderade försatts i konkurs när handlingarna skall återlämnas,

skall Tullverket överlämna handlingarna till konkursförvaltaren. Tullverket
skall underrätta den reviderade om att handlingarna överlämnats till kon-
kursförvaltaren.

Tullverket skall snarast lämna den reviderade meddelande om resultatet

av revisionen i de delar som rör honom.

background image

22

SFS 2000:1281

nas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter

10. Kon-

trollbestämmelser finns även i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1073/99 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europe-
iska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)

11.

7 kap. Tullkontroll beträffande intrång i viss immateriell
äganderätt

1 §

Bestämmelser om tullkontroll beträffande intrång i viss immateriell

äganderätt finns i rådets förordning (EG) nr 3295/94 av den 22 december
1994 om fastställande av vissa åtgärder avseende införsel till gemenskapen
samt export och återexport från gemenskapen av varor som gör intrång i viss
immateriell äganderätt

12 samt i kommissionens förordning (EG) nr 1367/95

av den 16 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG)
nr 3295/94 om vissa åtgärder avseende införsel till gemenskapen samt ex-
port och återexport från gemenskapen av varor som gör intrång i viss imma-
teriell äganderätt

13.

2 §

Tullverket utser den enhet inom verket som är behörig att ta emot och

behandla ansökningar enligt artikel 3 i förordningen (EG) nr 3295/94. Enhe-
ten skall, om det behövs, samråda med andra myndigheter.

3 §

Varor vars frigörande har skjutits upp eller som hålls kvar av Tullver-

ket skall förvaras på betryggande sätt. Förvaringen skall ske på sökandens
bekostnad. När det finns ett lagakraftvunnet beslut om förstöring av eller an-
nan åtgärd med varorna, har sökanden rätt till ersättning för dessa kostnader
från den eller dem som beslutet gått emot. Kan kravet riktas mot fler än en
person, har dessa ett solidariskt ansvar.

4 §

I artiklarna 6.1 och 8.3 i förordningen (EG) nr 3295/94 finns bestäm-

melser om tullmyndighets skyldighet att lämna uppgifter till rättighetsinne-
havaren.

5 §

Rättighetsinnehavaren ansvarar för skada på varuprov som uppkom-

mer vid sådan inspektion av varor som får göras enligt artikel 6.1 i förord-
ningen (EG) nr 3295/94.

6 §

Fråga om ett rättighetsintrång har skett och hur det skall förfaras med

varorna i sådant fall prövas av domstol enligt varumärkeslagen (1960:644),
lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, patent-
lagen (1967:837) samt mönsterskyddslagen (1970:485).

Domstolen får meddela interimistiskt beslut om att uppskjuten frigörelse

eller kvarhållande av varor skall upphöra.

Tullverket skall verkställa lagakraftvunna domar och beslut från domsto-

len om frigörande, ändring eller förstöring av varor vars frigörande uppskju-
tits eller som kvarhålls av Tullverket.

10 EGT L 292, 15.11.1996, s. 2 (Celex 31996R2185).

11 EGT L 136, 31.5.1999, s. 1 (Celex 31999R1073).

12 EGT L 341, 30.12.1994, s. 8 (Celex 31994R3295).

13 EGT L 133, 17.6.1995, s. 2 (Celex 31995R1367).

background image

21

SFS 2000:1281

34 §

På den enskildes begäran skall följande handlingar undantas från fö-

reläggande eller revision:

1. handling som inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken

samt

2. annan handling med ett betydande skyddsintresse, om handlingens

innehåll på grund av särskilda omständigheter inte bör komma till någon an-
nans kännedom och skyddsintresset överväger dess betydelse för kontrollen.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även i fråga om föreläggande

enligt 25 eller 26 § att lämna uppgifter.

35 §

En skriftlig begäran om befrielse från föreläggande att lämna uppgift,

visa upp handling eller lämna över en kopia av handling skall ges in till läns-
rätten tillsammans med föreläggandet och den begärda handlingen eller upp-
giften.

Begär den reviderade att en handling skall undantas från revision, skall

handlingen, om Tullverket anser att den bör granskas, omedelbart förseglas
och överlämnas till länsrätten.

Länsrätten skall utan dröjsmål pröva om handlingen eller uppgiften skall

undantas från kontrollen.

36 §

I fråga om upptagning som avses i 25 § bestämmer länsrätten i vilken

form eller på vilket sätt den skall tillhandahållas i målet.

Länsrätten får i fråga om upptagning som avses i första stycket besluta om

sådana begränsningar i Tullverkets rätt att självt använda tekniska hjälpme-
del som behövs för att uppgift, som skall undantas från granskning, inte skall
bli tillgänglig för verket.

37 §

Om den enskilde begär det, skall länsrätten pröva om beslut kan fattas

utan att rätten granskar handlingen.

Anser den enskilde att en handling eller uppgift inte omfattas av kontrol-

len, handläggs frågan om undantagande på det sätt som anges i 35 och 36 §§
samt i första stycket.

38 §

Om en handling eller del av handling undantagits från kontroll, får

dess innehåll inte återges eller åberopas vid redogörelse för granskning eller
annars inför myndighet. Detta gäller även om en handling, utan beslut av
länsrätten, återlämnats efter det att den begärts undantagen.

Ett beslut i fråga om undantagande av handling eller uppgift gäller ome-

delbart, om inte annat anges i beslutet.

Kontroller och inspektioner av EG:s institutioner

39 §

Bestämmelser om kommissionens kontroller och inspektioner finns i

rådets förordningar (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om
skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen

9 och (Euratom,

EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner
på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskaper-

9 EGT L 312, 23.12.1995, s.1 (Celex 31995R2988).

background image

23

SFS 2000:1281

7 §

Om domstolens dom eller beslut enligt 6 § innebär att varorna skall

ändras, skall ändringen bekostas av den som har rätten till varorna.

Svaranden ansvarar för Tullverkets kostnader för förstöring av varor. Om

ersättning inte kan utsökas hos svaranden, ansvarar sökanden emot staten för
kostnaderna.

8 §

Regeringen får meddela föreskrifter om avgift enligt artikel 3.4 i för-

ordningen (EG) nr 3295/94.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om ställande av säkerhet för kostnad för förvaring enligt 3 § och
för värde av varuprov som lämnas ut för inspektion enligt artikel 6.1 i för-
ordningen (EG) nr 3295/94.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om

1. de tidsperioder som avses i artikel 3.5 i förordningen (EG) nr 3295/94,
2. förlängning av tidsfrist enligt artikel 7.1 andra stycket i förordningen

(EG) nr 3295/94,

3. förvaring av varor enligt 3 § samt
4. verkställighet av domar och beslut enligt 6 § tredje stycket.

