SFS 1975:474

750474.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:474

om ändring i vallagen (1972:620);

från trycket

utfärdad den 29 maj 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om vallagen (1972:620)
dels att 2 kap. 5 § sa mt 14 kap. 3, 15, 16, 18, 20 och 21 §§ skall ha

nedan angivna lydelse,

delsdXX. i lagen skall i nföras fyra nya paragrafer, 14 kap. 15a - 15d §§,

av nedan angivna lydelse.

' Prop. 1975:101, KU 19, rskr227.

913

58-SFS 1975

¬

background image

SFS 1975:474

2 kap.

5

1 landstingslagen (1954:319), kommunallagen (1953:753) och

kommunallagen (1957:50) för Stockholm finns bestämmelser om

landstingskommuns och kommuns indelning i valkretsar. I landstings­
lagen finns också bestämmelser om fördelning av fasta valkretsmandat
på valkretsar.

14 kap.

3 § I frå ga om riksdagsval bestämmer länsstyrelsen ordningen mellan

kandidatnamnen på partiernas valsedlar i valkretsen i den utsträckning

som behövs för utseende av riksdagsledamöter och ersättare för dem.

I fråga om landstings- och kommunfullmäktigval fördelar läns­

styrelsen platserna mellan partierna. Platserna fördelas i fråga om

kommunfullmäktigval för varje valkrets. Länsstyrelsen fastställer även

för varje valkrets vilka personer som skall erhålla platserna samt utser

suppleanter för landstingsmän och för fullmäktige i ko mmuner där det
skall finnas suppleanter för fullmäktige.

Förrättningen skall genomföras utan dröjsmål. Vid avbrott i för­

rättningen skall valsedlarna och övriga valhandlingar läggas i säkert
förvar. Innan förrättningen återupptages, skall länsstyrelsen se till att

obehörig åtgärd ej vidtagits med valhandlingarna.

15

Ordningen mellan kandidatnamnen inom varje parti fastställes

genom särskilda uträkningar. Vid varje uträkning gäller valsedel endast

för ett namn. Vid fas tställande av ordningen mellan namnen förfares i

enlighet med 6 § a ndra-femte styckena.

15 a § Endast parti som har fått minst tre procent av rösterna i hela

landstingskommunen är berättigat att deltaga i fördelningen av

mandaten i land stinget.

15 b § De fasta valkretsmandaten i landstinget fördelas för varje

valkrets proportionellt mellan partierna på grundval av valresultatet i

valkretsen. Härvid tilldelas mandaten, ett efter annat, det parti som för

varje gång uppvisar det största jämförelsetalet. Jämförelsetalet

beräknas, så länge partiet ännu ej tilldelats något mandat, genom att

partiets röstetal i v alkretsen delas med 1,4. D ärefter erhålles jämförel­

setalet genom att partiets röstetal delas med det tal som är I högre än
det dubbla antalet av de mandat som redan tilldelats partiet i val­

kretsen.

914

2 �ndring en innebär bl.a. att andra styeket upphävs.

5 �ndringen innebär att andra-sjätte styckena upphävs.

¬

background image

Utjämningsmandaten fördelas mellan partierna så, att fördelningen

av alla mandat i land stinget blir proportionell mot partiernas röstetal i
hela landstingskommunen. Vid bestämmandet av det sammanlagda

antal mandat i l andstinget som parti skall ha för att bli proportionellt

representerat tillämpas fördelningsregeln i första stycket på hela

landstingskommunen som en valkrets. Varje parti tilldelas så många

utjämningsmandat som behövs för att detta antal skall uppnås.

Har parti vid fö rdelningen av de fasta valkretsmandaten erhållit flera

mandat än som motsvarar den proportionella representationen i lands­
tinget för partiet enligt andra stycket, bortses vid fördelningen av
utjämningsmandaten från partiet och de fasta valkretsmandat det har

erhållit.

Av de utjämningsmandat som parti erhållit tillföres det första den

valkrets där partiet efter fördelningen av de fasta valkretsmandaten

uppvisar större jämförelsetal än i övriga valkretsar. �&terstående
utjämningsmandat tillföres ett efter annat den valkrets där partiet för

varje gång uppvisar störst jämförelsetal vid fortsatt tillämpning av
fördelningsregeln i för sta stycket på partiets röstetal i valkretsarna.

Har parti i någon valkrets erhållit flera mandat än antalet på p artiets

valsedlar upptagna namn, flyttas överskjutande mandat, med mot­

svarande tillämpning av fjärde stycket, till annan valkrets. Kan mandat

ej besättas genom tillämpning av detta förfarande, skall det vara

obesatt under den tid för vilken valet gäller.

