SFS 1998:1685 Lag om ändring i lagen (1994:1552) om tullkontroll av varumärkesintrång m.m.

981685.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1552) om tullkontroll av
varumärkesintrång m.m.;

utfärdad den 10 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4 § lagen (1994:1552) om tullkon-

troll av varumärkesintrång m.m. skall ha följande lydelse.

4 §

En tullmyndighet som uppskjutit frigörandet av eller kvarhållit varor

med stöd av artikel 6 i EG-förordningen skall till rättighetsinnehavaren
lämna ut namn- och adressuppgifter, i enlighet med vad som framgår av arti-
kel 6.1, om rättighetsinnehavaren begär det. Om varorna befunnits vara va-
rumärkesförfalskade eller pirattillverkade gäller en vidare uppgiftsskyldighet
enligt artikel 8.3. Vem som är rättighetsinnehavare framgår av artikel 1.2 c.

Frågan om ett rättighetsintrång skett och hur det skall förfaras med va-

rorna i sådant fall prövas av behörig domstol.

Domstolen får meddela interimistiskt beslut om att kvarhållandet skall

upphöra.

Tullmyndigheten skall verkställa lagakraftvunna beslut från domstolen

om frigörande, ändring eller förstöring av varorna.

Om beslutet innebär att varorna skall ändras, skall ändringen bekostas av

den som har rätten till varorna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

ERIK ÅSBRINK

Ted Stahl
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1998/99:18, bet. 1998/99:SkU6, rskr. 1998/99:68.

SFS 1998:1685

Utkom från trycket
den 22 december 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.