8 kap. Tulltillägg och förseningsavgift

1 §

Vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel gäller det som

sägs om gäldenär även den som är skyldig att betala skatt enligt 5 kap. 11 §.

Tulltillägg

2 §

Har den som är gäldenär och som är skyldig att lämna skriftlig eller

med databehandlingsteknik upprättad tulldeklaration i en deklaration eller
ett annat dokument, som under förfarandet lämnats till ledning för faststäl-
lande av tull, lämnat en uppgift som befinns vara oriktig, skall han påföras
en särskild avgift (tulltillägg). Tulltillägget är tjugo procent av den tull som
inte skulle ha påförts, om den oriktiga uppgiften godtagits. Detsamma gäller,
om gäldenären skriftligen har lämnat en sådan uppgift i ett ärende som avser
omprövning av tulltaxeringsbeslut eller i ett överklagat ärende som avser
fastställande av tull.

Avgiftsberäkning enligt första stycket sker efter tio procent dels när den

oriktiga uppgiften har rättats eller hade kunnat rättas med ledning av kon-
trollmaterial som bifogats deklarationen, dels när det gäller mervärdesskatt
som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen
(1994:200).

Om avvikelse från deklaration har skett vid skönstulltaxering, skall gälde-

nären påföras tulltillägg. Tulltillägget är tjugo procent av den tull som vid
taxeringen påförs gäldenären utöver vad som annars skulle ha påförts ho-
nom. Till den del taxeringen innefattar rättelse av en oriktig uppgift från gäl-
denären påförs dock tulltillägg enligt första stycket.

3 §

Tulltillägg skall påföras om tull skall tas ut på grund av

1. olaglig införsel,
2. olagligt undandragande av varor från tullövervakning eller

background image

22

SFS 2000:1281

nas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter

10. Kon-

trollbestämmelser finns även i Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1073/99 av den 25 maj 1999 om utredningar som utförs av Europe-
iska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF)

11.

7 kap. Tullkontroll beträffande intrång i viss immateriell
äganderätt

1 §

Bestämmelser om tullkontroll beträffande intrång i viss immateriell

äganderätt finns i rådets förordning (EG) nr 3295/94 av den 22 december
1994 om fastställande av vissa åtgärder avseende införsel till gemenskapen
samt export och återexport från gemenskapen av varor som gör intrång i viss
immateriell äganderätt

12 samt i kommissionens förordning (EG) nr 1367/95

av den 16 juni 1995 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG)
nr 3295/94 om vissa åtgärder avseende införsel till gemenskapen samt ex-
port och återexport från gemenskapen av varor som gör intrång i viss imma-
teriell äganderätt

13.

2 §

Tullverket utser den enhet inom verket som är behörig att ta emot och

behandla ansökningar enligt artikel 3 i förordningen (EG) nr 3295/94. Enhe-
ten skall, om det behövs, samråda med andra myndigheter.

3 §

Varor vars frigörande har skjutits upp eller som hålls kvar av Tullver-

ket skall förvaras på betryggande sätt. Förvaringen skall ske på sökandens
bekostnad. När det finns ett lagakraftvunnet beslut om förstöring av eller an-
nan åtgärd med varorna, har sökanden rätt till ersättning för dessa kostnader
från den eller dem som beslutet gått emot. Kan kravet riktas mot fler än en
person, har dessa ett solidariskt ansvar.

4 §

I artiklarna 6.1 och 8.3 i förordningen (EG) nr 3295/94 finns bestäm-

melser om tullmyndighets skyldighet att lämna uppgifter till rättighetsinne-
havaren.

5 §

Rättighetsinnehavaren ansvarar för skada på varuprov som uppkom-

mer vid sådan inspektion av varor som får göras enligt artikel 6.1 i förord-
ningen (EG) nr 3295/94.

6 §

Fråga om ett rättighetsintrång har skett och hur det skall förfaras med

varorna i sådant fall prövas av domstol enligt varumärkeslagen (1960:644),
lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, patent-
lagen (1967:837) samt mönsterskyddslagen (1970:485).

Domstolen får meddela interimistiskt beslut om att uppskjuten frigörelse

eller kvarhållande av varor skall upphöra.

Tullverket skall verkställa lagakraftvunna domar och beslut från domsto-

len om frigörande, ändring eller förstöring av varor vars frigörande uppskju-
tits eller som kvarhålls av Tullverket.

10 EGT L 292, 15.11.1996, s. 2 (Celex 31996R2185).

11 EGT L 136, 31.5.1999, s. 1 (Celex 31999R1073).

12 EGT L 341, 30.12.1994, s. 8 (Celex 31994R3295).

13 EGT L 133, 17.6.1995, s. 2 (Celex 31995R1367).

background image

24

SFS 2000:1281

3. förfogande i övrigt över en icke-gemenskapsvara, i strid mot föreskri-

ven inskränkning i förfoganderätten.

Första stycket gäller endast om gäldenären rätteligen skulle ha lämnat en

skriftlig eller med databehandlingsteknik upprättad tulldeklaration till led-
ning för fastställande av tull.

4 §

Tulltillägget enligt 3 § är tjugo procent av den tull som påförs. Även

den som förfogat över en förtullad vara i strid mot föreskriven förutsättning
för befrielse från eller nedsättning eller återbetalning av tull skall påföras
tulltillägg. Tulltillägget är då tjugo procent av den tullförmån som gäldenä-
ren går miste om.

5 §

Vid tillämpning av 2 § ansvarar gäldenären för handlingar och under-

låtenhet av hans ombud. Tulldeklaration eller annat dokument som lämnas
för en gäldenär som är juridisk person skall anses ha lämnats av gäldenären,
om det inte var uppenbart att uppgiftslämnaren saknade behörighet att före-
träda gäldenären.

6 §

Tulltillägg påförs inte i samband med rättelse av en felräkning eller fel-

skrivning, som uppenbart framgår av tulldeklaration eller annat dokument
som lämnats till ledning för tulltaxeringen.

Tulltillägg påförs inte heller i den mån avvikelsen avser bedömning av ett

yrkande, såsom fråga om yrkad förmånsbehandling, anspråk på tullbefrielse
eller tullnedsättning eller fråga om skäligheten av en uppskattning eller vär-
dering, och avvikelsen inte gäller uppgift i sak.

Om en gäldenär frivilligt har rättat en oriktig uppgift eller anmält förhål-

lande som avses i 3 §, påförs inte tulltillägg.

7 §

Tulltillägg under femtio kronor påförs inte.

Tulltillägg tillfaller staten.

8 §

Om betalningsskyldighet för tull inte längre kan åläggas, får Tullverket

inte påföra tulltillägg på beloppet.

