SFS 2013:1159 Lag om ändring i vallagen (2005:837)

131159.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vallagen (2005:837);

utfärdad den 19 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om vallagen (2005:837)

dels att 1 kap. 3 och 5 §§, 2 kap. 11 och 12 §§, 3 kap. 3 §, 4 kap. 20 § samt

5 kap. 3 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 11 a § och 5 kap.

2 a §, av följande lydelse.

1 kap.

3 §

3

Ordinarie val till riksdagen och ordinarie val till landstings- och kom-

munfullmäktige ska hållas samma dag. Valdag ska vara den andra söndagen i
september. Val till Europaparlamentet ska hållas i juni vart femte år. Om
Europeiska unionens råd i ett särskilt fall beslutar det, ska valet i stället hållas
i april, maj eller juli valåret.

Vid omval till riksdagen bestämmer regeringen vilken dag som ska vara

valdag. Vid omval till landstings- och kommunfullmäktige bestämmer den
centrala valmyndigheten, efter samråd med länsstyrelsen, vilken dag som ska
vara valdag.

Vid extra val enligt 3 kap. 11 § regeringsformen bestämmer regeringen vil-

ken dag som ska vara valdag.

Vid extra val enligt 6 kap. 5 § regeringsformen bestämmer riksdagens tal-

man, efter samråd med den centrala valmyndigheten, vilken dag som ska vara
valdag.

Vid extra val enligt 5 kap. 5 a § kommunallagen (1991:900) bestämmer

landstings- eller kommunfullmäktige, efter samråd med den centrala valmyn-
digheten och länsstyrelsen, vilken dag som ska vara valdag.

5 §

Valbar till Europaparlamentet är var och en som har rösträtt enligt 4 §.

En unionsmedborgare som inte är svensk medborgare är dock valbar endast
under den ytterligare förutsättningen att han eller hon i sin hemstat inte förlo-
rat sin valbarhet vid val till Europaparlamentet.

1 Prop. 2013/14:37, bet. 2013/14:KU9, rskr. 2013/14:124.

2 Jfr rådets direktiv 93/109/EG av den 6 december 1993 om fastställande av närmare
bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmed-
borgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare (EGT L 329,
30.12.1993, s. 76, Celex 31993L0109), ändrat genom rådets direktiv 2013/1/EU (EUT
L 26, 26.1.2013, s. 27, Celex 32013L0001).

3 Senaste lydelse 2010:1416.

SFS 2013:1159

Utkom från trycket
den 14 januari 2014

background image

2

SFS 2013:1159

2 kap.

11 §

En unionsmedborgare som inte är svensk medborgare och som önskar

kandidera vid val till Europaparlamentet ska i en egenhändigt undertecknad
försäkran till den centrala valmyndigheten

1. ange sin nationalitet och sin adress i Sverige, sitt födelsedatum och sin

födelseort samt den senaste adressen i hemstaten,

2. ange den valkrets eller det område i hemstaten där han eller hon senast

var upptagen i röstlängd, och

3. förklara att han eller hon inte kandiderar vid val till Europaparlamentet i

någon annan stat och inte genom ett rättsligt avgörande eller administrativt
beslut har förlorat sin valbarhet i sin hemstat.

När en unionsmedborgare har förklarat att han eller hon vill kandidera vid

val till Europaparlamentet i Sverige och att han eller hon inte har förlorat sin
valbarhet i hemstaten, ska den centrala valmyndigheten sända en underrät-
telse om detta till den behöriga myndigheten i den stat där personen är med-
borgare.

11 a §

I fall som avses i 11 § ska den centrala valmyndigheten begära upp-

lysningar från den behöriga myndigheten i unionsmedborgarens hemstat om
huruvida unionsmedborgaren har förlorat sin valbarhet i hemstaten.

Om en behörig myndighet i en annan medlemsstat begär upplysningar från

den centrala valmyndigheten om huruvida en svensk medborgare som vill
kandidera i val till Europaparlamentet i den andra staten har förlorat sin val-
barhet här, ska den centrala valmyndigheten så snart som möjligt och senast
inom fem arbetsdagar från det att begäran togs emot lämna den begärande
myndigheten upplysningar om kandidatens valbarhet i val till Europaparla-
mentet i Sverige.

12 §

En anmälan av kandidater ska inte beaktas om partiet inte kan visa att

det har fått kandidaternas samtycke till att anmäla dem.

Om en unionsmedborgare som inte är svensk medborgare anmäls som kan-

didat i val till Europaparlamentet och den behöriga myndigheten i kandida-
tens hemstat lämnar upplysningar som visar att han eller hon har förlorat sin
valbarhet där, ska anmälan inte beaktas.

3 kap.

3 §

4

I varje kommun ska det finnas en valnämnd, som är lokal valmyndighet

med ansvar i kommunen för frågor om val.

Att kommunerna ska se till att det finns en vallokal för varje valdistrikt

framgår av 4 kap. 20 §.

I val som gäller hela landet ansvarar varje kommun också för att det i kom-

munen finns röstningslokaler som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och
öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta.

4 Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

background image

3

SFS 2013:1159

4 kap.

20 §

5

Varje kommun ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan

användas som vallokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och
öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta.

För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal.

5 kap.

2 a §

Vid val till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige ska unions-

medborgare som enligt 4 kap. 2 § andra stycket kommunallagen (1991:900)
har rösträtt tas upp i röstlängd om de skriftligen senast 30 dagar före valdagen
hos den centrala valmyndigheten

1. anmäler att de vill bli upptagna i röstlängden, och
2. anger sin nationalitet, sin adress i Sverige samt sin födelsetid eller i före-

kommande fall sitt personnummer.

Väljare som har tagits upp i röstlängd enligt denna paragraf står kvar där

tills de stryks från den på egen begäran eller villkoren för rösträtt inte längre
är uppfyllda.

3 §

Vid val till Europaparlamentet ska unionsmedborgare som inte är

svenska medborgare tas upp i röstlängd endast om de fyller 18 år senast på
valdagen, är folkbokförda här i landet eller är bosatta här men, enligt 5 §
andra stycket folkbokföringslagen (1991:481), inte ska folkbokföras här och
om de senast 30 dagar före valdagen skriftligen hos länsstyrelsen

1. anmäler att de vill bli upptagna i röstlängden,
2. anger sin nationalitet, sin adress i Sverige samt, i fråga om den som inte

är folkbokförd, sin födelsetid eller i förekommande fall sitt personnummer,

3. anger den valkrets eller det område i hemstaten där de senast var upp-

tagna i röstlängd, och

4. försäkrar att de inte kommer att rösta i en annan medlemsstat.
Underrättelse om att någon har tagits upp i röstlängd enligt denna paragraf

ska sändas till den behöriga myndigheten i den stat där väljaren är medbor-
gare.

Väljare som har tagits upp i röstlängd enligt denna paragraf står kvar där

till dess de stryks från den på egen begäran eller villkoren för rösträtt inte
längre är uppfyllda.

Denna lag träder i kraft den 28 januari 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

5 Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.