SFS 1975:1106

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Vallag (2005:837) / SFS 1975:1106
751106.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1975:474) om ändring i v allagen

(1972:620);

utfärdad den 11 december 1975.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 14 kap. 16 och 18 §§ vallagen

(1972:620) i den lydelse dessa paragrafer erhållit genom lagen
(1975:474) om ändring i nyssnämnda lag skall ha nedan angivna
lydelse.

SFS 1975:1106

Utkom från trycket

den 18 dec. 1975

14 kap.

16 § Har kandidat vid val till landsting fått plats i ordning i mer än en

valkrets eller för mer än ett parti och skulle han till fö ljd därav erhålla
mandat i mer än en valkrets eller för mer än ett parti, skall han tillträda

det mandat, för vilket hans jämförelsetal är störst.

På grundval av de valsedlar som gällde för kandidatens namn när

delta erhöll plats i ordningen fastställes vid ny sammanräkning vem

' Prop. 1975/76:55, KU 24. rskr77 .

1973

¬

background image

SFS 1975:1106

som skall erhålla mandat som kandidaten ej tillträder. Vid denna

uträkning gäller varje valsedel som hel röst. Med iakttagande av att
namn på kandidat som redan tillträtt mandat för partiet anses som obe­
fintligt skall röstvärdet tillgodoräknas det namn som står främst på

sedeln. Den som får högsta röstetal erhåller mandatet. Mellan lika tal

avgöres företrädet genom lottning.

Har till följd av denna paragraf två eller flera mandat ej tillträtts,

tillsätts de ett och ett allt efter storleken på jämförelsetalen för

namnen enligt 6 §.

Bestämmelserna i första-tredje styckena äger motsvarande

tillämpning för det fall att kandidat vid val till kommunfullmäktige fått
plats i o rdning i mer än en valkrets och till följd därav skulle erhålla
plats i m er än en valkrets. �r vid tillämpningen av andra stycket fråga
om plats för mer än ett parti skall sammanräkningen ske inom det parti

för vilket plats först skulle ha tilldelats kandidaten.

18 § För landstingsmän utses suppleanter på följande sätt.

För varje landstingsman göres inom det parti, för vilket han blivit

vald, lika många nya sammanräkningar, dock minst tre, som partiet
erhållit platser. Vid varje sammanräkning äger 16 § andra stycket mot­
svarande tillämpning.

Kan föreskrivet antal suppleanter icke utses enligt andra stycket,

skall därvid bero.

På regeringe ns vägnar

LENNART GEIJER

Sigvard Holstad
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.