SFS 2011:296 Lag om ändring i tullagen (2000:1281);

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Tullag (2016:253) / SFS 2011:296 Lag om ändring i tullagen (2000:1281);
110296.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 17 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1, 2 och 5 §§, 3 kap. 1, 3, 3 a

och 4 §§, 4 kap. 12, 24�27, 29 och 30 §§, 6 kap. 6, 8 och 10 §§ samt 7 a kap.
3 § tullagen (2000:1281) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Bestämmelser om tull som ska tas ut vid import från eller export till

tredje land finns i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober
1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen och i kommissionens
förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter
för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för
gemenskapen.

Andra EU-rättsakter i fråga om tull eller tullkontroll anges i 4, 7 och

7 a kap. denna lag.

2 §

3

Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till rättsakterna

enligt 1 §.

Lagen innehåller även vissa bestämmelser om förfarandet avseende skatt

på varor som förs in i landet från sådan del av EU:s tullområde som ligger
utanför EU:s skatteområde. Genom dessa bestämmelser genomförs

1. delar av rådets sjätte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om

harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter
� Gemensamt system för mervärdesskatt: enhetlig beräkningsgrund, senast
ändrat genom rådets direktiv 99/85/EG, samt

2. delar av rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmän-

na regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och över-
vakning av sådana varor, senast ändrat genom rådets direktiv 96/99/EG.

I lagen finns även en bestämmelse om avlämning från fartyg av avfall.

Genom bestämmelsen genomförs artikel 12.2 i Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2000/59/EG av den 27 november 2000 om mottagningsanord-
ningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester.

1 Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184.

2 Senaste lydelse 2007:271.

3 Senaste lydelse 2002:875.

SFS 2011:296

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

2

SFS 2011:296

Ytterligare kompletterande bestämmelser till förordningarna (EEG) nr

2913/92 och 2454/93 finns i lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och lagen
(1994:1548) om vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan, m.m.

5 §

4

I denna lag förstås med

tullagstiftning: EU:s tullbestämmelser samt svenska tullförfattningar,
det svenska tullområdet: svenskt territorium,
EU:s tullområde: de områden som anges i artikel 3 i förordningen (EEG)

nr 2913/92,

EU:s skatteområde: det område inom vilket unionens bestämmelser om

en viss skatt är tillämpliga,

tredje land: område som inte omfattas av EU:s tullområde,
unionsvara och icke-unionsvara: detsamma som med gemenskapsvara

och icke-gemenskapsvara i förordningen (EEG) nr 2913/92,

tullplats: plats där det finns tullkontor,
tullförrättning: sådan klarering av fartyg och luftfartyg i kommersiell tra-

fik direkt med tredje land och av kommersiellt gods som verkställs av tull-
tjänsteman,

tullklarering: Tullverkets åtgärder i fråga om en vara som anmälts till en

godkänd tullbehandling,

förtullning: Tullverkets åtgärder i fråga om en vara som deklarerats för

övergång till fri omsättning,

fartyg: varje farkost som används eller kan användas till transport på vat-

ten samt

fordon: transportmedel som är inrättat för färd på marken och inte löper på

skenor samt svävare när den framförs över marken.

I övrigt har uttryck som används i denna lag den innebörd som anges i för-

ordningarna (EEG) nr 2913/92 och 2454/93.

3 kap.

1 §

5

I förordningen (EEG) nr 2913/92 finns bestämmelser om

� införsel av varor till EU:s tullområde (artiklarna 36a�39),
� uppvisande av varor för tullen (artiklarna 40�42),
� lossning av varor som uppvisats för tullen (artiklarna 46 och 47),
� skyldighet att hänföra varor som uppvisats för tullen till en godkänd

tullbehandling (artiklarna 48 och 49) samt

� icke-unionsvaror som befordrats enligt ett transiteringsförfarande (artik-

larna 54 och 55).

Bestämmelser om summarisk införseldeklaration finns i artiklarna 181b�

181d, 183, 183a�183d, 184 och 184a�184f i förordningen (EEG) nr 2454/
93.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter som kompletterar bestämmelserna i första och andra styck-
ena.

4 Senaste lydelse 2010:102.

5 Senaste lydelse 2007:1276.

background image

3

SFS 2011:296

3 §

6

Den som till Sverige för in eller låter föra in en vara från ett område

som ligger inom EU:s tullområde, men utanför EU:s skatteområde, och den
som från Sverige för ut eller låter föra ut en vara till ett sådant område ska
anmäla detta till Tullverket.

En unionsvara som förs in från ett område som avses i första stycket får

förvaras i tillfälligt lager, hänföras till tullförfarandena uppläggning i tulla-
ger, aktiv förädling eller temporär import med fullständig befrielse från tull
samt föras in i en frizon eller i ett frilager. En vara som ska föras ut till ett så-
dant område får hänföras till tullförfarandena export eller passiv förädling.
Av artikel 340c.1 i förordningen (EEG) nr 2454/93 framgår att vissa trans-
porter av unionsvaror ska ske enligt förfarandet för intern unionstransitering.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om anmälningsskyldighet och tillämpning av förfaranden
för godkänd tullbehandling av varor som avses i första och andra styckena.

