SFS 2011:613 Lag om ändring i tullagen (2000:1281)

110613.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tullagen (2000:1281);

utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 11 kap. 6 § tullagen (2000:1281)

ska ha följande lydelse.

11 kap.

6 §

2

Tullverket ska på begäran tillhandahålla följande myndigheter upp-

gifter som förekommer hos Tullverket och som rör import eller export av va-
ror: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Havs- och vattenmyn-
digheten, Statens jordbruksverk, Kemikalieinspektionen, Kommerskolle-
gium, Konsumentverket, Kronofogdemyndigheten, Livsmedelsverket, Läke-
medelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Myndigheten för radio och tv,
Sveriges riksbank, Skatteverket, Statistiska centralbyrån, Styrelsen för ack-
reditering och teknisk kontroll och Transportstyrelsen. Tullverket ska vidare
på begäran tillhandahålla Säkerhetspolisen uppgifter som förekommer hos
Tullverket och som rör export av varor.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257.

2 Senaste lydelse 2010:772.

SFS 2011:613

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.