Förseningsavgift

9 §

Om den som deklarerat en vara för övergång till fri omsättning med

tillämpning av förenklat deklarationsförfarande eller lokalt klareringsförfa-
rande inte har kommit in med kompletterande tulldeklaration vid den tid-
punkt då denna senast skulle ha lämnats, skall en särskild avgift (försenings-
avgift
) påföras honom.

Förseningsavgiften är 400 kronor. Om den som anmodats att lämna dekla-

ration inte fullgjort sin skyldighet inom den bestämda tiden, är avgiften dock
800 kronor.

Gemensamma bestämmelser för tulltillägg och förseningsavgift

10 §

Gäldenären respektive deklaranten skall helt eller delvis befrias från

tulltillägg respektive förseningsavgift

background image

23

SFS 2000:1281

7 §

Om domstolens dom eller beslut enligt 6 § innebär att varorna skall

ändras, skall ändringen bekostas av den som har rätten till varorna.

Svaranden ansvarar för Tullverkets kostnader för förstöring av varor. Om

ersättning inte kan utsökas hos svaranden, ansvarar sökanden emot staten för
kostnaderna.

8 §

Regeringen får meddela föreskrifter om avgift enligt artikel 3.4 i för-

ordningen (EG) nr 3295/94.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om ställande av säkerhet för kostnad för förvaring enligt 3 § och
för värde av varuprov som lämnas ut för inspektion enligt artikel 6.1 i för-
ordningen (EG) nr 3295/94.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om

1. de tidsperioder som avses i artikel 3.5 i förordningen (EG) nr 3295/94,
2. förlängning av tidsfrist enligt artikel 7.1 andra stycket i förordningen

(EG) nr 3295/94,

3. förvaring av varor enligt 3 § samt
4. verkställighet av domar och beslut enligt 6 § tredje stycket.

8 kap. Tulltillägg och förseningsavgift

1 §

Vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel gäller det som

sägs om gäldenär även den som är skyldig att betala skatt enligt 5 kap. 11 §.

Tulltillägg

2 §

Har den som är gäldenär och som är skyldig att lämna skriftlig eller

med databehandlingsteknik upprättad tulldeklaration i en deklaration eller
ett annat dokument, som under förfarandet lämnats till ledning för faststäl-
lande av tull, lämnat en uppgift som befinns vara oriktig, skall han påföras
en särskild avgift (tulltillägg). Tulltillägget är tjugo procent av den tull som
inte skulle ha påförts, om den oriktiga uppgiften godtagits. Detsamma gäller,
om gäldenären skriftligen har lämnat en sådan uppgift i ett ärende som avser
omprövning av tulltaxeringsbeslut eller i ett överklagat ärende som avser
fastställande av tull.

Avgiftsberäkning enligt första stycket sker efter tio procent dels när den

oriktiga uppgiften har rättats eller hade kunnat rättas med ledning av kon-
trollmaterial som bifogats deklarationen, dels när det gäller mervärdesskatt
som får dras av vid redovisning av skatt enligt mervärdesskattelagen
(1994:200).

Om avvikelse från deklaration har skett vid skönstulltaxering, skall gälde-

nären påföras tulltillägg. Tulltillägget är tjugo procent av den tull som vid
taxeringen påförs gäldenären utöver vad som annars skulle ha påförts ho-
nom. Till den del taxeringen innefattar rättelse av en oriktig uppgift från gäl-
denären påförs dock tulltillägg enligt första stycket.

3 §

Tulltillägg skall påföras om tull skall tas ut på grund av

1. olaglig införsel,
2. olagligt undandragande av varor från tullövervakning eller

background image

25

SFS 2000:1281

1. om felaktigheten eller underlåtenheten kan antas ha ett sådant samband

med hans ålder, hans bristande erfarenhet, hans eller hans ombuds sjukdom
eller liknande förhållande att den framstår som ursäktlig,

2. om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig med hän-

syn till den oriktiga uppgiftens beskaffenhet eller annan särskild omständig-
het, eller

3. om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut tillägget eller avgiften.
Gäldenären får befrias helt från tulltillägget när det belopp som kunde ha

undandragits genom felaktigheten eller underlåtenheten är obetydligt.

Deklaranten får helt eller delvis befrias från förseningsavgift även när un-

derlåtenheten är obetydlig.

11 §

Tulltillägg eller förseningsavgift får inte påföras sedan gäldenären

respektive deklaranten har avlidit.

12 §

Om en icke-gemenskapsvara eller dess värde förverkas, skall tulltill-

lägg inte tas ut till den del varan eller dess värde förverkats. Ett tidigare
meddelat beslut om sådan pålaga skall upphävas eller ändras sedan dom el-
ler beslut som innefattar förverkande har vunnit laga kraft.

13 §

Frågor om tulltillägg och förseningsavgift prövas av Tullverket. All-

män förvaltningsdomstol prövar dock, på talan av det allmänna ombud som
avses i 9 kap. 1 §, frågor om tulltillägg på grund av oriktiga uppgifter i mål
om tull. Sådan talan får föras, om den oriktiga uppgiften inte har godtagits
efter prövning i sak eller inte har prövats i målet. Talan skall väckas genom
ansökan inom ett år från utgången av den månad då domen eller det slutliga
beslutet i målet har vunnit laga kraft.

Innan beslut fattas om påföring av tulltillägg eller förseningsavgift, skall

gäldenären respektive deklaranten om möjligt ges tillfälle att yttra sig.

14 §

Bestämmelserna om befrielse från tulltillägg och förseningsavgift

skall beaktas, även om yrkande om detta inte framställts, i den mån det för-
anleds av vad som förekommit i ärendet eller målet om tulltillägg eller förse-
ningsavgift.

Om tull sätts ned, skall också beslutet om tulltillägg ändras på det sätt som

nedsättningen kan föranleda.

15 §

Bestämmelserna i 5 kap. 7 § andra stycket samt 8, 9, 16 och 23 §§

tillämpas även i fråga om tulltillägg och förseningsavgift.

9 kap. Överklagande

1 §

Hos Tullverket skall det finnas ett allmänt ombud. Det allmänna om-

budet får överklaga Tullverkets beslut i sådana ärenden som avses i 3 och
6 §§.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer utser det allmänna

ombudet och ersättare för denne.

2 §

Ett beslut av Tullverket enligt tullagstiftningen eller artikel 3 i förord-

ningen (EG) nr 3295/94 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

background image

24

SFS 2000:1281

3. förfogande i övrigt över en icke-gemenskapsvara, i strid mot föreskri-

ven inskränkning i förfoganderätten.

Första stycket gäller endast om gäldenären rätteligen skulle ha lämnat en

skriftlig eller med databehandlingsteknik upprättad tulldeklaration till led-
ning för fastställande av tull.