3 a §

7

Om en vara deklareras för övergång till fri omsättning med stöd av

ett enhetstillstånd utfärdat i ett annat EU-land, och varan fysiskt befinner sig
i Sverige när den övergår till fri omsättning, ska importen i skattehänseende
anmälas till Tullverket genom en deklaration med skatteredovisning.

Tullverket får tillåta innehavaren av enhetstillståndet att lämna in deklara-

tionen med skatteredovisning till den myndighet i det andra landet som är
behörig att ta emot tulldeklarationen. Deklarationen med skatteredovisning
ska i sådant fall anses ha kommit in till Tullverket när den togs emot av det
andra landets behöriga myndighet.

4 §

Den som från en plats utanför det svenska tullområdet, men inom EU:s

tullområde, till det svenska tullområdet för in eller låter föra in en icke-uni-
onsvara, som inte är underkastad ett tullförfarande, är skyldig att anmäla in-
förseln till Tullverket vid gränspasseringen.

Tullverket tar därvid ut tull för varan och övervakar att handelspolitiska

åtgärder vidtas och andra villkor för övergång till fri omsättning följs. Vad
som sägs i 1 kap. 3 § gäller inte vid tillämpningen av denna paragraf.

För kontroll av anmälningsskyldigheten har Tullverket rätt att utföra de

kontroller som framgår av lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter
vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen.

4 kap.

12 §

8

I förordningen (EEG) nr 2913/92 finns bestämmelser om

� export (artiklarna 161 och 162),
� återexport (artikel 182) samt
� varor som förs ut från EU:s tullområde (artiklarna 182a�183).
I förordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om
� export (artiklarna 592a�592g, 787�795 och 796a�798),
� återexport (artiklarna 841 och 841a) samt
� varor som förs ut från EU:s tullområde (artiklarna 842a�843).

6 Senaste lydelse 2001:905.

7 Senaste lydelse 2010:102.

8 Senaste lydelse 2007:1276.

background image

4

SFS 2011:296

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter som kompletterar bestämmelserna i första och andra styck-
ena.

24 §

9

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om att utfärda enhetstillstånd att använda förenklat deklara-
tionsförfarande eller lokalt klareringsförfarande för att hänföra varor som
befinner sig i ett annat EU-land till en godkänd tullbehandling.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även med-

dela föreskrifter om hanteringen av ärenden där varor fysiskt befinner sig i
Sverige när de övergår till fri omsättning, exporteras eller återexporteras från
Sverige med stöd av ett enhetstillstånd utfärdat i ett annat EU-land.

25 §

10

En vara får inte fysiskt sättas i fri omsättning i Sverige eller föras ut

från landet med stöd av ett enhetstillstånd utfärdat i ett annat EU-land, om
det beträffande varan finns

1. ett i Sverige gällande villkor som inte är uppfyllt, eller
2. ett i Sverige gällande förbud mot införsel eller utförsel.

26 §

11

Om det finns en skyldighet att lämna en underrättelse till ett annat

EU-lands behöriga myndighet enligt artikel 266 eller 285a i förordningen
(EEG) nr 2454/93, ska en underrättelse med motsvarande innehåll även läm-
nas till Tullverket om

1. varan ska deklareras för övergång till fri omsättning, export eller åter-

export med stöd av ett enhetstillstånd, och

2. varan befinner sig inom det svenska tullområdet när den ska övergå till

fri omsättning eller föras ut till tredje land.

Det är innehavaren av enhetstillståndet som är skyldig att lämna underrät-

telsen till Tullverket. Underrättelsen ska lämnas inom samma tidsfrist som
gäller för underrättelsen enligt förordningen.

Tullverket får i enskilda fall medge undantag från skyldigheten att lämna

underrättelse enligt första stycket.

27 §

12

Tullverket har samma befogenheter att utföra kontroller avseende

sådana varor som inom det svenska tullområdet är föremål för ett förfarande
med stöd av ett enhetstillstånd utfärdat i ett annat EU-land, som avseende så-
dana varor som är föremål för motsvarande förfarande med stöd av ett till-
stånd utfärdat i Sverige.

Om en vara som omfattas av ett förfarande enligt första stycket är föremål

för ett förbud eller ett villkor som innebär att varan inte får föras in till eller
ut från landet, får Tullverket ta hand om varan om det behövs för att hindra
att den hanteras i strid med sådant förbud eller villkor.

En vara som har tagits om hand får läggas upp på tillfälligt lager på be-

kostnad av den som för in eller för ut varan. Varan får inte tas ut från lagret
så länge omhändertagandet består.

9 Senaste lydelse 2010:102.

10 Senaste lydelse 2010:102.

11 Senaste lydelse 2010:102.

12 Senaste lydelse 2010:102.

background image

5

SFS 2011:296

29 §

13

Om det finns en skyldighet att lämna en underrättelse enligt artikel

266 eller 285a i förordningen (EEG) nr 2454/93 till Tullverket när ett förfa-
rande med stöd av ett enhetstillstånd tillämpas, och underrättelsen i enlighet
med tillståndet ges in till den behöriga myndigheten i det andra EU-landet,
ska underrättelsen anses ha kommit in till Tullverket när den togs emot av
det andra landets behöriga myndighet.

