SFS 1977:187

770187.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:187

Lag

Utkom från trycket

den 12 maj 1977

502

om ändring i v allagen (1972: 620);

utfärdad den 21 april 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives i frå ga om vallagen (1972:620)''

dels att i lag en ordet "landstingsman" i olik a böjningsformer skall bytas

ut mot "landstingsledamot" i m otsvarande form,

lids att 2 kap. 5

3 kap. I, 2 oc h 5 § § samt 14 k ap. 3, 15 a. 17, 19 och

21 ?}§ skall ha nedan angivna lydelse.

dels att i lagen skall införas sex nya paragrafer, 2 kap. 6- 11 §§, av nedan

angivna lydelse.

2 kap.

5 S För val av landstingsledamöter indelas landstingskomrnunen i val­

kretsar. Valbarhet är ej inskränkt inom valkrets.

' Prop. 197.5/76:187 och 1976/77:1. KU 1976/77: 25. rskr 148.
^ Lagen omtryckt 1976:404.

'ii'*--

-h

i- i\

' r-.-

v-..-., ^

•»h.i 'Il

¬

background image

6 § Valkrets skall omfatta en eller flera kommuner. Om det föranledes av

SFS 1977:187

andra stycket I elle r en lämpligare valkretsindelning därigenom eljest er-

hälles. fär dock kommun delas i tvä el ler flera valkretsar eller del av kom­
mun sam manföras med ann an kommun, del av annan kommun eller delar

av andra kommuner till en valkrets.

Valkrets böi- utformas sä att den

1. kan beräknas komma att enligt bestämmelserna i 8 § tilldelas minst

ätta fasta valkretsmandat.

2, kan omslutas av en sammanhängande gränslinje.

Delas kommun i tvä el ler flera valkretsar för val av landstingsledamöter

och är kommunen indelad i valkre tsar för val av kommunfullmäktige, skall

iakttagas, att gräns för valkrets för val av landstingsledamöter skall sam­
manfalla med gräns för valkrets för val av fullmäktige.

7 § Indelningen i valkretsar bestämmes av landstinget, sedan kommu­

nerna har beretts tillfälle att yttra sig. Mot landstingets beslut fär talan ej

föras.

Beslut om indelning i valk retsar meddelas, om ej regeringen föreskriver

annat, före utgängen av oktober äret före det år då val a v landstingsleda­

möter första gången skall äga rum enligt den beslutade indelningen.

Beslut om indelning i valkr etsar skall för att vinna bindande kraft prövas

och fastställas av länsstyrelsen. Mot l änsstyrelsens beslut föres talan hos

valprövningsnämnden genom besvär. Mot valprövningsnämndens beslut

får talan ej föras.

8 § Mandaten i lan dstinget utgöres av fasta valkretsmandat och utjäm­

ningsmandat. Nio tiondelar av mandaten är fasta valkretsmandat. Det
brutna tal som uppkommer vid fastställandet av antalet fasta valkretsman­

dat avrundas till närmast lägre hela tal. Återstående mandat är utjämnings­

mandat.

Länsstyrelsen fastställer antalet fasta valkretsmandat i varje valkrets fö­

re utgången av april varje år då val av landstingsledamöter skall äga rum.

om ej regeringen föreskriver annan tid för beslutet. Härvid tillföres val­

kretsen ett mandat för varje gång som antalet röstberättigade i valk retsen

är jämnt delbart med det tal som erhålles. när antalet röstberättigade i

landstingskommunen delas med antalet fasta valkretsmandat där. De fasta
valkretsmandat som härefter återstår tillföres valkretsarna efter storleken

av de överskott som har uppkommit vid denna fördelning. Mellan lika
överskottstai avgöres företrädet genom lottning.

Vid tillämpning av an dra stycket skall som röstbei'ättigad anses den som

har upptagits i gällande röstlängd.

Mot länsstyrelsens beslut enligt d enna paragraf föres talan hos valpröv­

ningsnämnden genom besvär. Mot v alprövningsnämndens beslut får talan

ej föras.

