SFS 1973:93

730093.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

I-ag

SFS 1973:93

om ändring i va Uagen (1972: 620);

civen Sto ckholms slott den 30 mars 1973.

den 10 april 1973

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-
daaen', funnit gott förordna, att 5 kap. 8 § vallagen (1972: 620) skall

ha n edan angivna lydelse.

5 kap.

® § För att registrerad partibeteckning skall åtnjuta skydd vid val

skall partiet hos centrala valmyndigheten som kandidater anmäla

för va l till riksdagen i viss valkrets minst fyra och högst femton per­

soner och

för val av landstingsmän eller kommunfullmäktige minst fyra och

ögst tjugo personer i landstings kommunen eller kommunen.

entrala valmyndigheten bestämmer inför varje val när anmälan av

⬢andidater senast skall göras. Kungörelse härom skal! föras in i Post­

men Inrikes tidningar.

^Anmälan av kandidater göres skriftligen av partiets ombud eller av

som ombudet utsett. Till anmälningshandlingen skall fogas skrift-

'S örklaring frå n varje kandidat att han givit partiet tillstånd att an-

'^äia honom.

^^2 trader i kraft dagen efter den, då lagen enligt därå med-

^PPgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

1973: 28, KU ] 3. rskr 75.

213

¬

background image

SFS 1973:93

alla som vederbör hava sig hörsamligen att cftcrrätla. Till

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och me d vlr j

kunal. sigill bekräfta lätit.

-

1 OT2

ytter.

kunel. sigill DCKiaita

Stockholms slolt den 30 mars 1973.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

CARL LIDBOM
(J ustitiedepartementct)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.