SFS 1975:310

750310.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

den 10 jun i 197 5

SFS 1975:310 Lag

Utkom från trycket

aodrnpg i vallageo (1972:620);

utfärdad den 29 maj 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreslcrives i fråga om vallagen (1972:620)

delsaiX nuvarande 11 kap. 5 � 7 §§ skall betecknas 11 kap. 7�9 §§,
dels att 2 kap . 1 §, 3 kap. 3 och 4 §§, 6 kap. 3 och 9 §§, 8 kap. 9 §, 10

kap. 2 §, de nya 11 kap. 7�9 §§, 13 kap. 1 och 4 §§ samt 14 kap. 4 och

5 §§ skall ha nedan angivna lydelse,

delsm i lagen skall införas två nya p aragrafer, 11 kap. 5 och 6 §§, av

nedan angivna lydelse.

2 kap.

1 § För val till r iksdagen är riket indelat i 28 valk retsar. Dessa är

Stockholms kommun,
Stockholms län med undantag av Stockholms kommun (Stockholms

läns valkrets),

Göteborgs kommun,
Göteborgs och Bohus län med undantag av Göteborgs kommun

(Bohusläns valkrets),

Malmö,

Helsingborg,

Landskrona och

Lunds kommuner

(fyrstadskretsen).

Malmöhus län med undantag av fyrstadskretsen (Malmöhus läns

valkrets),

Ale, Alingsås, Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Herrljunga,

Lerums, Lilla Edets, Melleruds, Trollhättans, Vårgårda, Vänersborgs

och �&måls kommuner (�lvsborgs läns norra valkrets),

Borås, Marks, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kommuner

(�lvsborgs läns södra valkrets),

vart och ett av övriga län.

524

3 kap.

3 § Varje kommun är indelad i valdistrikt. �r kommun indelad i

valkretsar för val av kommunfullmäktige, skall varje sådan valkrets
bilda ett eller flera valdistrikt.

Valdistrikt bör omfatta 1.200�1.500 röstberättigade. Endast om

särskilda skäl föranleder det, får valdistrikt omfatta mer än 1.800 eller

mindre än 300 röstberättigade.

Länsstyrelsen beslutar om kommuns indelning i valdistrikt på förslag

1 Prop. 1975: 27, K U 18, rskr 2 26.

i" S

¬

background image

av fullmäktige i ko mmunen. Det åligger kommun att under år närmast
före år då ordinarie val till riksdagen skall äga rum se över indelningen.
�m det är påkallat får länsstyrelsen självmant besluta om indelningen i

valdistrikt sedan fullmäktige i kommunen har beretts tillfälle att yttra

sig.

Beslut om indelning i valdistrik t skall meddelas senast en månad före

ingången av det år under vilket beslutet skall träda i tillämpning.
Länsstyrelsen skall omedelbart kungöra beslutet samt tillställa centrala
valmyndigheten avskrift av detta.

SFS 1975:310

4 § När val enligt denna lag skall förrättas, utser valnämnden för

varje valdistrikt minst fyra personer att på valdagen tjänstgöra som
valförrättare i distriktet. Bland de utsedda förordnar nämnden en att
vara ordförande och en att vara ersättare för ordföranden.

Vid röstningen skall minst tre av valförrättarna, däribland

ordföranden eller hans ersättare, vara närvarande.

6 kap.

3 § Om valsedel upptager mer än ett kandidatnamn, skall namnen

upptagas i en följd under varandra och förses med nummer som visar

ordningen mellan dem.

Namnen gäller själva valet samt, i den mån de ej därvid tages i

anspråk, val av ersättare för riksdagsledamöter och val av suppleanter
för landstingsmän och kornmunfullmäktige.

Upptager valsedel med registrerad partibeteckning namn på

kandidater, skall valsedeln, om partiet enligt enligt 5 kap. 8 § anmält
kandidater för valet, som första namn upptaga namnet på kandidat

som tagits upp på listan över kandidater partiet anmält.

9 § I lokal där röstning äger rum skall väljarna för varje val ha

tillgång till

1. valsedlar som försetts med parti- och valbeteclcning för parti

vilket är representerat i riksdagen (partimarkerade valsedlar) samt

2. blanketter till valsedlar.

Lantbrevbärare som mottager valsedelsförsändelser bör medföra

partimarkerade valsedlar och valsedelsblanketter enligt första stycket.

Partimarkerade valsedlar och valsedelsblanketter enligt första

stycket tillhandahålles genom centrala valmyndighetens försorg.

525

¬

background image

\

SFS 1975: 310

8 kap.

9 § Valkuvert tillställes valnämnder och röstmottagare. Ytterkuvert
som avses i 5 § tillställes röstmottagare.