9 § För val av kommunfullmäktige skall kommun indelas i valkretsar,
om i kommunen finnas flera än 24 000 i' östberättigade invånare eller för

kommunen skall utses minst 31 fullmäktige . Överstiger antalet röstberätti­

gade invånare i kommun 6 000 får kommunen indelas i v alkretsar. Annan

kommun får indelas i valkretsar endast om synnerliga skäl föreligger på

5Q3

'• ^ \ '

¬

background image

SFS 1977:187

grund av kommunens särskilt betydande utsträckning eller liknande för­

hallanden. Valbarhet är ej inskränkt inom v alkrets. Som röstberättigad an­

ses den som har upptagits i gällande röstlängd.

Vid valkretsindelning iakttages att valkretsarna
1. skall utformas sä att varje krets kan beräknas komma att enligt be­

stämmelserna i 10 § utse minst femton kommunfullmäktige.

2. om det är möjligt, skall utformas sä att varje krets kan omslutas med

en sammanhängande gränslinje.

3. skall ut formas så att territoriell församling, om det är möjligt, lämnas

odelad och icke i något fall delas på flera än två kretsar och

4. i den mån det kan sk e utan olägenhet skall utfor mas så att antalet full­

mäktige för hela kommunen kan beräknas bli lika fördelat på de särskilda

kretsarna.

10 {} 1 varje v alkrets väljes en kommunfullmäktig för varje gång som an­
talet röstberättigade i valkr etsen är jämnt delbart med det tal som erhålles,

när antalet röstberättigade i kommune n delas med a ntalet fullmäktige för
hela kommunen. Om det antal fullmäktige som skall utses enligt denna re­

gel ej uppgår till det för kommunen bestämda antalet, skall för att detta an­

tal skall kunna uppnås de valkretsar i vilka antalet röstberättigade mest

överskjuter de tal som enligt regeln är bestämmande för fullmäktiges antal
inom valkretsarna vara berättigade att var för sig i ordnin g efter överskot­
tens storlek välja y tterligare en fullmäktig. Är överskottstalen lika för två

eller flera valkretsar, avgöres företrädet genom lottning. Som röstberätti­
gad ans es den som har upptagits i gällande rö stlängd.

11 § Kommunfullmäktige får göra framställning hos länsstyrelsen om in­
delning i valkretsar. Länsstyrelsen får förordna om valkretsindelning,

även om så dan framställning ej har gjorts. I sådant fall skall kommunfull­

mäktige be redas tillfälle att av ge yttrande i ärend et.

Beslut om indelning i valkre tsar skall meddelas före utgången av oktober

året före det år. under vilket beslutet skall träda i tillämpning. Det antal
fullmäktige, som varje valkrets skall utse. fastställes av länsstyrelsen det
år. då valet skall äga rum. före april månads utgång med giltighet för den

period som valet avser. Uppgår därvid i någon valkr ets det antal fullmäkti­

ge. som kretsen äger utse enligt de grunder som anges i 10 §. icke till fem­

ton. skall antalet, med mo tsvarande jämkning av antalet fullmäktige i öv ri­
ga kretsar, likväl bestämmas till femton. I såd ant fall skall valkretsindel­

ningen omprövas före nästa val.

Mot län sstyrelsens beslut enligt denna paragraf föres talan hos valpröv-

ningsnämnden genom besvär. Mot va lprövningsnämndens beslut får talan

ej föras.

3 kap.

1

1 vatje kommun skall finnas en valnämnd.

Valnämnd skall ha tillgång till personal i den omfattning som behövs för

att den skall kunna fullgöra sina uppgifter.

504

^ Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

¬

background image

2 § I fråga om valnämnd tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 2 §. 3 § första

SFS 1977:187

stycket, 4 S. 5 i? tredje stycket, 7 och 8 §§, 9 § första stycket och 10-12 §§
kommunallagen (1977:179) på motsvarande sätt. I annan kommun än

Stockholms kommun tillämpas även bestämmelserna i 3 kap. 5 § första

stycket och 6 nämnda lag på motsvarande sätt.

Utan hinder av 2 < 1 2 förvaltningslagen (1971; 290) tillämpas bestämmel­

serna i 4 och 5 SS nämnda lag i samtliga är enden hos valnämnd.

