SFS 1977:712

770712.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:712

Lag

Ulkom från trycket

den 15 sepl. 197 7

om ändring i vallagen (1972:620);

utfärdad den 24 augusti 1977.

Enligt riksdagens besluf föreskrives i fråga om vallagen (1972:620f

dels att i 4 kap, 10 och 21 §§ och 15 kap. 4 § orden "samtliga dagstid­

ningar som har en spridning av någon betydenhet" skall bytas ut mot

"ortstidning",

dels att 3 kap. 3 §, 5 kap. 8 § och 14 kap. 1 § skall ha nedan angivna

lydelse.

3 kap.

3 § Varje kommun är indelad i valdistrikt. �r kommun indelad i val­

kretsar för val av kommunfullmäktige, skall varje sådan valkrets bilda ett

eller flera valdistrikt.

Valdistrikt bör omfatta 1.200-1.500 röstberättigade. Endast om sär­

skilda skäl föranleder det, får valdistrikt omfatta mer än 1.800 eller mindre

än 300 röstberättigade.

Länsstyrelsen beslutar om kommuns indelning i va ldistrikt på förslag av

fullmäktige i k ommunen. Det åligger kommun att under år närmast före år
då ordinarie val till riksdagen skall äga rum se över indelningen. Om det är

' Prop, 1976/77:63, KU 45, rskr 336.

1674

^ Lag en omtryckt 1976:404.

¬

background image

påkallat får länsstyrelsen självmant besluta om indelningen i valdistrikt

SFS 1977:712

sedan fullmäktige i kom munen har beretts tillfälle att yttra sig.

Beslut om indelning i valdistrikt skall meddelas senast en månad före in­

gången av det år under vilket beslutet skall träda i tillämpning. Länssty­

relsen skall omedelbart kungöra beslutet i ortstidning inom valdistrikten

samt tillställa centrala valmyndigheten avskrift av beslutet.

5 kap.

8 §' För att registrerad partibeteckning skall å tnjuta skydd vid val skall

partiet hos ce ntrala valmyndigheten som kandidater anmäla

för val till riksdagen i viss v alkrets minst fyra och högst femton personer

och

för val av landstingsledamöter eller kommunfullmäktige minst fyra och

högst tjugo pe rsoner i lan dstingskommunen eller kommunen.

Centrala valmyndigheten bestämmer inför varje val när anmälan av

kandidater senast skall göras. Kungörelse härom skall föras in i Post- och
Inrikes Tidningar. Underrättelse om beslutet skall vidare tillställas varje
registrerat pa rti.

Anmälan av kandidater göres skriftligen av partiets ombud eller av

person som ombudet utsett. Till anmälningshandlingen skall fogas skriftlig

förklaring från varje kandidat att han givit partiet tillstånd att anmäla

honom.

14 kap,

1 § Den slutliga sammanräkningen verkställes av länsstyrelsen vid

offentlig förrättning som påbörjas så snart det kan ske. Länsstyrelsen skall

kungöra tid och plats för sammanräkningen. 1 kungörels en anges i vilken

ordning som de olika valen kommer att räknas, om hinder ej möter.

Kungörelsen skall anslås på kommunernas anslagstavlor samt senast

dagen före sammanräkningens början införas i ortstidn ing inom lä net.

Före sammanräkningens början skall länsstyrelsen ha tillsett att de

handlingar som behövs för sammanräkningen har kommit in från val­

nämnden i den kommun sammanräkningen avser. �r inkomna handlingar

ofullständiga eller ej i behörigt skick, skall länsstyrelsen infordra det som
fattas eller, om d et behövs, inhämta uppgift om anledningen till att hand­
lingarna är ofullständiga eller ej i behörigt skick.

f

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

På regeringens vägna r

(

INGEMAR MUNDEBO

I

Bengt Lambe

(Justitiedepartementet)

Senastclydelse 1977:187.

1675

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.