30 §

14

Vid tillämpning inom ett annat EU-lands tullområde av ett förfaran-

de med stöd av ett enhetstillstånd som utfärdats i Sverige får Tullverket
överlåta till tullmyndigheten i det andra landet att utföra kontrollåtgärder en-
ligt tullagstiftningen för svensk räkning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om förfarandet vid överlåtelse av förvaltningsuppgifter en-
ligt första stycket.

6 kap.

6 §

Tullverket får preja fartyg inom det svenska tullområdet, om det be-

hövs för att möjliggöra Tullverkets övervakning och kontroll av import eller
export av varor.

Om ett fartyg under resa mellan orter inom EU:s tullområde lämnar detta

område och då avviker från sin rätta kurs utan att nöd eller annat tvingande
skäl föreligger, får Tullverket, om befälhavaren inte följer en anmaning att
återvända till EU:s tullområde, inbringa fartyget till en plats inom det
svenska tullområdet. Om anmaning inte kan ges eller om det finns särskild
anledning att anta att en anmaning skulle förhindra eller avsevärt försvåra ett
inbringande av fartyget, får det inbringas utan föregående anmaning.

Inbringande enligt andra stycket får inte användas mot ett utländskt fartyg

eller inom en annan stats vattenområde, om det inte medges enligt avtal med
den andra staten.

8 §

I artiklarna 38 och 183 i förordningen (EEG) nr 2913/92 finns bestäm-

melser om att varor som förs in till eller ut från EU:s tullområde ska befor-
dras via den rutt som tullmyndigheterna närmare angivit.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om skyldighet för förare av eller befälhavare på transport-
medel som står under tullövervakning att under färd medföra sådan pass-
handling som verket utfärdat för transportmedlet och varor som medförs på
detta.

Tullverket får förbjuda förare av eller befälhavare på transportmedel som

står under tullövervakning

1. att göra annat uppehåll under resa inom det svenska tullområdet än som

föranleds av en myndighets åtgärd samt

2. att utan Tullverkets medgivande ankomma eller avgå med transport-

medlet.

13 Senaste lydelse 2010:102.

14 Senaste lydelse 2010:102.

background image

6

SFS 2011:296

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Tullverket får även meddela förbud mot att beträda, lämna, lossa eller

lasta transportmedlet. Förbud att beträda eller lämna transportmedel gäller
dock inte den som i utövning av allmän tjänst behöver få tillträde till trans-
portmedlet.

10 §

15

I artikel 14 i förordningen (EEG) nr 2913/92 finns en bestämmelse

som ålägger enskild skyldighet att förse tullmyndigheterna med nödvändiga
dokument och upplysningar och ge dem all nödvändig hjälp. I artikel 46 i
samma förordning finns bestämmelser om kontroll av varor och de trans-
portmedel som befordrar dem i anslutning till att varorna visas upp för tull-
myndigheten. I artikel 68 i samma förordning och i artiklarna 239�247 i för-
ordningen (EEG) nr 2454/93 finns bestämmelser om tullmyndigheternas rätt
att för kontroll av riktigheten av de deklarationer som de har mottagit gran-
ska handlingar och undersöka varor.

För kontroll av att deklarations- och uppgiftsskyldighet enligt denna lag

eller tullagstiftningen i övrigt har fullgjorts riktigt och fullständigt eller för
kontroll av att varor inte gör intrång i de rättigheter som skyddas av rådets
förordning (EG) nr 1383/2003 av den 22 juli 2003 om tullmyndigheternas
ingripande mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättig-
heter och om vilka åtgärder som ska vidtas mot varor som gör intrång i vissa
immateriella rättigheter får Tullverket även undersöka

1. transportmedel, containrar, lådor och andra utrymmen där varor kan

förvaras,

2. områden för tillfälliga lager, tullager, frizoner och frilager samt områ-

den på flygplatser och bangårdar där varor som står under tullövervakning
förvaras och även lokaler inom sådana områden samt

3. bagage, såsom resväskor och portföljer, samt handväskor och liknande

som medförs av resande vid inresa till eller utresa från EU:s tullområde eller
av person som anmanats att stanna enligt 7 §.

Bestämmelser om tullkontroll av kontanta medel finns i 7 a kap.
Bestämmelser om kroppsvisitation och kroppsbesiktning finns i lagen

(2000:1225) om straff för smuggling.

7 a kap.

3 §

16

För kontroll av att anmälningsplikten enligt förordningen (EG) nr

1889/2005 har fullgjorts får Tullverket undersöka transportmedel och ba-
gage, såsom resväskor och portföljer, samt handväskor och liknande som
medförs av resande vid inresa till eller utresa från EU:s tullområde.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

15 Senaste lydelse 2007:271.

16 Senaste lydelse 2007:271.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.