5 S Var och en som är valbar till ledamot i valnämnden är skyldig att

mottaga u ppdrag som valförrättare. om han ej har giltigt hinder.

14 kap.

3 S I fråga om riksdagsval bestämmer länsstyrelsen ordningen mellan

kandidatnamnen på partiernas valsedlar i valkretsen i den utsträckning

som be hövs för utseende av riksdagsledamöter och ersättare för dem.

I frå ga om landstings- och kommunfullmäktigval fördelar länsstyrelsen

platserna mellan p artierna. Platserna fördelas i fråga om kommunfullmäk­
tigval för vaije valkrets. Länsstyrelsen fastställer även för vaije valkrets

vilka personer som skall erhålla platserna samt utser suppleanter för lands­
tingsledamöter och kommunfullmäktige.

Förrättningen skall genomföras utan dröjsmål. Vid avb rott i förrättning­

en skall valsedlarna och övriga valhandlingar läggas i säke rt förvar. Innan
förrättningen återupptages, skall länsstyrelsen se till a tt obehörig åtgärd ej

vidtagits med valhandlingarna.

15 a § Mandaten i la ndstinget fördelas mellan partier. Endast parti som

har fått minst tre procent av rösterna i hela la ndstingskommunen är berät­

tigat att deltaga i fördelningen av mandaten i lands tinget.

17 § När platserna i land sting och kommunfullmäktige fördelats mellan

partier och besatts med ledamöter, skall länsstyrelsen utse suppleanter för

landstingsledamöter och kommunfullmäktige.

19 § För kommunfullmäktige utses suppleanter på följande sätt.

För varje ledamot göres en sammanräkning inom det paiti, för vilket han

har blivit vald. Vid varje sammanräkning tages hänsyn endast till de val­

sedlar som upptar ledamotens namn och som på grund hä rav gällde för det­
ta namn, när det fick plats i or dning. Varje valsedel gäller som hel röst.

Med iakttagande av att namn på kandidat som har blivit genom valet ut­

sedd till ledamot skall anses som obefintligt tillgodoräknas röstvärdet det

namn som står främst på s edeln. Den som får högsta röstetalet är utsedd
till suppleant för den ledamot som sammanräkningen avser. Mellan lika tal

avgöres företrädet genom lottning.

Om det antal suppleanter som har utsetts enligt andra stycket är mindre

än det antal som kommunfullmäktige har bestämt enligt 2 kap. 2 S kommu­

nallagen (1977:179) och samm a suppleant har utsetts för fyra eller flera le­

damöter, göres ytterligare en sammanräkning för var och en av dessa leda­

möter. Därvid skall även namn på kand idat som har blivit genom valet ut­

sedd till suppl eant för den ledamot som sammanräkningen avser anses som

505

¬

background image

SFS 1977:187

obefintligt. I ö vrigt förfares på sätt som anges i a ndra stycket.

Om antalet suppleanter fortfarande är mindre än det antal som kommun­

fullmäktige har bestämt enligt 2 kap. 2 § kommunallagen (1977:179) och

samma suppleant har utsetts för sex eller Dera ledamöter, göres ytterligare
en sammanräkning för vai^och en av dessa ledamöter.

Därefter göres på motsvarande sätt successivt ytterligare sammanräk­

ningar för de ledamöter vilkas suppleanter har utsetts för åtta eller flera le­

damöter. tio eller flera ledamöter, och så vidare, så länge antalet supplean­

ter är mindre än det antal som kommunfullmäktige har bestämt enligt 2

kap. 2 i? kommunallagen (1977:179).

21 § Har föreskrivet antal fullmäktige ej blivit utsedda vid valet, skall

nytt val genast anställas för utseende av det felande antalet. Vid s ådant val

skall utses även suppleanter för fullmäktige.

Har fullmäktige men ej suppleanter valts till f öreskrivet antal, skall där­

vid bero.

Denna lag träder i k raft den I juli 1977.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Sigvard Holstad

(Justitiedepartementet)

|;{ O®

pjntt'

.)) in nidi

5f tK '"

•g-yriTij

<:::•«'i

i:

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.