4 §

Tulltillägget enligt 3 § är tjugo procent av den tull som påförs. Även

den som förfogat över en förtullad vara i strid mot föreskriven förutsättning
för befrielse från eller nedsättning eller återbetalning av tull skall påföras
tulltillägg. Tulltillägget är då tjugo procent av den tullförmån som gäldenä-
ren går miste om.

5 §

Vid tillämpning av 2 § ansvarar gäldenären för handlingar och under-

låtenhet av hans ombud. Tulldeklaration eller annat dokument som lämnas
för en gäldenär som är juridisk person skall anses ha lämnats av gäldenären,
om det inte var uppenbart att uppgiftslämnaren saknade behörighet att före-
träda gäldenären.

6 §

Tulltillägg påförs inte i samband med rättelse av en felräkning eller fel-

skrivning, som uppenbart framgår av tulldeklaration eller annat dokument
som lämnats till ledning för tulltaxeringen.

Tulltillägg påförs inte heller i den mån avvikelsen avser bedömning av ett

yrkande, såsom fråga om yrkad förmånsbehandling, anspråk på tullbefrielse
eller tullnedsättning eller fråga om skäligheten av en uppskattning eller vär-
dering, och avvikelsen inte gäller uppgift i sak.

Om en gäldenär frivilligt har rättat en oriktig uppgift eller anmält förhål-

lande som avses i 3 §, påförs inte tulltillägg.

7 §

Tulltillägg under femtio kronor påförs inte.

Tulltillägg tillfaller staten.

8 §

Om betalningsskyldighet för tull inte längre kan åläggas, får Tullverket

inte påföra tulltillägg på beloppet.

Förseningsavgift

9 §

Om den som deklarerat en vara för övergång till fri omsättning med

tillämpning av förenklat deklarationsförfarande eller lokalt klareringsförfa-
rande inte har kommit in med kompletterande tulldeklaration vid den tid-
punkt då denna senast skulle ha lämnats, skall en särskild avgift (försenings-
avgift
) påföras honom.

Förseningsavgiften är 400 kronor. Om den som anmodats att lämna dekla-

ration inte fullgjort sin skyldighet inom den bestämda tiden, är avgiften dock
800 kronor.

Gemensamma bestämmelser för tulltillägg och förseningsavgift

10 §

Gäldenären respektive deklaranten skall helt eller delvis befrias från

tulltillägg respektive förseningsavgift

background image

26

SFS 2000:1281

Tullverkets beslut om revision enligt 6 kap. 28 § får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Detsamma

gäller vid överklagande i mål som avses i 8 kap. 13 §.

Föreskrifter om överklagande av Tullverkets beslut om föreskrifter med

stöd av ett bemyndigande enligt denna lag meddelas av regeringen.

3 §

Om ett överklagande enligt 2 § gäller beslut vid tulltaxering i en fråga

som kan ha betydelse för fastställelse av tull eller beslut om fastställelse av
annan skatt än tull enligt 5 kap. 11 § andra stycket, skall överklagandet ha
kommit in till Tullverket inom tre år från den dag då tullskulden eller den
anmälningsskyldighet som avses i 3 kap. 3 § uppkom. Om beslutet har med-
delats senare än två och ett halvt år efter den dag då tullskulden eller anmäl-
ningsskyldigheten uppkom, får överklagandet dock, om tiden för överkla-
gande därigenom blir längre, komma in inom två månader från den dag då
gäldenären eller den anmälningsskyldige fick del av beslutet.

Om beslut som avses i första stycket har omprövats, får även ompröv-

ningsbeslutet överklagas inom där angiven treårsfrist. Om omprövningsbe-
slutet meddelats senare än två och ett halvt år efter den dag då tullskulden el-
ler anmälningsskyldigheten uppkom, får överklagandet dock, om tiden för
överklagande därigenom blir längre, komma in inom två månader från den
dag då gäldenären eller den anmälningsskyldige fick del av omprövningsbe-
slutet.

En gäldenär eller anmälningsskyldig får överklaga ett beslut som avses i

första och andra styckena även om det inte gått honom emot.

4 §

Om överklagandet inte avvisas såsom för sent inkommet, skall Tull-

verket snarast ompröva det överklagade beslutet.

Ett överklagande förfaller, om beslutet vid omprövningen ändras så som

klaganden begär. Beslutet skall innehålla en uttrycklig upplysning om att
det medför denna verkan.

Om beslutet ändras på annat sätt än vad som begärts, skall överklagandet

anses omfatta det nya beslutet. Finns skäl för det, får klaganden lämnas till-
fälle att återkalla överklagandet.

5 §

Ett överklagande som inte avvisas såsom för sent inkommet eller som

förfaller enligt 4 § skall tillsammans med handlingarna i ärendet överlämnas
till den domstol som skall pröva överklagandet. Om det finns särskilda skäl,
får överklagandet överlämnas utan föregående omprövning.

6 §

Bestämmelserna i 3–5 §§ gäller också överklagande av beslut om

ränta, tulltillägg och förseningsavgift.

En gäldenärs eller anmälningsskyldigs yrkande i fråga om tulltillägg skall,

oavsett tidsfristerna i 3 §, prövas om beslutet om den tull som tulltillägget
avser inte har vunnit laga kraft. Detsamma gäller om Tullverket eller det all-
männa ombudet framställt ett sådant yrkande till förmån för gäldenären eller
den anmälningsskyldige. Om yrkandet framställs först i domstol, kan dom-
stolen besluta att det skall tas upp till prövning av Tullverket.

Vad som sägs i andra stycket gäller även en deklarants yrkande i fråga om

förseningsavgift.

background image

25

SFS 2000:1281

1. om felaktigheten eller underlåtenheten kan antas ha ett sådant samband

med hans ålder, hans bristande erfarenhet, hans eller hans ombuds sjukdom
eller liknande förhållande att den framstår som ursäktlig,

2. om felaktigheten eller underlåtenheten framstår som ursäktlig med hän-

syn till den oriktiga uppgiftens beskaffenhet eller annan särskild omständig-
het, eller

3. om det framstår som uppenbart oskäligt att ta ut tillägget eller avgiften.
Gäldenären får befrias helt från tulltillägget när det belopp som kunde ha

undandragits genom felaktigheten eller underlåtenheten är obetydligt.

Deklaranten får helt eller delvis befrias från förseningsavgift även när un-

derlåtenheten är obetydlig.

11 §

Tulltillägg eller förseningsavgift får inte påföras sedan gäldenären

respektive deklaranten har avlidit.

12 §

Om en icke-gemenskapsvara eller dess värde förverkas, skall tulltill-

lägg inte tas ut till den del varan eller dess värde förverkats. Ett tidigare
meddelat beslut om sådan pålaga skall upphävas eller ändras sedan dom el-
ler beslut som innefattar förverkande har vunnit laga kraft.

