SFS 2014:301 Lag om ändring i vallagen (2005:837)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 2014:301 Lag om ändring i vallagen (2005:837)
140301.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vallagen (2005:837);

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om vallagen (2005:837)

dels att 9 kap. 4 § och 15 kap. 2 § samt rubriken närmast före 15 kap. 2 §

ska upphöra att gälla,

dels att nuvarande 3 kap. 6 § och 4 kap. 22 § ska betecknas 3 kap. 7 § och

4 kap. 26 §,

dels att 3 kap. 2�5 §§, 4 kap. 20 §, 7 kap. 1, 3�5, 7 och 8 §§, 10 kap. 7 §

samt 12 kap. 1 och 7 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 6 § och 4 kap. 22 § ska sättas när-

mast före 3 kap. 7 § respektive 4 kap. 26 §,

dels att det i lagen ska införas åtta nya paragrafer, 3 kap. 6 §, 4 kap.

22�25 §§, 7 kap. 3 a §, 8 kap. 7 a § och 12 kap. 8 §, samt närmast före 4 kap.
22 §, 7 kap. 3 a och 4 §§ samt 12 kap. 8 § nya rubriker av följande lydelse.

3 kap.

2 §

Länsstyrelsen är regional valmyndighet med ansvar i länet för frågor om

val och för utbildning av valnämnderna.

3 §

2

I varje kommun ska det finnas en valnämnd, som är lokal valmyndighet

med ansvar i kommunen för frågor om val.

Att kommunerna ska se till att det finns lokaler för röstmottagning framgår

av 4 kap. 20, 22 och 23 §§.

4 §

För varje valdistrikt ska det utses minst fyra röstmottagare, varav en

ordförande och en ersättare för ordföranden.

5 §

Röstmottagare förordnas av valnämnden. Röstmottagare hos en utlands-

myndighet förordnas dock av myndighetens chef. Om valnämnden har beslu-
tat att röstmottagning ska äga rum på ett sjukhus, en kriminalvårdsanstalt, ett
häkte eller någon liknande inrättning, får nämnden överlåta åt den som är chef
för inrättningen att förordna röstmottagare där.

Som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning

som behövs för uppdraget.

1 Prop. 2013/14:124, bet. 2013/14:KU31, rskr. 2013/14:231.

2 Senaste lydelse 2013:1159.

SFS 2014:301

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

2

SFS 2014:301

6 §

På varje röstmottagningsställe ska det finnas så många röstmottagare

som behövs för att röstmottagningen ska kunna genomföras.

Vid röstmottagning i en vallokal ska minst tre av röstmottagarna vara när-

varande. En av dessa ska vara ordföranden eller ordförandens ersättare.

Vid röstmottagning i en röstningslokal ska minst två röstmottagare vara

närvarande.

4 kap.

20 §

3

Varje kommun ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan

användas som vallokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och
öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta.

För varje valdistrikt ska det finnas en vallokal.
En vallokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för ända-

målet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte ha
anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan an-
knytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som
kan påverka väljaren i samband med röstningen.

Röstningslokaler

22 §

I val som gäller hela landet ska varje kommun se till att det finns lämp-

liga lokaler som kan användas som röstningslokaler och som i fråga om loka-
lisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att
rösta.

En röstningslokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för

ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen. Den ska inte
ha anknytning till en viss politisk sammanslutning och den bör inte ha sådan
anknytning till en viss religiös sammanslutning eller till ett visst företag som
kan påverka väljaren i samband med röstningen.

23 §

Vid omval ska det i de kommuner som valet gäller finnas röstnings-

lokaler enligt 22 §.

I övriga kommuner ska det finnas minst en röstningslokal enligt 22 § som

ger väljarna goda möjligheter att rösta.

Kommuner som avses i andra stycket ska senast en vecka efter ett beslut

om omval meddela den centrala valmyndigheten var och när röstning inom
kommunen kan ske.

24 §

Kommunen bestämmer vilka dagar och tider en röstningslokal ska vara

öppen för röstning. I varje kommun som valet gäller ska dock minst en röst-
ningslokal vara öppen varje dag under den tid som röstmottagning får ske i
röstningslokaler som kommunen har anordnat.

På valdagen ska minst en röstningslokal i varje kommun vara öppen för

röstmottagning under den tid som enligt 21 § första stycket gäller för röstning
i en vallokal.

3 Senaste lydelse 2013:1159.

background image

3

SFS 2014:301

25 §

Den centrala valmyndigheten bestämmer, efter samråd med Reger-

ingskansliet (Utrikesdepartementet), hos vilka svenska utlandsmyndigheter
det ska finnas röstningslokaler.

7 kap.

1 §

Röstning äger rum på röstmottagningsställen. Väljare röstar i första

hand i sin vallokal på valdagen. De kan också före eller under valdagen rösta i
röstningslokaler som kommunerna eller utlandsmyndigheterna har inrättat.
Väljare får dessutom i vissa fall lämna sina röster till av valnämnden särskilt
förordnade röstmottagare (ambulerande röstmottagare) eller rösta genom bud
eller brev.

3 §

Väljare ska göra i ordning sina röster bakom en valskärm och därefter

lämna valkuverten till röstmottagarna.

Väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte själva kan

göra i ordning sina röster, ska på begäran få hjälp med detta av röstmottagarna
i den utsträckning som behövs. En sådan väljare får också anlita någon annan
person som hjälper honom eller henne vid röstningen.

Röstning genom ambulerande röstmottagare

3 a §

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder

inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna
sina valsedlar till ambulerande röstmottagare.

Vid röstmottagning enligt första stycket gäller i tillämpliga delar bestäm-

melserna om röstning och röstmottagning i detta kapitel och 8 kap. och be-
stämmelserna om röstmottagning i röstningslokal i 10 kap.

