SFS 1977:712

770712.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:QZCARO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:QZCARO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:16px;font-family:XRQOIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;line-height:21px;font-family:QZCARO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:XRQOIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:QZCARO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:12px;font-family:XRQOIF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft24{font-size:18px;line-height:22px;font-family:QZCARO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:18px;line-height:23px;font-family:QZCARO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:18px;line-height:21px;font-family:QZCARO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:545px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1977:712 </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft10">Lag </p> <p style="position:absolute;top:579px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">Ulkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11">den 15 sepl. 197 7 </p> <p style="position:absolute;top:569px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft10">om �ndring i vallagen (1972:620); </p> <p style="position:absolute;top:619px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 24 augusti 1977. </p> <p style="position:absolute;top:664px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens besluf f�reskrives i fr�ga om vallagen (1972:620f </p> <p style="position:absolute;top:685px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att i 4 kap, 10 och 21 �� och 15 kap. 4 � orden &#34;samtliga dagstid�</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft11">ningar som har en spridning av n�gon betydenhet&#34; skall bytas ut mot </p> <p style="position:absolute;top:728px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft11">&#34;ortstidning&#34;, </p> <p style="position:absolute;top:751px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft11">dels att 3 kap. 3 �, 5 kap. 8 � och 14 kap. 1 � skall ha nedan angivna </p> <p style="position:absolute;top:772px;left:233px;white-space:nowrap" class="ft11">lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:832px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>3 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:870px;left:235px;white-space:nowrap" class="ft11">3 � Varje kommun �r indelad i valdistrikt. �r kommun indelad i val�</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft11">kretsar f�r val av kommunfullm�ktige, skall varje s�dan valkrets bilda ett </p> <p style="position:absolute;top:914px;left:236px;white-space:nowrap" class="ft11">eller flera valdistrikt. </p> <p style="position:absolute;top:936px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft11">Valdistrikt b�r omfatta 1.200-1.500 r�stber�ttigade. Endast om s�r�</p> <p style="position:absolute;top:958px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft11">skilda sk�l f�ranleder det, f�r valdistrikt omfatta mer �n 1.800 eller mindre </p> <p style="position:absolute;top:979px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft11">�n 300 r�stber�ttigade. </p> <p style="position:absolute;top:1001px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft11">L�nsstyrelsen beslutar om kommuns indelning i va ldistrikt p� f�rslag av </p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft14">fullm�ktige i k ommunen. Det �ligger kommun att under �r n�rmast f�re �r <br/>d� ordinarie val till riksdagen skall �ga rum se �ver indelningen. Om det �r </p> <p style="position:absolute;top:1103px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop, 1976/77:63, KU 45, rskr 336. </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft11">1674 </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:238px;white-space:nowrap" class="ft11">^ Lag en omtryckt 1976:404. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:39px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>p�kallat f�r l�nsstyrelsen sj�lvmant besluta om indelningen i valdistrikt </b></p> <p style="position:absolute;top:39px;left:668px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1977:712 </b></p> <p style="position:absolute;top:61px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft21">sedan fullm�ktige i kom munen har beretts tillf�lle att yttra sig. </p> <p style="position:absolute;top:83px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft21">Beslut om indelning i valdistrikt skall meddelas senast en m�nad f�re in�</p> <p style="position:absolute;top:105px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft21">g�ngen av det �r under vilket beslutet skall tr�da i till�mpning. L�nssty�</p> <p style="position:absolute;top:126px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft21">relsen skall omedelbart kung�ra beslutet i ortstidning inom valdistrikten </p> <p