Mellan lika jämförelsetal avgöres företrädet genom lottning.

SFS 1975:474

15 c § För varje mandat som ett parti har erhållit i landstinget utses

en landstingsman. Den första platsen som tilldelats parti besättes med
den kandidat som står främst i den enligt 15 § bestämda ordningen

mellan namnen, den andra med den kandidat som därefter står när­

mast i ordnin gen och så vidare efter samma grund.

15 d § Skall två eller flera platser besättas vid val till kommun­

fullmäktige, fördelas de mellan partierna så att platserna, en efter

annan, tilldelas det parti som varje gång uppvisar det största

jämförelsetalet. Jämförelsetalet beräknas enligt andra stycket. Den

första platsen som tilldelats parti besättes med den kandidat som står
främst i den enligt 15 § bestämda ordningen mellan namnen, den andra
med den kandidat som därefter står närmast i o rdningen och så vidare

efter samma grund.

Jämförelsetalet beräknas, så länge partiet ännu ej tilldelats någon

plats, genom att partiets röstetal delas med 1,4. Därefter erhålles

jämförelsetalet genom att partiets röstetal delas med det tal som är 1

högre än det dubbla antalet av de platser som tilldelats partiet. Har

samma kandidat erhållit platser från två partier, skall vid beräkning av
det antal platser som utdelats vardera platsen anses blott som en halv

plats och, om kandidaten erhållit platser från tre partier, som en tredje­

dels plats och så vidare efter samma grund.

915

¬

background image

\

SFS 1975:474

Har ett parti tilldelats lika många platser som motsvarar antalet

namn på partiets valsedlar, skall det uteslutas från vidare jämförelse.

Skall blott en plats besättas tillfaller platsen den kandidat som står

främst i namnordningen inom det parti som har det största jäm­
förelsetalet enligt andra stycket.

Mellan lika j ämförelsetal avgöres företrädet genom lottning.

16 § Har kandidat vid val till landsting fått plats i ordning i mer än en

valkrets eller för mer än ett parti och skulle han till fö ljd härav erhålla

mandat i mer än en valkrets eller för mer än ett parti, skall han tillträda

det mandat, för vilket hans jämförelsetal är störst. Mandat som han ej

tillträder tillfaller den kandidat som står närmast i tur att erhålla

mandat i den valkretsen eller för det partiet. Mellan lika jämförelsetal

avgöres företrädet genom lottning.

Har kandidat vid val till kommunfullmäktige fått plats i ordning i

mer än en valkrets och skulle han till f öljd därav erhålla plats i m er än

en valkrets, skall han tilldelas den plats för vilken hans jämförelsetal är
störst. Plats som han ej tillträder tillfaller den kandidat som står

närmast i tur att erhålla plats för partiet i d en valkretsen. Mellan lika

jämförelsetal avgöres företrädet genom lottning.

18 § För landstingsmän utses suppleanter på följande sätt.

För varje landstingsman göres inom det parti, för vilket han blivit

vald, lika många nya sammanräkningar, dock minst tre, som partiet
erhållit platser. Vid va rje sammanräkning tages hänsyn till blott de val­

sedlar som gällde för landstingsmannen när han fick platsen. Varje

valsedel gäller som hel röst. Röstvärdet tillgodoräknas det namn som

står först på sedeln, varvid bortses från namn på den som redan blivit

utsedd till landstingsman eller till suppleant för den landstingsman

sammanräkningen avser. Den som får högsta röstetalet utses till
suppleant för den landstingsman som sammanräkningen avser. Mellan
lika röstetal avgöres företrädet genom lottning.

Kan föreskrivet antal suppleanter icke utses enligt andra stycket,

skall därvid bero.

916

20 § När länsstyrelsen företagit de åtgärder som föreskrives i 15, 15b

- 15d, 16, 18 och 19 §§, lägges valsedlarna in i särskilda omslag, de god­

kända för sig och de ogiltiga för sig. Omslagen förseglas under minst
två olika sigill. Valsedlarna förvaras till utg ången av den tid valet gäller,

Valets utgång kungöres genom uppläsning av protokollet. Därmed

är valet avslutat.

21 § Har föreskrivet antal fullmäktige ej blivit utsedda vid valet, skall
nytt val genast anställas för utseende av det felande antalet. Vid såd ant
val skall utses även suppleanter för fullmäktige i kom mun där det skall

finnas suppleanter för fullmäktige.

¬

background image

Har fullmäktige men ej suppleanter valts till föreskrivet antal, skall

SFS 1975: 474

därvid bero.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977 men tillämpas även

dessförinnan i fråga om val som avser tid efter utgången av år 1976.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Sigvard Holstad
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.