13 §

Frågor om tulltillägg och förseningsavgift prövas av Tullverket. All-

män förvaltningsdomstol prövar dock, på talan av det allmänna ombud som
avses i 9 kap. 1 §, frågor om tulltillägg på grund av oriktiga uppgifter i mål
om tull. Sådan talan får föras, om den oriktiga uppgiften inte har godtagits
efter prövning i sak eller inte har prövats i målet. Talan skall väckas genom
ansökan inom ett år från utgången av den månad då domen eller det slutliga
beslutet i målet har vunnit laga kraft.

Innan beslut fattas om påföring av tulltillägg eller förseningsavgift, skall

gäldenären respektive deklaranten om möjligt ges tillfälle att yttra sig.

14 §

Bestämmelserna om befrielse från tulltillägg och förseningsavgift

skall beaktas, även om yrkande om detta inte framställts, i den mån det för-
anleds av vad som förekommit i ärendet eller målet om tulltillägg eller förse-
ningsavgift.

Om tull sätts ned, skall också beslutet om tulltillägg ändras på det sätt som

nedsättningen kan föranleda.

15 §

Bestämmelserna i 5 kap. 7 § andra stycket samt 8, 9, 16 och 23 §§

tillämpas även i fråga om tulltillägg och förseningsavgift.

9 kap. Överklagande

1 §

Hos Tullverket skall det finnas ett allmänt ombud. Det allmänna om-

budet får överklaga Tullverkets beslut i sådana ärenden som avses i 3 och
6 §§.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer utser det allmänna

ombudet och ersättare för denne.

2 §

Ett beslut av Tullverket enligt tullagstiftningen eller artikel 3 i förord-

ningen (EG) nr 3295/94 får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

background image

27

SFS 2000:1281

7 §

Om en part har överklagat Tullverkets beslut i ett sådant ärende som

avses i 3 och 6 §§, får också motparten överklaga beslutet, även om den för
motparten föreskrivna tiden för överklagande har gått ut. Motpartens skri-
velse skall ha kommit in till Tullverket inom två månader från den dag då
motparten fick del av den först ingivna skrivelsen med överklagande eller,
om motparten inte fått del av den före utgången av den tid inom vilken den
senast skulle ha kommit in, från utgången av denna tid.

Återkallas eller förfaller på annat sätt det första överklagandet, är även det

senare överklagandet förfallet.

8 §

I artiklarna 7 och 244 i förordningen (EEG) nr 2913/92 finns bestäm-

melser om verkställighet av beslut som överklagas. Dessa bestämmelser gäl-
ler även beslut om skönstulltaxering, tulltillägg och förseningsavgift samt
beslut om annan skatt än tull som skall betalas till Tullverket. Också andra
beslut av Tullverket som meddelats enligt tullagstiftningen och som inte
innebär att ärendet avgörs slutligt skall gälla omedelbart.

9 §

Om det allmänna ombudet har överklagat ett tulltaxeringsbeslut, skall

därav föranledd talan om tulltillägg eller förseningsavgift föras samtidigt.

10 §

Det allmänna ombudet får överklaga ett beslut av länsrätten eller

kammarrätten i frågor som avses i 3 och 6 §§ även om ombudet inte tidigare
har fört det allmännas talan i målet.

11 §

Om en enskild överklagar länsrättens eller kammarrättens beslut i frå-

gor som avses i 3 och 6 §§, skall överklagandet ha kommit in inom två må-
nader från den dag då han fick del av beslutet.

Om länsrättens beslut i frågor som avses i 3 och 6 §§ överklagas av Tull-

verket eller det allmänna ombudet, skall överklagandet ha kommit in inom
två månader från den dag då beslutet meddelades. Detsamma gäller det all-
männa ombudets överklagande av kammarrättens beslut i frågor som avses i
3 och 6 §§.

12 §

Om någon har överklagat ett beslut av länsrätt eller kammarrätt i frå-

gor som avses i 3 och 6 §§, får även någon annan som haft rätt att överklaga
beslutet ge in ett överklagande, även om den för honom gällande tiden för
överklagande gått ut. Ett sådant överklagande skall ges in inom en månad
från utgången av den tid inom vilken det första överklagandet skulle ha
gjorts.

Återkallas eller förfaller på annat sätt det första överklagandet, är även det

senare överklagandet förfallet.

13 §

Om det allmänna ombudet överklagar ett beslut, skall ombudet föra

det allmännas talan.

I mål som gäller beslut i frågor som avses i 3 och 6 §§ förs det allmännas

talan i Regeringsrätten av det allmänna ombudet.

14 §

Det allmänna ombudet får ta över uppgiften att i allmän förvaltnings-

domstol föra det allmännas talan i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden som gäller frågor som avses i 3 och 6 §§.

background image

26

SFS 2000:1281

Tullverkets beslut om revision enligt 6 kap. 28 § får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Detsamma

gäller vid överklagande i mål som avses i 8 kap. 13 §.

Föreskrifter om överklagande av Tullverkets beslut om föreskrifter med

stöd av ett bemyndigande enligt denna lag meddelas av regeringen.

3 §

Om ett överklagande enligt 2 § gäller beslut vid tulltaxering i en fråga

som kan ha betydelse för fastställelse av tull eller beslut om fastställelse av
annan skatt än tull enligt 5 kap. 11 § andra stycket, skall överklagandet ha
kommit in till Tullverket inom tre år från den dag då tullskulden eller den
anmälningsskyldighet som avses i 3 kap. 3 § uppkom. Om beslutet har med-
delats senare än två och ett halvt år efter den dag då tullskulden eller anmäl-
ningsskyldigheten uppkom, får överklagandet dock, om tiden för överkla-
gande därigenom blir längre, komma in inom två månader från den dag då
gäldenären eller den anmälningsskyldige fick del av beslutet.

Om beslut som avses i första stycket har omprövats, får även ompröv-

ningsbeslutet överklagas inom där angiven treårsfrist. Om omprövningsbe-
slutet meddelats senare än två och ett halvt år efter den dag då tullskulden el-
ler anmälningsskyldigheten uppkom, får överklagandet dock, om tiden för
överklagande därigenom blir längre, komma in inom två månader från den
dag då gäldenären eller den anmälningsskyldige fick del av omprövningsbe-
slutet.

En gäldenär eller anmälningsskyldig får överklaga ett beslut som avses i

första och andra styckena även om det inte gått honom emot.

4 §

Om överklagandet inte avvisas såsom för sent inkommet, skall Tull-

verket snarast ompröva det överklagade beslutet.

Ett överklagande förfaller, om beslutet vid omprövningen ändras så som

klaganden begär. Beslutet skall innehålla en uttrycklig upplysning om att
det medför denna verkan.