style="position:absolute;top:148px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft21">samt tillst�lla centrala valmyndigheten avskrift av beslutet. </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>5 kap. </b></p> <p style="position:absolute;top:258px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft21">8 �' F�r att registrerad partibeteckning skall � tnjuta skydd vid val skall </p> <p style="position:absolute;top:279px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft21">partiet hos ce ntrala valmyndigheten som kandidater anm�la </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft21">f�r val till riksdagen i viss v alkrets minst fyra och h�gst femton personer </p> <p style="position:absolute;top:324px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft21">och </p> <p style="position:absolute;top:346px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft21">f�r val av landstingsledam�ter eller kommunfullm�ktige minst fyra och </p> <p style="position:absolute;top:368px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft21">h�gst tjugo pe rsoner i lan dstingskommunen eller kommunen. </p> <p style="position:absolute;top:390px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft21">Centrala valmyndigheten best�mmer inf�r varje val n�r anm�lan av </p> <p style="position:absolute;top:412px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft25">kandidater senast skall g�ras. Kung�relse h�rom skall f�ras in i Post- och <br/>Inrikes Tidningar. Underr�ttelse om beslutet skall vidare tillst�llas varje <br/>registrerat pa rti. </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:73px;white-space:nowrap" class="ft21">Anm�lan av kandidater g�res skriftligen av partiets ombud eller av </p> <p style="position:absolute;top:501px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft21">person som ombudet utsett. Till anm�lningshandlingen skall fogas skriftlig </p> <p style="position:absolute;top:522px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft21">f�rklaring fr�n varje kandidat att han givit partiet tillst�nd att anm�la </p> <p style="position:absolute;top:546px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft21">honom. </p> <p style="position:absolute;top:617px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>14 kap, </b></p> <p style="position:absolute;top:655px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">1 � Den slutliga sammanr�kningen verkst�lles av l�nsstyrelsen vid </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">offentlig f�rr�ttning som p�b�rjas s� snart det kan ske. L�nsstyrelsen skall </p> <p style="position:absolute;top:700px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft21">kung�ra tid och plats f�r sammanr�kningen. 1 kung�rels en anges i vilken </p> <p style="position:absolute;top:722px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">ordning som de olika valen kommer att r�knas, om hinder ej m�ter. </p> <p style="position:absolute;top:744px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft21">Kung�relsen skall ansl�s p� kommunernas anslagstavlor samt senast </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">dagen f�re sammanr�kningens b�rjan inf�ras i ortstidn ing inom l� net. </p> <p style="position:absolute;top:788px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft21">F�re sammanr�kningens b�rjan skall l�nsstyrelsen ha tillsett att de </p> <p style="position:absolute;top:810px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">handlingar som beh�vs f�r sammanr�kningen har kommit in fr�n val�</p> <p style="position:absolute;top:833px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft21">n�mnden i den kommun sammanr�kningen avser. �r inkomna handlingar </p> <p style="position:absolute;top:855px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft26">ofullst�ndiga eller ej i beh�rigt skick, skall l�nsstyrelsen infordra det som <br/>fattas eller, om d et beh�vs, inh�mta uppgift om anledningen till att hand�<br/>lingarna �r ofullst�ndiga eller ej i beh�rigt skick. </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft21">f </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1978. </p> <p style="position:absolute;top:986px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gna r </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft21">( </p> <p style="position:absolute;top:1029px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft21">INGEMAR MUNDEBO </p> <p style="position:absolute;top:1054px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>I </b></p> <p style="position:absolute;top:1074px;left:347px;white-space:nowrap" class="ft21">Bengt Lambe </p> <p style="position:absolute;top:1096px;left:345px;white-space:nowrap" class="ft21">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft21">Senastclydelse 1977:187. </p> <p style="position:absolute;top:1122px;left:748px;white-space:nowrap" class="ft21">1675 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft23">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1977:712