Valkuvert får lämnas ut endast i sam band med röstning. Inner- och

ytterkuvert för valsedelsförsändelse skall i god tid före valet finnas
tillgängliga

1. hos valnämnden och hos de personer åt vilka nämnden uppdragit

att tillhandagå väljarna i sådant hänseende,

2. på postanstalt samt hos lantbrevbärare som mottager valsedels­

försändelser,

3. hos utlandsmyndighet och på fartyg där röstning skall äga rum.

Inner- och ytterkuvert för valsedelsförsändelse skall dessutom på

begäran kostnadsfritt tillhandahållas parti som är representerat i
riksdagen.

526

10 kap.

2 § Röstning på postanstalt äger rum under tid då postanstalten är
öppen för allmänheten. På valdagen skall postanstalt vara öppen för

röstmottagning minst en timme före klockan 11 och minst en timme

efter klockan 15. Vid val av landstingsmän och kommunfullmäktige

som ej omfattar hela riket får dock centrala valmyndigheten bestämma
att röstmottagning ej skall anordnas på valdagen.

Föreligger särskilda skäl, får centrala valmyndigheten på förslag av

postverket bestämma att i viss kommun röstning skall ske endast på

någon eller några av postanstalterna i kommunen. På förslag av
postverket får myndigheten begränsa den tid då röstning får ske på
postanstalt före valdagen. Röstning skall dock alltid kunna äga rum
under minst en timme varje dag då postanstalten är öppen för

allmänheten.

Inrättas med anledning av valet postanstalt vid sjukhus,

ålderdomshem, kriminalvård.^-anstalt elle r liknande vårdinrättning eller

vårdanstalt, äger röstning där rum på tid som postverket bestämmer

efter samråd med vårdinrättningens eller vårdanstaltens ledning, dock

tidigast sjunde dagen före valdagen. Inrättas med anledning av valet

annan postanstalt, skall postanstalten vara öppen för röstmottagning

på valdagen, under tid som postverket bestämmer efter samråd med
valnämnden i den kommun där postanstalten inrättas. Röstning skall

dock alltid kunna äga rum under minst en timme före klockan 11 och

minst en timme efter klockan 15.

¬

background image

11 kap.

5 § Väljare som betjänas av lantbrevbärare får lämna valsedel genom

denne, om röstning äger rum vid den postanstalt till vilken lantbrev­

bäraren är knuten. Vid val s om ej omfattar hela riket får dock centrala

valmyndigheten på förslag av postverket begränsa antalet linjer vid

vilka valsedel får lämnas genom lantbrevbärare.

Valsedelsförsändelse som avses i för sta stycket anordnas på följande

sätt. Väljaren lägger för varje val själv in sin valsedel i ett innerkuvert.

I närvaro av ett vittne lägger han sedan in iordningställda innerkuvert i

ett ytterkuvert för valsedelsförsändelse och tillsluter detta. Därefter

tecknar väljaren på ytterkuvertet försäkran på heder och samvete att

han förfarit på detta sätt. Vittnet intygar skriftligen att väljaren

egenhändigt undertecknat försäkran. Vittne skall ha fyllt 18 år.

Väljarens make eller barn eller makens barn får-ej vara vittne, ej heller
lantbrevbäraren.

Valsedelsförsändelse får vara anordnad tidigast 24 dagar före val­

dagen. Dagen för försändelsens anordnande anges på ytterkuvertet.

Väljaren lämnar själv valsedelsförsändelsen och sitt röstkort till lan t­

brevbäraren. Väljare som ej är känd för lantbrevbäraren skall legi­

timera sig. Gör han ej det, får han icke lämna försändelsen. Lantbrev­
bäraren intygar på ytterkuvertet att han mottagit försändelsen av

väljaren.

6 § Valsedelsförsändelse enligt 5 § lämnas på postanstalt till vilken

lantbrevbäraren är knuten. Valsedelsförsändelsen får mottagas även

under tid då postanstalten ej är öppen för allmänheten.

SFS 1975: 310

7 § Lämnas

valsedelsförsändelse

i

vallokal,

kontrollerar

valförrättaren att väljaren är upptagen som röstberättigad i

röstlängden, att han ej redan röstat i valet, att försändelsen är i före­

skrivet skick och har anordnats inom föreskriven tid samt ai;

ytterkuvertet är tillslutet. Därefter bryter valförrättaren ytterkuvertet

och kontrollerar att iordningställda innerkuvert är av föreskriven

beskaffenhet, att väljaren ställt i ordning endast ett innerkuvert för

varje val samt att innerkuvert ej är försett med obehörig märkning. I
närvaro av den som lämnat valsedelsförsändelsen lägger därefter
valförrättaren mottagna innerkuvert i valurnorna. I samband härmed
antecknas i röstlängden att väljaren röstat.