Om beslutet ändras på annat sätt än vad som begärts, skall överklagandet

anses omfatta det nya beslutet. Finns skäl för det, får klaganden lämnas till-
fälle att återkalla överklagandet.

5 §

Ett överklagande som inte avvisas såsom för sent inkommet eller som

förfaller enligt 4 § skall tillsammans med handlingarna i ärendet överlämnas
till den domstol som skall pröva överklagandet. Om det finns särskilda skäl,
får överklagandet överlämnas utan föregående omprövning.

6 §

Bestämmelserna i 3–5 §§ gäller också överklagande av beslut om

ränta, tulltillägg och förseningsavgift.

En gäldenärs eller anmälningsskyldigs yrkande i fråga om tulltillägg skall,

oavsett tidsfristerna i 3 §, prövas om beslutet om den tull som tulltillägget
avser inte har vunnit laga kraft. Detsamma gäller om Tullverket eller det all-
männa ombudet framställt ett sådant yrkande till förmån för gäldenären eller
den anmälningsskyldige. Om yrkandet framställs först i domstol, kan dom-
stolen besluta att det skall tas upp till prövning av Tullverket.

Vad som sägs i andra stycket gäller även en deklarants yrkande i fråga om

förseningsavgift.

background image

28

SFS 2000:1281

Det allmänna ombudet får uppdra åt en tjänsteman vid Tullverket att före-

träda det allmänna i allmän förvaltningsdomstol.

15 §

Det allmänna ombudet får inom den för ombudet gällande tiden för

överklagande föra talan i frågor som avses i 3 och 6 §§ till förmån för en en-
skild part. Ombudet har då samma behörighet som den enskilde.

16 §

I mål som gäller beslut som avses i 3 och 6 §§ får talan inte ändras i

annat fall än som anges i 17 och 18 §§.

Att klaganden inskränker sin talan eller åberopar en ny omständighet utan

att frågan som är föremål för prövning ändras, anses inte vara ändring av ta-
lan.

17 §

I ett mål som gäller beslut som avses i 3 och 6 §§ får klaganden fram-

ställa ett nytt yrkande om inte en ny fråga därigenom förs in i målet.

I mål i länsrätten får klaganden dessutom, inom den tid som gäller för

överklagande, föra in en ny fråga som har samband med den fråga som skall
prövas, om länsrätten finner att frågan utan olägenhet kan prövas i målet.

18 §

I ett mål om tulltaxering får klaganden föra in en fråga om tulltillägg

som har föranletts av den taxeringsfråga som är föremål för prövning, om
domstolen finner att tulltilläggsfrågan utan olägenhet kan prövas i målet.

19 §

Om domstolen i ett fall som avses i 17 § andra stycket och 18 § inte

tar upp den nya frågan till prövning, får rätten överlämna den till Tullverket
för prövning.

20 §

Om det i ett mål som gäller beslut som avses i 3 och 6 §§ finns flera

frågor, får särskilt beslut meddelas i någon av dem trots att handläggningen i
övrigt inte har avslutats.

21 §

Om det i ett mål som gäller beslut som avses i 3 och 6 §§ är lämpligt

med hänsyn till utredningen, får särskilt beslut ges över en av flera omstän-
digheter som var för sig har omedelbar betydelse för utgången i målet eller
över hur en viss uppkommen fråga, som främst rör rättstillämpningen, skall
bedömas vid avgörandet av saken.

När särskilt beslut meddelas bestämmer rätten med hänsyn till omständig-

heterna om beslutet skall överklagas särskilt eller endast i samband med
överklagande av rättens slutliga avgörande i målet. Om rätten bestämmer att
beslutet skall överklagas särskilt, får den förordna att målet i övrigt skall vila
till dess det särskilda beslutet har vunnit laga kraft.

22 §

Vid handläggningen i länsrätt och kammarrätt av mål om tulltillägg

eller förseningsavgift skall muntlig förhandling hållas, om den enskilda par-
ten begär det. Muntlig förhandling behöver dock inte hållas, om det inte
finns anledning att anta att avgift kommer att tas ut.

background image

27

SFS 2000:1281

7 §

Om en part har överklagat Tullverkets beslut i ett sådant ärende som

avses i 3 och 6 §§, får också motparten överklaga beslutet, även om den för
motparten föreskrivna tiden för överklagande har gått ut. Motpartens skri-
velse skall ha kommit in till Tullverket inom två månader från den dag då
motparten fick del av den först ingivna skrivelsen med överklagande eller,
om motparten inte fått del av den före utgången av den tid inom vilken den
senast skulle ha kommit in, från utgången av denna tid.

Återkallas eller förfaller på annat sätt det första överklagandet, är även det

senare överklagandet förfallet.

8 §

I artiklarna 7 och 244 i förordningen (EEG) nr 2913/92 finns bestäm-

melser om verkställighet av beslut som överklagas. Dessa bestämmelser gäl-
ler även beslut om skönstulltaxering, tulltillägg och förseningsavgift samt
beslut om annan skatt än tull som skall betalas till Tullverket. Också andra
beslut av Tullverket som meddelats enligt tullagstiftningen och som inte
innebär att ärendet avgörs slutligt skall gälla omedelbart.

9 §

Om det allmänna ombudet har överklagat ett tulltaxeringsbeslut, skall

därav föranledd talan om tulltillägg eller förseningsavgift föras samtidigt.

10 §

Det allmänna ombudet får överklaga ett beslut av länsrätten eller

kammarrätten i frågor som avses i 3 och 6 §§ även om ombudet inte tidigare
har fört det allmännas talan i målet.

11 §

Om en enskild överklagar länsrättens eller kammarrättens beslut i frå-

gor som avses i 3 och 6 §§, skall överklagandet ha kommit in inom två må-
nader från den dag då han fick del av beslutet.

Om länsrättens beslut i frågor som avses i 3 och 6 §§ överklagas av Tull-

verket eller det allmänna ombudet, skall överklagandet ha kommit in inom
två månader från den dag då beslutet meddelades. Detsamma gäller det all-
männa ombudets överklagande av kammarrättens beslut i frågor som avses i
3 och 6 §§.

12 §

Om någon har överklagat ett beslut av länsrätt eller kammarrätt i frå-

gor som avses i 3 och 6 §§, får även någon annan som haft rätt att överklaga
beslutet ge in ett överklagande, även om den för honom gällande tiden för
överklagande gått ut. Ett sådant överklagande skall ges in inom en månad
från utgången av den tid inom vilken det första överklagandet skulle ha
gjorts.

Återkallas eller förfaller på annat sätt det första överklagandet, är även det

senare överklagandet förfallet.

13 §

Om det allmänna ombudet överklagar ett beslut, skall ombudet föra

det allmännas talan.

I mål som gäller beslut i frågor som avses i 3 och 6 §§ förs det allmännas

talan i Regeringsrätten av det allmänna ombudet.