Lag

Ulkom fr�n trycket

den 15 sepl. 197 7

om �ndring i vallagen (1972:620);

utf�rdad den 24 augusti 1977.

Enligt riksdagens besluf f�reskrives i fr�ga om vallagen (1972:620f

dels att i 4 kap, 10 och 21 �� och 15 kap. 4 � orden "samtliga dagstid�

ningar som har en spridning av n�gon betydenhet" skall bytas ut mot

"ortstidning",

dels att 3 kap. 3 �, 5 kap. 8 � och 14 kap. 1 � skall ha nedan angivna

lydelse.

3 kap.

3 � Varje kommun �r indelad i valdistrikt. �r kommun indelad i val�

kretsar f�r val av kommunfullm�ktige, skall varje s�dan valkrets bilda ett

eller flera valdistrikt.

Valdistrikt b�r omfatta 1.200-1.500 r�stber�ttigade. Endast om s�r�

skilda sk�l f�ranleder det, f�r valdistrikt omfatta mer �n 1.800 eller mindre

�n 300 r�stber�ttigade.

L�nsstyrelsen beslutar om kommuns indelning i va ldistrikt p� f�rslag av

fullm�ktige i k ommunen. Det �ligger kommun att under �r n�rmast f�re �r
d� ordinarie val till riksdagen skall �ga rum se �ver indelningen. Om det �r

' Prop, 1976/77:63, KU 45, rskr 336.

1674

^ Lag en omtryckt 1976:404.

background image

p�kallat f�r l�nsstyrelsen sj�lvmant besluta om indelningen i valdistrikt

SFS 1977:712

sedan fullm�ktige i kom munen har beretts tillf�lle att yttra sig.

Beslut om indelning i valdistrikt skall meddelas senast en m�nad f�re in�

g�ngen av det �r under vilket beslutet skall tr�da i till�mpning. L�nssty�

relsen skall omedelbart kung�ra beslutet i ortstidning inom valdistrikten

samt tillst�lla centrala valmyndigheten avskrift av beslutet.

5 kap.

8 �' F�r att registrerad partibeteckning skall � tnjuta skydd vid val skall

partiet hos ce ntrala valmyndigheten som kandidater anm�la

f�r val till riksdagen i viss v alkrets minst fyra och h�gst femton personer

och

f�r val av landstingsledam�ter eller kommunfullm�ktige minst fyra och

h�gst tjugo pe rsoner i lan dstingskommunen eller kommunen.

Centrala valmyndigheten best�mmer inf�r varje val n�r anm�lan av

kandidater senast skall g�ras. Kung�relse h�rom skall f�ras in i Post- och
Inrikes Tidningar. Underr�ttelse om beslutet skall vidare tillst�llas varje
registrerat pa rti.

Anm�lan av kandidater g�res skriftligen av partiets ombud eller av

person som ombudet utsett. Till anm�lningshandlingen skall fogas skriftlig

f�rklaring fr�n varje kandidat att han givit partiet tillst�nd att anm�la

honom.

14 kap,

1 � Den slutliga sammanr�kningen verkst�lles av l�nsstyrelsen vid

offentlig f�rr�ttning som p�b�rjas s� snart det kan ske. L�nsstyrelsen skall

kung�ra tid och plats f�r sammanr�kningen. 1 kung�rels en anges i vilken

ordning som de olika valen kommer att r�knas, om hinder ej m�ter.

Kung�relsen skall ansl�s p� kommunernas anslagstavlor samt senast

dagen f�re sammanr�kningens b�rjan inf�ras i ortstidn ing inom l� net.

F�re sammanr�kningens b�rjan skall l�nsstyrelsen ha tillsett att de

handlingar som beh�vs f�r sammanr�kningen har kommit in fr�n val�

n�mnden i den kommun sammanr�kningen avser. �r inkomna handlingar

ofullst�ndiga eller ej i beh�rigt skick, skall l�nsstyrelsen infordra det som
fattas eller, om d et beh�vs, inh�mta uppgift om anledningen till att hand�
lingarna �r ofullst�ndiga eller ej i beh�rigt skick.

f

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1978.

P� regeringens v�gna r

(

INGEMAR MUNDEBO

I

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

Senastclydelse 1977:187.

1675

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.