Vem som får rösta genom bud

4 §

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte

själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får lämna sina valsedlar där
genom bud.

Dessutom får följande väljare budrösta:
1. väljare som betjänas av Posten AB:s lantbrevbärare, i den utsträckning

som följer av 3 kap. 7 §,

2. väljare som är intagna i häkte,
3. väljare som är intagna i kriminalvårdsanstalt och av säkerhetsskäl inte

kan rösta i samma röstningslokal som andra intagna på anstalten.

Budröster ska lämnas i ytterkuvert för budröst.

5 §

Följande personer får vara bud:

1. väljarens make eller sambo och väljarens, makens eller sambons barn,

barnbarn, föräldrar eller syskon,

2. de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård eller som

annars brukar hjälpa väljaren i personliga angelägenheter,

3. lantbrevbärare anställda av Posten AB,
4. anställda vid ett häkte eller en kriminalvårdsanstalt.
Ett bud ska ha fyllt 18 år.

background image

4

SFS 2014:301

7 §

En väljare som vill rösta genom bud ska

1. för varje val själv lägga en valsedel i ett valkuvert,
2. i närvaro av budet och ett vittne lägga de valkuvert som gjorts i ordning i

ett ytterkuvert för budröst,

3. klistra igen ytterkuvertet,
4. på kuvertet
a) ange sitt namn och sitt personnummer, och
b) intyga att han eller hon gjort i ordning valkuvert och ytterkuvertet på

detta sätt och att valkuvert inte har gjorts i ordning tidigare än vad som är
tillåtet samt, om han eller hon är en väljare som avses i 4 § första stycket, på
ytterkuvertet intyga att han eller hon uppfyller kraven för att få budrösta.

På ytterkuvertet ska vittnet och budet ange sina namn och personnummer

och intyga att väljaren själv har gjort det som sägs i första stycket 2�4 och att
de inte känner till något som gör att de uppgifter som väljaren har lämnat inte
är riktiga. Vidare ska det antecknas vilken av kategorierna i 5 § första stycket
som är tillämplig på budet.

Ett vittne ska ha fyllt 18 år.

8 §

I stället för 7 § första och andra styckena gäller att bud som är lantbrev-

bärare inte behöver vara närvarande när väljaren gör i ordning ett ytterkuvert
för budröst. Ett sådant bud får på ytterkuvertet i stället för personnummer
ange sitt tjänstgöringsnummer. Budet ska intyga att kuvertet har tagits emot
från väljaren själv.

I stället för 7 § andra stycket gäller att ett bud som är anställd vid ett häkte

eller en kriminalvårdsanstalt i stället för personnummer får ange sitt tjänst-
göringsnummer.

Den som inte har något personnummer eller tjänstgöringsnummer ska i

stället ange någon motsvarande identifikationsuppgift.

8 kap.

7 a §

Om ett röstmottagningsställe under någon tid när röstmottagning sker

inte är tillgängligt för väljare med funktionsnedsättning, får röstmottagarna ta
emot dessa väljares valkuvert utanför röstmottagningsstället, om det kan ske
under betryggande former.

10 kap.

7 §

Det ska fortlöpande föras anteckningar över röstmottagningen i en röst-

ningslokal.

Om röstmottagningen avbryts ska anteckningarna och det valmaterial som

tagits emot förvaras på ett säkert sätt under avbrottet.

Anteckningarna och det valmaterial som tagits emot ska också förvaras av-

skilt och på ett säkert sätt i avvaktan på rösträkningen.

12 kap.

1 §

På onsdagen efter valdagen ska valnämnden sammanträda för att gran-

ska och räkna de röster som inte räknats i vallokalerna. Sammanträdet är
offentligt. Resultatet av nämndens rösträkning är preliminärt.

Vid sammanträdet ska nämnden granska

background image

5

SFS 2014:301

1. fönsterkuvert och omslagskuvert för brevröst som till och med valdagen

kommit in till nämnden och behållits där,

2. fönsterkuvert och omslagskuvert för brevröst som röstmottagarna lämnat

tillbaka till nämnden enligt 9 kap. 13 §,

3. fönsterkuvert och omslagskuvert för brevröst som kommit in till nämn-

den innan någon av de valurnor som sägs i 2 § har tömts, och

4. fönsterkuvert och omslagskuvert för brevröst som röstmottagarna enligt

9 kap. 12 § lagt in i särskilda omslag.

Granskningen går i tillämpliga delar till på samma sätt som enligt 9 kap.

9�12 §§.

Om det behövs ytterligare tid för att på ett betryggande sätt genomföra röst-

räkningen, får valnämnden fortsätta sammanträdet för rösträkning på tors-
dagen efter valdagen.

7 §

När sammanträdet för rösträkning avslutats, ska valnämnden till läns-

styrelsen genast överlämna

1. nämndens protokoll, och
2. de omslag som nämnden gjort i ordning.
Om länsstyrelsen begär det ska nämnden också överlämna röstlängderna.
Om valnämnden med stöd av 1 § fjärde stycket fortsätter sammanträdet på

torsdagen efter valdagen, ska nämnden på onsdagen till länsstyrelsen lämna
över de omslag som gjorts i ordning för de val som räknats färdigt fram till
dess.

Säkerhet

8 §

Om rösträkningen avbryts ska de omslag som gjorts i ordning och övrigt

valmaterial förvaras på ett säkert sätt under avbrottet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014 i fråga om 10 kap. 7 § och

12 kap. 8 § och i övrigt den 1 januari 2015.

2. �ldre föreskrifter ska tillämpas vid ett omval som hålls på grund av att

ett ordinarie val till riksdagen eller landstings- eller kommunfullmäktige i
september 2014 upphävts.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.