14 §

Det allmänna ombudet får ta över uppgiften att i allmän förvaltnings-

domstol föra det allmännas talan i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden som gäller frågor som avses i 3 och 6 §§.

background image

29

SFS 2000:1281

10 kap. Ansvarsbestämmelser

1 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift i tullag-

stiftningen eller mot förbudet i artikel 2 i förordningen (EG) nr 3295/94
döms för tullförseelse till böter. Detsamma gäller den som uppsåtligen eller
av oaktsamhet bryter mot beslut som Tullverket meddelat med stöd av tul-
lagstiftningen

1. om skyldighet att föra anteckningar och lämna uppgifter om varor som

förvaras i tillfälligt lager, tullager, frizon eller frilager eller som är föremål
för förenklat förfarande vid tillämpning av ett tullförfarande,

2. om skyldighet i övrigt att lämna uppgift eller handling till Tullverket el-

ler

3. om användningen eller förbrukningen av en icke-gemenskapsvara.
I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

2 §

Ansvar för tullförseelse inträder inte, om gärningen är belagd med

straff i brottsbalken eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

3 §

Allmänt åtal för tullförseelse får väckas endast efter medgivande av

Tullverket.

4 §

När Tullverket med stöd av tullagstiftningen förelägger någon att vidta

åtgärd som behövs för förtullning eller annan tullklarering eller för Tullver-
kets kontrollverksamhet, kan Tullverket sätta ut vite.

Tullverket kan även sätta ut vite, om någon inte har lämnat uppgift eller

handling enligt föreskrift i tullagstiftningen eller inte har fullgjort skyldig-
het som föreskrivs i artikel 14 i förordningen (EEG) nr 2913/92 eller i 6 kap.
16, 17, 22, 23 eller 32 § denna lag.

Finns det anledning att anta att den som skall föreläggas, eller, om denne

är en juridisk person, ställföreträdaren har begått brott, får han inte föreläg-
gas vid vite att medverka i utredningen av en fråga som har samband med
den gärning som brottsmisstanken avser.

5 §

Den som har överträtt ett vitesföreläggande döms inte till ansvar enligt

1 § för gärning som omfattas av föreläggandet.

6 §

14

Särskilda bestämmelser om förundersökning, tvångsmedel, åtal

m.m. vid brott som rör införsel eller utförsel finns i lagen (2000:1225) om
straff för smuggling.

11 kap. Särskilda bestämmelser

1 §

Uppgifter som någon har lämnat om en vara enligt föreskrifter i förord-

ningen (EEG) nr 2454/93 eller föreskrifter beträffande uppgifter som skall
lämnas i tulldeklaration eller anmälan till någon annan godkänd tullbehand-
ling som avses i 4 kap. 2 § får användas även för statistiska ändamål.

14 Förslag enligt prop. 1999/2000:124.

background image

28

SFS 2000:1281

Det allmänna ombudet får uppdra åt en tjänsteman vid Tullverket att före-

träda det allmänna i allmän förvaltningsdomstol.

15 §

Det allmänna ombudet får inom den för ombudet gällande tiden för

överklagande föra talan i frågor som avses i 3 och 6 §§ till förmån för en en-
skild part. Ombudet har då samma behörighet som den enskilde.

16 §

I mål som gäller beslut som avses i 3 och 6 §§ får talan inte ändras i

annat fall än som anges i 17 och 18 §§.

Att klaganden inskränker sin talan eller åberopar en ny omständighet utan

att frågan som är föremål för prövning ändras, anses inte vara ändring av ta-
lan.

17 §

I ett mål som gäller beslut som avses i 3 och 6 §§ får klaganden fram-

ställa ett nytt yrkande om inte en ny fråga därigenom förs in i målet.

I mål i länsrätten får klaganden dessutom, inom den tid som gäller för

överklagande, föra in en ny fråga som har samband med den fråga som skall
prövas, om länsrätten finner att frågan utan olägenhet kan prövas i målet.

18 §

I ett mål om tulltaxering får klaganden föra in en fråga om tulltillägg

som har föranletts av den taxeringsfråga som är föremål för prövning, om
domstolen finner att tulltilläggsfrågan utan olägenhet kan prövas i målet.

19 §

Om domstolen i ett fall som avses i 17 § andra stycket och 18 § inte

tar upp den nya frågan till prövning, får rätten överlämna den till Tullverket
för prövning.

20 §

Om det i ett mål som gäller beslut som avses i 3 och 6 §§ finns flera

frågor, får särskilt beslut meddelas i någon av dem trots att handläggningen i
övrigt inte har avslutats.

21 §

Om det i ett mål som gäller beslut som avses i 3 och 6 §§ är lämpligt

med hänsyn till utredningen, får särskilt beslut ges över en av flera omstän-
digheter som var för sig har omedelbar betydelse för utgången i målet eller
över hur en viss uppkommen fråga, som främst rör rättstillämpningen, skall
bedömas vid avgörandet av saken.

När särskilt beslut meddelas bestämmer rätten med hänsyn till omständig-

heterna om beslutet skall överklagas särskilt eller endast i samband med
överklagande av rättens slutliga avgörande i målet. Om rätten bestämmer att
beslutet skall överklagas särskilt, får den förordna att målet i övrigt skall vila
till dess det särskilda beslutet har vunnit laga kraft.

22 §

Vid handläggningen i länsrätt och kammarrätt av mål om tulltillägg

eller förseningsavgift skall muntlig förhandling hållas, om den enskilda par-
ten begär det. Muntlig förhandling behöver dock inte hållas, om det inte
finns anledning att anta att avgift kommer att tas ut.

background image

30

SFS 2000:1281

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om att den som för transportmedel från eller till tredje
land skall lämna uppgifter till Tullverket för transportstatistiska ändamål.

2 §

Belopp som enligt tullagstiftningen skall betalas till eller utbetalas från

Tullverket skall avrundas till närmaste lägre hela krontal.

3 §

På tullplats sker tullförrättning utan kostnad för allmänheten inom de

områden och på de tider som regeringen föreskriver. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att tullförrättning även
i andra fall skall ske utan kostnad för allmänheten.

4 §

Den som föranleder tullförrättning som inte är avgiftsfri skall betala

avgift för förrättningen enligt taxa som regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer föreskriver.

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före-

skriva att avgifter skall betalas för tillstånd till betalningsanstånd och utfär-
dande av tullräkning.

6 §

Tullverket skall på begäran tillhandahålla Sveriges riksbank, Riksskat-

teverket, Läkemedelsverket, Statens livsmedelsverk, Statens jordbruksverk,
Kommerskollegium, skattemyndighet, Statistiska central- byrån, Kemikalie-
inspektionen och Fiskeriverket uppgifter som förekommer hos Tullverket
och som rör import eller export av varor. Tullverket skall vidare på begäran
tillhandahålla Säkerhetspolisen uppgifter som förekommer hos Tullverket
och som rör export av varor.

