SFS 2010:102 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2010:102 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)
100102.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 25 februari 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om tullagen (2000:1281)

dels att 1 kap. 5 §, 3 kap. 3 a och 5 §§, 4 kap. 24�27 och 29 §§, 8 kap. 1 §

samt rubriken närmast före 4 kap. 24 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 kap. 30 §, av följande ly-

delse.

1 kap.

5 §

2

I denna lag förstås med

tullagstiftning: EG:s tullbestämmelser samt svenska tullförfattningar,
det svenska tullområdet: svenskt territorium,
EG:s tullområde: de områden som anges i artikel 3 i förordningen (EEG)

nr 2913/92,

EG:s skatteområde: det område inom vilket gemenskapens bestämmelser

om en viss skatt är tillämpliga,

tredje land: område som inte omfattas av EG:s tullområde,
tullplats: plats där det finns tullkontor,
tullförrättning: sådan klarering av fartyg och luftfartyg i kommersiell tra-

fik direkt med tredje land och av kommersiellt gods som verkställs av tull-
tjänsteman,

tullklarering: Tullverkets åtgärder i fråga om en vara som anmälts till en

godkänd tullbehandling,

förtullning: Tullverkets åtgärder i fråga om en vara som deklarerats för

övergång till fri omsättning,

fartyg: varje farkost som används eller kan användas till transport på vat-

ten samt

fordon: transportmedel som är inrättat för färd på marken och inte löper

på skenor samt svävare när den framförs över marken.

I övrigt har uttryck som används i denna lag den innebörd som anges i för-

ordningarna (EEG) nr 2913/92 och 2454/93.

1 Prop. 2009/10:63, bet. 2009/10:SkU31, rskr. 2009/10:189.

2 Senaste lydelse 2004:117.

SFS 2010:102

Utkom från trycket
den 16 mars 2010

background image

2

SFS 2010:102

3 kap.

3 a §

3

Om en vara deklareras för övergång till fri omsättning med stöd av

ett enhetstillstånd utfärdat i ett annat EG-land, och varan fysiskt befinner sig
i Sverige när den övergår till fri omsättning, ska importen i skattehänseende
anmälas till Tullverket genom en deklaration med skatteredovisning.

Tullverket får tillåta innehavaren av enhetstillståndet att lämna in deklara-

tionen med skatteredovisning till den myndighet i det andra landet som är
behörig att ta emot tulldeklarationen. Deklarationen med skatteredovisning
ska i sådant fall anses ha kommit in till Tullverket när den togs emot av det
andra landets behöriga myndighet.

5 §

4

Den som enligt artikel 14 i förordningen (EEG) nr 2913/92 är skyldig

att förse en tullmyndighet med handlingar, ska bevara dessa i fem år eller
den längre tid som för vissa uppgifter eller handlingar kan vara föreskriven i
annan lag eller författning.

Den som har fått ett enhetstillstånd av Tullverket är skyldig att förvara så-

dana handlingar, som avses i första stycket och som hänför sig till den verk-
samhet som tillståndet omfattar. Handlingarna ska förvaras i Sverige i ordnat
skick samt på ett betryggande och överskådligt sätt. Om informationen för-
varas i sådan form att den endast kan läsas med tekniskt hjälpmedel ska ut-
rustning och system som behövs för att omedelbart skriva ut informationen i
läsbar form finnas tillgängliga.

4 kap.

Enhetstillstånd

24 §

5

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att utfärda enhetstillstånd att använda förenklat deklara-
tionsförfarande eller lokalt klareringsförfarande för att hänföra varor som
befinner sig i ett annat EG-land till en godkänd tullbehandling.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även med-

dela föreskrifter om hanteringen av ärenden där varor fysiskt befinner sig i
Sverige när de övergår till fri omsättning, exporteras eller återexporteras från
Sverige med stöd av ett enhetstillstånd utfärdat i ett annat EG-land.

25 §

6

En vara får inte fysiskt sättas i fri omsättning i Sverige eller föras ut

från landet med stöd av ett enhetstillstånd utfärdat i ett annat EG-land, om
det beträffande varan finns

1. ett i Sverige gällande villkor som inte är uppfyllt, eller
2. ett i Sverige gällande förbud mot införsel eller utförsel.

3 Senaste lydelse 2004:117.

4 Senaste lydelse 2004:117.

5 Senaste lydelse 2004:117.

6 Senaste lydelse 2004:117.

background image

3

SFS 2010:102

26 §

7

Om det finns en skyldighet att lämna en underrättelse till ett annat

EG-lands behöriga myndighet enligt artikel 266 eller 285a i förordningen
(EEG) nr 2454/93, ska en underrättelse med motsvarande innehåll även läm-
nas till Tullverket om

1. varan ska deklareras för övergång till fri omsättning, export eller åter-

export med stöd av ett enhetstillstånd, och

2. varan befinner sig inom det svenska tullområdet när den ska övergå till

fri omsättning eller föras ut till tredje land.

Det är innehavaren av enhetstillståndet som är skyldig att lämna underrät-

telsen till Tullverket. Underrättelsen ska lämnas inom samma tidsfrist som
gäller för underrättelsen enligt EG-förordningen.

Tullverket får i enskilda fall medge undantag från skyldigheten att lämna

underrättelse enligt första stycket.

27 §

8

Tullverket har samma befogenheter att utföra kontroller avseende så-

dana varor som inom det svenska tullområdet är föremål för ett förfarande
med stöd av ett enhetstillstånd utfärdat i ett annat EG-land, som avseende så-
dana varor som är föremål för motsvarande förfarande med stöd av ett till-
stånd utfärdat i Sverige.

Om en vara som omfattas av ett förfarande enligt första stycket är föremål

för ett förbud eller ett villkor som innebär att varan inte får föras in till eller
ut från landet, får Tullverket ta hand om varan om det behövs för att hindra
att den hanteras i strid med sådant förbud eller villkor.

En vara som har tagits om hand får läggas upp på tillfälligt lager på be-

kostnad av den som för in eller för ut varan. Varan får inte tas ut från lagret
så länge omhändertagandet består.

29 §

9

Om det finns en skyldighet att lämna en underrättelse enligt artikel

266 eller 285a i förordningen (EEG) nr 2454/93 till Tullverket när ett förfa-
rande med stöd av ett enhetstillstånd tillämpas, och underrättelsen i enlighet
med tillståndet ges in till den behöriga myndigheten i det andra EG-landet,
ska underrättelsen anses ha kommit in till Tullverket när den togs emot av
det andra landets behöriga myndighet.

30 §

Vid tillämpning inom ett annat EG-lands tullområde av ett förfarande

med stöd av ett enhetstillstånd som utfärdats i Sverige får Tullverket överlåta
till tullmyndigheten i det andra landet att utföra kontrollåtgärder enligt tull-
lagstiftningen för svensk räkning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om förfarandet vid överlåtelse av förvaltningsuppgifter en-
ligt första stycket.

7 Senaste lydelse 2004:117.

8 Senaste lydelse 2004:117.

9 Senaste lydelse 2004:117.

background image

4

SFS 2010:102

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

8 kap.
1 §

Vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel gäller det som

sägs om gäldenär även den som är skyldig att betala skatt enligt 5 kap. 11 §.

Det som sägs om tulldeklaration gäller även sådan deklaration med skatte-

redovisning som avses i 3 kap. 3 a §.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.