8 § Lämnas

valsedelsförsändelse

postanstalt,

hos

utlandsmyndighet eller på fartyg, kontrollerar röstmottagaren att

försändelsen är i f öreskrivet skick och har anordnats inom föreskriven
tid samt att ytterkuvertet är tillslutet. 1 närvaro av den som lämnat
valsedelsförsändelsen lägger därefter röstmottagaren in försändelsen i

ett ytterkuvert med fönster tillsammans med väljarens röstkort, vilket

placeras närmast ytterkuvertets fönster, och tillsluter ytterkuvertet.

527

¬

background image

\

SFS 1975; 310

Röstmottagaren tar slutligen hand om ytterkuvertet samt antecknar på

en särskild förteckning väljarens namn, den valnämnd till vilken
ytterkuvertet skall sändas och det värdepostnummer som finns på
kuvertet.

�r den som vill lämna valsedelsförsändelsen ej känd för röstmot­

tagaren, skall han legitimera sig. Gör han ej det, får han icke avlämna
försändelsen.

9 § Föreligger brist eller felaktighet i något hänseende som
valförrättaren eller röstmottagaren skall kontrollera enligt 7 eller 8 §,

skall valsedelsförsändelsen eller innerkuvertet ej mottagas. Detsamma
gäller om innerkuvert är tomt eller om det ej klart framgår att kuvert

innehåller valsedel. Har väljaren ställt i ordn ing mer än ett innerkuvert
för något val, får ej något av dessa mottagas. Innerkuvert som ej
mottages skall före återlämnandet läggas in i ett särskilt kuvert som

tillslutes. Valsedelsförsändelse som medföres av lantbrevbärare men

som ej mottages skall av lantbrevbäraren återställas till väljaren.

13 kap.

1 § Omedelbart efter det att röstningen i vallokal förklarats avslutad,

räknar valförrättarna preliminärt de avgivna rösterna. Har val till
riksdagen förrättats samtidigt med annat val, räknas riksdagsvalet först.

Rösträkningen ar offentlig och skall genomföras utan avbrott.

4 § När kontroll enligt 3 § skett, öppnas de ytterkuvert som ej lagts åt
sidan och inneliggande röstkort, adresskort, valkuvert och val­
sedelsförsändelser tages ut.

Valkuverten granskas. Därvid kontrolleras att kuvert är av

föreskriven beskaffenhet och ej försett med obehörig märkning.
Godkända valkuvert lägges i urn orna. I samband därmed antecknas vid
väljarens namn i röstl ängden att han utövat sin rösträtt.

Valsedelsförsändelserna

granskas.

Därvid

kontrolleras

att

försändelsen är i f öreskrivet skick och har anordnats inom föreskriven

tid samt att ytterkuvertet är tillslutet. Därefter brytes ytterkuvertet.

Innerkuverten granskas. Därvid kontrolleras att de är av föreskriven

beskaffenhet, att väljaren ställt i ordning endast ett innerkuvert för
varje val och att innerkuvert ej är försett med obehörig märkning.
Godkända innerkuvert lägges i urnorna. I sam band därmed antecknas
vid välj arens namn i röstlä ngden att han utövat sin rösträtt.

528

¬

background image

14 kap.

SFS 1975:310

4 § Valsedel är ogiltig, om den

1. saknar partibeteckning eller upptager mer än en partibeteckning,

eller

2. är försedd med kännetecken som uppenbarligen blivit anbragt på

valsedeln med avsikt.

Finns i ett valkuvert mer än en valsedel, är valsedlarna ogiltiga.

Innehåller valkuvertet två eller tre valsedlar och bär alla samma
partibeteckning, skall dock en valsedel räknas som giltig. Uppvisar i

sådant fall valsedlarna olikheter i fråga om kandidatnamn, skall

namnen på sedlarna anses obefintliga.

5 § Utöver vad som gäller enligt 4 § andra stycket skall namn på

valsedel anses obefintligt,

1. om kandidaten ej är valbar eller det ej framgår klart vem som

avses,

2. om ordningen mellan namnet och annat namn ej framgår klart

eller

3. om valsedeln gäller registrerat parti, för vilket anmälts kandidater

enligt 5 k ap. 8 §, och valsedeln ej som första namn upptager namnet på

någon av de anmälda kandidaterna.

Vid bedömning enligt första stycket 3 av vilket namn som är det

första skall namn ej anses obefintligt därför att kandidaten har avlidit
eller visat sig ej vara valbar.

Denna lag träder i kraf t den 1 juli 1975.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Sigvard Holstad
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.