SFS 1975:1105

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 1975:1105
751105.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:1105

om ändring i vall agen (1972:620);

Utfärdad den 11 december 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i fråga om vallagen (1972:620)
delsalt 6 kap. 9 §, 9 kap. 6 § samt 14 kap. 7, 10, 16, 18 och 19 §§ skall

ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 10 kap. 5 a §, av nedan

angivna lydelse.

6 kap.

9

I lokal där röstning äger rum skall väljarna för varje val ha

tillgång till

1. valsedlar som försetts med parti- och valbeleckning för parti som

vid det senaste riksdagsvalet fått mer än 2,5 p rocent av rösterna i hela
landet (partimarkerade valsedlar) samt

2. blanketter till valsedlar.

Lantbrevbärare som mottager valsedelsförsändelser bör medföra

partimarkerade valsedlar och valsedelsblanketter enligt första stycket.

Partimarkerade valsedlar och valsedelsblanketter enligt första

stycket tillhandahålles genom centrala valmyndighetens försorg.

9 kap.

6§ Kommunen skall tillhandahålla lämpliga vallokaler. 1 ansl utning

till vallokalen eller i de nna skall anordnas lämplig plats där de partier

som deltager i valen kan lägga ut sina valsedlar. Valförrättaren skall

tillse att väljarna där har tillgång till blanketter för valsedlar och parti­

markerade valsedlar för parti som vid det senaste riksdagsvalet fått mer

än 2,5 pr ocent av rösterna i hela la ndet.

10 kap.

5 a § I anslutning till lokal där poströstning äger rum eller i sådan

lokal skall anordnas lämplig plats där parti, som har fått sin partibe­

teckning registrerad men vars valsedlar icke tillhandahålles enligt 6

kap. 9 §, kan lägga ut partimarkerade valsedlar (ör partiet. Parti som

fått sin partibeteckning registrerad för val av landstingsmän eller för
val av kommunfullmäktige får dock ej lägga ut valsedlar på postanstalt

som är belägen utanför landstingskommun eller kommun som anges i

registreringsbeslutet.

' Prop. 1975/76:55, KU 24, rskr77.

Senaste lydelse 1975:310.

197]

\

¬

background image

i(ll'

SFS 1975:1105

14 kap.

7 § För varje namn som erhållit plats i o rdningen enligt 6 § bestäm­

mer länsstyrelsen i e rforderlig utsträckning genom särskilda samman­
räkningar inom det parti som namnet tillhör särskild ordning mellan
namnen på pa rtiets valsedlar för utseende av ersättare.

Ersättare utses på grundval av de valsedlar som gällde för namnet,

när det erhöll plats i or dningen enligt 6 §. Vid de nna uträkning gäller

varje valsedel som hel röst. Med iakttagande av att namn på den som

redan fått plats i den särskilda ordningen anses som obefintligt skall
röstvärdet tillgodoräknas det namn som står främst på sedeln. Den som

får högsta röstetalet erhåller plats i den särskilda ordningen. Mellan
lika tal av göres företrädet genom lottning.

10

Centrala valmyndigheten fastställer på grundval av protokollen

från länsstyrelserna vilka personer som skall erhålla mandaten som
ledamöter.

Har länsstyrelsen ej bestämt ordning mellan så många namn som

behövs för att de mandat som ett parti erhållit i valkretsen skall kunna
besättas med ledamöter, skall länsstyrelsen på anmodan av centrala

valmyndigheten vid ny förrättning bestämma ytterligare namn i
ordningen. Sådan förrättning skall kungöras enligt 1

Har kandidat fått plats i ord ning i mer än en valkrets eller för mer än

ett parti och skulle han till följd därav erhålla mandat i mer än en val­

krets eller för mer än ett parti, skall han tillträda det mandat för vilket
hans jämförelsetal är störst. Mandat som kandidat ej tillträder tillfaller

den som står främst i den för kandidatens namn enligt 7 § bestämda
särskilda ordningen. Därvid bortses från namn på den som redan valts

till ledamot. Har till följd av denna paragraf två eller flera mandat ej
tillträtts, tillsätts de ett och ett allt efter storleken på jämförelsetalen

för namnen enligt 6 §.

16 § Har kandidat fått plats i ordn ing i me r än en valkrets och skulle

han till följ d därav erhålla plats i mer än en valkrets, skall han tilldelas

den plats för vilken hans jämförelsetal är störst.

På grundval av de valsedlar som gällde för kandidatens namn när

detta erhöll plats i ordningen fastställes vid ny sammanräkning vem
som skall erhålla plats som kandidaten ej tillträder. �r fråga om plats

för mer än ett parti skall sammanräkningen ske inom det parti från
vilket plats först skulle ha tilldelats kandidaten. Vid uträkning som

avses i det ta stycke gäller varje valsedel som hel röst. Med iakttagande
av att namn på kandidat som redan tillträtt plats för partiet anses som
obefintligt skall röstvärdet tillgodoräknas det namn som står främst på
sedeln. Den som får högsta röstetalet erhåller platsen. Mellan lika tal
avgöres företrädet genom lottning.

Har till följd av denna paragraf två eller flera platser ej tillträtts,

tillsätts de en och en allt efter storleken på jämförelsetalen för namnen

enligt 6 §.

1972

Senaste lydelse 1974 :215.

¬

background image

V.',

18 § För landstingsmän utses suppleanter på följande sätt.

För varje landstingsman göres inom det parti, för vilket hän blivit

vald, lika många nya sammanräkningar, dock minst tre, som partiet
erhållit platser. Har landstingsman fått plats från mer än ett parti,
anses han vald för det parti från vilket plats först tilldelades honom.

Vid varje sammanräkning äger 16 § andra stycket motsvarande tillämp­
ning.

Kan föreskrivet antal suppleanter icke utses enligt andra stycket,

skall därvid bero.

19 §'' För utseende av suppleanter för fullmäktige företages ytter­

ligare sammanräkningar för att besätta de suppleantplatser som varje

parti skall erhålla enligt beslut som fattats med stöd av 5 a §
kommunallagen (1953:753) eller 5§ kommunallagen (1957:50) för

Stockholm. Därvid äger 6 och 16 §§ i detta kapitel motsvarande

tillämpning. Vid tillämpning av 6 § skall hänsyn dock icke tagas till val­

sedlar som vid valet av fullmäktige ej deltagit i be sättandet av plats.

SFS 1975:1105

Denna lag träder i kraft den 1 januar i 1976.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Sigvard Holstad
(Justitiedepartementet)

^ Senas te lydelse 1974:2 15.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.