I tullregisterlagen (1990:137) finns bestämmelser om utlämnande till

vissa myndigheter av uppgifter ur tullregistret på medium för automatisk da-
tabehandling.

7 §

Tulltjänsteman och kustbevakningstjänsteman som får kännedom om

ett brott enligt författning, vars efterlevnad Tullverket har att övervaka, skall
lämna rapport om det till sin förman så snart det kan ske.

Tjänstemannen får lämna rapporteftergift om brottet med hänsyn till om-

ständigheterna i det särskilda fallet är obetydligt och det är uppenbart att
brottet inte skulle föranleda någon annan påföljd än böter.

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Vid lagens ikraftträdande upphör
tullagen (1994:1550) samt lagen (1994:1552) om tullkontroll av varumär-
kesintrång m.m. att gälla. De upphävda lagarna skall dock fortfarande till-
lämpas i fråga om

1. varor som har eller borde ha deklarerats för övergång till fri omsättning

före ikraftträdandet och

2. ansökningar enligt artikel 3 i förordningen (EG) nr 3295/94 som in-

kommit till Tullverket före ikraftträdandet.

background image

31

SFS 2000:1281

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN

BOSSE RINGHOLM

(Finansdepartementet)

2 SFS 2000:1281–1324

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

background image

29

SFS 2000:1281

10 kap. Ansvarsbestämmelser

1 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift i tullag-

stiftningen eller mot förbudet i artikel 2 i förordningen (EG) nr 3295/94
döms för tullförseelse till böter. Detsamma gäller den som uppsåtligen eller
av oaktsamhet bryter mot beslut som Tullverket meddelat med stöd av tul-
lagstiftningen

1. om skyldighet att föra anteckningar och lämna uppgifter om varor som

förvaras i tillfälligt lager, tullager, frizon eller frilager eller som är föremål
för förenklat förfarande vid tillämpning av ett tullförfarande,

2. om skyldighet i övrigt att lämna uppgift eller handling till Tullverket el-

ler

3. om användningen eller förbrukningen av en icke-gemenskapsvara.
I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

2 §

Ansvar för tullförseelse inträder inte, om gärningen är belagd med

straff i brottsbalken eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling.

3 §

Allmänt åtal för tullförseelse får väckas endast efter medgivande av

Tullverket.

4 §

När Tullverket med stöd av tullagstiftningen förelägger någon att vidta

åtgärd som behövs för förtullning eller annan tullklarering eller för Tullver-
kets kontrollverksamhet, kan Tullverket sätta ut vite.

Tullverket kan även sätta ut vite, om någon inte har lämnat uppgift eller

handling enligt föreskrift i tullagstiftningen eller inte har fullgjort skyldig-
het som föreskrivs i artikel 14 i förordningen (EEG) nr 2913/92 eller i 6 kap.
16, 17, 22, 23 eller 32 § denna lag.

Finns det anledning att anta att den som skall föreläggas, eller, om denne

är en juridisk person, ställföreträdaren har begått brott, får han inte föreläg-
gas vid vite att medverka i utredningen av en fråga som har samband med
den gärning som brottsmisstanken avser.

5 §

Den som har överträtt ett vitesföreläggande döms inte till ansvar enligt

1 § för gärning som omfattas av föreläggandet.

6 §

14

Särskilda bestämmelser om förundersökning, tvångsmedel, åtal

m.m. vid brott som rör införsel eller utförsel finns i lagen (2000:1225) om
straff för smuggling.

11 kap. Särskilda bestämmelser

1 §

Uppgifter som någon har lämnat om en vara enligt föreskrifter i förord-

ningen (EEG) nr 2454/93 eller föreskrifter beträffande uppgifter som skall
lämnas i tulldeklaration eller anmälan till någon annan godkänd tullbehand-
ling som avses i 4 kap. 2 § får användas även för statistiska ändamål.

14 Förslag enligt prop. 1999/2000:124.

background image

30

SFS 2000:1281

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

närmare föreskrifter om att den som för transportmedel från eller till tredje
land skall lämna uppgifter till Tullverket för transportstatistiska ändamål.

2 §

Belopp som enligt tullagstiftningen skall betalas till eller utbetalas från

Tullverket skall avrundas till närmaste lägre hela krontal.

3 §

På tullplats sker tullförrättning utan kostnad för allmänheten inom de

områden och på de tider som regeringen föreskriver. Regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att tullförrättning även
i andra fall skall ske utan kostnad för allmänheten.

4 §

Den som föranleder tullförrättning som inte är avgiftsfri skall betala

avgift för förrättningen enligt taxa som regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer föreskriver.

5 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före-

skriva att avgifter skall betalas för tillstånd till betalningsanstånd och utfär-
dande av tullräkning.

6 §

Tullverket skall på begäran tillhandahålla Sveriges riksbank, Riksskat-

teverket, Läkemedelsverket, Statens livsmedelsverk, Statens jordbruksverk,
Kommerskollegium, skattemyndighet, Statistiska central- byrån, Kemikalie-
inspektionen och Fiskeriverket uppgifter som förekommer hos Tullverket
och som rör import eller export av varor. Tullverket skall vidare på begäran
tillhandahålla Säkerhetspolisen uppgifter som förekommer hos Tullverket
och som rör export av varor.

I tullregisterlagen (1990:137) finns bestämmelser om utlämnande till

vissa myndigheter av uppgifter ur tullregistret på medium för automatisk da-
tabehandling.

7 §

Tulltjänsteman och kustbevakningstjänsteman som får kännedom om

ett brott enligt författning, vars efterlevnad Tullverket har att övervaka, skall
lämna rapport om det till sin förman så snart det kan ske.

Tjänstemannen får lämna rapporteftergift om brottet med hänsyn till om-

ständigheterna i det särskilda fallet är obetydligt och det är uppenbart att
brottet inte skulle föranleda någon annan påföljd än böter.

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. Vid lagens ikraftträdande upphör
tullagen (1994:1550) samt lagen (1994:1552) om tullkontroll av varumär-
kesintrång m.m. att gälla. De upphävda lagarna skall dock fortfarande till-
lämpas i fråga om

1. varor som har eller borde ha deklarerats för övergång till fri omsättning

före ikraftträdandet och

2. ansökningar enligt artikel 3 i förordningen (EG) nr 3295/94 som in-

kommit till Tullverket före ikraftträdandet.

background image

31

SFS 2000:1281

På regeringens vägnar

INGELA THALÉN

BOSSE RINGHOLM

(Finansdepartementet)

2 SFS 2000:1281–1324

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.